Тараненко Вікторія Євгенівна

Доцент кафедри

У 2000 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси» за спеціалізацією «Податкова справа» та здобула кваліфікацію спеціаліст. У 2007 році закінчила аспірантуру Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. У 2020 році закінчила магістратуру Харківського національного економічного університету імені С.Кузнеця за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» (Освітня програма «Управління соціальними проектами»).

Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» у 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 у Полтавській державній аграрній академії Міністерства аграрної політики і продовольства України. Тема дисертаційного дослідження: «Податкове регулювання економіки в умовах соціально-економічних трансформацій». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри податків. Працює у ВНЗ з 2000 року.

Дисципліни, що викладає: «Економічні основи соціального забезпечення», «Податкова політика держави», «Основи соціального підприємництва», «Соціальне страхування», «Державні цільові фонди».

Сфери наукових інтересів: соціальне забезпечення; соціальне підприємництво; соціальне страхування; оподаткування доходів фізичних осіб.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Організаційна робота:

 • з 2013 по 2015 рр. обіймала посаду проректора з навчально-виховної роботи ДДФА;
 • 2017 р. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії УМСФ;
 • з 2018 по 2020 рр – заступник декана економіки, бізнесу та міжнародних відносин УМСФ.

Має більше 100 публікацій, з них 67 навчально-методичного характеру (в т.ч. 1 посібник з грифом МОН) та 38 наукових публікацій, в тому числі 1 у у періодичноиу виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus, 5 монографії (у співавторстві).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів: моногр. / За заг. ред. Л.Б. Баранник. – Дніпро: УМСФ, 2018. – 306 с.
 2. «Зелена» економіка: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку. Монографія. Стукало Н.В., Краснікова Н.О. та ін. Дніпро: Середняк Т.К. – 2018. – 336 с. (Тараненко В.Є.: с. 253-265).
 3. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку. Колективна монографія / За загальною редакцією Баранник Л.Б. // Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, - 2015. - 256 с. (Тараненко В.Є.: с. 136-159).

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science.:

 1. Taranenko V., Hrybovska Y., Samylina Y., Tanchyk O., Turmanov T. (2020) ADVANCED MODELS OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. Academy of Entrepreneurship Journal, 26(3). URL: https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf.

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 

 1. Тараненко В.Є. Вплив старіння населення на соціально-економічний розвиток країни / Т.В. Корягіна, В.М. Черба, В.Є. Тараненко // Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 1. С. 40-46. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_75_2_2020_ukr/8.pdf (С.40-46.)
 2. Тараненко В.Є. Регіональні аспекти податкового стимулювання інвестиційних процесів / Тараненко В.Є., Шевченко Н.І. // Науковий вісник МАУП. Зб. наук. пр. Серія «Економіка», вип.. 1-2, К. – 2015. – С.96-110.
 3. Тараненко В.Є. Вплив єдиного соціального внеску на формування Пенсійного фонду України на прикладі Дніпропетровської області / Тараненко В.Є., Даценко В.В. // Ефективна економіка / [Електронний ресурс]/ - http: // economy.nayka.com.ua.
 4. Тараненко В.Є. Податкові інструменти державного регулювання розвитку підприємницької діяльності / Тараненко В.Є., Лисяк Л.В. // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2013. - №3. – С. 66-71.
 5. Тараненко В.Є. Оцінка фіскальної ефективності місцевого оподаткування у Дніпропетровській області    / Тараненко В.Є., Шевченко Н.І. // Ефективна економіка / [Електронний ресурс]/ - http: // economy.nayka.com.ua.
 6. Тараненко В.Є. Соціальна спрямованість оподаткування у сфері будівництва доступного житла / Тараненко В.Є., Лисяк Л.В. // Вісник ДДФА. Економічні науки. - №1. – 2013. – с. 129-136.
 7. Тараненко В.Є. Критерії оцінювання фіскальної ефективності місцевого оподаткування / Тараненко В.Є., Захарова Н.І., Хіміч К.І. //         Вісник ДДФА. Економічні науки. - №2. – 2012. – с. 162-170.
 8. Тараненко В.Є. Напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб у контексті Податкового кодексу України // Матеріали Круглого столу «Взаємовідносини «ДЕРЖАВА – БІЗНЕС – СУСПІЛЬСТВО» в контексті імплементації Бюджетного та Податкового кодексів України» 22.11.2011р. Вісник ДДФА: Економічні науки. – Дніпропетровськ, 2012. – Спецвипуск. – С. 89-94.
 9. Тараненко В.Є. Оптимізація податкового навантаження у системі заходів державного регулювання економіки / Тараненко В.Є., Махмудов Х. З. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – Випуск 2. – Том 3. – Полтава: ПДАА, 2011. – С. 233-239.
 10. Тараненко В.Є. Удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб/ Тараненко В.Є., Махмудов Х. З. // Вісник ДДФЕІ. Економічні науки,. - № 2 (26). – 2011. – С. 99-107.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Тараненко В.Є., Хіміч К.І. Соціальний маркетинг як інструмент подолання соціальних ризиків. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (6 листопада 2020, м. Дніпро) Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2020. 315 с. (С. 66-67).
 2. Соціальне підприємництво – тренд сучасного світу / В.Є.Тараненко, Д.В. Кравець // Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути», 03.06.2020 р., м.Київ URL: https://openscilab.org/ua/konferenczii/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi/2020/06/03/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferencija-suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi/
 3. Соціальні аспекти прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні / В.Є.Тараненко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України» (Університет державної фіскальної служби України, 26-27 березня 2020 р.) м.Ірпінь
 4. Соціальне підприємництво як інструмент подолання економічних проблем в Україні / В.Є.Тараненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування економічної системи країни на світовому, державному та регіональному рівнях» (ТНУ ім. В.І.Вернадського, 8 лютого 2020р.) м.Київ, 2020, с.88-92.
 5. Податкові інструменти регулювання інвестиційної активності/ В.Є. Тараненко // Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 18-19 квітня 2019 р.). – Дніпро: ДНУ, 2019 – Том 6. – 110 с. (С. 35-37).
 6. Податкові інструменти підтримки соціального підприємництва / В.Є. Тараненко, Ю.Ю. Пацкан //Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. (С. 264-267).
 7. Незадекларована праця в Україні: загрози та наслідки / матеріали круглого столу «Сучасні проблеми та перспективи проведення економічних, товарознавчих, будівельних експертиз» 13 листопада 2019 року (ЗНУ, Запоріжжя).
 8. Undeclared labor issues in the context of social protection of the interests of Ukrainian citizens. / Баранник Л.Б.,Тараненко В.Е The 12th International conference “Science and society” (June 7, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 429 p.
 9. Інноваційний розвиток економіки в умовах реформування податкової системи України/ Л.Б. Баранник, В.Є.Тараненко // Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Миколаїв; 20-21 листопада 2018 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 106 с. (С.64-65).