Чухно Тетяна Володимирівна

CHUKHNO Tetyana, PhD (Philological Sciences), Assistant Professor of the Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department of University of Customs and Finance; Counsellor of the 2nd rank of the Customs Service (Lieutenant Colonel); Member of the Examination Board for  the admission to a Master’s degree program; Sub-Editor-in-Chief of the Customs Scientific Journal CUSTOMS (2014-2017); participant in the International Training “Leadership and Management Skills” (2011); participant in the Project Development of International Intensive English Language Course “Common border…Common language…on the threshold of EURO 2012” (2012); participant of the International Training for Facilitators under “Leadership and Management Development Programme” (2013). 

Field of scientific interests: stylistics, text linguistics, theory and practice of translation, terminology studies.

Experience of work: teaching foreign languages for more than twenty years.

Honours:

 1. Honorary Diploma of the UCSF for high professionalism and conscientious work (2016);
 2. Honorary Diploma of the UMSF for high performance in educational work (2015);
 3. Certificate of Acknowledgement of the ACSU for conscientious work (2012);
 4. Award Pin “Sign of the Academy” (2011);
 5. 3rd grade Award Pin of the State Customs Service of Ukraine “For the Conscientious Service in the Customs Authorities of Ukraine” (2009);
 6. Certificate of Acknowledgement of the Head of the State Customs Service for diligence in work, high professionalism and significant contribution to the protection of the economic and national interests of the state (2004).

Чухно Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; радник митної служби 2-го рангу (підполковник); член фахової атестаційної комісії до вступу в магістратуру; помічник головного редактору Customs Scientific Journal CUSTOMS (2014-2017); учасник Міжнародного тренінгу «Інструменти ефективного управління» (2011); учасник навчального проекту з імплементації міжнародного інтенсивного курсу з англійської мови: «Спільний кордон … спільна мова … напередодні ЕВРО 2012»; учасник Міжнародного тренінгу для фасилітаторів у рамках програми «Інструменти ефективного управління» (2013). Має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної.

Досвід роботи: 24 роки:

Відзнаки: 1) почесна грамота УМСФ за високий професіоналізм та сумлінну працю (2016); 2) почесна грамота УМСФ за високі показники у навчальній та виховній роботі (2015); 3) подяка АМСУ за сумлінну працю (2012); 4) нагрудний знак «Знак Академії» (2011); 5) нагрудний знак Державної митної служби України «За сумлінну службу в Митних органах України» ІІІ ступеня (2009); 6) подяка Голови Держмитслужби за сумлінну працю, високий професіоналізм і вагомий внесок у захист економічних та національних інтересів держави (2004).

 • У 1998 році отримала вищу освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю «Філолог, викладач англійської мови та літератури».
 • У 2015 році в Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», магістр з педагогіки вищої школи, викладач університетів та вищих закладів.
 • К. філол. н., 035 – Філологія (10.02.04 – германські мови), ДК № 060376, 29.06.2021, «Структурно-семантичні та функціональні параметри англомовного вокабуляру митної сфери».

Сфера наукових інтересів: стилістика, лінгвістика тексту, теорія та практика перекладу, термінознавство.

Автор та співавтор понад 80 наукових праць та методичних публікацій. 2014-2017 рр. – помічник редактора і відповідальна за випуск наукової збірки Customs Scientific Journal CUSTOMS.

Під її керівництвом працює студентський науковий гурток «Перекладознавство»

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Методика викладання англійської мови», «Теорія та практика перекладу іноземних мов», «Практикум перекладу англійської мови».

Останнє проходження стажування:

2019 р. – Дніпропетровська державна медична академія, кафедра мовної підготовки, програма стажування, посвідчення № 25, від 30.04.2019р.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-fZ9mAkAAAAJ

ORCID Tetiana Chuhno https://orcid.org/0000-0002-4112-7388

Основні наукові публікації за останні роки:

 1. Чухно Т.В. Особливості суфіксації однокомпонентних термінів митної сфери в англійській мові / Т.В. Чухно // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. № 67. С. 143 – 147.
 2. Чухно Т.В. Культурологічні аспекти формування професійно орієнтованої особистості майбутнього викладача / Т.В. Чухно // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет, 2015. № 44. С. 131 – 135.
 3. Чухно Т.В. Особливості англомовної номінації видів товарів у митній сфері / Т.В. Чухно // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. № 75. С. 87-93.
 4. Чухно Т.В. Особливості англомовної номінації митних платежів / Т.В. Чухно // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Маріуполь, 2019. №20. С. 280-286. [Index Copernicus]
 5. Чухно Т.В. Особливості номінації митних документів засобами англійської мови / Т.В. Чухно // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. № 84. (прийнято до друку).
 6. Чухно Т.В. Полісемантизм в англійськомовній митній терміносистемі / Т.В. Чухно // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Маріуполь, 2021. № 25. (прийнято до друку). [Index Copernicus]

 

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Чухно Т.В., Гнітецька М.С. Using lexical means for an effective resume / Т.В. Чухно, М.С. Гнітецька // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна германістика: теорія і практика». ‒ Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 15-16 листопада, 2021. С. 39-40.
 2. Чухно Т.В. Структурно-семантичні та фінкціональні параметри англомовного вокабуляру митної сфери : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2021. 20 с.
 3. Чухно Т.В. Особливості перекладу англомовних термінів юридичної сфери / Т.В. Чухно // Матеріали VI регіональної наукової конференції “Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суcпільстві”. – Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 27 листопада, 2020. С. 68-69.
 4. Chukhno T.V. Challenges in teaching business English / T.V.Chukhno // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень”. ‒ Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля, 19 березня 2020. C. 11-12
 5. Chukhno T.V. Teaching languages across cultures / T.V.Chukhno // Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених “Наука і техніка: перспективи ХХІ століття“. – Дніпро, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 18 квітня 2019. С. 237-239.
 6. Tymchenko-Mykhailidi N.S., Chukhno T.V. Internet resources and web-technologies in teaching foreign languages / N.S.Tymchenko-Mykhailidi, T.V.Chukhno // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2018. С. 267 – 269.
 7. Chukhno T.V. Etymological Background of Some Terms in the English Customs Sphere / T.V. Chukhno // Теоретические и практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков : сб. научн. статей / М-во образовния РБ, Гом. гос ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: Л.И. Богатикова (гл.ред.) [и др.]. – Гомель: UUE им. Ф. Скорины, 2015. С. 171 – 174.
 8. Чухно Т.В. Особливості курсу «Іноземна мова наукового спілкування» для магістрантів / Т.В. Чухно // Мова і право: матеріали наукового семінару, Дніпропетровськ, 12 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. С. 77 – 78.