281 Публічне управління та адміністрування

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти           зі спеціальності 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Термін навчання - 4 роки денної форми навчання.

Цілі навчання: формування професійних компетентностей у галузі публічного управління та адміністрування, що реалізують завдання стратегічного розвитку держави і становлення особистості - лідера.

Стратегія навчання:  

    надання знань, умінь та навичок прикладного характеру для підготовки фахівців до виконання професійних обов’язків, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем;

    застосування різноманітних методів навчання, у тому числі активних форм (тренінгів з командною роботою, технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, мережі ІНТЕРНЕТ) сприяють максимальній підготовці до управлінської діяльності;

    поглиблене вивчення іноземної мови з використанням провідних закордонних методик, надання можливості спілкування з носіями мови - закордонними фахівцями, що регулярно відвідують Університет;

    надання можливостей для здобуття належних навичок управлінської культури та ділового спілкування і комунікацій, риторики і підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, ділового етикету;

    забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями - державними службовцями, працівниками митниці і державної фіскальної служби різних регіонів України;

    мотивування і створення можливостей для здобуття навичок написання індивідуальних проектів для участі у конкурсах національних і іноземних інвесторів з метою забезпечення стажування за кордоном або залучення коштів для підприємницької діяльності;

    надання можливості після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі Університету.

Після завершення навчання фахівці набувають знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Випускник може займати посади: спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників; головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби; керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

(загальної та професійної підготовки) освітньої програми «Бакалавр»

 1. Історія української державності
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Публічне управління
 4. Публічна служба
 5. Основи ділової комунікації та PR-менеджменту
 6. Основи електронного урядування
 7. Інформаційні системи та технології в публічному управлінні
 8. Основи державного антикризового менеджменту
 9. Європейське право та інститути
 10. Основи економіки
 11. Основи менеджменту
 12. Публічні фінанси та бюджетування
 13. Міжнародні відносини та основи євроінтеграції
 14. Моделі і методи прийняття управлінських рішень
 15. Психологія
 16. Управління інноваціями в публічному управлінні
 17. Місцеве самоврядування
 18. Прикладна культурологія
 19. Іноземна мова

Кафедрою здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».