КОЛЕСНИКОВ Костянтин Миколайович

Інформація про завідувача кафедри ІТДП

проф. Колесникова К.М.

 

1. КОЛЕСНИКОВ Костянтин Миколайович. Освіта вища: 1995 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – історик, викладач історії, спеціальність – історія України; диплом КВ № 901192

 

2. Доктор історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.02 – Всесвітня історія), ДД № 002811, 2014 р., «Митні відносини в Північному Причорномор’ї античної доби: проблеми інтерпретації». Професор кафедри теорії та історії держави і права, 12ПР № 011014, 2015 р.

 

3. Дисципліни, що викладає:

Історія держави і права України.

Історія політичних та правових учень.

Історія України.

Історія Стародавнього світу.

Міжнародне право в глобальному світі.

 

4. Сфера наукових інтересів:

Українська історіософія та історична наука.

Історія митно-податкових відносин.

Історія війн та військового мистецтва античної доби.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Rv-cK1wAAAAJ&hl=en

Електронна пошта: kostiantyn.m.kolesnykov@gmail.com

 

5. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

член Міжнародної асоціації істориків права з 2009 р.; член Харківського історико-архівного товариства.

 

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: заступник головного редактора наукового збірника «Історія торгівлі, податків та мита»; заступник головного редактора науково-теоретичного та громадсько-політичного альманаху «Грані».

 

6. Організаційна робота:

- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри:

начальник кафедри державного права та митної політики;

декан юридичного факультету з 2016 по 2018 рік;

завідувач кафедри теорії та історії держави і права з 2018 р.

- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

заступник відповідального секретаря приймальної комісії АМСУ в 2000–2001 роках;

- виконання обов’язків куратора групи:

куратор академічних груп – П 99-1, МП 17-1, ІСТ 19-1.

 

7. Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті «Історія та теорія бюрократії» (Z Dzieje biurokracji), Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін;

- участь у міжнародному науковому проекті «Армія, системи оборони й ідеологічно-релігійні аспекти війни в Римській імперії» (Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim), Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін;

- член Міжнародної асоціації істориків права.

 

8. Публікації.

 

Публікації завідувача кафедри ТІДП,

д. і. н., проф. КОЛЕСНИКОВА Костянтина Миколайовича

 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,

Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 

1. Колесников К. Беспошлинность, религиозные союзы и высшая бюрократия в боспорском царстве (IIIII вв. н. э.) // Z Dzieje biurokracji. – Lublin; Toruń; Włocławek, 2013. – T. V. Cz. 1/ Redakcja: Andrzej Gaca, Artur Gorak, Zbigniew Naworski. . – S. 103–122. [Index Сореrnicus]

2. Колесников К. Н. Формулярно-дипломатический анализ почетных декретов античных государств Северного Причерноморья: место таможенных льгот в проксеническом протоколе // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. – К. : Гілея, 2015. – Вип. 95 (4). – 458 с. – С. 16–19. [РИНЦ]

3. Колесников К. Н. Имперский воинский контингент и гарнизон Херсонеса Таврического в конце IIIV вв. // Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim / Red. H. Kowalski, P. Madejski. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – C. 101–116. [Index Сореrnicus]

 

У наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

 

1. Колесников К. М. URBE ET ORBE. Місто та Всесвіт – Поліс та Імперія – Локус та Універсум: перетворення географічно-цивілізаційної периферії на всесвітньо-історичний центр // Ейдос. ΕΊΔΟΣ. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип. 7. – К. : Ін-т історії НАН України, 2013. – С. 261–273.

2. Колесников К. М. Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонесу Таврійського від початку до кінця ІІ ст. до н. е. // Древности 2014–2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х. : ХИАО, 2015. – С. 28–37.

3. Колесников К. М. Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонеса Таврійського (кінець ІІ–І cт. до н. е.) // Древности 2016–2017 : Харьковский историко-археологический ежегодник. – 2017. – Вып. 14–15. – С. 24–34.

4. Колесников К. Н. Из Херсонеса в Москву и обратно: метаморфозы цивилизационно-географической периферии и всемирно-исторического центра // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2014. – № 2 (10). – С. 5–22.

5. Колесников К. М. Попи і шпигуни: туга за імперією, або скільки треба патріархів, щоб відновити симфонію // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2015. – № 2 (12). – С. 17–30.

6. Колесников К. М. Дунайські легіони у підтримці безпеки на Півночі Понту (І–V ст.) // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Дніпро : УМСФ, 2017. – № 1–2 (15–16). – С. 31–75.

7. Колесников К. М. Глобалізація в античності: практика вшанування понтійськими еллінами загальноеллінських святинь // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Дніпро : УМСФ, 2020. – № 1 (21). – С. 12–34.

 

Підручники, навчальні посібники

 

  1. Історія митної діяльності (навчальний посібник з грифом МОН) / [За ред. В.В. Ченцова; авт. кол.: К.М. Колесников, О.В. Морозов, О.О. Дячок, С.В. Шуляк, Д.В. Архірейський]. – Дн-ск: АМСУ, 2013. – 247 с.

  2. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах : навч. посіб. / К. М. Колесников (кер. авт. кол.), Л. І. Адашис, Д. В. Архірейський, О. О. Дячок, Д. О. Бочаров, О. В. Морозов, В. В. Ченцов, С. В. Шуляк ; за ред. Л. В. Деркача, В. В. Ченцова. – 2-ге вид., зі змін. і доп. – Серія “Митна політика”. – Дніпро : УМСФ, 2019. – 282 с.

 

Монографії

 

  1. Колесников К. М. Митні відносини в Північному Причорномор’ї римської доби: проблеми інтерпретації. – Дн-ск : АМСУ, 2013. – 340 с.

  2. Колесников К. М. НА КРАЮ ОЙКУМЕНИ: Еллінські військові традиції на українських землях Причорномор’я: від заснування перших поселень до перших століть християнської ери (VIІ ст. до н. е. – ІV ст. н. е.). – К.: Темпора, 2020. – 304 с.: іл.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

 

1. Колесников К. М. Історія держави і права України: навчально-методичний комплекс дисциплін. – Дніпро: УМСФ, 2018.

2. Колесников К. М. Історія вчень про державу і право: навчально-методичний комплекс дисциплін. – Дніпро: УМСФ, 2018.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 

1. Колесников К. М. Торговий флот античних держав Північного Причорномор’я // VII міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 24–25 жовтня 2013 р., Дніпро: Тези доповідей. – К., 2013. – С. 6–8.

2. Колесников К. М. Тактика та озброєння балістаріїв пізньоантичного Херсонесу // Історія торгівлі, податків та мита : VIII міжнар. наук. конф. – Д. : АМСУ, 2014. – С. 5–8.

3. Колесников К. М. Зовнішньополітичні відносини та статус Херсонесу Таврійського в ІІ–І ст. до н. е. // Проблеми історії та археології України : матер. ІХ міжнар. наук. конф. – Х. : НТМТ, 2014. – С. 35–36.

4. Колесников К. М. От Владимира до Владимира: образ Херсонеса – Корсуни и легитимация аннексии сакральными мотивами // Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми : матер. ХХХІІ міжнар. іст.-прав. конф. – К.; Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 76–84.

5. Колесников К. М. Руська Правда: між історією та міфом // Матеріали XXХV Міжнародної історико-правової конференції, 2016 р., м. Дубно / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), А. Ю. Іванова (відп. секр.), В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ–Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. – 430 с.

6. Колесников К. М. Революція та розбрат – між міфом та реальністю: нотатки на маргінесах // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки : до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. : матеріали XXХVІ Міжнародної історико-правової конференції, 1–4 червня 2017 р., м. Дніпро / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), А. Ю. Іванова (відп. секр.), В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ–Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. – С. 78–89.

7. Колесников К. М. Дунайські легіони на Півночі Понту // ХІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 26–27 жовтня 2017 р., Дніпро: Тези доповідей. – К., 2017. – С. 9–12.

8. Колесников К. М. Дунайські ауксилії на Півночі Понту // ХІІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 25–26 жовтня 2018 р., Дніпро: Тези доповідей. – К., 2018. – С. 10–13.

 

 

Додаток 2

до розпорядження

від 21.12.2018 №102/01-р

 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та історії держави і права, які могли б виступати у ЗМІ як експерти

 

 

ПІБ

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Перелік питань, щодо яких можуть бути експертами

e-mail, телефон

 

Колесников Костянтин Миколайович

Зав каф, д.і.н., проф.

Військова справа античної доби, зовнішня політика, міжнародні відносини, дипломатія

kostiantyn.m.kolesnykov@gmail.com

+38 067 565 3628

 

Морозов Олег Вікторович

Проф., д.і.н., доц.

Історія зовнішньоторговельної політики

morosovoleg410@gmail.com

+38 050 166 9764

 

Шуляк Сергій Вікторович

Доц., к. політ. н., доц.

Міжнародні конфлікти на Близькому Сході; іноземні інтервенції у внутрішні збройні конфлікти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38 0984685870

 

 

 

Завідувач кафедри __________ _____________ __________

Підпис ПІБ