Image
Image
Директор
ННІ права та міжнародно-правових відносинЛІПИНСЬКИЙ
Владислав
ВІТАЛІЙОВИЧ

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент
(056) 756-05-71
Електронна пошта: lipinskivlad@ukr.net

У 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста.
У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного та митного права.
У 2021 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Має багаторічний практичний досвід роботи у митних органах України. Має спеціальне звання "Радник митної служби I рангу". Нагороджений нагрудним знаком "Почесний митник", нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України", нагрудним знаком "Відмінний митник", нагрудним знаком "Золотий знак Академії митної служби України".
Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання адміністративної відповідальності», учасники якого є переможцями Всеукраїнських наукових олімпіад і конкурсів.
Дисципліни, що викладає: «Адміністративна відповідальність за порушення митних правил»; «Адміністративна діяльність суб’єктів публічної влади»; «Правоохоронна діяльність митних органів».
Сфера наукових інтересів: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльність; протидія та попередження корупції.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: lipinskivlad@ukr.net
Член Дніпропетровського міського Відділення Всеукраїнської громадської організації “Спілка ветеранів митної служби України”.
Член Громадської організації “Асоціація сприяння зовнішньоекономічній діяльності”.
Член первинної профспілкової організації Університету митної справи та фінансів Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби.
Організаційна робота:
З грудня 2014 року по листопад 2018 року виконував обов’язки директора навчально-наукового інституту «Митна академія» Університету митної справи та фінансів.
З травня 2019 року по теперішній час директор навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів.

Основні наукові та навчально-методичні праці
Публікації
директора навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин, професора кафедри адміністративного та митного права, доктора юридичних наук, доцента Ліпинського Владислава Віталійовича (за останні 5 років)
У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,  Scopus або Web of  Science Core Collection, рекомендованих МОН

1. Vladyslav Lipynskyi, Oleksandr Khrystov. Comparative analysis of forensic expert activity: an administrative, criminal, criminalistic, economic approach // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 242-248 pages. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/659. (Web of Science).
2.  Pryimachenko, D., Ivanskyy, A., Lipynskyi, V., Matvieiev, O., & Povoroznik, A. (2021). Counteracting illegal border crossing and human trafficking: comparative analysis. Amazonia Investiga, 10 (42), 196-205. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2021.42.06.18  (Indexed in the following international databases: Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).
3. Pryimachenko, D., Lipynskyi, V., Maslova, A., Voloshina, S., & Varhuliak (2021). Accessibility of facilities and services for people with disabilities in the paradigm of law, Amazonia Investiga, 10 (44), 188-97. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1723/1872 (Web of Science).

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Ліпинський В. В. Щодо деяких питань судового розгляду справ про порушення митних правил, заведених за ознаками статті 472 Митного кодексу України. Правова позиція : науковий журнал Університету митної справи та фінансів. – 2018. – № 2 (21). – С. 66 – 73.
2. Ліпинський В. В. Щодо деяких питань взаємодії органів Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил // Правова позиція. - 2019. - № 2 (23). - С.70–77.
3. Ліпинський В. В. Правові аспекти притягнення до відповідальності за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю // Правова позиція. - 2020. - № 1 (26). - С.52–58.
4. Ліпинський В. В. Право на справедливий суд та тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 3. C. 263–270.
5. Ліпинський В. В., Пустовий О. О. Дотримання вимог щодо захисту права власності за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод під час тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Juris Europensis Scientia. 2020. № 3. С. 110–114.
6. Ліпинський В. В. Право на справедливий суд та повна юрисдикція судів у справах про адміністративні правопорушення. Правові новели. 2020. № 12. С. 58–65.
7. Ліпинський В. В. Адміністративний штраф за порушення митних правил: правова основа та перспективи вдосконалення їх тлумачення. Юридичний вісник. 2020. № 6. С. 183–192.
8. Ліпинський В. В. Тлумачення адміністративно-деліктних правових норм: поняття та сутність. Юридичний бюлетень. 2020. № 16. С. 168–179.
9. Ліпинський В. В. Сутність та зміст ефективності тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 46. С. 45–52.
10. Ліпинський В. В. Критерії ефективності тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Право і суспільство. 2020. № 6. Т. 2. С. 64–70.
11. Ліпинський В. В. Загальна характеристика тлумачення адміністративно-деліктних правових норм як системного утворення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 5. С. 120–128.
12. Lipinsky V. V. Analysis of components of the system of interpretation of administrative-tort legal norms. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 47. С. 34–42.
13. Ліпинський В. В. Суб’єкти тлумачення адміністративно-деліктних правових норм. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. Т. 2. С. 88–94.
14. Ліпинський В. В. До питання про конституційність пені у податковому праві. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 3(69). Т. 2. С. 68–76.
15. Ліпинський В. В., Лютіков П. С. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення митних правил. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 65. 2021. С. 238–241.
16. Ліпинський В.В., Сквірський І.О. Деякі напрями вдосконалення шляхів тлумачення процедурних адміністративно-деліктних правових норм митного законодавства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 66. 2021. С. 154–161.
Підручники, навчальні посібники, коментарі

1. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. Додіна Є.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 488 с.
2. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. Додіна Є.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
3. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. Додіна Є.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 688 с.
4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – 164 с. – (Серія “Митна політика”).
Монографії
1. Ліпинський В.В. Правові аспекти кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України у митних режимах
«транзит» і «тимчасове ввезення» // Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Приймаченка. – Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 255 – 269.
2. Lipynskyi V. V. The issues of qualification and legal proceedings of illigal actions aimed at non-declaration of goods, vehicles moving through the customs border of Ukraine. Legal scholarly discussions in the XXI century : collective monograph / S. V. Albul, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. Ye. Fomenko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 172-189.
3. Lipynskyi V. V. Some issues of the State Border Guard Service of Ukraine and the State Fiscal Service of Ukraine cooperation in the counteraction to the transportation of goods across the customs border of Ukraine concealed from customs control. New and traditional approaches in modern legal research : collective monograph / H. O. Blinova, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 203-220.
4. Ліпинський В.В. Тлумачення адміністративно-деліктних правових норм: теоретико-правові та праксеологічні аспекти : монографія / В.В. Ліпинський – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 390 с.

СТРУКТУРА

Навчально-наукового інституту права та

міжнародно-правових відносин

ДЕКАНАТ

Наша адреса: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, каб. 106 (а,б,г)

(056) 756-05-71, Email: NNIprava@ukr.net

Image
Директор  ННІ права та міжнародно-правових відносин 
Ліпинський Владислав Виталійович доктор юридичних наук, доцент
Image
Заступник директора ННІ права та міжнародно-правових відносин
Єфімова Інна Веніамінівна кандидат юридичних наук, доцент
Image
Провідний фахівець
Жизневська  Лариса Григорівна
Image
Провідний фахівець
Лебідь Ольга Валентинівна
У складі  ННІ  права та міжнародно-правових відносин працюють: шість  кафедр та міжкафедральна лабораторія ННІ права

Здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання за освітніми ступенями бакалавр, магістр і доктор філософії (спеціальність «Право»); за освітніми ступенями бакалавр, магістр (спеціальність «Правоохоронна діяльність») та бакалавр (спеціальності «Міжнародне право»;  «Історія і археологія»). 

Кількість студентів в інституті нині дорівнює 920 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й усебічно розвивати власні таланти в мистецтві та спорті. 

Студенти активно залучаються до науково-дослідної та пошукової діяльності. Сама атмосфера інституту сприяє реалізації їх творчих здібностей. 

Підготовка бакалаврів має універсальний, загально-юридичний характер з певною спеціалізацією на митній справі. Магістерський рівень підготовки передбачає дві спеціалізації на вибір: у митній сфері та в сфері юстиції.

Серед замовників і роботодавців наших випускників – Державна митна служба України, Державна податкова служба України, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, органи внутрішніх справ, судові органи, органи прокуратури, органи юстиції, нотаріальні контори, адвокатські фірми, державні і приватні банки, підприємства сфери зовнішньоекономічної діяльності, митні брокерські фірми, юридичні та консалтингові кампанії.
Image
КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Завідувач кафедри
КОЛЕСНИКОВ
КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
доктор історичних наук, професор

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»
Image
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Завідувач кафедри
ПЕРЕПЬОЛКІН
СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
доктор юридичних наук, доцент

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
29 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
Image
КАФЕДРА
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри
ВАРАВА
ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
кандидат юридичних наук, доцент

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Image
Кафедра цивільного, господарського та екологічного права
Завідувач кафедри
МІНЧЕНКО
АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат юридичних наук, доцент

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
08 «ПРАВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
081 «ПРАВО» «Бакалавр»
Image
Кафедра адміністративного та митного права

Завідувач кафедри
ЛЮТІКОВ
ПАВЕЛ СЕРГІЙОВИЧ
доктор юридичних наук, професор

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
08 «ПРАВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
081 «ПРАВО», «Магістр»
Image
КАФЕДРА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ, ФІЛОСОФІЇ ТА МИТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРНИЇ ЦІННОСТЕЙ

Завідувач кафедри
КАЛАШНИКОВА
ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА

доктор філологічних наук, професор
Image
МІЖКАФЕДРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

ННІ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Завідувач лабораторії
СУХАЦЬКА
ІРИНА ЮРІЇВНА

кандидат хімічних наук
Image
СТУДЕНТСЬКА РАДА
ННІ права та міжнародно-правових відносин

Голова:
КОНОВАЛЬСЬКА Карина, староста гр. П 18-5;

Заступник голови:
БОГУЦЬКИЙ Даніїл, староста
гр. П 20-4
Image
Положення про ННІ права та міжнародно-правових відносин

План роботи ННІ права та міжнародно-правових відносин на 2021-2022 р.

ЗВІТ щодо виконання Плану роботи ННІ права та міжнародно-правових відносин на 2020-2021 р.
СПОГАДИ ВИПУСКНИКІВ

ЛІТОПИС ННІ права та мпв – «25 кроків УСПІХУ»
Image

ЗНАЙ НАШИХ! МИ – НАЙКРАЩІ! ОБИРАЙ НАС! ВАШЕ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ З НАМИ!