Бірюкова Діана Валеріївна

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи

BIRIUKOVA Diana, PhD (Philological Sciences), Assistant Professor of the Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; member of the commission for postgraduate study exams.

She graduated from Dnipropetrovsk State University with honours – specialization English Language and Literature; graduated from DRIPA, Ukrainian Academy for Public Administration under the President of Ukraine - Master of Public Administration, has been awarded the degree of Master of Arts in University of North London and PhD in Germanic Languages specialization 10.02.04. She teaches theoretical and practical courses in English language, Business English. She has eight-year experience in teaching English in IV accreditation level institutions of higher education.

Experience in: teaching English at Oles Honchar Dnipro National University (2013-2018); teaching English to candidates working towards International Exams at CEFR of Reference Level B2, in particular FCE, РЕТ and TOEFL; translation work; head of department of Office on External Relations and Foreign Economic Activity of Dnipropetrovsk Regional State Administration (2003-2012), participation in the Ukrainian and international scientific conferences; publication of 40 scientific works.

Field of scientific interests: modern English linguistics, cognitive linguistics, text linguistics, theoretical aspects of German Linguistics, linguoculturology, modern educational technologies and methods of teaching foreign languages.

Бірюкова Діана Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та професійної мовної підготовки, член комісії при прийомі вступних іспитів до аспірантури.

Закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Англійська мова та література", закінчила ДРІДУ УАДУ при Президентові України та здобула кваліфікацію магістр державного управління, отримала диплом магістра Північного Лондонського університету, кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 - Германські мови. Викладає теоретичні та практичні курси з англійської мови, ділової англійської мови. Має вісім років досвіду викладання англійської мови у вишах IV рівня акредитації.

У досвіді: викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (2013-2018), викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В2, зокрема до тестів FCE, РЕТ and TOEFL; перекладацька робота; начальник відділу зовнішніх зносин та міжрегіонального співробітництва в Головному управлінні зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації (2003-2012); участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях; публікація 40 наукових праць.

У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний університет отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та літератури.
У 2003 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України та здобула кваліфікацію магістр державного управління
2003 рік отримала диплом магістра, Університет Північного Лондону
к. філол. н., 035 – Філологія (10.02.04 – германські мови), ДК № 039667, 13.12.2016, «Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному
художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХIX - ХX ст.)»

Сфера наукових інтересів: сучасна англістика, когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, теоретичні аспекти германського мовознавства, лінгвокультурологія, сучасні освітні технології та методики викладання іноземних мов.

Є керівником постійно діючого студентського гуртка «Актуальні проблеми лінгвістики» на кафедрі іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки УМСФ (за минулий рік під її керівництвом студентами підготовлено та опубліковано 10 тез англійською мовою, 1 студентка виборола друге місце та диплом ІІ ступеню у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 035 "Філологія").

Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки:  «Актуальні проблеми філології та педагогіки в парадигмі соціально-гуманітарних наук».

Постійно проходить стажування та приймає участь у вебінарах з вивчення провідного міжнародного досвіду викладання іноземних мов та фахових дисциплін іноземними мовами у контексті сучасних викликів глобалізаційного освітнього простору.

Отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні С1 (англійська мова), виданий 27.11.2020 р. № 14D94TR36DP09 LangSkill.

У 2019 - науково-педагогічне стажування (250 годин) та участь у міжнародній програмі "Ukrainian educational dimension the context of the national high school integration to the global academic space".

У 2021 р. пройшла міжнародне стажування «Теорія та практика науково-педагогічних підходів у освіті» (180 годин / 6 кредитів ЄКТС) в м.Ріга, Латвія (11/04/2021 №01-18/115--21).

Пройшла курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів" (60 годин / 2 кредити ЄКТС) через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Дисципліни, що викладає у поточному навчальному році: «Іноземна (англійська) мова», «Практичний курс першої іноземної мови», «Перша ділова іноземна мова (англійська)», «Теоретичні аспекти сучасних германських мов».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=fglktykAAAAJ

ORCID Diana Biriukova: http://orcid.org/0000-0002-1721-0122

 


Основні наукові та навчально-методичні праці за останні 5 років:

1. Diana Biriukova, Olena Tsvietaeva, Tetiana Pryshcepa, Olena Ponomarenko, Olena Hurko Analysis of texts of the author's column genre in the Ukrainian and American press. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XV., 2021. P. 46 - 51. ISSN 18.04-7890 Web of Science.

2. Biriukova D.V., Kashyrina I.O. Time category of English folktale "The Seal-Catcher". Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, Філологічні науки № 3 (341), 2021. C. 5-11.

3. Biriukova D.V. Time-management as base component in E-learning. Modern approaches to foreign language remote teaching: Collective monograph / edited by A.O.Kuzmenko. - Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. P. 146- 165.

4. Бірюкова Д.В., Кузьменко А.О. Темпоральна мережа лірики Адель. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, Філологічні науки № 3 (334), 2020. - С. 104 - 109.

5. Biriukova D., Tsvietaieva O. The problem of bilingualism and triglosia in modern educationtal conditions . Scientific Discussion № 48, Vol. 1 - Praha, 2020. - P. 25 - 31.

6. Biriukova D., Kuzmenko A., Vukolova K. Discourse analysis of folklore and modern English songs. Modern World Tendencies in the Development of Science - Vol. 2.: Collective monograph. - London : SCIEMCEE, 2019. - P. 141-153.

7. Biriukova D.V., Tsvetaeva O.V. Teaching English: Phonetic Difficulties. Інноваційна педагогіка - № 16, Том 2. - Одеса, 2019. - С. 47-51 [Index Copernicus International].

8. Biriukova D.V., Kulko V.V., Horbanova O.O. Improving students' reading skills as integral part of professional development. Науковий огляд - № 5 (58). - Київ, 2019. - C. 74-81

9. Biriukova D.V., Kulko V.V., Horbanova O.O. Problems of environmental terminology translation by students in the process of studying foreign language in higher educational institution. Paradigm of knowledge. - № 3 (35). - Muscat, 2019. - P. 76-86.

10. Biriukova D.V., Tsvetaeva O.V. Analysis of conceptual space of interior descriptions. Conference Social Aspects of Education in Modern Society. - Vol.3. - Warsaw, Poland: RS Global Sp.z.O.O., 2018. - Р. 15-20.

11. Бірюкова Д.В. Лінгвокогнітивний алгоритм конструювання інтер’єру в художньому дискурсі. Англістика і американістика, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Випуск 13. – Дніпро: ЛІРА, 2016. C. 14-19.

12. Бірюкова Д.В. Концептуальний простір інтратекстових описів інтер’єру / Д.В. Бірюкова // Yale Journal of Science and Education – № 1(18). –Yale University Press, 2016. С. 112–120.

13. Бірюкова Д.В. Онтологічна і семіотична структура інтратекcтових описів інтер’єру. Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" – Вип. 51. – Острог: Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. С. 161-164.

14. Бірюкова Д.В. Фреймова організація описів інтер’єру в художньому дискурсі. Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки – № 5 (282). – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. С. 5-9.

15. Павленко О.О., Бірюкова Д.В., Щербицька В.В.Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 035 Філологія. – Дніпро: УМСФ, 2020. 37 с.

 


Участь у конференціях і семінарах:

1. Biriukova D. Tsvietaieva O. Conceptual space of intratextual interior descriptions // Збірник наукових праць VІ регіональної наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві», Дніпро, 27 листопада 2020 р. С. 65-66.

2. Бірюкова Д.В. Особливості опису інтер’єру в англомовному художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у ВНЗ України", - 11-12 квітня 2018 р. - Дніпро: 2018. - С. 5-7.

3. Бірюкова Д.В. Инновации в обучении английскому языку студентов технических специальностей / Д.В. Бірюкова // Методика викладання іноземних мов на немовних факультетах: матеріали щорічної наук. конф. за підсумками науково-дослідної роботи ДНУ за 2014-2015 роки. – Дніпропетровськ: Літограф., 2015.- С. 4-6.

4. Бірюкова Д.В. Лінгвофілософські засади структурування інтратекстових описів інтер’єру / Д.В. Бірюкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб. наук.пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 червня 2015 р. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. - С 70-72

5. Бірюкова Д.В. Фреймова модель в англомовному художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб. наук.пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. - С. 19-21.

Підготовлено у співавторстві посібники з практичної граматики англійської мови, методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 035 Філологія, методичні вказівки до виконання самостійних робіт з обов'язкової дисципліни "Іноземна мова" для підготовки фахівців ступеня вищої освіти "бакаклавр" з різних галузей знань.