Запорожченко Юлія Василівна

Професор кафедри теорії та історії держави і права, д.і.н.

Запорожченко Юлія Василівна

 

 

 • У 2006 р. закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і здобула кваліфікацію магістра з архівознавства.

 • У 2015 отримала другу вищу освіту та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.

 • У 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації «Розвиток інфраструктури охорони здоров я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. історичний аспект».

 • У 2015 р. присуджено науковий ступінь доктора історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації: «Інфраструктура Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: зміни в соціально-виробничій сфері»,)

 

Сфера наукових інтересів: історія Донбасу 20-х рр. ХХ ст.; міжнародні стандарти прав людини; міжнародна митна освіта.

 

Дисципліни, що викладає у 2021/2022 н.р.: 1. Історія державності. Історія митної справи України; 2.  Методологія історичних досліджень; 3.  Основи юриспруденції; 4.Історіографія; 5.Історія новітнього часу.

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_n0NcSsAAAAJ&hl=ru

 

 • Робота в ЗВО

2006 – 2015 рр. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, працювала на посадах: асистента, старшого викладача, доцента. Там само закінчила аспірантуру й докторантуру.

 

2015 – 2019 рр. - Університету митної справи та фінансів, начальник відділу міжнародних звязків та за сумісництвом доцент кафедр юридичного факультету УМСФ.

З 2019 р. переведена на посаду професора кафедри теорії та історії держави і права УМСФ.

 

 • Двічі стипендіат Верховної Ради України для молодих вчених, що захистили дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора наук до 35 років

 

 • Виконавець науково-дослідних тем:

2010–2015 рр.: «Людина у повсякденному житті Радянської України у 1920–1930-і роки» (державний реєстраційний номер 0109U000087)

2015 – 2016 рр.: Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти № держреєстрації U111U003353 до 01.12.16 р.

 

 • З 2012- теперішній час – член експертної ради К 29.051.04 (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у м. Сєвєродонецьк)

 

1.Член редакційної колегії вісника СНУ ім. В. Даля з історичних наук

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/Tytulna-storinka-i-redaktsijna-kolegiya-Visnyka.pdf

2..Член редакційної колегії збірника наукових праць «Історія торгівлі, податків та мита» http://umsf.dp.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.html

 • Керівництво науковою роботою студентів: керівництво національною групою ICSA (International Customs Student Association) 2016-2018.

 • Підвищення кваліфікації:

У 2016/2017 н.р. участь у програмі Британської Ради в Україні «Міжнародний відділ університету: кращі практики».

Присвоєне вчене звання доцент, атестат АД № 012973 від 20 червня 2023 р.

Міжнародне стажування: 2021 рік, Вища школа лінгвістична в Ченстохові (Республіка Польща), сертифікат В2 № KJ-A від 08.10.2021.

Вища школа лінгвістична в Ченстохові (Республіка Польща). Європейський освітній проект: «Інноваційні методи та технології навчання. Найновіші підходи в Європейській навчальній практиці. Історія та право». 180 годин). Сертифікат № КРК21/12/75 від 03.12.21.

 • Основні наукові та навчально-методичні праці

Автор близько 70 наукових праць (зокрема, 2-х монографій (1 – у співавторстві), 63 наукових праць, серед яких – 37 наукові статті, видані у фахових збірниках України та зарубіжжя, з яких 6 – включених до наукометричних баз, зокрема SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus, РІНЦ та ін.

 

Монографії:

 1. Барабаш Ю.В. Розвиток соціально-виробничої інфраструктури Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: Монографія / Ю.В.Барабаш. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – 452 с.

Фахові статті:

 1. Yuliia Zaporozhchenko, Yuliia Leheza, Yuliia Volkova, Olena Pushkina, Marat Koval. Human Rights and Features of their Protection in Conditions of War: International Legal Standards, Administrative, Constitutional and Criminal Aspects. Khazanah Hukum, Vol. 5 No. 3. Рр. 245-252  DOI: 10.15575/kh.v5i3.33290  (SCOPUS грудень 2023)
 2. Yuliia Zaporozhchenko, Kostiantyn Kolesnykov, Halyna Tatarenko, Andrii Fomin, Oksana Zuiieva. Features of understanding social relations in modern law: theoretical, administrative, civil, legal regulations. Cuestiones Políticas. 2023. Vol. 41. No 76, pp. 347-355. DOI: 10.46398/cuestpol.4176.19 ISSN: 2542-3185 (Зарубіжне видання, Web of Science)
 3. Zaporozhchenko, Yuliia. Tatarenko, Halyna. Fomin, Andrii. Mezeria, Oleksandr. Antonenko, Mykhailo. 2023. Historical and legal characteristics of main scientific concepts of origin of the State. Cuestiones Políticas, 41(79). Рр. 244-253. (Зарубіжне видання, Web of Science).
 4. Запорожченко Юлія. Вітчизняна історіографія з історії «русинського» сепаратизму: 1991-2023 рр. Старожитності Лукомор'я. 2023. № 6. Листопад-Грудень. С. 79-85. (Національне видання, Index Copernicus) DOI: https://doi.org/10.33782/2708-4116.2023.6.242
 5. Запорожченко Ю.В. Історіографічний вимір хронотопу сепаратизму в незалежній Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2023. Т.34 (73). №4. С. 116-122.
 6. Запорожченко Ю. Вітчизняна історіографія з історії «русинського» сепаратизму: 1991-2023 рр. Старожитності Лукомор'я. 2023. № 6 (20). С. 23-32.
 7. Барабаш Ю.В. Витрати населення Донбасу У 1920-Х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 29. – Луганськ, 2011. – С. 9-14.
 8. Барабаш Ю.В., Жицька К.В. До питання економічного напрямку діяльності професійних організацій Луганщини у 20-х рр. ХХ ст. (фінансовий аспект) // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 30. – Луганськ, 2011. – С. 3-7.
 9. Барабаш Ю.В. Санаторно-курортна допомога в Донбасі (1920-ті рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 11 (165) Частина 1 – Луганськ, 2011. – С. 5-9.
 10. Барабаш Ю.В. Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 247-249.
 11. Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 – Випуск 108. – С. 4-7.
 12. Барабаш Ю.В. Проблеми комунального господарства Донбасу в 1920-х рр. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – №23(220). – 2011. – С. 88-93.
 13. Барабаш Ю.В. Електробудівництво та енергопостачання в Донбасі у 20-х роках ХХ ст. // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Суми: Сумський державний університет – 2012. – №№XXXVI-XXXVII. – С. 155-163.
 14. Барабаш Ю.В. Система громадського харчування в Донбасі у 1927-1930 рр. // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 159-167.
 15. Барабаш Ю.В. Висвітлення у виданнях радянського періоду та сучасності соціальних відхилень у Донбасі в 1920-х рр. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 138-143.
 16. Барабаш Ю.В. Становлення та розвиток пожежної охорони у Донбасі в 1920-х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П.Михайлюк. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – Випуск 34. – С. 9-13.
 17. Барабаш Ю.В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №8 Частина 2. – Луганськ, 2013. – С. 22-29.
 18. Барабаш Ю.В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. ст. // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О.Б.Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 19. Барабаш Ю.В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна / ред.-кол.: Д.М.Чорний (відп. ред.) та ін. – Харків, 2013. – С.41-45.
 20. Барабаш Ю.В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу. 1920-ті рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 38. – Луганськ, 2013. – С. 19-24.
 21. Барабаш Ю.В. Соціально-виробнича сфера Донбасу періоду 20-х рр. ХХ ст. у сучасній історіографії // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 40. – Луганськ, 2013. – С. 9-14.
 22. Барабаш Ю.В. Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу. 1920-ті рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХVIII. – С. 3-7. (Index Copernicus)
 23. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015. №4 С.12-15 (Index Copernicus)
 24. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus)

 

Статті в іноземних виданнях:

 1. Barabash Yu.V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region. 1920s // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – №28 (2). – P. 37-42. (SCOPUS)

 2. Барабаш Ю.В. Особенности реализации национально-культурной политики советской власти в Донбассе в 1920-х гг. (на примере ликвидации неграмотности и украинизации) // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. №3 (26). С. 263-265. (РИНЦ)

 3. Барабаш Ю.В. Частная торговля в Донбассе. 1920-е гг. // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. №4-2 (28). С. 233-236. (РИНЦ)

 

 

Має методичні розробки з дисципліни.

Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни “Історія Новітнього часу” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” спеціальності 032 “Історія та археологія” / укл. Запорожченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 45 с.

Науково-популярні публікації, тези доповідей:

 1. Запорожченко Юлія Василівна. Роль Інституту історії України Національної академії наук України на історіографічному фронті «гібридної війни», 2014–2022 рр. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (1 грудня 2022 р., Суми) . Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. 374 с. С. 14-21
 2. Запорожченко Ю.В. Історія діяльності спецпідрозділу «Фантом». Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. 360 с.  С. 187-189.
 3. Качур М. Г., Запорожченко Ю. В. Девіантна поведінка радянських солдат у зоні окупації в роки Другої світової війни. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 360 с.  С. 205-207.
 4. Запорожченко Ю.В. Крос-дисциплінарний підхід у вивченні історії контрабанди в умовах «гібридної» війни. Огляд історіографії 2014-2023 рр. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 52): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 4-5 липня 2023 р.) / [ редкол. : О. Яремко та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku.  Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б.  110 с. – С. 98-102.
 5. Запорожченко Ю.В. Нелегальна торгівля з окупованими територіями Донеччини та Луганщини в 2014-2017 рр. ХVII міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита”: Тези доповідей. Дніпро, 26–27 жовтня 2023 р. / Наук. ред., упоряд.: О. О. Дячок, В. В. Шевченко. НАН України. Інститут історії України; Міністерство освіти і науки України; Університет митної справи та фінансів; РНЦ Всесвітньої митної організації; Академія соціальних наук України. К.: Інститут історії України, 2023.

Член редакційної колегії наукових

Журналів: Член редакційної колегії вісника СНУ ім. В. Даля з історичних наук

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/Tytulna-storinka-i-redaktsijna-kolegiya-Visnyka.pdf

Володіння іноземною мовою: англійська