В. о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Кузьменко Альбіна Ігорівна

Положення про кафедру
Image
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  ТА МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ є випусковою за спеціальністю «Транспортні технології» (денної та заочної форм навчання). Кафедру  транспортних технологій та міжнародної логістики було створено в 1999 році з метою підготовки фахівців з транспортних технологій. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює навчання студентів  за ступенями вищої освіти  бакалавр (4 роки навчання) та магістр (1,5 роки навчання). Навчальний процес у студентів проводять висококваліфіковані доктори та кандидати наук, молоді науковці та досвідчені спеціалісти.
     Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичними розробками та посібниками, проводиться за програмами, які відповідають сучасним державним стандартам, в аудиторіях з мультимедійним обладнанням.
     Професорсько-викладацький склад кафедри активно займається науково-дослідною роботою. На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи з проблем транспортних систем та технологій. Співробітники кафедри успішно захищають кандидатські та докторські дисертації.
На кафедрі працюють наукові студентські гуртки за напрямами:
- математичне моделювання в транспортних технологіях;
- актуальні проблеми транспортних систем та технологій;
- удосконалення транспортно-логістичної інфраструктури.
     Студенти мають можливість навчатися у комп’ютерних класах з сучасним технічним та програмним забезпеченням, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.
     Підготовка передбачає обов’язкове вивчення іноземних мов.
     Навчальними планами спеціальності передбачено проходження технологічної, виробничої та переддипломної практик в транспортно-логістичних підприємства. в підрозділах Державної митної служби України, транспортних компаніях та інших державних органах та установах. Це надає можливість студентам краще відчути особливості реальної діяльності транспортних, державних установ та організацій, допомагає встановленню зв’язків з можливими роботодавцями.

Навчальна лабораторія транспортних систем та технологій

Основною задачею лабораторії транспортних систем та технологій є необхідність проведення лекційних, лабораторних та практичного занять кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики за навчальною програмою «Бакалавр», та «Магістр» спеціальності 275 «Транспортні технології».
Окрім цього лабораторія транспортних систем та технологій забезпечує проведення занять студентів інших спеціальностей.
Лабораторія транспортних систем та технологій забезпечує повноцінний навчальний процес для студентів I-VI курсів. На базі лабораторії вивчається понад 35 дисциплін з використанням сучасного програмного забезпечення, знання з яких успішно використовуються студентами та випускниками Університету на практиці.
Серед них:
• Введення в моделювання транспортних потоків;
• Моделювання транспортних потоків;
• Основи теорії транспортних процесів і систем;
• Числові методи розв'язання транспортних задач;
• Практикум з наукових досліджень магістерського проекту;
• Міжнародні вантажні перевезення;
• Оптимізація в транспортних системах;
• Транспортно-експедиційне обслуговування;
• Транспортна інфраструктура;
• Основи теорії систем масового обслуговування;
• Моделі та методи оптимізації транспортних процесів;
• Методологія наукових досліджень в транспортних системах;
• Технічне обслуговування та ергономіка в транспортних системах;
• Управління ланцюгом постачань;
• Інноваційні технології в транспортних системах;
• Мережеве планування та теорія графів;
• Проектування транспортних мереж;
• Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів;
• Надійність та ефективність транспортних систем та технологій;
• Комп'ютерні технології в транспортних системах;
• Інженерна та комп'ютерна графіка;
• Автоматизовані та навігаційні системи на транспорті
Лабораторія забезпечує проведення підготовки до державного іспиту, а також підготовки дипломного проектування, що здійснюється за спеціальністю «Транспортні технології»

Матеріально-технічна база лабораторії складає:
• 5 мультимедійних аудиторій (300 місць);
• аудиторія для проведення практичних занять (автоклас) за напрямом будова автотранспорту;
• комп’ютерний клас (25 місць). Всі комп’ютерні класи з’єднані в локальну мережу Університету.

Контакти:
м. Дніпропетровськ, вул. В.Вернадського, 2/4 н.к. №1, каб. № 208, тел. (056) 756-05-41
Освітня діяльність