Лауреати конкурсу «Студент року 2021»
  1. Волонтер року: Перепада Катерина Андріївна 
  2. Громадський діяч року: Ковальчук Марина Олегівна
  3. Лідер студентського самоврядування: Піщанський Богдан Віталійович
  4. Інноваційний прорив року: Матухно Олена Станіславівна 
  5. Митець року: Петрівська Руслана Миколаївна 
 • Customs TV: Буряк Артем Сергійович 
Перше місце конкурсу «Студент року 2021»
Студентський засіб масової інформації – JLU
Коваленко Вікторія Миколаївна

Стипендіальне забезпечення

Робота стипендіальної комісії регламентується Правилами призначення і виплати стипендій студентам та аспірантам УМСФ, затвердженими Вченою радою УМСФ (протокол № 17 від 09.07.2018).

 

Відповідно до п. 21 Правил призначення і виплати стипендій студентам та аспірантам УМСФ засідання стипендіальної комісії відбувається протягом трьох днів з дня отримання письмового звернення студента (аспіранта) щодо призначення академічної та/або соціальної стипендії.

 

Іменні стипендіати

Юридична клініка

Юридична клініка є структурним підрозділом Університету митної справи та фінансів (Далі - УМСФ) і створена у 2010 році як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів ІІ-VI курсів юридичного факультету.

Керівництво юридичною клінікою

Давлатов Шавкат Бобоєвич

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, адвокат, член міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при обласній державній адміністрації

У своїй діяльності юридична клініка керується:

 • законодавством України,
 • наказом МОН «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» від 03.08.2006р.
 • наказом УМСФ «Про затвердження Положення про юридичну клініку Університету митної справи та фінансів».

Керівництво юридичною клінікою здійснює доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, адвокат, член міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при обласній державній адміністрації Давлатов Шавкат Бобоєвич.

До складу юридичної клініки входить 8 студентів-консультантів.

Слухачами юридичної клініки є студенти ІІ-VІ курсів, які навчаються в Університеті за напрямом "Право", висловили бажання брати участь у діяльності клініки та пройшли співбесіду із її керівником, допомагають в організаційному та технічному забезпеченні, здійсненні діяльності юридичної клініки.

Консультантами юридичної клініки є студенти ІІІ-VІ курсів, котрі навчаються в Університеті за напрямом "Право", пройшли конкурсний відбір, мають практичні й теоретичні навички та знання у сфері юриспруденції, постійно надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів, беруть активну участь в усіх напрямах роботи юридичної клініки.

 

Юридична клініка у межах своєї компетенції надає громадянам наступні послуги:

 • Надання усних та письмових консультацій
 • Складання процесуальних документів.

 

Метою діяльності юридичної клініки є:

 • Підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичного факультету УМСФ;
 • Забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • Формування правової культури громадян;
 • Підготовка та навчання курсантів та студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • Розширення співробітництва Університету із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • Впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки курсантів та студентів у сфері юридичних послуг.

За 2019 рік загалом було надано 86 консультацій. При цьому було складено та видано громадянам понад 50 документів. Переважну кількість справ, що знаходяться у провадженні юридичної клініки Університету митної справи та фінансів складають цивільні справи (близько 40%), житлові та сімейні (близько 30%), трудові (близько 20%). Значно меншу частину складають адміністративні провадження.

 

Серед останніх досягнень консультантів юридичної клініки:

Центр правової освіти (далі – Центр) було створено за ініціативою Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області та Університету митної справи та фінансів у 2018 році.

23 лютого 2022 року був підписаний Меморандум про співпрацю між Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції м. Дніпро та Університетом митної справи та фінансів;

Діяльність Центру здійснюється у трьох напрямах: підвищення правової обізнаності населення та надання безплатної первинної правової допомоги, співпраця в межах програм підвищення кваліфікації та наукового співробітництва з Південно-Східне міжрегіональне управління міністерства юстиції (м. Дніпро)

Завданнями Центру є:

1. підвищення рівня правової освіти населення, насамперед учнівської та студентської молоді, соціально незахищених верств населення;

2. забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

3. вдосконалення системи правової освіти населення;

4. роз’яснення механізмів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та безпосереднє надання безоплатної первинної допомоги окремим категоріям громадян;

безпосереднє надання безоплатної первинної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення;

проведення науково-практичних конференцій, семінарів, навчальних та тренінгових програм та курсів.

проходження практики

Юридична клініка

До структури Центру входить Юридична клініка Університету митної справи та фінансів, яка є базою для проходження практики та одержання практичних навичок студентами юридичних спеціальностей Університету. За результатами набору 2023 року, в юридичній клініці працює 15 студентів-консультантів.

Юридичну клініку очолює керівник – к.ю.н., доцент, адвокат Давлатов Шавкат Бобоєвич.

Чим займаються консультанти юридичної клініки?

Студенти-консультанти юридичної клініки надають правову допомогу соціально вразливим верствам населення; проводять правопросвітницькі заходи; беруть участь у заходах, які організовуються Радою адвокатів Дніпропетровської області, Південно-Східним міжрегіональним управлінням міністерства юстиції (м. Дніпро), Асоціацією юридичних клінік України, Координаційним центром з надання правової допомоги іншими закладами вищої освіти та спрямовані на поглиблення знань та вдосконалення практичних навичок; беруть участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях з правових дисциплін, судових дебатів та консультування.

Чому можна навчитися у юридичній клініці?

В юридичній клініці студенти-консультанти навчаються:

етичним основам надання правової допомоги;

первинному прийому клієнта (створенню комфортної психологічної атмосфери, збиранню первинної інформації, аналізу документів клієнта, виробленню рекомендацій за результатами первинного прийому);

розробці правової позиції (аналізу фактичних обставин справи клієнта, співвіднесенню їх з нормами законодавства, аналізу судової практики, розробці варіантів вирішення справи);

підготовці письмових консультацій з правових питань;

підготовці непроцесуальних документів з правових питань (листів, запитів, скарг, заяв до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій);

складанню процесуальних документів (позовні заяви, заяви, скарги, клопотання, заперечення, відзиви, апеляційні, касаційні скарги);

представництву інтересів клієнта в суді та в органах державної влади та місцевого самоврядування;

супроводженню клієнта на стадії виконання рішення.

Основні досягнення юридичної клініки Університету митної справи та фінансів за 2018 та 2021 нр.

І місце у ІХ Всеукраїнському турнірі із класичних судових дебатів із земельного права (2018 р.) м. Київ.

ІІ місце на Відкритому дебатному турнірі з антикорупції серед команд юридичних клінік серед ВНЗ України.

І місце у ІІ Всеукраїнських сулових дебатів з трудового права (2018 р.) м. Київ.

І місце у Турнірі з консультування з фінансових питань (2020 р.) Ірпінь.

І місце у Moot court ІІ Міжрегіонального науково-практичного форуму «Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти» (2020 р.) м. Острог.

ІІІ місце у номінації «Графічна правопросвіта» Фестивалю з практичного права «Fin $kills». (2020 р.) м. Слов’янськ.

111 місце та вихід у півфінал на Національній Олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів (2021 р., мова змагань – англійська ) м. Острог

І місце у Судовому змаганні зі спадкового право м. Харків ( 16.05.2021 р.).

У 2021 році юридичною клінікою було надано понад 85 усних консультацій; складено близько 20 макетів письмових консультацій; складено більше, ніж 70 документів (не процесуальні документи, заяви, клопотання, скарги, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, запити).

Студентами-консультантами юридичної клініки регулярно здійснюється правопросвітницька робота та робота з підвищення власного рівня знань та навичок, зокрема у 2022 році:

представником адвокатів Дніпропетровської області у складі Ради Адвокатів України Кривошапкою Антоном Анатолійовичем проведено для студентів-консультантів юридичної клініки та студентів ННІ права та міжнародно-правових відносин відкриту лекцію на тему: «Система органів адвокатського самоврядування. Доступ до професії Адвокат»;

Проведено:

Юридичне консультування – 85;

Підготовка правових несудових документів – 35;

Підготовка процесуально -правових документів – 31;

Інтерактивні заняття (практичне право / street law) – 5;

Офлайн-заходи для учнів шкіл, студентів, представників громадських організацій –

Вебінари для учнів шкіл, студентів, представників громадських організацій –5;

ЮК, як база практики – проведено практику для понад 80 здобувачів вищої освіти ННІ права та міжнародно-правових відносин.

Переможні справи юридичної клініки за 2021-2022 р.

задоволено Дніпропетровським окружним адміністративним судом адміністративного позову учасника ООС про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії на суму близько 115 тис. грн.

задоволено Дніпропетровським окружним адміністративним судом адміністративного позову учасника ООС про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії на суму близько 12 тис. грн

задоволено Жовтневим районним судом адміністративного позову співробітника Університету митної справи та фінансів про захист прав споживачів на суму близько 57 тис. грн.

задоволено районними судами м. Дніпропетровська 5 позовів про розірвання шлюбу.

Стягнуто понад 100 тис грн.. адресну допомогу ВПО.

 

Юридична клініка підтримує стійкі зовнішні зв’язки із наступними організаціями та державними органами:

 • Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у  Дніпропетровській області участь консультантів у судових розглядах кримінальних проваджень в якості слухачів;
 • Перший дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Меморандум про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги;
 • Другий дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Меморандум про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги;
 • Третій дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Меморандум про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги;
 • Рада адвокатів Дніпропетровської області. Договір про співпрацю;
 • Громадська організація "Об'єднання учасників АТО Дніпропетровщини". Договір про співпрацю;
 • Головне територіальне управління юстиції в Дніпропетровській області: участь у семінарах та інших заходах на базі управління;
 • Дніпропетровська обласна державна адміністрація: участь у роботі міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при ОДА;
 • Ліга студентів Асоціації правників України: участь консультантів у мастер-класах та тренінгах
 • Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області: участь у засіданнях ради та заходах підвищення рівня правових знань населення.

 

Режим роботи: з 9:00 до 17:00

Перерва: з 12:00 до 13:00

Прийом громадян: з 14:00 до 17:00

Вихідні: субота та неділя

Тел.: (0562)756-05-52

Адреса: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, каб. 101 

 

Соціальні мережі юридичної клініки:

https://www.instagram.com/legalclinic_umsf/  

https://www.facebook.com/umsf.legal.clinic/