Філяніна Людмила Анатоліївна

Доцент кафедри  міжнародного права

Закінчила магістратуру Університету внутрішніх справ у 2000 р. Кандидат юридичних наук, (2011 р., 12.00.11. – «Міжнародне право», «Видача злочинців в угодах держав СНД: проблеми та перспективи»). Доцент кафедри конституційного та міжнародного права, 2013 р.)

Дисципліни, що викладає: «Порівняльне кримінальне паво і процес», «основи дипломатичної та консульської служби», «Зовнішня політика України», «Міжнародне публічне право».

Сфера наукових інтересів.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=AhrvMzsAAAAJ

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Організаційна робота:

Куратор групи МП 19-2

Міжнародна діяльність:

У 2018 р. пройшла наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність» (Республіка Польща, м. Варшава) за підтримки польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» 

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Філяніна Л.А. Контроль над озброєнням: міф чи реальність. Erbe der europäischen wissenschaft: Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Philologie, Kunstgeschichte, Medizin, Rechtswissenschaft. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 5. Teil 4. 2021. р. 135-142.
 2. Філяніна Л.А. Міжнародне співробітництво у «війні» із транснаціональною організованою злочинністю. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 29, 2020 с. 348-353.
 3. Філяніна Л.А. Армія VS жінки: питання гендерної рівності в деяких сучасних збройних силах світу Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2018. Спеціальний випуск № 3 (94) «права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти». С. 215-219.
 4. Філяніна Л.А., Березняк В.С. Питання видачі особи, яка має множинне громадянство Юридичний науковий електронний журнал № 6, 2018 С. 392-395.
 5. Філяніна Л.А., Філянін Є.П. Фундаментальні правила академічної доброчесності Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 5 – 17.11.2018). Варшава, 2018. С. 75-78
 6. Філяніна Л.А., Мороз Ю.Г. Проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні International scientific and practical conference  Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage : Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad; Izdevnieciba Baltija Publishing, p.83-87
 7. Філяніна Л.А. Роль закордонних державних органів зовнішніх зносин у сприянні повернення жертв трафікінгу із-за кордону на територію України. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 20, 21. Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 95-99.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Міжнародне співробітництво у сфкрі кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова: навчальний посібник / [В.С. Березняк, Н.В. Павлова, Н.К. Паустовська, В.М. Федченко, Л.А. Філяніна]. Київ. Алерта, 2020. 310 с.
 2. Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л.І. Адашис, Т.М. Анакіна, С. М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 590 с.
 3. Конституційне право України: Навч. посібник (для підгот. до іспиту за кредитно-модульною системою навчання) Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання. – 2-е вид., перероб. і доп. / В.О. Боняк та ін. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 293 с.
 4. Міжнародне право : словник-довідник / [С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд,  Л.А. Філяніна]; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. – Х. : Юрайт, 2014. – 408 с.
 5. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності : практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Філяніна Л.А. Колективна безпека та колективний захист у системі міжнародних відносин. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики [Текст] : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. С. 189-190.
 2. Філяніна Л.А. Застосування ст. 2 Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 19 трав. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 247-248.
 3. Філяніна Л.А. Міждержавне співробітництва у протидії проявам міжнародної злочинності в умовах технологічно прогресу. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2 ч. Дніпро : Видавець Біла К.О. Ч. 2. Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики / упоряд. : канд. юрид. наук Л. В. Межевська. 2019.  C. 129-130
 4. Філяніна Л.А. Інтеграційний розвиток співробітництва держав у протидії міжнародній злочинності. Актуальні проблеми державотворення, право творення та правозастосування: матеріали наук. Семінару (Дніпро, 8 груд. 2018 р.). Дніпро: Діпроп. держ. Ун-т внутр. справ, 2019. С.84-85
 5. Філяніна Л.А. Ідентифікація особи як потерпілої від злочину (торгівлі людьми. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей.  Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018.  C.204-208
 6. Філяніна Л.А. Співробітництво України і Організації північноатлантичного договору запорука міжнародної безпеки. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018.  С.281-283.
 7. Філяніна Л.А. Захист прав жертв трафікінгу: міжнародний аспект. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року).  Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. C. 162-165 
 8. Філяніна Л.А. Правові наслідки окупації Автономної Республіки Крим: територіальні питання українсько-російських відносин. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Дніпро, 23 лютого 2018 р.).  Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018.  С. 82-84.
 9. Філяніна Л.А. Актуальні питання партнерських відносин НАТО-Україна. Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С.354-356
 10. Філяніна Л.А. Стан захисту прав людини на тимчасово окупованій території України: міжнародний аспект. Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С.132-134