Image
Image
Директор
ННІ права та міжнародно-правових відносинЛІПИНСЬКИЙ
Владислав
ВІТАЛІЙОВИЧ

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук
Вчене звання: професор
(056) 756-05-71
Електронна пошта: lipinskivlad@ukr.net

У 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста.
У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного та митного права.
У 2021 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2023 році присвоєно вчене звання професора кафедри публічного та приватного права.
Має багаторічний практичний досвід роботи у митних органах України. Має спеціальне звання "Радник митної служби I рангу". Нагороджений нагрудним знаком "Почесний митник", нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України", нагрудним знаком "Відмінний митник", нагрудним знаком "Золотий знак Академії митної служби України".
Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання адміністративної відповідальності», учасники якого є переможцями Всеукраїнських наукових олімпіад і конкурсів.
Дисципліни, що викладає: «Адміністративна відповідальність за порушення митних правил»; «Адміністративна діяльність суб’єктів публічної влади»; «Правоохоронна діяльність митних органів».
Сфера наукових інтересів: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльність; протидія та попередження корупції.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: lipinskivlad@ukr.net
Член Дніпропетровського міського Відділення Всеукраїнської громадської організації “Спілка ветеранів митної служби України”.
Член Громадської організації “Асоціація сприяння зовнішньоекономічній діяльності”.
Член первинної профспілкової організації Університету митної справи та фінансів Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби.
Організаційна робота:
З грудня 2014 року по листопад 2018 року виконував обов’язки директора навчально-наукового інституту «Митна академія» Університету митної справи та фінансів.
З травня 2019 року по теперішній час директор навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікації

директора навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин, професора кафедри публічного та приватного права, доктора юридичних наук, доцента Ліпинського Владислава Віталійовича (за останні 5 років)

 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

Scopus або Web of  Science Core Collection, рекомендованих МОН

 

 • Vladyslav Lipynskyi, Oleksandr Khrystov. Comparative analysis of forensic expert activity: an administrative, criminal, criminalistic, economic approach // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 242-248 pages. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/659. (Web of Science).
 •  Pryimachenko, D., Ivanskyy, A., Lipynskyi, V., Matvieiev, O., & Povoroznik, A. (2021). Counteracting illegal border crossing and human trafficking: comparative analysis. Amazonia Investiga, 10 (42), 196-205. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2021.42.06.18  (Indexed in the following international databases: Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).
 1.   Pavlo Liutikov, Vladyslav Lipynskyi, Oksana Ulianovska. The main directions of improving the efficiency of interpreting administrative delict legal norms. Journal of law and political sciences, Vol. 30, issue 1 January 2022, Page 69 – 90. https://drive.google.com/file/d/1AnGgvhRfH6KsPLbI5TsMAA4qbXD9t_y5/view (Web of Science).

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 

 1. Ліпинський В. В. Щодо деяких питань судового розгляду справ про   порушення митних правил, заведених за ознаками статті 472 Митного кодексу України. Правова позиція : науковий журнал Університету митної справи та фінансів. – 2018. – № 2 (21). – С. 66 – 73.
 2. Ліпинський В. В. Щодо деяких питань взаємодії органів Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил // Правова позиція. - 2019. - № 2 (23). - С.70–77.
 3. Ліпинський В. В. Правові аспекти притягнення до відповідальності за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю // Правова позиція. - 2020. - № 1 (26). - С.52–58.
 4. Ліпинський В. В. Право на справедливий суд та тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 3. C. 263–270. 
 5. Ліпинський В. В., Пустовий О. О. Дотримання вимог щодо захисту права власності за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод під час тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Juris Europensis Scientia. 2020. № 3. С. 110–114.
 6. Ліпинський В. В. Право на справедливий суд та повна юрисдикція судів у справах про адміністративні правопорушення. Правові новели. 2020. № 12. С. 58–65.
 7. Ліпинський В. В. Адміністративний штраф за порушення митних правил: правова основа та перспективи вдосконалення їх тлумачення. Юридичний вісник. 2020. № 6. С. 183–192.
 8. Ліпинський В. В. Тлумачення адміністративно-деліктних правових норм: поняття та сутність. Юридичний бюлетень. 2020. № 16. С. 168–179.
 9. Ліпинський В. В. Сутність та зміст ефективності тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 46. С. 45–52.
 10. Ліпинський В. В. Критерії ефективності тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Право і суспільство. 2020. № 6. Т. 2. С. 64–70.
 11. Ліпинський В. В. Загальна характеристика тлумачення адміністративно-деліктних правових норм як системного утворення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 5. С. 120–128.
 12. Lipinsky V. V. Analysis of components of the system of interpretation of administrative-tort legal norms. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 47. С. 34–42.
 13. Ліпинський В. В. Суб’єкти тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. Т. 2. С. 88–94.
 14. Ліпинський В. В. До питання про конституційність пені у податковому праві. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 3(69). Т. 2. С. 68–76.
 15. Ліпинський В. В., Лютіков П. С. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення митних правил. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 65. 2021. С. 238–241.
 16. Ліпинський В.В., Сквірський І.О. Деякі напрями вдосконалення шляхів тлумачення процедурних адміністративно-деліктних правових норм митного законодавства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 66. 2021. С. 154–161.
 17. Ліпинський В.В. Адміністративно-правові заходи відповідальності за порушення конкурентного законодавства: питання тлумачення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 67. 2021. С. 201–207. 
 18. Ліпинський В.В., Сквірський І.О. Провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: правова основа та шляхи її тлумачення для її наближення до найкращих міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 68. 2021. С. 168–173. 
 19. Ліпинський В.В. Вплив статті 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Правова позиція: науковий журнал Університету митної справи та фінансів. 2022. № 1 (34). С.10–13. 

 

Підручники, навчальні посібники, коментарі

 

 1. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. Додіна Є.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 488 с.
 2. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. Додіна Є.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
 3. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. Додіна Є.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 688 с.
 4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – 164 с. – (Серія “Митна  політика”).

Монографії

 

 1. Ліпинський В.В. Правові аспекти кваліфікації дій, повязаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України у митних режимах

«транзит» і «тимчасове ввезення» // Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Приймаченка. – Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 255 – 269.

 1. Lipynskyi V. V. The issues of qualification and legal proceedings of illigal actions aimed at non-declaration of goods, vehicles moving through the customs border of Ukraine. Legal scholarly discussions in the XXI century : collective monograph / S. V. Albul, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. Ye. Fomenko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 172-189. 
 2. Lipynskyi V. V. Some issues of the State Border Guard Service of Ukraine and the State Fiscal Service of Ukraine cooperation in the counteraction to the transportation of goods across the customs border of Ukraine concealed from customs control. New and traditional approaches in modern legal research : collective monograph / H. O. Blinova, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 203-220. 
 3. Ліпинський В.В. Тлумачення адміністративно-деліктних правових норм: теоретико-правові та праксеологічні аспекти : монографія / В.В. Ліпинський – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 390 с.Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

 

 1. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Адміністративна діяльність суб'єктів публічної влади” ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 08 “Право” за спеціальністю 081 “Право” / укл. В.В.Ліпинський. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 57 с.
 2. Навчально – методичний комплекс з вибіркової дисципліни “Адміністративні провадження в органах публічної влади” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 08 «Право» спеціальності 081

«Право» / укл. Ліпинський В.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 49 с.

 1. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни “Митна безпека” підготовки за освітнім ступенем “магістр” галузі знань 07

«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / укл. Л.М. Івашова, Г.Ю. Разумей, В.В. Ліпинський. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 46 с.

 1. Навчально – методичний комплекс з вибіркової дисципліни “Актуалізація законодавства у сфері ЗЕД: - митне законодавство у сфері ЗЕД; - протидія та попередження корупції в державних органах; - міжнародне митне право»” підготовки магістрів галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» «Облік і оподаткування»/ укл. Є.В. Гармаш, Г.Ю. Разумей, О.О. Критенко, В.В. Ліпинський – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 27 с.
 2. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Державне управління митною справою: механізми державного управління митною справою; документаційне забезпечення управлінської діяльності» підготовки фахівців за ОР «бакалавр», галузь знань 12 «Інформаційні технології»,  спеціальність 125 «Кібербезпека», укл. Ліпинський В.В., Онуфрієнко О.Б.,– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 96 с.
 3. Навчально-методичний комплекс вибіркової дисципліни «Правоохоронна діяльність митних органів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 «Кібербезпека»/ укл. В.В. Варава, В.В. Ліпинський,  С.В. Кувакін – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 40 с.
 4. Навчально-методичний комплекс вибіркової дисципліни «Правоохоронна діяльність митних органів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»/ укл. В.В. Варава, В.В. Ліпинський,  С.В. Кувакін – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 40 с.
 5. Навчально-методичний комплекс вибіркової дисципліни «Правоохоронна діяльність митних органів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 «Кібербезпека»/ укл. В.В. Варава, В.В. Ліпинський,  С.В. Кувакін – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.  – 41 с. 
 6. Навчально-методичний комплекс вибіркової дисципліни «Правоохоронна діяльність у сфері митної справи. Досудове розслідування у справах про контрабанду» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»/ укл. В.В. Варава, В.В. Ліпинський,  С.В. Кувакін – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 61 с.

10.Навчально-методичний комплекс вибіркової дисципліни «Правоохоронна діяльність у сфері митної справи» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»/ укл. В.В. Варава, В.В. Ліпинський,  С.В. Кувакін – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 46 с.

 1. Навчально-методичний комплекс вибіркової дисципліни «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ»: МЕХАНІЗМИ  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ; ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР», Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» / укл. Ліпинський В.В., Онуфрієнко О.Б.,– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 95 с.

12.Навчально-методичний комплекс вибіркової дисципліни «Правоохоронна діяльність митних органів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / укл. В.В. Ліпинський. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 45с.

 1. Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Адміністративна відповідальність за порушення  митих правил» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 26 «Цивільна безпека» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» /укл. В.В.Ліпинський.  Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 34 с.
 2. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Адміністративна діяльність суб'єктів публічної влади” ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 08 “Право” за спеціальністю 081 “Право”, 262 “Правоохоронна діяльність” / укл. В.В.Ліпинський. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 52 с.
 3. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Державне управління митною справою»: Механізми державного управління у сфері митної справи; Документаційне забезпечення управлінської діяльності» за ОКР «бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / укл. В.В. Ліпинський, О.Б. Онуфрієнко – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. - 99 с. 
 4. Навчально методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Державне управління митною справою»: Механізми державного управління у сфері митної справи; Документаційне забезпечення управлінської діяльності» за  ОКР «Бакалавр» Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузь знань 12 «Інформаційні технології»  спеціальність 125 «Кібербезпека», галузь знань 27 «Транспорт» спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки  та  інформаційні технології» / укл. Ліпинський В.В., Онуфрієнко О.Б.- Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. – 94 с. 
 5. Навчально-методичний комплекс вибіркової дисципліни «Основи протидії митним правопорушенням і контрабанді» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»/ укл. Ліпинський В.В., В.В. Варава, В.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. – 48 с.
 6. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Адміністративна діяльність суб'єктів публічної влади” ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 08 “Право” за спеціальністю 081 “Право”/ укл. В.В. Ліпинський. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. – 52 с.
 7. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Адміністративна діяльність правоохоронних органів” ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 26 «Цивільна безпека»  спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / укл. В.В. Ліпинський. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. – 45 с.
 8. Навчально – методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Адміністративна відповідальність за порушення  митих правил» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» /укл. В.В. Ліпинський.  Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. – 34 с.

           

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 

 1. Ліпинський В.В. Актуальні проблеми протидії корупції в Україні // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 116 – 118.
 2. Ліпинський В.В. Особливості взаємодії митниць Державної фіскальної служби України та підрозділів Державної прикордонної служби України під час виявлення порушень митних правил // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики“ (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019, С. 69-72.
 3. Ліпинський В.В. Деякі питання судового розгляду справ про порушення митних правил, заведених за ознаками статті 472 Митного кодексу України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, виклики, пріоритети»  (м. Київ, 4–5 липня 2019 року) : Збірник матеріалів. — Київ, 2019. — С.217 - 220.
 1. Ліпинський В.В. Правові аспекти притягнення до відповідальності за порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики“ (Дніпро, 15 травня 2020 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020, С. 44-46.
 2. Ліпинський В.В. Захист права власності в контексті Європейської конвенції з прав людини. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. – С.322-327.
 3. Ліпинський В. В. Деякі питання незаконного переміщення  товарів через митний кордон України автомобільним транспортом. The XII International Science Conference «Current issues, achievements and prospects of Science and education», May 03 – 05, 2021, Athens, Greece. 80-82 p.
 4. Ліпинський В. В. Деякі аспекти інтерпретації правових норм, що закріплюють адміністративну відповідальність за порушення митних правил. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 14 травня 2021 року). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – С.64-67.
 5. Ліпинський В. В., Конова К.І. Держмитслужба як єдина юридична особа: особливості реорганізації митниць. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року).  Харків, 2022. С.393–395.
 6. Ліпинський В. В.  Деякі питання адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення митних правил. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2022 року). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. С.42–44.
 7. Ліпинський В. В.  Шляхи тлумачення законодавчих положень про адміністративні штрафи за порушення митних правил. Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (02 червня 2022 року). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. С.356–358.

СТРУКТУРА

Навчально-наукового інституту права та

міжнародно-правових відносин

ДЕКАНАТ

Наша адреса: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, каб. 106 (а,б,г)

(056) 756-05-71, Email: NNIprava@ukr.net

Image
Директор  ННІ права та міжнародно-правових відносин 
Ліпинський Владислав Виталійович доктор юридичних наук, професор
Image
Заступник директора ННІ права та міжнародно-правових відносин
Єфімова Інна Веніамінівна кандидат юридичних наук, доцент
Image
Провідний фахівець
Жизневська  Лариса Григорівна
Image
Тиха Світлана Василівна
Провідний фахівець деканату ННІ права та міжнародно-правових відносин

У складі  ННІ  права та міжнародно-правових відносин функціонують: п’ять  кафедр.

Здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання за освітніми ступенями бакалавр, магістр і доктор філософії (спеціальність «Право»); за освітніми ступенями бакалавр, магістр (спеціальність «Правоохоронна діяльність») та бакалавр (спеціальності «Міжнародне право»;  «Історія і археологія»; «Культурологія»; «Дизайн»).

Кількість студентів в інституті нині дорівнює 920 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й усебічно розвивати власні таланти в мистецтві та спорті. 

Студенти активно залучаються до науково-дослідної та пошукової діяльності. Сама атмосфера інституту сприяє реалізації їх творчих здібностей. 

Підготовка бакалаврів має універсальний, загально-юридичний характер з певною спеціалізацією на митній справі. Магістерський рівень підготовки передбачає дві спеціалізації на вибір: у митній сфері та в сфері юстиції.

Серед замовників і роботодавців наших випускників – Державна митна служба України, Державна податкова служба України, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, органи внутрішніх справ, судові органи, органи прокуратури, органи юстиції, нотаріальні контори, адвокатські фірми, державні і приватні банки, підприємства сфери зовнішньоекономічної діяльності, митні брокерські фірми, юридичні та консалтингові кампанії.

Image
КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Завідувач кафедри
МОРОЗОВ
ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
доктор історичних наук, доцент

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»
Image
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Завідувач кафедри
ПЕРЕПЬОЛКІН
СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
доктор юридичних наук, професор

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
29 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
Image
КАФЕДРА
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завідувач кафедри
БАТРАЧЕНКО
ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
кандидат юридичних наук, доцент

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Image
Кафедра публічного та приватного права

Завідувач кафедри:

МІНКА
Тетяна Павлівна
доктор юридичних наук, професор

Галузь знань
08 «ПРАВО»

Спеціальність
081 «Право» («Бакалавр», «Магістр»)

Image
КАФЕДРА ЕКСПЕРТИЗИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ДИЗАЙНУ
Завідувач кафедри
КАЛАШНИКОВА
ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА

доктор філологічних наук, професор
Image
СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ННІ права та міжнародно-правових відносин

Голова студентського парламенту
Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин

Саломатін Ярослав, гр. П 21-1

Заступник Голови студентського парламенту

Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин

Рудик Валерія, гр. МП 22-1

Image
Image

ЗНАЙ НАШИХ! МИ – НАЙКРАЩІ! ОБИРАЙ НАС! ВАШЕ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ З НАМИ!