Ковальова Олена Костянтинівна

Заступник з організаційної роботи

 

Kovalova Olena, Ph.D (literature of foreign countries), Assistant Professor of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department. Graduated from Dnipropetrovsk State University with a degree in French Language and Literature, Candidate of Philology in specialty 10.01.04 - Literature of foreign countries. Teaches English and History of Foreign Literature. Has 20 years of experience teaching French and English in universities IV level accreditation.

       Experience in:

- Lecturer, later Associate Professor of the Department of Foreign Languages ​​of the Academy of Customs Service of Ukraine (1999-2015);

- Associate Professor of Foreign Languages ​​Department of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (2014-2015);

- Associate Professor of the Department of Romance Philology, Dnipro National University Oles Honchar (2015-2019);

- Chairman of the Subject Commission of the Dnipro branch of the Small Academy of Sciences of Ukraine (2015-2018);

- Head of Scientific Student Circle "Translation Studies" (2019-2021);

- participation in all-Ukrainian and international scientific conferences;

- publication of 45 scientific papers.

Field of scientific interests: study of genres of artistic autobiography and confession, categories of author and reader, study of pragma-stylistic features of political discourse, digital political discourse, distance language teaching.

 

Ковальова Олена Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Французька мова та література", кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 –  література зарубіжних країн. Викладає англійську мову та історію зарубіжної літератури. Має двадцятирічний досвід викладання французької та англійської мов у вишах IV рівня акредитації.

У досвіді:

- викладач, пізніше доцент кафедри іноземних мов Академії митної служби України (1999-2015);

- доцент кафедри іноземних мов Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (2014-2015);

- доцент кафедри романської філології Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (2015-2019);

- голова предметної комісії Дніпровського відділення Малої Академії наук України (2015-2018);

- керівник наукового студентського гуртка «Перекладознавство»  (2019-2021);

- участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях;

-  публікація 45 наукових праць.

У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Мова та література (французька)», філолог, викладач французької мови та літератури.

К. філол. н., 035 – Філологія (10.01.04 – література зарубіжних країн), ДК № 051545, 28.04.2009, «Специфіка автобіографізму в автобіографічному циклі Ж.-Ж. Руссо («Сповідь», «Діалоги», «Прогулянки самотнього мрійника»)».

 

Сфера наукових інтересів: дослідження жанрів художньої автобіографії та сповіді, категорій автора та читача, дослідження прагмастилістичних особливостей політичного дикурсу, політичний інтернет-дискурс.

Основні дисципліни, що викладає у поточному навчальному році: «Іноземна (англійська) мова», «Історія зарубіжної літератури».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=buqpVpIAAAAJ

ORCID Elena Kovalova https://orcid.org/0000-0001-8592-180X

Web of Science Researcher ID AAZ-6008-2021

Основні публікації за останні 5 років:

1) Rozhdestveska, I., Leshchenko, H., Kovalova, O., Chaika, Y., Kharlamov, M., & Hernichenko, I.(2021). Theoretical foundations of distance education on the Internet . Laplage in Journal7(3), p.629-633. https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731351p.629-633 Web of Science.

2) «Сповідь» Ж.-Ж. Руссо: традиції і новації // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарева та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - №9. – С. 121-125.

2). Ковальова О. К. Функціонально-стилістичні особливості паратексту новинних медіатекстів у французьких інтернет-ЗМІ // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Філологічні науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 68-72. Index Copernicus.

3). Ковалева Е. К. Особенности автобиографизма в «Mon portrait» Ж.-Ж. Руссо // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – Вип. 272. – С. 119-124. Index Copernicus.

 4). Ковальова О. К. Стилістичні особливості гіпертекстових посилань у французьких Інтернет-ЗМІ// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія: зб. наук. праць/гол ред. Баган М. П. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. Т. 21. №1. – С. 58-69. Index Copernicus.

5). Ковальова О. К. Дискурс та функціональний стиль: проблема співвідношення// Studia linguistica.  – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2018.Т.13. – С. 106-122. Index Copernicus.

6) Ковальова О. К. Політичний дискурс: сучасні лінгвістичні інтепретації//Актуальні питання гуманітарних наук. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – с. 101-108.

7) Ковальова О. К. Політичний допис у соцмережі як різновид політичного дискурсу// Філологія та лінгвістика у сучасному світі. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. – с. 91-95.

8) Ковальова О. К.  Комунікативно-дискурсивні особливості жанру політичного допису у соцмережі// Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 81. Том І. с. 166-173. Index Copernicus, ERIH PLUS.

 

Участь у конференціях і семінарах за останні роки:

1) «Сповідь» Ж.-Ж. Руссо: традиції і новації // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарева та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - №9. – С. 121-125.

2) О. К. Ковальова. Функційно-стилістичні особливості паратексту новинних медіатекстів у французьких інтернет-ЗМІ// Філологічні науки.Т.2. – Дніпро: ДНУ, 2018. - С.287-290.

3) Ковальова О. К. Політичний допис у соцмережі як різновид політичного дискурсу// Філологія та лінгвістика у сучасному світі. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. – с. 91-95.

4) Ковальова О. К. Поняття політичного дискурсу у сучасній лінгвістиці// Мова та література у полікультурному просторі. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – с.35-38.

5) Kovalova O.K. Focus on form in Task-based language teaching approach//Scientific and pedagogical internship «Current changes and innovations in training modern philologists» - Wloclawek: «Baltija Publishing», 2021.р. 38-43.

Підвищення кваліфікації:

2021 – міжнародне науково-педагогічне стажування «Current changes and innovations in training modern philologists», Республіка Польща, 180 годин. Сертифікат №FSI-61711-KSW від 17.10.2021.