Кулько Вікторія Анатоліївна

Viktoria Kulko, senior lecturer of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department, graduated from Dnipropetrovsk State University. She has 16 year experience in teaching English to students studying in various fields (veterinary medicine, biotechnology, agronomy, economics, etc.).

 


Experience in: senior lecturer of Philology Department of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University (2001-2016), specialist in the translation of technical literature, senior lecturer of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department of University of Customs and Finance from 2018.

 


Field of scientific interests: English, Business English, Professional English, English language of scientific communication, Pedagogy, Theory and method of professional education, Professional training of masters.

 


Кулько Вікторія Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський державний університет. Має 16 річний досвід викладання англійської мови студентам, що навчаються за різними спеціальностями (ветеринарна медицина, біотехнологія, агрономія, економіка та інші).

 


У досвіді роботи: старший викладач кафедри філології Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (2001-2016 роки), фахівець з перекладу технічної літератури, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки УМСФ з 2018 року.

 


У 2000 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
У 2005 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації».

 

Стаж роботи за фахом: 20 років.

 


Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англійська мова наукового спілкування, педагогіка, теорія і методика професійної освіти, професійна підготовка магістрів.

 


Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова».

 


Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

 


Основні публікації за напрямом:

1. Кулько В. А. Щодо сутності мотивації навчальної діяльності у студентів вищих навчальних закладів / В. А. Кулько // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр./редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. - Запоріжжя. – 2010. – Вип. 8 (61). – С. 267 – 271.

2. Кулько В. А. Щодо мотивації молоді до вступу до аграрних ВНЗ / В. А. Кулько // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр./редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. - Запоріжжя. – 2010. – Вип.11 (64). – С. 212 – 216.

3. Кулько В. А. Формування професійного інтересу у майбутніх екологів у навчально-виховному процесі ВНЗ / В. А. Кулько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» /Редкол.: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. – К., 2011. – Вип. 159. – Ч .2. – С. 307 – 313.

4. Кулько В. А. Проблеми адаптації майбутніх екологів до навчання в аграрному університеті / В. А. Кулько // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр./редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. - Запоріжжя. – 2012. – Вип.22 (75). – С. 521 – 526.

5. Кулько В. А. Формирование мотивационного компонента готовности будущих экологов к профессиональной деятельности / В. А. Кулько // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 34. Педагогические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2012. – С. 73 – 76.

6. Кулько В. А. Формування професійної спрямованості майбутніх екологів / В. А. Кулько // Педагогіка вищої та середньої щколи: зб.наук.пр./редкол.: З. П. Бакум (голов.ред.) та ін. – Кривий Ріг: КПІ КНУ, 2012. Вип.34 – С. 95 – 102.

7. Кулько В. А. Професійна мотивація екологів у навчальному процесі аграрного університету / В. А. Кулько // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр./редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. - Запоріжжя. – 2010. – Вип.33 (86). – С. 601 – 605.

8. Кулько В. А. Особливості вивчення термінології студентами-екологами (на матеріалі текстів за фахом)/ В. А. Кулько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» /Редкол.: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 186. – ч .2. – С. 202 – 206.

9. Кулько В. А. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх екологів / В. А. Кулько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» /Редкол.: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192. – Ч .1. – С. 280 – 286.

10. Кулько В. А. Педагогічні умови професійної підготовки студентів-екологів / В. А. Кулько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» /Редкол.: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. – К., 2014. – Вип. 199. – Ч .1. – С. 215 – 220.

11. Кулько В. А. Інноваційні технології у вивченні англійської мови студентами ВНЗ / В. А. Кулько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Філологічні науки» /Редкол.: С.М. Ніколаєнко, (відп.ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2014. – Вип. 206, – С. 183 – 188.

12. Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ / В. А. Кулько // Проблемы современного педагогического образования. Сер .: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 51. – Ч. 4. – С. 214 – 219

13. Kulko V.A., Tymchenko-Mixajlidi N.S.Research of career orientations of future philologists in higher educational establishment. Науковий огляд. Київ: «ТК Меганом». 2019. Вип. 4 (57). С. 138 – 144.

14. Gorban`ova O.O., Biryukova D.V., Kulko V.A. Improving students` reading skills as integral part of professional development. Науковий огляд. Київ: «ТК Меганом». 2019. Вип. 5 (58). С. 74 – 80.

15. Pavlenko О.О., Kulko V.A. The main motives for studying foreign language by students of the University of Customs and Finance. Науковий огляд. Київ: "ТК Меганом". 2019. Вип. 6 (59). С. 94 – 103.

16. Kulko V.A., Gorban`ova O.O., Biryukova D.V. Problems of environmental terminology translation by students in the process of studying foreign language in higher educational institution. Paradigm of knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal. Muscat: «TK Meganom». 2019. №4 (35). С. 76 – 84.

17. Kulko, Viktoriia. The essence of environmental competence of future specialists in the tourism industry. Colloquium-journal. Poland: «Chocimska 24, 00-001 Warszawa». 2020. №35 (87). C. 13 – 15 [Index Copernicus].

18. Kulko, Viktoriia. The Concept of the Formation of the Teacher's Innovative Competence in the Space of Lifelong Education / Olha Boiko, Svitlana Oborska, Kateryna Kyrylenko, Svitlana Cherevko, Olha Lebid, Viktoriia Kulko // International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.4, April 2021, pp. 59-64 [Web of Science].

 


Hавчальні посібники та підручники:

1. В.А. Кулько, О.В. Литвинова, В.Г. Чорнобай Англійська мова для фахівців-аграріїв заочної форми навчання: Англійська мова для фахівців-аграріїв: навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. – Дніпропетровськ: 2015. – 210 с.

ISBN – 978-966-8736-09-4

2. Кулько В. А. Методические рекомендации по английскому языку для студентов аграрных специальностей. – Дніпропетровськ: 2014. – 136 с.

3. Кулько В.А. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з англійської мови для студентів денного та заочного відділення напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Дніпропетровськ: 2016. – 66 с.

4. Кулько В.А. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів аграрних спеціальностей денного та заочного відділення. – Дніпропетровськ: 2016. – 20 с.

5. Кулько В.А. Ділова англійська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів аграрних спеціальностей денного та заочного відділення. – Дніпропетровськ: 2016. – 20 с.

6. Кулько В.А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей з дисципліни «Ділова англійська мова». – Дніпро: 2020. – 37 с.

7. Методичні рекомендації для поточного контролю: ситуаційні завдання /укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбань О.Д., Кулько В.А, Тимченко-Міхайліді Н.С., Чухно Т.В., Щербицька В.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 25с.

 


Участь у конференціях і семінарах:

1. Kulko V. Тhe essence of ecologist professional motivation / Kulko V. // Матеріали VIII міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2014. – C. 9.

2. Кулько В. А. Щодо педагогічних умов професійної підготовки майбутніх екологів / Кулько В. А // Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 12 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. 115 –117.

3. Kulko V. Students adaptation in new conditions of educational process / Kulko V. // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академія», 2014. – С. 54 – 55.

4. Кулько В. А. Структурні особливості професійної мотивації майбутніх екологів / Кулько В. А // Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка: збірник доповідей та тез доповідей V міжнародної конференції (Київ 26 – 27 лютого 2014 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України – К., 2014. – С. 111 – 113.

5. Kulko V. Strategic directions of modernization of Ukrainian education / Kulko V. // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров’я України », 2015. – С. 63.

6. Kulko V. Motive as the impulsive component of professional orientation / Kulko V. // Матеріали IX міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2015. – C. 12.

7. Кулько В. А. Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців / Кулько В. А // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров’я України », 2016. – С. 67.

8. Kulko V. Organization of the students self-study work / Kulko V. // Матеріали X міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2016. – С.

9. Kulko V.A. Peculiarities of studying English terminology by the students of the environmental faculty. Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: матер. міжнар. міжвуз. наук.-практ. конференції молодих вчених. Дніпро: ДВНЗ «ПДАБА, 2019. С. 247-248.

10. Kulko V.A. Formation of professional motivation in the process of transfer of professional knowledge. Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи: матер. Міжвуз. наук.-практ. конференції. Дніпро: ДДАЕУ, 2019. С.37-38.

11. Kulko V.A. Motivational strategies for second language learners. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матер. наук.-практ. конференції з міжнародною участю. Дніпро: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2019. С.77-78.

12. Kulko V.A. Features of learning foreign language by students of the University of Customs and Finance. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матер. Всеукр. наук.-практ. конференції. Дніпро: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2020. С. 60-61.

13.Kulko V.A. Study of career orientations of future philologists. Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи: матер. Міжвуз. наук.-практ. конференції. Дніпро: ДДАЕУ, 2020. С.53-54.

14. Kulko V.A. Learning foreing language by students of the University of Customs and Finance (the main motives). Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. С. 18–21.

15. Kulko V.A. Research of career orientations of students of the specialty "international tourism". Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві: матер. VI регіон. наук. конф. Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2020. С. 14-15.

16. Kulko V. Training of future specialists in the field of tourism during the pandemic covid 19. Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи: матер. Міжвуз. наук.-практ. конференції. Дніпро: ДДАЕУ, 2021. С.41-42.

 


 

Стажування:

Університет ім. Альфреда Нобеля: Аспірантура – третій рік навчання зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Тема наукового дослідження: Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців з туризму засобами проектних технологій.

 


Стажування у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на кафедрі іноземних мов, програма стажування, довідка № 18\19

від 10..05.2019 р.

 


Вебінари:

1. EF Teacher Development Certificate webinars (6 вебінарів)

Webinar 1:

Online teaching tools and resources.

Webinar 2:

Synchronous hybrid teaching: some tips and tricks.

Webinar 3:

Apps for the Virtual Classroom and self study.

 Webinar 4:

Motivation in the virtual classroom.
Webinar 5:

Facing the challenges and embracing the benefits of online teaching.

Webinar 6:

Best Practices for teaching online.

2. Тренінг - конференція « Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека.

3. «Oxford exam trainer is your guide to successful exam.