035 Філологія

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 035 «ФІЛОЛОГІЯ»

Термін навчання – 4 роки денної форми навчання.

Сертифікати ЗНО з предметів: 

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія.

Мінімальний бал для вступу – 100 балів.

По завершенню навчання присвоюється кваліфікація «Бакалавр з філології» і видається диплом встановленого зразка.

Цілі навчання: підготовка фахівців із компетентностями, необхідними для діяльності, пов’язаної з аналізом, творенням, перетворенням, зокрема й перекладом, оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із прикладною, так і з критично-аналітичною, науково-дослідною метою), у тому числі зі знаннями з організації успішної ділової і крос-культурної комунікації різними мовами, зокрема й в умовах транскордонного співробітництва.

Наші переваги:

 • вивчення двох європейських (англійська, німецька) і однієї східної мови (корейська) - все в дипломі;
 • участь в англо- та корейськомовних програмах обмінів студентами;
 • пропонуємо місця роботи та практик вже з третього курсу;
 • практична спрямованість навчання на роботу у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • освітня програма, що відповідає запитам ринку праці;
 • активна співпраця з Посольствами та роботодавцями;
 • участь у міжнародній волонтерській діяльності;
 • співпраця за міжнародними програмами та проектами;
 • розвиток soft skills з кращими міжнародними експертами та тренерами.

 

Стратегія навчання:  

- надання знань, умінь та навичок прикладного характеру для підготовки фахівців до виконання професійних обов’язків викладача/перекладача, розв’язання спеціалізованих завдань та практичних питань на основі формування професійних та загальних компетентностей і цінностей, принципів ділового етикету та професійної етики;

- застосування різноманітних методів навчання, у тому числі й онлайн- та інтерактивних форм (тренінгів, командної роботи, сучасних технічних засобів та методів навчання), які сприяють максимальній підготовці до професійної діяльності;

- поглиблене вивчення культур та мін. трьох іноземних мов з двох різних мовних груп з використанням провідних методик навчання мови, пильна увага до крос-культурної комунікації, надання можливості спілкування з носіями мови (закордонними фахівцями – візитор-лекторами; участь в міжнародних проєктах і програмах;

- забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями – представницькими органами місцевого самоврядування всіх рівнів, суб՚єктами зовнішньоекономічної діяльності, закладами освіти, тощо;

- надання можливості після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі Університету за обраною або суміжними спеціальностями.

Випускник може займати посади: (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2444.2 – Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі (зокрема, гід-перекладач 20604, перекладач 24316, перекладач технічної літератури 24325, редактор-перекладач 24559);

23 – Викладачі (викладачі середніх навчальних закладів 232, 2320; викладач-стажист 3340)

Місця працевлаштування:

у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів, зокрема на фірмах/підприємствах/інших організаціях, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю або є філіями/представництвами тощо іноземних підприємств/фірм;

в освітній галузі: на викладацьких посадах у закладах середньої освіти (школах, ліцеях, гімназіях тощо), в мовних школах/ на мовних курсах; у засобах масової інформації;

у науковій галузі (продовжувати навчання на рівні магістратури, а по її закінченні й аспірантури з отриманням ступеню доктора філософії у філології),

у літературно-видавничій сфері (перекладач, літературний редактор, аналітик, коректор тощо),

у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо;

в міжнародних організаціях та Посольствах/Консульствах країн.

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
(загальної та професійної підготовки) освітньої програми «Бакалавр»

1.      

Історія української державності

 

Історія митної діяльності

 

Історія фінансів

 

Історія державності

2.      

Філософія

3.      

Прикладна культурологія

4.      

Українська мова (за професійним спрямуванням)

5.      

Фізичне виховання (спецпідготовка)

6.      

Основи ЗЕД та митної справи

 

Митні платежі

 

Правове забезпечення ЗЕД

 

Управління в митній службі

 

Оподаткування ЗЕД

7.      

Менеджмент

8.      

Основи юриспруденції

9.      

Сучасні інформаційні технології

10.  

Переговори і медіація

11.  

Теоретичні аспекти сучасних германських мов (стилістика, лексикологія, історія мови, теоретична фонетика, теоретична граматика)

12.  

Теоретичні аспекти сучасної третьої іноземної мови - корейської (стилістика, теоретична фонетика, теоретична граматика)

13.  

Вступ до літературознавства

14.  

Історія зарубіжної літератури

15.  

Вступ до мовознавства

16.  

Практичний курс першої іноземної мови (англ.)

17.  

Практичний курс другої іноземної мови (німецька)

18.  

Практичний курс третьої іноземної мови (корейська)

19.  

Перша ділова іноземна мова (англійська)

20.  

Друга ділова іноземна мова (німецька)

21.  

Третя ділова іноземна мова (корейська)

22.  

Теорія та практика перекладу іноземних мов:

 

Теорія та практика перекладу першої іноземної мови (англійська)

 

Теорія та практика перекладу другої іноземної мови (німецька)

 

Теорія та практика перекладу третьої іноземної мови (корейська)

23.  

Методика викладання іноземної мови

24.  

Латинська мова

25.  

Педагогіка