281 Публічне управління та адміністрування МАГІСТРАТУРА

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Термін навчання – 1 рік 8 місяців денної та заочної форми навчання.

Цілі навчання: формування професійних компетентностей, що спрямовані на розв’язання складних задач і проблем у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій у невизначених умовах та при невизначених вимогах.

Стратегія навчання:  

    надання знань, умінь та навичок прикладного характеру для вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень, у тому числі з метою розв’язання комплексних задач публічного управління та адміністрування, виявлення правових колізій та розроблення проектів нормативно-правових актів для їх усунення; з метою попередження й нейтралізації викликів і загроз національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції;;

    застосування різноманітних методів навчання, у тому числі інтерактивних форм (тренінгів, командної роботи, мультимедійного та візуального забезпечення із застосуванням технічних засобів навчання) сприяють максимальній підготовці до управлінської діяльності у поєднанні із використанням сучасних статистичних методів, моделей, цифрових технологій, спеціалізованого програмного забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування;

    поглиблене вивчення іноземної мови з використанням провідних закордонних методик, надання можливості спілкування з носіями мови - закордонними фахівцями, що регулярно відвідують Університет, з метою набуття навичок із спілкування іноземною мовою на професійну тематику, розвитку здатності обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень, представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності;

    надання можливостей для здобуття навичок ефективної комунікації, підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, ділового етикету, аргументації своєї позиції з, використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм;

    забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями - державними службовцями, працівниками митниці і державної фіскальної служби різних регіонів України, посадовими особами місцевого самоврядування, для розвитку практичних навичок упровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії; ефективного управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, та здатностей застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур;

    мотивування і створення можливостей для здобуття навичок написання індивідуальних проектів для участі у конкурсах національних і іноземних інвесторів з метою забезпечення стажування за кордоном або залучення коштів для підприємницької діяльності;

… ініціювання та підтримка участі в конкурсах студентських наукових робіт за проблематикою публічного управління та адміністрування з метою набуття навички розроблення та організації впровадження інноваційних проєктів на різних рівнях публічного управління та адміністрування; вмінь розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи;

…надання можливостей для академічної мобільності з метою обміну досвідом організації та проведення науково-дослідної роботи як основи для розроблення обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, з врахуванням цілей, наявних законодавчих, часових та ресурсних обмежень, оцінювання політичних, соціальних, економічних та екологічних наслідків варіантів рішень;

    надання можливості після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі Університету.

Після завершення навчання фахівці набувають знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних, фіскальних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Випускник може займати посади: провідних фахівців, керівників середньої ланки міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників; головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби; керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(загальної та професійної підготовки) освітньої програми «Магістр»

 1. Інноваційний менеджмент
 2. Основи спеціальності та наукових досліджень
 3. Державна служба
 4. Методологія прийняття управлінських рішень
 5. Державне регулювання економіки
 6. Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси в публічному управлінні
 7. Психологія управління
 8. Ділова іноземна мова
 9. Державне управління та місцеве самоврядування
 10. Організація діяльності державного службовця
 11. Підготовка до публічного захисту кваліфікаційної роботи
 12. Інноваційний менеджмент
 13. Комунікаційні технології в публічному управлінні
 14. Актуалізація законодавства в сфері ЗЕД (Митне законодавство у сфері ЗЕД, Міжнародне митне право)
 15. Митна безпека (Аналіз ризиків у митній справі, Митний пост-аудит)

Кафедрою здійснюється підготовка в денній та заочній аспірантурі докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з можливістю подальшого захисту дисертацій на базі університету.