Адашис Людмила Іванівна

У 2003 році закінчила з відзнакою Дніпропетровську юридичну академію МВС та здобула кваліфікацію юрист

У 2016 році закінчила університет WSIU (Польща, Лодзь), здобуття другої вищої освіти «Управління європейськими проектами»

У 2020 році закінчила Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця та здобула диплом Магістра за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 

Кандидатка юридичних наук, 081 – Право (12.00.02 − Конституційне право муніципальне право), ДК № 063856, 2010 р., «Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України». У 2012 році присвоєне вчене звання доцент по кафедрі теорії та історії держави і права, 12 ДЦ № 031657, 2012 р.

У 2018 році, відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови, нагороджена пам’ятною медаллю «За заслуги перед містом».

У 2020 році приймала участь у Всеукраїнському конкурсі правничих видань та здобула Диплом II ступеню за навчальний посібник “Правові засади самоврядування. Муніципальне право”.

 

Дисципліни, що викладає: “Право Європейського Союзу”, “Європейське право та інститути”, “Правові засади самоврядування. Муніципальне право”, “Правові засади місцевого самоврядування”, “Основи права ЄС”, “Порівняльне право”, “Правознавство”, «Права людини в глобалізованому світі».

 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

orcid.org/0000-0003-2264-7457

 

Участь у професійних об’єднаннях

Членкиня ГО «Асоціація правиників України»

 

Організаційна робота: куратор групи МП 18-1.

 

Міжнародна діяльність:

 1. Міжнародна школа «Перехідне правосуддя: світовий досвід і український контекст», яка проходила з 17 по 24 травня 2021 року, за підтримки Фонду Конрада Аденауера (Німеччина), Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, The Center for International Humanitarian Law and Transitional Justice
 2. Міжнародна школа «Вступ до німецького права», яка проходила з 15 по 19 березня 2021 року на базі Вістбаденського інституту права та економіки (Німеччина)
 3. Міжнародний освітній проект, як викладач курсу: «Primary legislation of the European Union and EU institutions. EU regional policy» для студентів Польського університету WSIU (Lodz, Poland), 2016 р.Основні наукові та навчально-методичні праці.

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Adashys L.I., Aparov A.M., Ivanii O.M., Morozov O.V., Shestopalov R.M. Reght to education as a factor of education public administration in the European Court of Human rights practice. JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES 9 Contents Vol. 29 Issue 4 Spt.-2021. Р. 346-365. [Web of Science].
 2. Adashys L. Concept and preconditions of European regional policy. Philosophy, Economics and Law Review. 2021. № 1. P. 149-155.
 3. Adashys L., Trostianska P. The evolution of the common foreign and security policy of the European Union. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : Scientific Journal. 2020. Special Issue № 1 (109). P. 36-41.
 4. Адашис Л. Особливості застосування судами України практики ЄСПЛ в контексті захисту права на справедливий судовий розгляд та права на ефективний засіб юридичного захисту / Л. Адашис,  А. Левдик //  Юридичний вісник. - № 4. – 2019. – С. 149-154.  
 5. Адашис Л. Особливості судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування / Л. Адашис,  А. Левдик, С. Левицька //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 59. Том 1. – С. 83-86.
 6. Адашис Л. І. Права людини у глобалізованому світі / Л. І. Адашис // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Науковий журнал. - 2018. - Спеціальний випуск № 3 (94) “Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти”. - С. 110-114.
 7. Адашис Л. І. Право на свободу та особисту недоторканність: шляхи забезпечення та захисту / Л. І. Адашис, О. О. Візір // Молодий вчений. - 2018. - № 10. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/
 8. Адашис Л. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: сучасний стан правового регулювання в Україні / Л. І. Адашис, А. О. Дробко // Юридичний науковий електронний журнал.– 2017. - № 6. – С. 54-57. 
 9. Адашис Л. І. Правова відповідальність президента в Україні та Європі: порівняльно-правовий аналіз / Л. І. Адашис, М. О. Борисевич // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 559-563.
 10. Адашис Л. І. Формування Верховної Ради України: пошук оптимальної виборчої моделі / Л. І. Адашис // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 5-9.

 

Підручники та навчальні посібники, монографії:

 1. Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л.І. Адашис, Т.М. Анакіна, С. М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 590 с.
 2. Адашис Л. І., Корнєєв М.В. Вплив глобалізації на правове регулювання туристичної діяльності та стратегію розвитку туризму. Сучасні реалії фінансово-економічного розвитку регіонів, галузей, підприємств, бізнесу: монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2020. С. 390-397.
 3. Адашис Л. І. Правові засади самоврядування. Муніципальне право: навч.посібник у визначеннях і схемах / Л.І. Адашис. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. - 272 с.
 4. Адашис Л. І. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах. Навчальний посібник / За ред. Л.В.Деркача, В.В. Ченцова. Автор. кол.: Колесников К.М., Адашис Л.І., Морозов О.В., Дячок О.О., Ченцов В.В., Шуляк С.В. –Дніпро: 2019. – 282 с.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / Перепьолкін С.М., Адашис Л.І., Кохан Г.Л., Стрижак І.В., Філяніна Л.А. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 21 с.
 2. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки та оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / Адашис Л.І., Кохан Г.Л., Перепьолкін С.М., Стрижак І.В., Філяніна Л.А. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 29 с.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи та тести для самоконтролю з навчальної дисципліни «Правознавство» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм»» / Адашис Л.І., Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 45 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Adashys L. I. Citizenship of the European Union as a Phenomenon // International scientific and practical conference “Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities and development trends” : conference proceedings, October 30-31, 2020. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 372-376.
 2. Adashys L. I. European territorial cooperation within the regional policy of the European Union International and national security: theoretical and applied aspects : Theses of the ІV-th International. scientificpractical conference (Dnipro, March 13, 2020). Dnipro : Dniprop. State Univ. of Int. Aff, 2020. P. 36-39.
 3. Адашис Л. І. Трансформація регіональної політики Європейського Союзу та рекомендації для України // Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 304 с. – с. 222-228.
 4. Адашис Л. І. Керівні принципи ООН та корпоративна відповідальність: оцінка впливу на права людини. Організація Об’єднаних Націй та Україна: 75 років разом задля людської гідності, миру та розвитку: матеріали круглого столу (м. Дніпро, 22 жовтня 2020 р.) ; укладач: канд. юрид. наук, доц. Л.А.Філяніна – Дніпро: Університет митної справи та фінансів ; 2020.
 5. Адашис Л. І. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС: від «плану Плевена» до «плану Макрона»  // Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16 квітня 2020 року) / упор. О. М. Доценко, Л. В. Новікова, А. О. Червяцова. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. С. 6-15.
 6. Адашис Л. І. Місце Європейської конвенції з прав людини в правопорядку Європейського Союзу // Права людини ХХІ століття: міжнародний та національні аспекти : матеріали круглого столу, присвяченого 70-річчю ухвалення Європейської конвенції з прав людини (м. Дніпро, 26 листопада 2020 р.) ; укладач: канд. юрид. наук, доц. Л. І. Адашис. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 7-9.
 7. Адашис Л. І. Регіональна політика Європейського Союзу: перспективи нового бюджетного періоду // Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 281 с. – с. 87-91.
 8. Адашис Л. І. Право доступу до Інтернету: примха чи нагальна потреба? // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 15 травня 2020 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 109-111.
 9. Адашис Л. І. Людина як основний ціннісний орієнтир у глобалізованому світі / Л.І. Адашис // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 134-136.
 10. Адашис Л. І. Громадянство Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи // Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць К641 (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). – Одеса : Національний універ. «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С.124-127.
 11. Адашис Л. І. Гаранти забезпечення прав і свобод людини в Європейському Союзі  // Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. –  С. 320-324.
 12. Адашис Л. І. Міжнародні стандарти прав людини: сучасне бачення молоді // Права людини крізь призму часу: Матеріали круглого столу присвяченого 70-річчю Загальної декларації прав людини 1948 року (Дніпро, 7 листопада 2018 року) ; уклад. голова орг. комітету Л. І. Адашис. – Дніпро: УМСФ, 2018. – С. 5-6міжнаро
 13. Адашис Л. І. Принцип транспарентності у діяльності органів місцевого самоврядування / Л. І. Адашис, А. О. Чмелюк // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 48-50.
 14. Адашис Л. І. Право громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах: нормативне забезпечення та українські реалії / Л. І. Адашис, О. В. Соловйова // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 196-199.
 15. Адашис Л. І. Механізм захисту прав і свобод людини: основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму і українські реалії / Л.І. Адашис // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 55-58.
 16. Адашис Л.І. Державне фінансування політичних партій в Україні на сучасному етапі / Л.І. Адашис, А.Д. Носатенко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 17. Адашис Л.І. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради: боротьба ініціативи виборців та політичної волі партії / Л.І. Адашис // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 8-12.
 18. Адашис Л.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: правове регулювання та проблема реалізації в Україні / Л.І. Адашис, А.О. Дробко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.

 

Відеоматеріали, що розміщені на каналі youtube:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=tH6zesCm3Pc&t=33s – День Європи
 2. https://www.youtube.com/watch?v=RrPecHw0iuE – Європейській стандарт: людина – найвища соціальна цінність
 3. https://www.youtube.com/watch?v=OZZuGsyfQTg – Історія, підґрунтя, основні етапи утворення Європейського Союзу
 4. https://www.youtube.com/watch?v=nZBrQz2DERY – Джерела права ЄС
 5. https://youtu.be/29iO8nAzQ1k - Правовий статус, порядок формування та функції Європейської ради та Ради Європейського Союзу
 6. https://youtu.be/su1TfYMy1ko - Правовий статус, порядок формування та функції Європейського центрального банку, Європейського інвестиційного банку і фонду
 7. https://www.youtube.com/watch?v=5JVBApl86Ro&t=23s – Правовий статус, порядок формування та функції Європейського економічного і соціального комітету
 8. https://www.youtube.com/watch?v=OpP365qDaZM&t=13s – Правовий статус, порядок формування та функції Комітету регіонів