Запорожченко Юлія Василівна

Професор кафедри теорії та історії держави і права, д.і.н.

Запорожченко Юлія Василівна

 

 

 • У 2006 р. закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і здобула кваліфікацію магістра з архівознавства.

 • У 2015 отримала другу вищу освіту та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.

 • У 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації «Розвиток інфраструктури охорони здоров я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. історичний аспект».

 • У 2015 р. присуджено науковий ступінь доктора історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації: «Інфраструктура Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: зміни в соціально-виробничій сфері»,)

 

Сфера наукових інтересів: історія Донбасу 20-х рр. ХХ ст.; міжнародні стандарти прав людини; міжнародна митна освіта.

 

Дисципліни, що викладає у 2021/2022 н.р.: 1. Історія державності. Історія митної справи України; 2.  Методологія історичних досліджень; 3.  Основи юриспруденції; 4.Історіографія; 5.Історія новітнього часу.

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_n0NcSsAAAAJ&hl=ru

 

 • Робота в ЗВО

2006 – 2015 рр. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, працювала на посадах: асистента, старшого викладача, доцента. Там само закінчила аспірантуру й докторантуру.

 

2015 – 2019 рр. - Університету митної справи та фінансів, начальник відділу міжнародних звязків та за сумісництвом доцент кафедр юридичного факультету УМСФ.

З 2019 р. переведена на посаду професора кафедри теорії та історії держави і права УМСФ.

 

 • Двічі стипендіат Верховної Ради України для молодих вчених, що захистили дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора наук до 35 років

 

 • Виконавець науково-дослідних тем:

2010–2015 рр.: «Людина у повсякденному житті Радянської України у 1920–1930-і роки» (державний реєстраційний номер 0109U000087)

2015 – 2016 рр.: Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти № держреєстрації U111U003353 до 01.12.16 р.

 

 • З 2012- теперішній час – член експертної ради К 29.051.04 (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у м. Сєвєродонецьк)

 

1.Член редакційної колегії вісника СНУ ім. В. Даля з історичних наук

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/Tytulna-storinka-i-redaktsijna-kolegiya-Visnyka.pdf

2..Член редакційної колегії збірника наукових праць «Історія торгівлі, податків та мита» http://umsf.dp.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.html

 • Керівництво науковою роботою студентів: керівництво національною групою ICSA (International Customs Student Association) 2016-2018.

 • Підвищення кваліфікації:

У 2016/2017 н.р. участь у програмі Британської Ради в Україні «Міжнародний відділ університету: кращі практики».

 

 • Основні наукові та навчально-методичні праці

Автор близько 70 наукових праць (зокрема, 2-х монографій (1 – у співавторстві), 63 наукових праць, серед яких – 37 наукові статті, видані у фахових збірниках України та зарубіжжя, з яких 6 – включених до наукометричних баз, зокрема SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus, РІНЦ та ін.

 

Монографії:

 1. Барабаш Ю.В. Розвиток соціально-виробничої інфраструктури Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: Монографія / Ю.В.Барабаш. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – 452 с.

Фахові статті:

 1. Барабаш Ю.В. Витрати населення Донбасу У 1920-Х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 29. – Луганськ, 2011. – С. 9-14.

 2. Барабаш Ю.В., Жицька К.В. До питання економічного напрямку діяльності професійних організацій Луганщини у 20-х рр. ХХ ст. (фінансовий аспект) // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 30. – Луганськ, 2011. – С. 3-7.

 3. Барабаш Ю.В. Санаторно-курортна допомога в Донбасі (1920-ті рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 11 (165) Частина 1 – Луганськ, 2011. – С. 5-9.

 4. Барабаш Ю.В. Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 247-249.

 5. Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 – Випуск 108. – С. 4-7.

 6. Барабаш Ю.В. Проблеми комунального господарства Донбасу в 1920-х рр. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – №23(220). – 2011. – С. 88-93.

 7. Барабаш Ю.В. Електробудівництво та енергопостачання в Донбасі у 20-х роках ХХ ст. // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Суми: Сумський державний університет – 2012. – №№XXXVI-XXXVII. – С. 155-163.

 8. Барабаш Ю.В. Система громадського харчування в Донбасі у 1927-1930 рр. // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 159-167.

 9. Барабаш Ю.В. Висвітлення у виданнях радянського періоду та сучасності соціальних відхилень у Донбасі в 1920-х рр. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 138-143.

 10. Барабаш Ю.В. Становлення та розвиток пожежної охорони у Донбасі в 1920-х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П.Михайлюк. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – Випуск 34. – С. 9-13.

 11. Барабаш Ю.В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №8 Частина 2. – Луганськ, 2013. – С. 22-29.

 12. Барабаш Ю.В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. ст. // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О.Б.Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.

 13. Барабаш Ю.В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна / ред.-кол.: Д.М.Чорний (відп. ред.) та ін. – Харків, 2013. – С.41-45.

 14. Барабаш Ю.В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу. 1920-ті рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 38. – Луганськ, 2013. – С. 19-24.

 15. Барабаш Ю.В. Соціально-виробнича сфера Донбасу періоду 20-х рр. ХХ ст. у сучасній історіографії // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 40. – Луганськ, 2013. – С. 9-14.

 16. Барабаш Ю.В. Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу. 1920-ті рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХVIII. – С. 3-7. (Index Copernicus)

 17. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015. №4 С.12-15 (Index Copernicus)

 18. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus)

 

Статті в іноземних виданнях:

 1. Barabash Yu.V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region. 1920s // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – №28 (2). – P. 37-42. (SCOPUS)

 2. Барабаш Ю.В. Особенности реализации национально-культурной политики советской власти в Донбассе в 1920-х гг. (на примере ликвидации неграмотности и украинизации) // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. №3 (26). С. 263-265. (РИНЦ)

 3. Барабаш Ю.В. Частная торговля в Донбассе. 1920-е гг. // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. №4-2 (28). С. 233-236. (РИНЦ)

 

 

Володіння іноземною мовою: англійська