293 Міжнародне право магістратри

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – це освітня програма, метою якої є набуття здобувачами вищої освіти компетентностей необхідних для розв’язання складних задач міжнародного права, іноземного права та права України.

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 30 осіб, які успішно завершили навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти незалежно від спеціальності та успішно склали Єдине фахове вступне випробування та Єдиний вступний іспит.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

навчання в зарубіжних університетах-партнерах за програмами Академічної мобільності;

поглиблена підготовка фахівців, здатних вивчати, досліджувати і розв’язувати складні проблеми і задачі міжнародного публічного та міжнародного приватного права, зокрема у сфері митної справи;

навчання на військовій кафедрі університету;

працевлаштування під час навчання до Державної митної служби України, судових і правоохоронних органів та інших органів державної влади і місцевого самоврядування, а також до недержавних підприємств, установ та організацій; 

навчання англійською мовою: особливостей перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів;  основам англомовного наукового письма; технікам ведення переговорів і навичкам професійного спілкування;

безкоштовне вивчення арабської, корейської та інших іноземних мов за вибором; 

освітні компоненти циклу загальної та професійної підготовки забезпечують досягнення цілей навчання з урахуванням вимог програми ЄДКІ за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти;

здійснення наукової діяльністі – написання та захист кваліфікаційної роботи (дипломної роботи) дослідницького та/або інноваційного характеру в галузі міжнародного права, права зарубіжних країн та права України;

можливість здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктор філософії – PhD) та набуття компетентностей в системі післядипломної освіти;

можливість працевлаштування до дипломатичних установ, представництв України при міжнародних організаціях та підрозділів Міністерства закордонних справ України.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266: «… особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.».

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 

 1. Методика викладання у вищій школі
 2. Дипломатичний етикет та етика юриста-міжнародника
 3. Методологія наукових досліджень
 4. Актуальні проблеми міжнародного публічного права
 5. Актуальні проблеми міжнародного приватного права
 6. Міжнародне гуманітарне право
 7. Міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинності
 8. Міжнародне співробітництво України з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами
 9. Практика Європейського суду з прав людини: методологія тлумачення і застосування
 10. Міжнародне торговельне право
 11. Актуалізація законодавства у сфері ЗЕД (Митне законодавство у сфері ЗЕД; Імплементація міжнародного митного права Україною).
 12. Теорія та практика перехідного правосуддя.Наші контакти:

Facebook http://surl.li/ehfnr

 

Instagram

https://www.instagram.com/umsf_international.law/

 

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус № 3

кім. 301, 302.

Тел. +38 (067) 180 49 48.

 

Гарант освітньої програми – Сергій Михайлович Перепьолкін.

Перейти на сторінку кафедри міжнародкого права.