Перепьолкін Сергій Михайлович

Завідувач кафедри , доктор юридичних наук, доцент

 

 

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2003 році. 

25 грудня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.03 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11.: «Міжнародне право» на тему «Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав». 

2 квітня 2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 64.086.03 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» на тему «Міжнародне митне право: питання теорії та практика застосування».

Вчене звання доцента отримав по кафедрі «Адміністративного та митного права» Академії митної служби України 23 грудня 2011 року. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. 

Дисципліни, що викладає: міжнародне публічне право; міжнародне митне право; міжнародне економічне право; порівняльне конституційне право.

Сфера наукових інтересів.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота у складі:

Працював в органах Державної митної служби України та Національної поліції України.

Організаційна робота:

Куратор групи МП 19-1

Міжнародна діяльність:

підвищення кваліфікації в рамках програми обміну досвідом CEPOL Exchange Programme з 22-24.05.2018 р. у Литовській школі поліції м. Каунас. Сертифікат «Тактичні дії двох співробітників поліції у ситуаціях, пов'язаних із затриманням небезпечної особи»;

міжнародне стажування за темою: «Інновації в науці: виклики сучасності» з 22.06.2019-22.09.2019 р. у Варненському вільному університеті імені Чорноризьця Храбра (Болгарія) м. Варна. Certificate supplement Reg. № C-9790 / 22/09/2019 of Perepolkin Serhii in which was the professional development program in 180 hours by the course «The development of jurisprudence: the problems and prospects of law». 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, а також в інших зарубіжних виданнях:

 

 1. Perepolkin S.M., Bilozorov I.V., Ivanii O.M. International customs law as a means of public and private law specialists training improvement. ASIA LIFE SCIENCES. 2019. Supplement 21(2). Р. 433-445.  [SCOPUS].
 2. Perepolkin S. M., Perepolkin D. S., Averianova M. V. Typology of the fourth generation of human rights. Journal of international legal communication. V. 1. № 1 (June) 2021. Р. 91–101.
 3. Perepolkin S. M., Trostianska P. V. The Gist Of The World Customs Organization. Journal of international legal communication. V. 1. № 1 (June) 2021. Р. 139–148.

 

Наукові публікації у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України:

 

 1. Перепьолкін С. М. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного митного права. Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : «Право». 2020. Вип. 29. С. 324–331.
 2. Перепьолкін С. М., Кохан Г. Л. Міжнародна організація кримінальної поліції – ІНТЕРПОЛ. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2020. № 6. С. 254–257.
 3. Перепьолкін С. М. Мінченко А. О. Правове регулювання перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2020. № 4. С. 831–838.
 4. Перепьолкін С. М. Співвідношення понять «зміст права» та «форма права» в доктрині міжнародного митного права. Альманах міжнародного права. 2019. № 22. С. 68–76.
 5. Перепьолкін С. М. Місце міжнародного митного права в системі міжнародного права: шлях до парадигми. Альманах міжнародного права. 2019 № 21. С. 39–45.
 6. Перепьолкін С. М., Саулевич А.О. Визнання та реалізація права на медичну допомогу засудженими в Україні. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. №5. С. 455–458.
 7. Перепьолкін С.М. Термінологічна невизначеність категорій об’єкт і предмет в доктрині міжнародного митного права. Правовий часопис Донбасу. 2018 № 4 (65). С. 83–89.
 8. Перепьолкін С.М. Класифікація принципів міжнародного митного права. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 1 (81). С. 198–207.
 9. Перепьолкін С.М. Система міжнародного митного права. Український часопис міжнародного права. 2018. № 1. С. 48–52.
 10. Перепьолкін С. М. Стандарти міжнародного митного права. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 4 (22). С. 13–24.
 11. Перепьолкін С. М., Жовтоніжко Л. М. Феномен Загальної декларації прав людини Науковий Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2018. Спеціальний випуск № 3 (94) «Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти». С. 43–47.
 12. Перепьолкін С.М. Юрисдикція Міжнародного кримінального Суду та її визнання Україною. Вісн. Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 10. С. 243–250.
 13. Перепьолкін С. М. Принципи міжнародного митного права як категорія міжнародного права. Правова позиція. 2017. № 1 (18). С. 53–62.
 14. Перепьолкін С. М. Джерела та форми міжнародного митного права. Правова позиція. 2017. № 2 (19). С. 79–84. 

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 

 1. Міжнародне право. Збірник тестових завдань : навчально-методичний посібник / Кол. авт.; к.ю.н, доцент Саєнко М.І., к.ю.н, доцент Перепьолкін С.М., викладач Жеглінська Т.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2019. 72 с.
 2. Методичні рекомендації з написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави та права» для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / В.О. Боняк, І.А. Сердюк, В.А. Завгородній, С.М. Перепьолкін, К.О. Долгорученко. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України, 2018. – 74 с.
 3. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, спеціальності 081 «Право», що навчаються на другому (магістерському) рівні освіти / Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Сердюк Л.М., Філяніна Л.А. – Дніпро: Дніпроп. держ. у-т внутр. справ, 2018. – 45 с.

 

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 

 1. Перепьолкін С. М. Міжнародне митне право у сучасному вимірі: теоретичний, методологічний та прикладний аспекти : монографія. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 360 с. 
 2. Перепьолкін С.М. Митне право Європейського Союзу / Основи права Європейського Союзу : підручник / Л. І. Адашис та ін. ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. – С. 395–418.
 3. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: навч. посіб. / С.М. Перепьолкін, Є.Г. Паршутін. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 112 с.
 4. Перепьолкін С.М. Принципи міжнародного права як категорія міжнародного права / Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт.кол. ; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. – Львів; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 77–89.
 5. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності  : практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. // Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.
 6. Міжнародне право : словник-довідник / [С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд, Л.А. Філяніна] ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. – Х. : Юрайт, 2014. – 408 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 

 1. Перепелкин С. М. Імплементація міжнародного митного права судовими органами України. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. Дніпро : УМСФ, 2021. С. 192–194.
 2. Перепелкин С. М. Кодификация и прогрессивное развитие международного таможенного права. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции. : материалы II междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, Респ. Беларусь, 25 марта 2020 г. Минск : БГУ, 2020. С. 87–93.
 3. Перепьолкін С. М. Правоздатність Ради митного співробітництва. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 15 трав. 2020 р. Дніпро : УМСФ, 2020. С. 138–140. 
 4. Перепьолкін С. М. Правотворча діяльність у галузі міжнародних митних відносин Травневі правові читання : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 7 трав. 2020 р. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2020. С. 448–450.
 5. Перепьолкін С. М. Місце міжнародного митного права в системі міжнародного права. Проблемы правового регулирования общественных отношений : теория, законодательство, практика : сб. Материалов Межд. науч.-практ. конф. Брест, 23-24 нояб. 2018 г. / БрГУ имени А. С. Пушкина ; кафедра теории и истории государства и права; редкол.: О. В. Чмыга (отв. Ред.) [и др.]. Брест : Изд-во БрГУ имени А. С. Пушкина, 2019. С. 563 – 566.
 6. Перепьолкін С. М. Банки даних ІНТЕРПОЛУ як один із засобів протидії кримінальним правопорушенням. Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 листопада 2017 р.). Дніпро: Діпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. С. 128-130.
 7. Перепьолкін С. М. Визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Від громадянського суспільства – до правової держави: тези доповідей XIII Міжн. наук.-практ. конф. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С. 450 – 453. 
 8. Перепьолкін С. М. Міжнародне співробітництво та судова допомога Міжнародного кримінального суду. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. С. 460–467.
 9. Перепьолкін С. М. Європейський поліцейський офіс (ЄВРОПОЛ). Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2018 р.). Дніпро : Діпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 290-295.