Декан факультету

Даценко Вікторія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

Академік Академії політико-правових наук

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах
освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 23 роки.

Автор понад 160 публікацій наукового та понад 70 навчально-методичного
характеру.


Підготовку забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких: доктори наук і професори, кандидати наук і доценти, старші викладачі та стейкголдери.

У складі факультету:

Image

На факультеті здійснюється підготовка за денною формою навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»:

 • 035 Філологія
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг 
 • 076 Підприємництво та торгівля
 • 232 Соціальне забезпечення
 • 256 Національна безпека (ОПП «Національна економічна безпека»)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (ОП Країнознавство)

На факультеті здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання за освітнім ступенем «Магістр»:

 • 035 Філологія
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво та торгівля 
 • 232 Соціальне забезпечення, ОП «Управління соціальною безпекою» (Social security)
 • 256 Національна безпека (ОПП "Національна економічна безпека")

На факультеті здійснюється підготовка за третім рівнем освіти за спеціальностями:  

 • 051 Економіка
 • 076 Підприємництво та торгівля 


Кількість здобувачів вищої освіти на факультеті нині становить більше 1500 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й гармонійно розвиватися 
Особлива увага на факультеті приділяється створенню умов для всебічного розвитку студентів, реалізації їх творчих здібностей.
Здобувачі вищої освіти факультету беруть активну участь у роботі наукових гуртків, діючих на кафедрах факультету, у роботі Студентського наукового товариства, у науково-дослідній діяльності - всіляких регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, за результатами яких публікують свої статті в наукових виданнях, а також у культурно-масовому та спортивному житті. Студенти Факультету активні волонтери, приймають участь у благодійних заходах.

Факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин - це:

 • лідер формування економічної репутації регіону, здатний забезпечити конкурентоспроможність випускників на вітчизняному, європейському і світових ринках праці;
 • широко профільна та практична освіта, адаптованість освітнього процесу до вимог сучасного ринку праці, гнучкі навчальні програми, залучення провідних фахівців з будь-якої сфери економіки, бізнесу та міжнародних відносин;
 • можливість проходження навчальних, виробничих та переддипломної практик у структурних підрозділах державних органів влади (митниці, Державній податковій службі, Державній казначейській службі, Східному офісі держаудитслужби, департаментах державних обласних адміністраціях, ПФУ тощо), на підприємствах різних форм організації бізнесу, компаніях, що надають аудиторські, митно-брокерські, логістичні послуги, суб’єктах ринку фінансових послуг; благодійних та волонтерських організаціях, фондах; міжнародних, дипломатичних установах;
 • можливість прийняти участь у програмах міжнародної мобільності, практик, стажувань (Болгарія, Корея; Польща, Німеччина, Бразилія, Італія, Китай, Франція тощо); 
 • участь у програмах академічної мобільності;
 • додаткова можливість вивчення іноземних мов на базі Українсько-Бразильського центру, Українсько-Арабського центру, Українсько-Болгарського центру, Українсько-Польського центру, Українсько-корейського центру, Українсько-Азербайджанського центру, Українсько-Грузинського центру, Українсько-Індійського центру, Укрансько-Італійського центру, які діють при Університеті;
 • можливість участі у семінарах та тренінгах у сфері міжнародної економіки, бізнесу, HR-технологій, Web-дизайну, ділових комунікацій, правових та соціальних аспектів захисту населення, ведення переговорів тощо. 

 

Місія факультет – це прагнення до трансформації у центр незалежної думки у галузі економіки та підприємництва, постійного запровадження новітніх освітніх технологій, поєднання освіти, науки і практики для стейкхолдерів, розвитку людського капіталу.

Зазначена місія дозволяє нам

 • усвідомлювати реалії сьогодення і упевнено йти до досягнення стратегічних цілей;
 • наповнювати співпрацівників факультету енергією та ентузіазмом;
 • формувати університетський етос, в якому поліпшення якості освіти і розвиток професійної компетенції стане об’єднавчим початком усіх учасників освітнього процесу.

Основні принципи стратегії факультету:

 • Людиноцентричність.
 • Інноваційність.
 • Наукова обґрунтованість.
 • Готовність до системних змін.
 • Реалістичність.
 • Послідовність.
 • Академічна доброчесність.

Цінності факультету: 

- Орієнтація на замовників освітніх послуг: розуміння поточних та майбутніх потреб замовників, виконання їх вимог та прагнення до перевищення їхніх очікувань.

- Якість надання освітніх послуг: розуміння кожним працівником важливості академічної доброчесності як конкурентної переваги.

- Цілеспрямованість і висока вимогливість: спрямованість діяльності на результативне і ефективне досягнення цілей, підтримування високих вимог до якості роботи.

- Високий командний дух: залучення працівників усіх рівнів до прийняття рішень.

- Прагнення до успіху: заохочення творчого підходу до вирішення проблем, новаторства, креативності, особистої ініціативи, прийняття ризику, прагнення до лідерства.

- Гуманізм: визнання цінності людини як особистості, його права на вільний розвиток і прояв своїх здібностей.

- Високий моральний дух: чесність, повага один до одного на підставі згідності і справедливості, довіра, відповідальність, громадянський обов’язок, відданість факультету, Університету, згуртованість, турбота один про одного, традиції.

- Висока репутація: прагнення всіх підтримувати високу репутацію факультету, Університету як на робочих місцях, так і поза робочих місць.

Випускники факультету:

- Здатністю запроваджувати цінності демократичної, правової, соціальної держави та громадянського суспільства, неухильно відстоювати права і свободи людини і громадянина України.

- Високим рівнем професійної компетентності у галузі економіки та підприємництва на мікро, макро і міжнародному рівнях, який відповідає державним і світовим стандартам у сфері освіти.

- Стратегічним мисленням та особистісними якостями, необхідними для прийняття та успішної реалізації ефективних управлінських рішень в умовах динамічного зовнішнього середовища.

 

Контакти: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб.102 (декан), 103 (деканат); тел. (056)756-05-66;