076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підготовка здобувачів  рівня вищої освіти
зі спеціальності 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

Кафедра підприємництва та економіки підприємства УМСФ здійснює підготовку здобувачів першого (бакалавр - 4 роки), другого(магістр-1,5 роки) та третього (доктор філософії – 4 роки) рівнів вищої освіти зі спеціальності 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Цілі навчання: формування професійних компетентностей у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Підготовка висококваліфікованих фахівців для різних галузей економіки, суб’єктів підприємництва, комерційних банків, аудиторських фірм, органів державного та відомчого контролю, контрольних підрозділів, фінансових органів, навчальних закладів освіти шляхом вивчення сучасних наукових концепцій економіки підприємств та розвитку навичок організації, планування, управління та діагностики на підприємствах усіх рівнів і форм власності, педагогічних працівників-дослідників.

Наші переваги:

- робота Центру розвитку підприємництва;

- викладачі-практики з досвідом роботи, запрошені викладачі;

- лекції від експертів, аналітиків, консультантів, радників;

- практична підготовка та участь в різних проєктах, зокрема «Підприємницький університет»;

- програми мобільності, дуальності освіти та подвійних дипломів;

- посилена мовна підготовка за професійним спрямуванням.

Стратегія навчання:  

 • впровадження командної роботи, що дозволить забезпечити постійне навчання здобувачів новим знанням, впроваджувати інноваційні освітні технології, підвищувати якість і укріплювати демократичні основи управління;
 • дотримання принципів запровадженої кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS та академічної свободи;
 • осучаснення і оновлення освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів та доктора філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • проходження навчальної, виробничої, переддипломної, педагогічної практик та проведення стажувань, проектів мобільності та дувальності освіти, індивідуалізація практичного навчання;
 • розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних технологій;
 • використання електронних презентацій, відеоматеріалів дисциплін;
 • використання інтерактивних навчальних комплексів з навчальних дисциплін;
 • залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків установ, організацій, підприємств;продовження тісної співпраці із фінансово-економічними установами міста, району та області з метою практичного застосування чинних законодавчих, нормативно-правових актів з фінансово-економічних питань;вдосконалення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів, проведення круглих столів та зустрічей з потужним кластером стейкхолдерів.

ВИПУСКНИК МОЖЕ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ: керівник економічної служби та відділу, підприємець; провідний фахівець з економічних питань, фінансового менеджменту, економічного аналізу та планування, інвестиційної та господарської діяльності підприємств; бухгалтер, головний бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, асистент бухгалтера-експерта; спеціаліст і керівник лізингових та колекторських компаній, бірж, торгівельних мереж; педагогічний працівник у сфері наукової та організаційно-управлінської діяльності у закладах освіти; фахівець у сфері наукової та викладацької діяльності у сфері економіки та підприємництва; керівник централізованої бухгалтерії, завідувач цехової бухгалтерії, спеціаліст-бухгалтер, економіст, аналітик господарської діяльності; аудитор, головний державний аудитор, державний аудитор, соціальний підприємець; контролер-ревізор, контролер-касир; головний касир, касир-експерт, касир; економіст-менеджер, фахівець з торгівлі.

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Аналіз підприємницької діяльності
 2. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 3. Операційний менеджмент
 4. Потенціал і розвиток підприємства
 5. Економіка торгового підприємства
 6. Управління торгівлею
 7. Основи економічних знань
 8. Планування діяльності підприємства
 9. Якість та конкурентоспроможність підприємництва
 10. Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств
 11. Регіональна економіка
 12. Вартісний інжинірінг проекту
 13. Діагностика економічного стану підприємства
 14. Економіка підприємства
 15. Економіка та організація інноваційної діяльності
 16. Економічна безпека підприємства
 17. Економічне управління підприємством
 18. Інвестиційний аналіз
 19. Інтелектуальний бізнес
 20. Економіка торгового підприємства
 21. Контролінг
 22. Торговельне підприємництво
 23. Управління потенціалом
 24. Економіка інвестиційних процесів на підприємстві
 25. Методи економічних та статистичних досліджень
 26. Оцінка ефективності бізнесу
 27. Статистика
 28. Реклама і ціноутворення
 29. Стратегія і розвиток бізнесу
 30. Статистика підприємницької діяльності
 31. Ціноутворення в підприємництві
 32. Управління витратами
 33. Управління потенціалом підприємства
 34. Проектний аналіз
 35. Управлінський облік
 36. Тренінг-курс «Бізнес-планування»
 37. Електронна комерція
 38. Компютерна система «BAS»
 39. Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами
 40. Підприємництво у ЗЕД
 41. Екологічна безпека та БЖД
 42. Основи екології
 43. Безпека життєдіяльності
 44. Товарознавство та основи експортного контролю
 45. Товарознавство в підприємницькій діяльності
 46. Підприємництво в галузях національної економіки
 47. Організація торгівлі
 48. Соціальне підприємництво
 49. Біржова діяльність
 50. Маркетингові технології в підприємництві
 51. Стратегічне управління підприємством
 52. Основи підприємництва
 53. Антикризове управління діяльністю підприємства
 54. Конкурентний аналіз підприємства
 55. Підприємництво, якість та інновації
 56. Сучасні економічні теорії
 57. Механізми та інструменти залучення фінансування науки
 58. Конкурентний аналіз та діагностика підприємництва
 59. Консалтингові послуги в сфері підприємництва
 60. Моделі прийняття рішень в підприємництві

Перелік основних замовників: Департамент економічного розвитку облдержадміністрації; Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Обухівська селищна рада Дніпропетровської області; виробничі підприємства, об’єднання, фірми, серед них: ПрАТ «Дніпрометиз»; ПАТ «Інтерпайп» ;АТ КБ «Приватбанк»; АТ КБ «Радабанк»; ТОВ «Новація»;ТДВ «Укрспецекскавація»; ТОВ «Аудиторська фірма «Каупервуд»; ТОВ «ТД Технокредо»; ТОВ «ТК «Пульс»; ТОВ НТК «Металург»; ТОВ «Гідротех Інжиніринг»; ТОВ «Алан»; ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод»; ПАТ «Світлофор»; ТОВ «Омега»; ТОВ «Сільпо-Фуд» та інші.

Соціальні мережі та сайт спеціальності:

1) https://www.facebook.com/pmepumsf

2) https://www.instagram.com/pmep_umsf

3) http://umsf.dp.ua/index.php/struktura/2021-03-09-08-36-26/kafedra-pidpryiemnytstva-ta-ekonomiky-pidpryiemstva