Книшек Оксана Олексіївна

Доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

У 2001 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

Має 20 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Методика та організація аналізу і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

У 2019 році присуджено вчене звання доцента з обліку, аудиту, аналізу і оподаткування.

З 23-27 липня 2017 року пройшла зарубіжне стажування «Training on the topic: «Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management»» (July 23 – July 27, 2018 Riga (Latvia)).

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти організації обліку, контролю та аналізу зовнішньоекономічної діяльності; митний пост-аудит; внутрішній контроль та аудит на підприємствах.

Дисципліни, що викладає: «Аудит і супутні послуги», «Бухгалтерський облік», «Організація та методика аудиту», «Контролінг», «Внутрішній аудит на підприємстві».

Виконує обов’язки куратора групи ЕО 18-1.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Код ORCID: 0000-0002-1463-582X

Researcher ID Web of Science: ABС-2226-2021

Scopus Author ID: 57199995669

 

Публікації

доцента кафедри, к.е.н., Книшек Оксани Олексіївни

 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,
Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 1. Knyshek O. Vakulchyk О., Fesenko V., Internal control and audit of enterprises’ compliance with customs requirements while conducting foreign economic activity Baltic Journal of Economic Studies. № 4. P. 18-23. [Web of Science Core Collection].
 2. Книшек О.О., Ляшенко В.І., Осадча Н.В., Галясовська О.В., Оцінка маркетингових перспектив ринку малих розвинутих країн Африки для традиційного експорту з України. Економічний часопис-ХХІ. № 166 (7-8). С. 20-25. [Scopus].

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових

 фахових видань України

 1. Книшек О.О., Синельник В.С., Коновалова О.В. Аудиторська оцінка безперервності діяльності підприємства. Облік і фінанси. № 4(90). С. 103-111.
 2. Книшек О.О., Тарасенко Ю.О. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності. Економічний простір. № 139. С. 171-182.
 3. Книшек О.О., Пасічник К.С. Трансформація облікової інформації про основні засоби при впровадженні МСФЗ на підприємстві (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України). Облік і фінанси. 2018. № 3 (81). С. 36-44.
 4. Книшек О.О., Кіка А.С. Рейтингова оцінка дебіторів у системі управління дебіторською заборгованістю. Облік і фінанси. 2018. № 4 (82). С. 11-18.
 5. Книшек О.О. Обліково-інформаційне забезпечення аналізу та контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі фінансової та управлінської звітності. Вісник Бердянського університету менеджменту та бізнесу. 2017. № 2 (38). С. 105-109.
 6. Книшек О.О., Васильєва В.Г., Карпенко В.В. Державний аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Економічний простір. № 126.  С. 91-106.
 7. Книшек О.О., Васильєва В.Г., Ковальчук М.М. Особливості організації обліку на малому підприємстві та аудит фінансової звітності їх діяльності. Економічний простір. 2017. № 125. С. 127-140.
 8. Книшек О.О. Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економічний вісник НГУ. № 3 (55). С. 91-100.
 9. Книшек О.О., Вакульчик О.М. Інтегрально-рейтингова оцінка та аналіз якісних характеристик підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Економічний простір. № 113. С. 92-103.

Підручники, навчальні посібники

 1. Книшек О.О., Васильєва В.Г. Теоретичні та практичні аспекти розвитку Інтернет-економіки: міждисциплінарний навчальний посібник. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. Трускавець: ПОСВІТ, 2021, 386 с. С. 269-312. (тема 6 «Облік та оподаткування електронного бізнесу»)) ISBN 978-617-8003-06-7. (24,00 ум. друк. арк.)
 2. Книшек О.О., Вакульчик О.М., Фесенко В.В. Аудит за міжнародними стандартами : підручник – 2-ге вид., доп. та перероб. Дніпро : УМСФ, 2018. – 180 с.

Монографії

 1. Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. 208 с. (Митна справа в Україні. Том 25).
 2. Книшек О. О. Обліково-інформаційне забезпечення зовнішнього контролю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Кол. моногр. «Розробка напрямів розвитку економічних та фінансово-кредитних відносин й обліково-аналітичного забезпечення функціонування підприємницьких структур». Херсон : Айлант, 2016. С. 160-166.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

 1. Книшек О.О, Вакульчик О.М. , Бабенко Л.В., Єдинак Т.С. Робоча програма виробничої практики студенів III курсу Університету митної справи та фінансів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 55 с.
 2. Книшек О.О, Вакульчик О.М. , Бабенко Л.В. Робоча програма виробничої практики студенів IV курсу Університету митної справи та фінансів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 79 с.
 3. Книшек О.О, Вакульчик О.М. , Бабенко Л.В., Робоча програма переддипломної практики студентів II курсу магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / укл. О.М. Вакульчик, Л.В. Бабенко, О.О. Книшек. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 29 с.
 4. Книшек О.О, Вакульчик О.М. , Бабенко Л.В., Наскрізна програма практики студентів Університету митної справи та фінансів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр». Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 18 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 1. Книшек О.О., Синельник В.С. Роль і місце програмного забезпечення в аудиті фінансової звітності підприємства. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 06 листопада 2020 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 210-212.
 2. Книшек О.О., Синельник В.С. Аудиторська оцінка можливості безперервного функціонування підприємства. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (м. Полтава, 22 жовтня 2020 року). Полтава, 2020. C. 483-488.
 3. Книшек О.О., Зав’ялова А.С. Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності системи управління підприємства. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції  (м. Полтава, 22 жовтня 2020 року). Полтава, 2020. C. 479 -483.
 4. Книшек О. О., Синельник В.С. Використання аналітичних процедур під час аудиту безперервності діяльності підприємства. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємство : матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції  Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). Полтава, 2019. С. 368-371.
 5. Книшек О.О. Митна діагностика підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при наданні статусу уповноваженого економічного оператора. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 117-119.
 6. Книшек О.О., Зав’ялова А.С. Шляхи вдосконалення процесу планування внутрішнього аудиту на підприємстві. Фінансова система та інформаційні технології: сучасний стан, ефективність, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 27 квітня 2019 р.). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. С. 63-65.
 7. Книшек О.О., Підодня Д.Г., Волошко К.В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2019 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2019. С. 85-86.
 8. Книшек О.О., Арєхова М.М., Ясько К.В. Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 травня). Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2019. С. 115-117.
 9. Книшек О. О. Лінник А. О., Колесник Д. С. Проблемні аспекти розвитку аудиту в Україні. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 1 червня 2019 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2019. С. 68-69.
 10. Книшек О.О., Тарасенко Ю.О. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності. Новини науки та прикладні наукові розробки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2018 року). Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2018. С. 24-26.
 11. Книшек О.О., Уланович Т.Ю., Швачка Д.В. Внутрішній аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства. Фінанси та соціальна економіка: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29 вересня 2018 р.). Львів : ЛЕФ, 2018. С. 106-108.
 12. Книшек О.О., Сілаєва В.О. Митна діагностика якісних характеристик підприємств-суб’єктів ЗЕД. Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України (управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Дніпро, 20 квітня 2017 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 96-98.
 13. Книшек О.О., Довгалюк Л.Л. Внутрішній контроль експортних операцій підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Лейпциг, 31 жовтня 2016 р.). Лейпциг (Німеччина), 2016. С. 184-186.
 14. Книшек О.О., Вакульчик О.М. Управлінська та митна діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 56-58.
 15. Книшек О. О. Удосконалення управлінської звітності підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та оподаткування : матеріали всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпро, 22-24 листопада 2016 р.). Дніпро : НГУ, 2016. С. 55-59.