Image
Кафедра є випусковою за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» ступеня вищої освіти «Бакалавр»), 262 «Правоохоронна діяльність» ступеня вищої освіти «Магістр». Також кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра права, магістра права, доктора філософії з права, викладає дисципліни правоохоронного спрямування на інших факультетах Університету.

Склад кафедри: 10 осіб, серед яких 10 науково-педагогічних працівників: 2 доктори юридичних наук, професори, 7 кандидатів юридичних наук, у тому числі 6 доцентів. 

Всі викладачі відповідають ліцензійним вимогам. Особливістю професорсько-викладацького складу є наявність значного практичного досвіду роботи в митних і правоохоронних органах, четверо працівників є практикуючими адвокатами.

Перелік замовників:
 • підрозділи митних органів з правоохоронними функціями;
 • правоохоронні органи;
 • державні органи, відомства та установи;
 • недержавні охоронні структури;
 • наукові та освітні установи.

Контакти: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 307 
тел. 756-05-37
e-mail: umsfkpd@gmail.com

Кабінет криміналістики і спеціальної техніки
Переваги спеціальності

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» здійснюється протягом 2 років 10 місяців денної форми навчання.

По завершенню навчання присвоюється кваліфікація «Бакалавр правоохоронної діяльності» і видається диплом державного зразка.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання.

Переваги спеціальності:

 • Потужний професорсько-викладацький склад, залучення до навчального процесу практикуючих фахівців;
 • Практична підготовка на базі правоохоронних органів (Національна поліція, Служба безпеки України, Науково-дослідний інститут судових експертиз), органах виконавчої влади, державної фіскальної служби, юридичних та консалтингових компаніях;
 • Вивчення фахових іноземних мов;
 • Академічна мобільність студентів;
 • Активне залучення студентів до наукової роботи, участі у конференціях, фахових олімпіадах;
 • Налагодження комунікації з провідними фахівцями в сфері правоохоронної діяльності України;
 • Використання сучасних інформаційних технології та технічних засобів, що буде необхідним при вирішення професійних завдань, під час навчання;
 • Можливість після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі Університету.

Стратегія навчання:

Надання знань, умінь та практичних навичок для забезпечення здатності майбутніх фахівців брати участь у розробленні та кваліфікованому застосовувати нормативно-правових актів в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;

Формування вміння виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення. Здатність ідентифікувати ризики в митній справі у визначеній країни походження та умов поставки товарів та інших предметів контрабанди;

Створення умов для формування здатності аналізувати, оцінювати, вміння застосовувати сучасні інформаційні технології та технічні засоби під час вирішення професійних завдань. Застосування сучасних методів і засобів системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань;

Надання можливостей для здобуття належних навичок зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

Створення умов для спілкування англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових питань правоохоронної діяльності в ході вивчення дисциплін;

Мотивування і створення можливостей для здобуття навичок розробки та управління проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, формування вміння аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців. Надання знань та формування навичок для надання кваліфікованих юридичних висновків й консультацій в конкретних сферах юридичної діяльності

Після завершення навчання фахівці набувають знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями: Державна митна служба України, Національна поліція України, інші структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, органів виконавчої влади, державної фіскальної служби, недержавних правоохоронних структур, юридичних та консалтингових компаній тощо.

Випускники нашої спеціальності є висококваліфікованими фахівцями, які можуть працювати у:

 • Державній митній службі України;
 • Національній поліції України та інших структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ;
 • Службі судової охорони;
 • підрозділах Служби безпеки України, органів виконавчої влади;
 • підрозділах державної фіскальної служби;
 • правоохоронних структурах;
 • юридичних та консалтингових компаніях, які належать до професій розділу «Професіонали» ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
 • приватних детективних агентствах;
 • інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Наші партнери

Client 1

Новини кафедри