Павленко Олена Олександрівна

P rof. Dr.hab. Olena PAVLENKO, Head of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; Professor of Public Service and Customs Department; Customs Service Counselor of the 1st rank (Colonel); Editor-in-Chief of Customs Scientific Journal CUSTOMS; Independent Expert on manuals of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2009), UNDP Expert on education; member of the working STARТ-ed group of experts within UNECE; expert in evaluating strategies, programs and projects (Ukrainian Evaluation Association; certified international trainer (ICMPD, EU); Director of WCO Regional Training Centre for European Region (2010-2017); Coordinator of the WCO pilot project PICARD in Ukraine (2008-2010) & 4 EU projects; visitor-professor; trainer in educational projects, multiplicator, moderator.

Experience in: Vice-president of UDGV, Head of International Relations Department of the Ukrainian Academy of Customs (2007 - 2012), President of NGO LINGUA Children and Youth euroclub, director of LINGUA Ltd (1993-1997), president of educational corporation LINGUA (1997-2005).

Field of scientific interests: Her fields of research deal with foreign languages, professional education, standards, competences, and educational technologies. She is an author of over 130 scientific research papers and methodical publications.

Honours

1.) Certificate of Merit for high-quality service to the Customs community from the WCO Secretary General, 2010. 2.) Award Pin “For development of international relations” from The State Customs Service of Ukraine, 2010. 3.) 2nd grade Award Pin “Excellent Customs Officer”, 2009. 4.) 3rd grade Award Pin for conscientious service at Customs Authorities of Ukraine, 2007. 5.) Gratitude of British program MITRE for leadership role at collaboration and partnership in international projects, 2005. 6.) 1st place Diploma in regional scientific and methodological works competition in nomination Monograph for the book Theory and Practice of business communication training, 2005. 7.) Gratitude of the Head of The State Customs Service of Ukraine for active participation in establishing of Ukrainian Academy of Customs, 2002 etc.

Павленко Олена Олександрівна, д. пед.н., проф., завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; професор кафедри публічного управління та митного адміністрування; радник митної служби 1-го рангу (полковник); головний редактор Customs Scientific Journal CUSTOMS; незалежний експерт Міністерства освіти і науки України з підручників (2009); експерт ПРООН з питань освіти; член робочої експертної групи STARТ-ed Європейської Економічної Комісії ООН; експерт з оцінювання стратегій, програм та проектів (Українська асоціація оцінювання); сертифікований міжнародний тренер (ICMPD, ЄС); директор Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації PICARD (2010-2017); координатор в Україні пілотного проекту Всесвітньої митної організації PICARD (2008-2010) та 4 проектів ЄС; візитор-професор; мультиплікатор; модератор; тренер в освітніх проектах.

У досвіді роботи: віце-президент Асоціації германістів України; начальник відділу міжнародних зв’язків Академії митної служби України (2007 - 2012); президент НГО “Дитячо-юнацький євроклуб ЛІНГВА; директор фірми “ЛІНГВА (1993-1997), президент освітньої корпорації “ЛІНГВА (1997-2005).

Відзнаки: 1.) почесна грамота Всесвітньої митної організації за високопрофесійний внесок у розвиток митної спільноти (2010); 2.) нагрудні знаки Державної митної служби України “За розвиток міжнародних зв’язків” (2010), 3.) “Відмінний митник” ІІ-го ступеня (2010), 4.) “За сумлінну службу в митних органах України” 3 ступеня (2007); 5.) подяка від британської програми MITRE (2005) за керівну роль у співпраці та партнерстві в міжнародних проектах; 6.) 1-е місце в регіональному конкурсі наукових і методичних робіт, номінація “Монографії” за монографію “Теорія і практика навчання ділової комунікації” (2005); 7.) подяка Голови Держмитслужби за активну участь у розбудові Академії митної служби України (2002) та ін.

Д.пед.н., 015 – Професійна освіта, (13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти), ДД № 009165, 2011 р., «Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти».
Професор кафедри державної служби та митної справи, 12ПР № 007927, 2012 р.
К.філол.н., 035 – Філологія, (10.00.04 – Германські мови), КН №003084, 1993 р., «Засоби віддання контактовстановлюючої функції висловлення в сучасній німецькій мові».
Доцент кафедри іноземних мов, ДЦ АЕ № 001001, 1998р.
Досвід роботи за фахом: 30 років.

Сфера наукових інтересів: Її галузі досліджень стосуються іноземних мов, професійної освіти, стандартів, компетенцій, освітніх технологій. Автор понад 130 наукових праць та методичних публікацій.

Є членом Наукової ради міжнародного (польського) фахового видання ZESZYTY NAUKOWE та членом редколегії вітчизняного фахового видання Вісник Кременчуцького національного університету.

Дисципліни, що викладає у поточному навчальному році: «Іноземна мова у наукових дослідженнях», «Наукометрика», «Механізми та інструменти фінансування науки», «Німецька мова», «Педагогіка», «Переговори та медіація», «Діловий та дипломатичний етикет та протокол»

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль в Google Scholar: http://tinyurl.com/pavlenko

Профіль в базі СКОПУС: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57193125897

ORCID Olena Pavlenko https://orcid.org/0000-0002-3868-3252

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 

 1. Pryimachenko, O., Babii, A., Shnarevych, O., Pavlenko, O., & Rakhlis, V. (2021). Emotional intelligence vs normative behavior of juvenile male convicts. Amazonia Investiga, 10(45). [Web of Science].

 

 1. Pavlenko, O. (2020) Cognitive modeling in the system of higher education. // Filippova V., Shevchenko, S., Pavlenko, O., Ditsman, K., Shkurat M. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 6), Art 430. – Romania: Editura Universitatea din Pitesti. – pp 3176 – 3185, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES [Scopus, 2 квартиль]. DOI:10.7752/jpes.2020.s6430.

 

 1. Pavlenko, O. (2019). The Enhancement of a Foreign Language Competence: Free Online Resources, Mobile Apps, and Other Opportunities/ O. Pavlenko, Oksana Ye. Bondar, Gi Yon Bae, Kwangoon Choi, Nataliia S. Tymchenko-Mikhailidi // Cloud Technologies in Education: Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018 [Electronic resource] / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2433. – viii, 540 p. – Access mode : http://http://ceur-ws.org/Vol-2433. URL: CEUR-WS.org/Vol-2433/paper18.pdf [Scopus]

 

 1. Pavlenko, Olena (2018). Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities. / Triakana O.O., Pavlenko O.O., Volkova N.P. Kassim D.A // CEUR workshop Proceedings. ICT in Education , Research and Industrial Application. Integration, Harmonization and knowledge Transfer. – 2018. – Vol. 2257. – viii. URL: CEUR-WS.org/Vol2257/paper16.pdf [Scopus]

 

 1. 5. Павленко О.О., Бондарь О. Є., Бе Дж.Й. Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України) / О.О.Павленко, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки». – Кременчук, 2018. – № 2 (109). С.82-94.

 

 1. Павленко О.О., Чой К.С., Бондарь О. Є., Бе Дж.Й., Горбаньова О.О. Стандарти підготовки перекладачів: загальний огляд (на прикладі України, Південної Кореї, США, Австрії). // О.О.Павленко, К.С. Чой, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе, О.О. Горбаньова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ. –2018. - № 60 (113). – С.448-460.

 

 1. Павленко О.О., Чой К.С., Бондарь О. Є., Бе Дж.Й., Горбаньова О.О. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї // О.О.Павленко, К.С. Чой, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе, Горбаньова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2018. - № 15 (2). – С. 223-230.

 

 1. Pavlenko O.O. The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs/ N.S Timchenko-Mikhailidi. O.O Pavlenko., O.O. Triakina // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». -№13(2), 2017.- С.223-230.[Index Copernicus]

 

 

Підручники, монографії:

 1. Рахліс В.Л., Павленко О.О. Переговори і медиація: підручник для підготовки професійного переговірника – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 341 с.

 

 1. Павленко О.О. Аналіз рекомендацій Всесвітньої митної організації щодо розвитку інституту уповноваженого економічного оператора (Розділ 2.1). // Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: проблеми забезпечення балансу безпеки та спрощення міжнародної торгівлі: Монографія // За заг. ред. І.В. Несторишена та В.А. Туржанського. – Хмельницький, 2017 – C. 81-93.

 

 1. Pavlenko, Olena. (2017). Main features of corruption in the context of the international standards implementation. / Olena Pavlenko, Yevgen Pavlenko, Olga Triakina // Mérföldkövek az adó-és vámigazgatás történetéből./Felelös kiadó: Syabó Andrea – Hungary, 2017. – 246р., рр. 222-235; ISBN 978-615-00-0517

 

Залучення до міжнародної експертизи:

 1. Павленко Олена, Зюзін Віталій, Коваль Катерина. Експертний висновок про систему моніторингу і оцінки «Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року» // Експертний висновок підготовлений у рамках проекту Української асоціації оцінювання політик, програм і проектів "Посилення децентралізації в Україні" (грант National Endowment for Democracy # 2017-158)
 2. Павленко Олена, Зюзін Віталій, Коваль Катерина. Експертний висновок про систему моніторингу і оцінки Проекту документа «Стратегія розвитку Новоолександрівської ОТГ на 2017– 2025 роки» // Експертний висновок підготовлений у рамках проекту Української асоціації оцінювання політик, програм і проектів "Посилення децентралізації в Україні" (грант National Endowment for Democracy # 2017-158)

 

Апробаційні та науково-експерті публікації:

 

 1. Павленко О.О. Підготовка майбутніх фахівців з медіації: досвід України. Міжнародна науково-практична конференція "Медіація як спосіб вирішення конфліктів", ДДУВС, 30.11.2021

 

 1. Павленко О.О. Стратегії розвитку громад як інституційний механізм: експертний висновок про систему моніторингу і оцінювання стратегії об՚єднаної територіальної громади/ Павленко О.О., К.Д. Діцман, В.О. Зюзін, К.Л. Коваль // East Journal of Security Studies/Східний часопис безпекових студій, Vol.3(1), 2018. https://nuczu.edu.ua/ukr/nauka/zbirky-naukovykh-prats/east-journal-of-security-studies/72-east-journal-of-security-studies/614-vol-3-1-2018

 

 1. Павленко О.О. Залучення громадян до реформи децентралізації: експертний висновок про систему моніторингу та оцінювання обласної стратегії / О.О. Павленко, В.О. Зюзін, К.Л. Коваль, К.Д. Діцман. Публічне управління та митне адміністрування. − № 2 (25), 2020. С. 116-120. http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4139

 

 1. Павленко О.О., Чой Кванг Сун. Чи може STEM-освіта стати актуальним інструментом формування компетентностей сучасного конкурентоспроможного фахівця? // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 лютого 2017 р. / за заг. Ред.. В. П. Садкового. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2017. С. 59-60. – 252 с.

 

 1. 5. Павленко О. О. Використання технології інтегрованого навчання для розвитку іншомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей / О.О Павленко // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики вищої школи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Київ НПУ ім. Драгоманова, 2017. – С.154-157.