Фесенко Валерія Валеріївна

Професор кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

 • доктор економічних наук з 2019 року за спеціальністю 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертації – «Методологія аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств»;
 • у 2020 році присуджено стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених;
 • практикуючий бізнес-тренер за програмами міжнародної сертифікації бухгалтерів CIPA (курси «Управлінський облік» та «Аудит») та CIMA (курс Р1 «Управління ефективністю операцій»);
 • член редакційної колегії наукового видання «Науковий погляд: економіка та управління», включеного до переліку фахових видань України категорії Б;
 • експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 • пройшла міжнародне стажування «Інноваційні технології в науці та освіті: досвід Європи» в Варшавському університеті управління (м. Варшава, Польща);
 • дисципліни, що викладає: «Фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Моделі і методи стратегічних управлінських рішень», «Аудит за міжнародними стандартами», «Управлінський облік»;
 • автор навчального посібника «Аудит: від теорії до практики» та співавтор підручника «Аудит за міжнародними стандартами»;
 • електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Основні наукові та навчально-методичні праці розміщені в авторських профілях Фесенко В. В.:

Авторський профіль у Google Scholar - http://surl.li/anyic

Авторський профіль у БД WoS - http://surl.li/anyij 

Авторський профіль у БД Scopus - http://surl.li/anyir 

Код ORCID: 0000-0002-0317-0895

Researcher ID Web of Science: O-2439-2019

Scopus Author ID: 57210990986

Публікації

професора кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, д.е.н., доцента Фесенко Валерії Валеріївни

 

У наукових виданнях, включених до наукометричної бази

Web of science

 1. Fesenko V., Vakulchyk O., Guba O., Ostapchuk S., Babich I. The results of implementation of European requirements in management of transfer pricing audit (experience of Ukraine). Independent Journal of Management & Production (2nd Special Edition ISE, S&P). 2020. Volume 11 (№ 9). Р. 2417-2434. DOI:14807/ijmp.v11i9.1412
 2. Fesenko V.V., Vakulchyk O. M., Knyshek O. O. Іnternal control and audit of enterprises’ compliance with customs requirements while conducting foreign economic activity. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Volume 3. P. 18 –23. DOI: 30525/2256-0742/2017-3-4-18-23.

 

У наукових виданнях, включених до наукометричної бази Scopus

 1. Fesenko, V., Khalatur, S., Radzevicius, G., Velychko, L. Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries. Problems and Perspectives in Management. 2019, 17(3), 293-305. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.24

 

У закордонних наукових виданнях

 1. Fesenko, V., Vakulchyk, O., Skasko, O., Voskalo, V. & Protasova, Y. Methods of parametric audit and reliability analysis of foreign related enterprises. Revista ESPACIOS. (2020). 41(07). Р.25
 2. Fesenko, V., Khalatur, S., Vinichenko, I., Guba, M. and Brovko, l. (2020). Analytical approach to the formation of currency risk management strategy of a group of related companies. International journal of management (IJM), Volume 11, Issue 7, July 2020, pp. 1008-1017, DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.088

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових

фахових видань України

 1. Фесенко В. В., Воронцова Л. А. Аналіз фінансових результатів підприємств України. Ефективна економіка. 2020. № 1.
 2. Фесенко В. В., Мигаль Ю. Міжнародний досвід аудиту і контролю трансфертного ціноутворення. Проблеми економіки. 2019. № 4(42). С. 216 – 222.
 3. Вакульчик О. М., Фесенко В. В., Чмара А. С. Становлення та проблемні аспекти митного постаудиту імпортно-експортних операцій в Україні. Економічний простір: зб. наук. праць. 2019. № 147. С. 5-19.
 4. Фесенко В. В., Бойко А. В. Методичний підхід до консолідації фінансової звітності групи підприємств відповідно до вимог МСФЗ. Галицький економічний вісник. 2019. № 6 (61) С. 187-198.
 5. Фесенко В. В., Вакульчик О. М., Калугіна А. В. Визнання нематеріальних активів підприємства відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку. Облік і фінанси. 2019. № 3(85), 5-11.
 6. Фесенко В. В. Аналіз цінових відхилень з метою аудиту трансфертних цін у контрольованих операціях імпорту. Статистика України. 2018. № 3. С. 83-88.
 7. Фесенко В. В. Оцінка ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті аудиту діяльності пов’язаних підприємств. Ефективна економіка: 2018. № 10.
  1. Фесенко В. В., Дубицький Д. П., Ніколенко В. В. Внутрішній аудит та управління курсовими різницями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Облік і фінанси. 2018. № 1(79). С. 42-52.
  2. Фесенко В. В. Оцінка надійності пов’язаних підприємств як елемент внутрішньо-корпоративного аудиту групи міжнародних компаній. Економічний простір: зб. наук. праць. 2018. № 131. С. 184-193.
  3. Фесенко В. В. Аналіз курсових різниць як процедура внутрішнього аудиту групи пов’язаних підприємств. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2018. Том 28. № 2. С. 191-199.
  4. Фесенко В.В. Методичний підхід до аналізу цінових відхилень в операціях експорту. Економічний простір: зб. наук. праць. 2018. № 135. С. 93-102.
  5. Фесенко В.В., Сілаєва В.О. Порівняльний аналіз методів визначення митної вартості товарів та трансфертної ціни у контрольованих операціях. Інтернаука: міжнар. наук. журнал. 2018. № 2 (42), 2 том. С. 73-77.
  6. Фесенко В. В. Трансфертні різниці в контрольованих зовнішньоекономічних операціях підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 5 (16). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/16_2018/53.pdf.
  7. Фесенко В. В. Аналіз динаміки і структури зовнішньоекономічної діяльності України для цілей аудиту. Галицький економічний вісник. 2018. № 1. С. 32-35.
 8. Фесенко В. В. Визначення відмінностей між податковим та внутрішнім аудитом трансфертних цін під час зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств. Економічний простір: зб. наук. праць. 2018. № 137. С. 91-101.
  1. Фесенко В.В. Вибір показника для обґрунтування трансфертної ціни в зовнішньоекономічних операціях між пов’язаними підприємствами. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2017. Svazek 3. 6 vydani. P. 34-41
  2. Фесенко В. В., Вакульчик О. М. Розвиток аудиту зовнішньоекономічних операцій відповідно до динаміки сучасних процесів у сфері фінансового контролю. Облік і фінанси. 2017. № 2(76). С. 133-140.
  3. Фесенко В. В., Криворучко В. В. Метод порівняльної неконтрольованої ціни як інструмент обґрунтування трансфертних цін в зовнішньоекономічних операціях. Економічний простір: зб. наук. праць. 2017. № 123. С. 40-51.
  4. Фесенко В.В. Використання методу «витрати+» для обґрунтування трансфертної ціни в операціях між пов’язаними сторонами. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 6. Том 2 (253). С. 120-126.
  5. Фесенко В. В., Тищенко А. О. Оцінка та аналіз податкового потенціалу підприємства на основі даних фінансової звітності. Молодий вчений: наук. журнал. 2017. № 9 (49). С. 571-576.
  6. Фесенко В. В., Рябко Ю. А. Аудиторська ідентифікація облікових маніпулювань в операціях реалізації. Сталий розвиток економіки: міжнар. наук.-вироб. журн. 2017. № 4 (37). С. 125-131.
  7. Фесенко В. В. Теоретичні аспекти розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг. Галицький економічний вісник. 2017. № 2. С. 95-99.

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Аудит за міжнародними стандартами : підручник / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко, О. О. Книшек. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 180 с.
 2. Фесенко В. В. Аудит : навчальний курс, 2-ге вид. / В. В. Фесенко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2017. – 344 с.

 

Одноосібні монографії

 1. Фесенко В. В. Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: монографія. Дніпро: Домінанта-прінт, 2018. 301 с.

 

Колективні монографії

 1. Fesenko, V. (2019). Development of methodological provisions of audit of foreign trade activities of related enterprises. Challenges and prospects for the development of a new economy at global, national, and regional levels: collective monograph. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. 96 p.
 2. Fesenko V., Vakulchyk O. (2018) Transformation of system of audit of foreign economic operations in the context of globalization: experience of Ukraine and development prospects. The economics of the XXI century: current state and development prospects. London : SciemceePublishing, 2018. P. 345-360.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінський облік» для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр» галузі знань «07» «Управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання / укл. В. В. Фесенко, О.М. Вакульчик. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 28 c.
 2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова звітність за міжнародними стандартами» підготовки фахівців за ОКР «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / укл. В. В. Фесенко. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 23 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» підготовки фахівців за ОКР «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / укл. В. В. Фесенко. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 21 с.

 

Публікації у практичних журналах

 1. Фесенко В. Ціноутворення на підприємстві: як може допомогти управлінський облік. Баланс. № 12 (2037). 2021. С. 4-8.
 2. Фесенко В. Витрати на оплату праці: управлінський облік. Баланс. № 17 (2042). 2021. С. 8-12.
 3. Фесенко В. Как классифицировать расходы для целей контроля и управления. Баланс. № 4 (2020). 2021. С. 25-29.
 4. Фесенко В. Показатели контроля запасов: стоит ли хранить больше? Баланс. № 52 (2025). 2020. С. 5-10.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 1. Фесенко В., Шольно О. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (06 листопада 2020 року, м. Дніпро). Дніпро, 2020. С. 236-237.
 2. Фесенко В. В., Сушко Г. В. Вимоги міжнародних стандартів до формування та аудиту інтегрованої звітності великих підприємств. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (30 жовтня 2020 року, м. Харків). Харків, 2020.
 3. Фесенко В. В. Врахування пандемії COVID-19 при аудиті фінансової звітності підприємств. Стан держави під час пандемії коронавірусної хвороби : міжнародна науково-практична конференція (11 вересня 2020 року, м. Київ). Київ, 2020. С. 27-28.
 4. Фесенко В. В. Параметри внутрішнього аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. GLOBAL SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN REALITIES 2020. Матеріали міжнародної конференції (30-31 серпня 2020 року, США-Україна). 2020. С. 277-279.
 5. Фесенко В. В. Сучасна парадигма аудиту трансфертних цін. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (7 грудня 2018 р., м. Київ). Київ, 2018. С. 207-208.
 6. Фесенко В. В., Коновалова О. В. Порівняльна характеристика термінів «митна вартість» та «трансфертна ціна» в оподаткуванні зовнішньоекономічних операцій підприємств. Економічне майбутнє України очима молодих дослідників : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2018 р.). Київ, 2018. С. 107 – 109.
 7. Фесенко В. В., Коновалова О. В. Вимоги міжнародних стандартів обліку і звітності до розкриття операцій із пов’язаними сторонами. Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). Київ, 2018. С. 173 – 176.
 8. Фесенко В. В. Спільні аудити як інноваційна форма підтвердження публічної звітності підприємств. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 192 – 194.
 9. Фесенко В. В. Проблеми обліково-інформаційного забезпечення звітності про контрольовані операції. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27 листопада 2017 р., м. Чернігів). Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 75–76.
 10. Фесенко В. В. Аудит експортно-імпортних операцій між пов’язаними сторонами в умовах гармонізації законодавства України з міжнародними вимогами. Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (24 листоп. 2017р., м. Київ). Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. С. 212–215.