Морозов Олег Вікторович

Освіта: Дніпропетровський

державний університет,  «Історія України», історик, викладач історії та суспільствознавства .

Науковий ступінь та вчене звання: доктор

історичних наук (за спеціальністю 07.00.01 Історія України), доцент  (по кафедрі теорії та

історії держави і права). Доцент  2008 р.

Підвищення кваліфікації:

      Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ».  12-21.02.2024 р., Люблін, Польща. №ESN 18490 від 21.02.24 р. 1,5 кредиту ECTS (45 годин). Підвищення кваліфікації по дисциплінам: «Історія Нового часу», «Історія міжнародних відносин: антропологічний вимір».

        Mіжнародне стажування за програмою «Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World» з 25 червня по 16 серпня 2021 р. Обсяг 180 год. (6 ECTS) кредитів Отримав кваліфікацію «Міжнародний Викладач /Старший дослідник», сертифікат № 1293.

            Учасник ХІІ Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників (7.04-27.05.2023 р.). В обсязі 180 год. (6 кредитів ECTS). Присвоєна кваліфікація «Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний вчитель/викладач. Отримав міжнародний освітній грант №EG/U/22-23/06/08 від Internationa l Historical Biographical Institute. Міжнародний сертифікат № 12227/27.05.23 р. Програма підвищення кваліфікації «Сщцієнтальна динаміка травми:чи робить сильнішим те, що не вбиває». Сертифікат №180/19.01.2024. Обсяг 6 год. (0,2 кр. ECTS).

Статті:

1.Oleh Morozov, Tetiana Voloshanivska, Olesia Nitsevych, Vasyl Berezniak, Mykola Kuznietsov. Legal regulation of release of minors from  Punishment and from service of punishment: Foreign experience, administrative and criminal Aspect // SYARIAH : JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN Volume 23, No.2, December 2023. Рр. 151-161. https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12286/ Scopus.

2.Oleg V. Morozov, Serhii M. Perepolkin, Anatoliy V. Mazur, Olena O. Marchenko, and Inna V. Yefimova. Sui generis of European Union customs Law / World Customs Journal. Vol. (16). Number (2). Sept. 2022. Р. 35-55. / Scopus

3.Andrii M. Aparov; Liudmila I. Adashys; Oleg V. Morozov Right to education as a factor of education public administration in the european court of human rights practice // JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES. Vol. (29) issue (4) Sept. 2021. P.347-365 / Web of Science Core Collection.

4.Морозов О.В. Іспано-Американська війна 1898 р.: історіографічні спостереження // ScientificWorldJournal . Іssue №21. P. 23-31. (Index Copernicus)

5 Morozov O, Czarnecki P. Trade and customs relations the industrial era: international legal aspects // Customs Scientific Journal. 2022. № 1. S. 27-34. (Index Copernicus).

6. Морозов О.В. Міжнародне право в умовах російсько-японської війни 1904–1905 років // Правова позиція. 2021. №1. С. 10 – 17. (Index Copernicus).

7. Морозов О.В. Інфраструктурне забезпечення експорту українських губерній в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст. // Історія торгівлі, податків і мита. 2020. № 1 (21). С. 52-66.

8.Морозов О.В. Імпортні замовлення для військового флоту Османської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Історія торгівлі, податків та мита. 2019. № 1-2. С. 144 – 156.

9. Морозов О.В. Питання правового забезпечення і розвитку європейської безпеки // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності: теорія і практика. Ірпінь: 2019. Вип. 14. С. 235-243.

10.Морозов О.В. Митні тарифи Російської імперії 1860 – 1890 –х рр. // Історія торгівлі, податків та мита. – 2015. - № 2. – С. 130-139.

11. Морозов О.В. Західноєвропейське купецтво в Азово-чорноморській торгівлі Російської імперії у XVIII ст. // Історія торгівлі податків і мита. – 2015.- №1. – С. 95-105.

12. Морозов О.В. Імпорт кораблів для флоту Цінської імперії в 1870-1890 рр. // Історія торгівлі, податків і мита : зб. наук. праць. – Дніпро: УМСФ, 2017. – № 1–2 (15–16). – С. 114-127.

13. Морозов О.В. Імпортні замовлення для реалізації морської політики Японської імперії (1863 – 1904 рр.) // Історія торгівлі податків та мита. № 1-2 (18-19). 2018. С. 13 – 23 [Index Copernicus]

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

Монографія: Customs Service against сontraband. Свідчення з України : монографія / О. В. Бевза, О. М. Ветушенко, Л. М. Дорофеєва та ін. ; за заг. Ред. Д. В. Приймаченка, В. В. Ченцова. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. 252 с. (Серія: «Митна політика») Авторській розділ. С.13-32.

Навчальні посібники: Морозов О.В. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах. Навчальний посібник / За ред. Л.В.Деркача, В.В. Ченцова. Автор. кол.: Колесников К.М., Морозов О.В., Дячок О.О., Ченцов В.В., Шуляк С.В. Дніпро, 2019. 282 с.

Монографії.

 1. Customs Service against сontraband. Свідчення з України : монографія / О. В. Бевза, О. М. Ветушенко, Л. М. Дорофеєва та ін. ; за заг. Ред. Д. В. Приймаченка, В. В. Ченцова. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. 252 с. (Серія: «Митна політика») Авторській розділ. С.13-32.
 2. Морозов О.В. Митна система Російської імперії в українських губерніях XVIII – початок ХХ ст. / Морозов О.В. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2011. – 312 с.
 3. Історія митної справи в Україні / [За ред. В.В. Ченцова; авт.. кол.: К.М. Колесников, О.В. Морозов, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, Г.М. Виноградов, Н. А. Дук]. – К. : Знання, 2006. – 607 с. + карти + іл.
 4. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті / За ред. В.В. Ченцова; авт.. кол.: К.М. Колесников, О.В. Морозов, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, С.В. Шуляк. – Одеса : Пласке, 2010. – 541 с. + карти + іл.
 5. Митна та податкова справа в Гетьманщині в другій половині XVII – першій половині XVIII ст. / Українська держава другої половини XVII – XVIII ст. : політика, суспільство, культура (колективна монографія) / редкол. В.Смолій (відпов. ред.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2014.-671 с. (Автор. Сторінки С. 203-231).
 6. Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. У 2 кн. Кн. 2 / Ред. кол.: В. Смолій (відп. ред.), О. Бачинська, В. Горобець (заст. відп. ред.), О. Гуржій, В. Матях (відп. секр.), Ю. Мицик, В. Степанков, Я. Федорук, Т. Чухліб (заст. відп. ред.). НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2018. 580 с. (авторські сторінки 203 – 231)

 

Навчальні посібники.

 1. Морозов О.В. Історія митної справи та митної політики в Україні (V ст. до н.е. – 1991 р.) навчальний посібник / Морозов О.В. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2005. – 315с.
 2. Морозов О.В. Україна в контексті митної політики останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.: (навчальний посібник) / Морозов О.В. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 89 с.
 3. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах: навч. посіб. / К.М. Колесников ( кер. Авт.кол.), Л.І. Адашис, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, Д.О. Бочаров, О.В. Морозов, В.В. Ченцов, С.В. Шуляк: за ред. Л.В. Деркача, В.В. Ченцова. – 2-ге вид. зі змін. і доп. – Дніпро: УМСФ, 2019. – 282 с.

Має методичні розробки з дисципліни:

1. Морозов О.В. Історія Нового часу: навч.-метод. комплекс дисциплін підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 032 «Історія та археологія» / укл. О.В. Морозов. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 33 с.

2. Морозов О.В. Історія міжнародних відносин: антропологічний вимір: навч.-метод. комплекс дисциплін підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 032 «Історія та археологія» / укл. О.В. Морозов. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 30 с.

Тези доповідей:

 1. Морозов О.В. Імпорт кораблів для Конфедерації Південних Штатів Америки 1861-1865 рр. / Історія торгівлі, податків, та мита: ХVІІ міжнародна наукова конференція 26-27 жовтня 2023 р. Дніпро : 2021. С. 44-47.
 2. Морозов О.В. Іспано-американська війна 1898 р.: історіографічний огляд / Development of the educational system : European vector : Materials of the ІV International research and practical internet conference (September, 15, 2023) : collection of abstracts // for the general ed. Ph.D Serhii Onyshchenko. Zdar nad Sazavou : "DEL c.z.", 2023. S. 14-17.
 3. 3. Морозов О.В. Вплив торгівлі на формування державності в Британії VII-X ст. / V Міжнародна науково-практична конференція «Українськийправовийвимір: пошуквідповідей на глобальні міжнародні виклики». Дніпро : УМСФ С. 89-91.
 4. 4. Морозов О.В. Континентальна блокада 1806-1813 рр.: історичний та міжнародно-правовий досвід/ Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики [Текст] : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 102-1104.
 5. 5. Морозов О.В. Імпортні замовлення для іспанського флоту в другій половині XІХ ст. / Історія торгівлі, податків, та мита: ХV міжнародна наукова конференція 21-22 жовтня 2021 р. К., 2021. С. 54-56.
 6. 6. Морозов О.В. Економічна політика анархістських комун Іспанії в умовах громадянської війни 1936-1939 рр. / Історія торгівлі, податків, та мита: ХV міжнародна наукова конференція 21-22 жовтня 2021 р. К., 2021. С. 81-82.

Член редакційної колегії наукових журналів, у тому числі зарубіжних. Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка.