032 Історія та археологія

Три вагомі причини, щоб обрати саме нашу спеціальність

 

 1. Здобуття глибоких знань, фахових умінь та професійних навичок як з історії, так і з права.
 2. Можливість вступати до магістратури на різноманітні спеціальності, зокрема «Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування», «Історія та археологія» тощо.
 3. Відсутність обов’язкового мінімального балу ЗНО, встановленого Міністерством освіти і науки для вступу на більшість інших престижних спеціальностей. Приваблива цінова політика, що уникає постійних підвищень.

 

 

Підготовка за спеціальністю 032 «Історія та археологія» здійснюється в Інституті права та міжнародно-правових відносин УМСФ відповідно до освітньої програми «Історія та антропологія права». Такий підхід дозволяє засвоїти комплекс знань, умінь та навичок, який в подальшому відкриває шлях до навчання в магістратурі як за базовою спеціальністю, так і за іншими престижними спеціальностями, зокрема – 081 «право», 262 «правоохоронна діяльність», 281 «публічне управління та адміністрування». Випускники освітнього рівня «магістр», у свою чергу, можуть продовжити оволодіння знаннями та навичками науково-дослідної роботи в аспірантурі ННІ права та міжнародно-правових відносин з метою здобуття освітнього рівня «доктор філософії в галузі права».

Крім того здобуті компетентності дозволять випускникам-бакалаврам приступити до професійної діяльності в галузі середньої освіти, в органах державної влади і місцевого самоврядування, в засобах масової інформації та інституціях з PR-технологій, у політичних партіях і громадських організаціях, у силових та правоохоронних структурах.

Підготовка за освітньою програмою «Історія та антропологія права» дозволить оволодіти навичками професійного спілкування іноземною мовою на рівні не нижче В2, засвоїти одну з класичних мов – латину, сформувати вміння ведення переговорів, навчитися розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми в галузі історії та археології, міжнародних відносин та права, здійснювати аналіз історичних явищ і подій, що передбачає застосування теорій та методів сучасної науки.

Серед замовників і роботодавців випускників нашого Університету – митні і податкові органи, Служба безпеки України, органи прокуратури, юстиції, національної поліції, державні і приватні банки, підприємства-суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, музеї та експедиції, середні школи тощо.

 

Основні дисицпліни фахової підготовки

 

 

 1. Філософія
 2. Психологія
 3. Логіка
 4. Кліометрія (Сучасні інформаційні технології в історії)
 5. Латинська мова
 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 7. Основи ЗЕД та митної справи
 8. Історична географія
 9. Риторика
 10. Історія первісного суспільства
 11. Історія Стародавнього Світу
 12. Історія Середніх віків
 13. Історія Нового часу
 14. Історія Новітнього часу
 15. Археологія
 16. Етнологія
 17. Історіографія
 18. Джерелознавство
 19. Спеціальні історичні дисципліни
 20. Історія релігій
 21. Історія України
 22. Історія політико-правової думки
 23. Теорія держави і права
 24. Державне право зарубіжних країн, європейське право
 25. Конституційне право
 26. Основи цивільного права і процесу
 27. Основи кримінального права і процесу
 28. Основи  трудового права і права соціального захисту

 

 

Випускники зможуть обіймати посади

Фахівці-професіонали: викладачі середніх та професійних навчально-виховних закладів; інспектори з охорони дитинства, інспектори середніх шкіл, спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, інспектори-методисти, інспектори вищих навчальних закладів;

консультанти з питань історії; архівісти, експерти з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігачі експонатів, зберігачі фондів; антропологи; археографи, археологи, етнологи, палеографи.

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі): первинні, а згодом керівні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів.

Первинні посади у комерційних та недержавних структурах: керівники проектів та програм; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

Первинні посади у міжнародних компаніях та організаціях.

 

Місця працевлаштування.

Наукова, організаційно-управлінська та освітня галузі. Зокрема, викладацькі та інші посади у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1–2 рівнів акредитації; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологій; у соціальних і культурних закладах, у громадських організаціях, політичних партіях; у соціологічних і психологічних службах підприємств, організацій, установ; у профспілкових організаціях; центрах зайнятості і кадрових агентствах.

 

Наші контакти

Кафедра теорії та історії держави і права

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус №3, кім. 304/5

тел. +380661478344

Завідувач кафедри – д. і. н., проф. Колесников Костянтин Миколайович

 

Предмети ЗНО для вступу:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія, або Іноземна мова, або Математика, або Біологія, або Фізика, або Хімія

 

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

 • бакалавра 50 осіб