Мінка Тетяна Павлівна

Мінка Тетяна Павлівна

В.о.завідуючого кафедри публічного та приватного права

Мінка Тетяна Павлівна, доктор юридичних наук, професор, академік Академії Вищої школи України.

Освіта: (2000, Національна академія внутрішніх справ України, юрист, правознавство).

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: професор.

Дисципліни, що викладає: «Адміністративний процес» та «Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності публічної адміністрації».

Сфера наукових інтересів: адміністративна діяльність органів публічної влади; здійснення захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень; актуальні питання забезпечення публічної безпеки та правопорядку.

Є членом Експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з юридичних наук; Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН – науково методичної комісії з воєнних наук, національної та цивільної безпеки № 13 Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. У складі підкомісії 262 «Правоохоронна діяльність»,є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт.

Брала участь у міжнародних проектах в рамках реалізації Координатором проектів ОБСЄ в Україні: 1) проекту «Допомога в інституціоналізації покращеного навчання Національної поліції України»; 2) проекту навчання співробітників мобільних груп з реагування на запобігання домашньому насильству «Поліна»; 3) розробка тренінгові курсу з підготовки та перепідготовки реформованої служби ДІМ.

Має понад 21 учня, які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право.

Має відомчі державні нагороди (медаль «За сумлінну службу», «За відзнаку у службі» 1 та 2 ступеня, «Кращий працівник МВС України», «За сумлінну службу» та інші), неодноразово нагороджувалася почесними грамотами Голів Дніпропетровської обласної ради, обласної державної адміністрації, міського голови, керівників Головного управління юстиції у Дніпропетровській області та ГУМВС України в Дніпропетровській області. У 2016р. нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Публікації

 
У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,

Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 
Olexandr Radzivill, Tetiana Minka, Yurii Sereda, Oksana Strelchenko, Yuriy Pyvovar Рrospects and challenges for the ukrainian agricultural market under the association agreement with the european union. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol 41. № 2 . pp. 153-167. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/issue/view/28. (особисто авторові належить 2 с.). (Web of Science).
Dmytro Pryimachenko, Tetiana Minka, Volodymyr Marchenko Legal regulation of liability for offenses in the financial sphere in the EU countries and Ukraine: comparative analysis. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol 4. № 5. pp. 276-282. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/570 (особисто авторові належить 3 с.). (Web of Science).
Боняк В. О., Мінка Т. П., Мислива О. О.. Генезис інституту корупції у постсоціалістичних країнах: економічні та організаційно-правові аспекти . Науковий журнал «Економічний часопис-ХХІ». № 177 (5-6). 2019. С. 22-34. http://soskin.info/ea/2019/177-5-6/zmist [Web of scopus]
Irina Pivovar, Tetiana Minka, Oksana Kuzmenko, Olena Mykolenko Judicial control as a means of enforcement of Judicial decisions in model cases; state and prospects in Ukraine // Journal of low and political sciences. Vol 23 № issue 2 March (2020) с. 233-270 https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/issue/view/28 [Web of scopus]


У наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

 


Мінка Т.П. Правовий режим в теорії адміністративного права / Т.П.Мінка // Адміністративне право і процес. Науково-практичний журнал заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка / http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013
Мінка Т.П. Інститут перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України: окремі питання правозастосування. // Вісник академії митної служби України. Серія «Право, –– 2014. –– № 2. –– (подано до друку).
Мінка Т.П. Лошицький М.В. Актуальні питання удосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ // Науковий вісник ДДУВС. — 2015. — №1. – с.43-65.
Мінка Т.П. Актуальні питання удосконалення правового регулювання застосування національною поліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї / Т.П. Мінка // Науковий вісник ДДУВС. - №4. – 2015. – с.24-35.
Мінка Т.П. Правові режими паспортизації та реєстрації в зоні АТО / Т.П. Мінка // Науковий вісник ДДУВС. - №2. – 2016. – с.28-39.
Мінка Т.П. Забезпечення режиму воєнного стану органами Національної поліції / Т.П. Мінка // Науковий вісник ДДУВС. - №1. – 2016. – с.122-129.
Мінка Т.П. Право на судовий захист та проблеми його забезпечення у випадках втрати матеріалів адміністративної справи / Т.П. Мінка // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Серія «Юридичні науки». - №40. Том3. – 2016. – с.86-89 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV.
Мінка Т.П. Проблемні питання створення місцевої (муніципальної) поліції в Україні /Правова позиція. №2 2017 – с.25-30.
Мінка Т.П. Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. № 1 (35). С. 98–101.


Підручники, навчальні посібники, коментарі до законодавства

 
Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: навч.посіб. /за заг.ред. Т.П. Мінки. – Х.: Право, 2013р. – 312с. (надано гриф «Рекомендовано МОНМС» (лист від 27.12.2012 №1/11-20161).
Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки: навч.посіб. /за заг.ред. Т.П. Мінки. – Х.: Право, 2014р. – 304с. (надано гриф «Рекомендовано МОНМС» (лист від 27.12.2012 №1/11-20100).
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина: навч.посіб. /Т.П. Мінка, О.М. Обушенко, Д.Г.Заброда та інш. – Х.: Право, 2013р. – 312с. (надано гриф «Рекомендовано МОНМС» (лист від 25.12.2012 №1/11-19974).
Адміністративно-процесуальне право: навч.посіб. /за заг.ред. Т.П. Мінки. – Х.: Право, 2013. – 352с. (надано гриф «Рекомендовано МОНМС» (лист від 25.12.2012 №1/11-19973).
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина: навч.посіб. /Т.П. Мінка, О.М. Обушенко, Д.Г.Заброда та інш. – Х.: Право, 2013р. – 312с. (надано гриф «Рекомендовано МОНМС» (лист від 25.12.2012 №1/11-19974).
Адміністративне право : словник термінів / за аг.ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков ; Держ. Вищ.навч.закл. «Запоріз.нац. ун-т». – К.: Ін.Юре, 2014. – 520с. (у співавторстві).
Адміністративна діяльність правоохоронних органів України: Навч. посібник / За загал. редакцією Мінки Т.П..- Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 298 с. (надано гриф «Рекомендовано МОНМС» (лист від 21.03.2014 №1/11-3981).
Міграційне право України: Навч. посібник / за заг.ред. Мінки Т.П.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 326 с. (надано гриф «Рекомендовано МОНМС». Лист від 16.04.2014р. №1/11-5676)
Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / за заг. ред. Т.П. Мінки. : – Х. : Право, 2016. – 178 с.
Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції: Практичний посібник / кол. авторів за заг. ред. Т.П. Мінки. : – Х. : Право, 2016.- 182с.
Дисциплінарно-деліктне право України : навчальний посібник / Т.С. Аніщенко, Ю.А. Берлач, Д.С. Бондаренко та ін…; за заг.ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова; Запоріз.нац. ун-т. К.: Ін Юре, 2016. – 464с.(у співавторстві).
Науково-практичний коментар розділу Закону України «Про Національну поліцію» (станом на 1 січня 2016р.) : – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 400 с.
Адміністративне процесуальне право: Навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 320 с.
Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / Кол. авт.; кер. авт. кол. д.ю.н., доц. Т.П. Мінка. – Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 480 с.
Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України: Навч. посібник / Т. П . Мінка, В. А . Глуховеря, Р. В . Миронюк та ін.; За заг. ред. Заслуженного юриста України В.А. Глуховері. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. –264 с.
Адміністративна діяльність Національної поліції: Навч. посібник / Т. П . Мінка, В. А . Глуховеря, Р. В . Миронюк та ін.; Кол. авт. ; кер. авт. кол. к.ю.н., засл. юрист Украї-ни В.А. Глуховеря. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 248 с.
Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / Т. П . Мінка, В. А . Глуховеря, Р. В . Миронюк та ін.; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Харків : Право, 2018. – 592 с.
Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довідник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, Т. О. Коломоєць, Д. В. Лученка. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 312
Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: Навчальний посібник до спеціалізованого курсу із запобігання та протидії домашньому насильству: Частина 1. Київ, 2021.188 с.

 

 

Монографії

 
Мінка Т.П., Ростовська К.В. Адміністративно правові режими паспортизації та реєстрації фізичних осі Монографія: Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. у-нт внутр. справ, 2012. 196 с.
Мінка Т.П., Гаркуша В.В. Державтоінспекція МВС України як суб’єкт контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів. Монографія, Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 194 с.

 

Мінка Т.П., Глуховеря М.М. Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві України: Монографія. – Дніпропетровськ, 2015. – 196с.
Мінка Т. П., Глуховеря М. М., Ульмер М.М., Буцьких О.О. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві України: Монографія. – Дніпропетровськ, 2015. – 456с.
Мінка Т.П. Палій Є.А. Спрощені провадження в адміністративному судочинстві України. Дніпро.: Літера, 2021. с. 254.
Мінка Т.П. Самарець О.І.. Адміністративно-правові засади державної служби в органах судової влади України. Дніпро.: Літера, 2021. с. 220.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

 


Мінка Т.П. Конспект лекцій з дисципліни Адміністративна діяльність ОВС// ДДУВС, 2016. – 95 с.
Мінка Т.П. Конспект лекцій з дисципліни Адміністративний процес/ ДДУВС, 2016. – 145с.
Мінка Т.П. Практикум з навчальної дисципліни Протидія насильству у сім’ї// ДДУВС, 2017. – 90 с.
Методична розробка для проведення практикуму з теми «Алгоритм перевірки документів у водія транспортного засобу» з дисциплін "Адміністративно-юрисдикційна діяльність", «Адміністративна діяльність Національної поліції» / Т.П. Мінка, Д.В. Голобородько. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 36 с.
Методична розробка для проведення практичних занять з дисципліни "Протидія насильства в сім’ї", тема 2 "Особливості розгляду Національною поліцією заяв і повідомлень про вчинення насильства в сім’ї" для слухачів 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, напряму підготовки 8.03040201 "Правоохоронна діяльність" / Мінка Т.П., Репан М.І. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 30 с.
Методична розробка для проведення практичних занять з дисципліни "Протидія насильства в сім’ї" / Мінка Т.П., Репан М.І. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. - 56 с.
Методична розробка для проведення практикуму з дисципліни "Адміністративно-юрисдикційна діяльність" для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ПФППД, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, напряму підготовки 8.03040201 "Правоохоронна діяльність" / / Т.П. Мінка, Д.В. Голобородько. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 36 с.
Методична розробка для проведення практичних занять з дисципліни "Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення", тема 11 "Загальний порядок складання процесуальних документів під час провадження у справах про адміністративні правопорушення" для слухачів 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, напряму підготовки 8.03040201 "Правоохоронна діяльність" / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 14 с.
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Протидія насильству в сім’ї» з використанням інтерактивних технологій. Мінка Т.П., Репан М.І., Гаркуша В.В.– Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. у-нт внутр. справ, 2016 – 34 с.
Методика забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ під час проведення місцевих виборів в Україні / Т.П. Мінка, Є.О. Легеза, С.В. Манза / Дніпропетровськ: Дніпропетр. Держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 28 с.
Алгоритм дій ДІМ з реалізації окремих задань зазначених в наказі МВС № 550 від 11.11.2010 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» : методичні рекомендації / [Т.П. Мінка, Є.О. Легеза]. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 24 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 
Мінка Т.П., Арехова М.М. Співвідношення понять державне управління та публічне адміністрування // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка. Облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку», м. Полтава, 24 жовтня 2019 рроку, Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.7. с. 52-53
Мінка Т.П., Левицька С.І. Інститут громадянського впливу на органи публічної влади // Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі», Харків, 15-16 листопада 2019р., м. Харків, Асоціація аспірантів-юристів, 2019. с. 34-35.
Мінка Т.П., Малишева А.Є. Адміністрування місцевих податків і зборів: спори щодо справляння плати за землю // Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 30 жовт. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 278 с. С.272-276
Мінка Т.П. Питання оптимізації чисельності МВС України / Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення громадського порядку та безпеки» (м. Дніпро, 21 листопада 2017р.) – с.21-22.
Мінка Т.П. Окремі шляхи реформування відомчої освіти в системі МВС України // Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України» (м. Одеса, 10 листопада 2017 року) – с. 45-48
Мінка Т.П. Окремі шляхи подальшого розвитку системи органів МВС України // Міжвузівська науково-практична конференція «Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Київ, 30 листопада 2017р.) - с.225-230
Мінка Т.П. Чисельність МВС України: сучасний стан та перспективи оптимізації // «Актуальні проблеми протидії кримінальним правопорушенням» (м. Львів, 21-22 листопада 2017р.) – с. 26-30.
Мінка Т.П. Напрями удосконалення відомчої юридичної освіти в системі МВС України // Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти» (м. Дніпро, 20.04.2018) – с. 24-26.
Мінка Т.П. Адміністративно-правові аспекти затримання громадян в умовах сучасного реформування поліцейського відомства: проблеми та перспективи // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення публічної безпеки та правопорядку в сучасних умовах» м. Дніпро, 25 листопада 2016р.
Мінка Т.П. Актуальні питання реформування вищої юридичної освіти у відомчих навчальних закладах системи МВС України. // Мінка Т.П./ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання адміністративного права і процесу», 09.10.2016р.- Одеса – (подано до друку).
Мінка Т.П. Адміністративне право і його правовий режим / Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці» м. Сладковічево, Словацька Республіка 28–29 жовтня 2016 р. – с.135-136
Мінка Т.П. Актуальні питання реформування вищої юридичної освіти Interneshional Scientific-Practical Conference Develoment of legal regulatin in East Europe experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017, Sandomierz. – с. 147-150.
Мінка Т.П. Умови та можливості здійснення реформування органів внутрішніх справ. // Мінка Т.П./ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми громадського порядку та безпеки» (м. Дніпропетровськ, 20 листопада 2015 р.) – 2015.
Мінка Т.П. Проблемні питання удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність. // Мінка Т.П./ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання адміністративного права і процесу», 09.10.2015р.- Одеса – с. 103-104.
Мінка Т.П. Закон України «Про національну поліцію» та міжнародні стандарти поліцейської діяльності // «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки» Міжнародна науково-практична конференція м. Львів, 19 травня 2016 р. с.115-118.
Мінка Т.П. До питання реалізації принципу партнерства в діяльності поліції відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матер. Міжнар. наук-практ. конф. (Дніпропетровськ 17 березня 2016 року) Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ – С. 44-47.
Мінка Т.П., Рябчук М.В. Проблеми застосування окремих превентивних поліцейських заходів // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матер. Міжнар. наук-практ. конф. (Дніпропетровськ 17 березня 2016 року) Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ – С. 550-553.
Мінка Т.П. Актуальні питання впровадження єдиних державних стандартів вищої юридичної освіти у відомчих навчальних закладах системи МВС України // «Інноваційні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів». Міжнародна науково-практична конференція м. Братислава, Словацька Республіка, 15-18 червня 2016. – с.154-156.
Мінка Т.П. Щодо питання відновлення втраченого судового провадження в адміністративному судочинстві України // Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини». Міжнародна науково-практична конференція м. Братислава, 6-7 травня 2016р. – с.115-116.
Мінка Т.П. Правові режими в адміністративному праві // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці» м. Братислава, 28-29 жовтня 2016р. – с.147-148.
Мінка Т.П. Окремі міркування стосовно підходів до формування змісту поняття «публічна безпека» у законодавстві України / Т.П. Мінка // Актуальні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14 листоп. 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 25–78.
Мінка Т.П. Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення: окремі проблеми правозастосування / Т.П. Мінка // Сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнар.наук.-практич.конф. (Одеса, 11 жовтня 2014р.). – с.115-116.
Мінка Т.П. Окремі міркування стосовно підходів до формування змісту поняття «публічна безпека» у законодавстві України / Т.П. Мінка // Актуальні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14 листоп. 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 25–78.