293 Міжнародне право бакалаври

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – це освітня програма, метою якої є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародного права, права Європейського Союзу, національного права України та інших держав з поглибленим вивченням двох іноземних мов (англійська, німецька або польська), які можуть займатися юридичною, аналітичною, експертною, консультативною діяльністю для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях правового регулювання.

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ – 50 осіб:

 • 1 курс за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО);
 • 2 курс за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (за умови складання академічної різниці у межах 60 кредитів) на базі:

- Освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр»;

- Освітнього ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»);

- Освітнього ступіня «бакалавр».

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ на 1 курс: 5 бюджетних місць.

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ДОПУСКУ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ: 150 балів.

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР:

національний мультипредметний тестОсновний блок: Українська мова (К1); Математика (К2); Історії України(К3); Додатковий блок: Іноземна мова (К4); Біологія (К4); Фізика (К4); Хімія (К4); Українська література (К4); Географія (К4);

- мотиваційний лист.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

навчання англійською мовою в зарубіжних університетах-партнерах за програмами Академічної мобільності;

обов’язкове вивчення двох іноземних мов і можливість безкоштовного вивчення інших іноземних мов за вибором;

оволодіння фаховими знаннями, практичними навичками та уміннями з міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, права Європейського Союзу та галузей права України;

поглиблене вивчення державної митної справи України, міжнародного митного права, міжнародних відносин, порівняльного правознавства та зовнішньоекономічної діяльності;

навчання на військовій кафедрі університету;

вступу до магістратури за спеціальністю 081 «Право», за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та за іншими спеціальностями.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266: «… особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.».

Відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 643 від 20 липня 2022 р.: «Для здобуття освітнього ступеня магістра за результатами Єдиного фахового вступного випробування можуть вступати особи, які здобули освітній ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 Право або 293 Міжнародне право.».

 

ВИПУСКНИКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» можуть виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади в органах державної влади (наприклад, в підрозділах Міністерства закордонних справ України та у дипломатичних установах України, розташованих на території зарубіжних країн) та місцевого самоврядування України, міжнародних міжурядових і міжнародних неурядових організаціях, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, діяльність яких, пов’язана із здійсненням міжнародного співробітництва, взаємодомоги, зовнішньоекономічної діяльності та митної справи, а також застосуванням права України у взаємодії з міжнародним правом, правом Європейського Союзу та/або правом зарубіжних країн.

Відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010, бакалаври міжнародного права можуть працювати на різних посадах, зокрема:

3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів;

3431 Секретарі адміністративних органів; 

3432 Судові секретарі (секретар судового засідання, секретар суду); судовий виконавець; судовий розпорядник; державний виконавець; державний уповноважений;

3436 Помічники керівників підприємств, установ та організацій;

3436.9 Помічник нотаріуса; помічник нотаріуса державного; помічник адвоката; помічник юриста (інші види юриспруденції);

3439 Дипломатичний агент; дипломатичний кур’єр; секретар дипломатичного агентства; аташе; консул; віце-консул;

3441 Інспектори митної служби;

345 Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання;

3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби.

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 

 1. Ділова українська мова;
 2. Іноземна мова;
 3. Ділова іноземна мова (юридична термінологія);
 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням;
 5. Прикладна культурологія;
 6. Філософія;
 7. Країнознавство;
 8. Міжнародне публічне право (основи теорії);
 9. Міжнародне публічне право (основні галузі);
 10. Міжнародний захист прав людини;
 11. Практика Європейського суду з прав людини;
 12. Міжнародне приватне право;
 13. Право Європейського Союзу;
 14. Право зовнішніх зносин та основи дипломатії;
 15. Право міжнародних організацій;
 16. Міжнародне гуманітарне право;
 17. Теорія права та компаративістські студії;
 18. Конституційне право;
 19. Муніципальне право;
 20. Адміністративне право та адміністративне судочинство;
 21. Цивільне право та цивільне процесуальне право;
 22. Кримінальне право та кримінальне процесуальне право;
 23. Психологія, конфліктологія і теорія переговорів;
 24. Сучасні інформаційні технології;
 25. Основи наукових досліджень;
 26. Міжнародне митне право;
 27. Основи ЗЕД та митної справи (Митні платежі; Управління в митній службі; Оподаткування ЗЕД).

 

Гарант освітньої програми – Сергій Михайлович Перепьолкін.

Наші контакти:

Facebook http://surl.li/ehfnr

Instagram

https://www.instagram.com/umsf_international.law/

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус № 3

кім. 301, 302.

Тел. +38 (067) 180 49 48.

Завідувач кафедри міжнародного права – Сергій Михайлович Перепьолкін.

Перейти на сторінку кафедри міжнародкого права.