014.04 Середня освіта (Математика)

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ

 

Навчальний процес у студентів проводять висококваліфіковані доктори та кандидати наук, молоді науковці та досвідчені спеціалісти.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичними розробками та посібниками, проводиться за програмами, які відповідають сучасним державним стандартам, в аудиторіях з мультимедійним обладнанням.

Для отримання здобувачами якісної освіти в Університеті наявна потужна матеріально-технічна база та соціально-побутова інфраструктура. Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням з відповідним сучасним програмним забезпеченням відповідає потребам.

Навчальний процес проводиться у комп’ютерних та мультимедійних кабінетах з сучасним технічним та програмним забезпеченням, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Метою освітньої програми «Середня освіта (математика)» є підготовка висококваліфікованих компетентних фахівців-вчителів математики та додаткової предметної спеціальності, які б володіли фундаментальною теоретичною базою психолого-педагогічних, математичних дисциплін та дисциплін додаткової предметної спеціальності, новітніми технологіями навчання та навичками їх практичного застосування, були б здатними до творчої педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти, професійного самовдосконалення. Ознайомлення зі сучасними уявленнями про цілі і цінності математичної освіти, проблемами навчання і виховання учнів, традиційними та інноваційними підходами до їх вирішення.

Підготовка передбачає обов’язкове вивчення іноземних мов.

Навчальними планами спеціальності передбачено проходження переддипломної практик в державних органах та установах. Це надає можливість студентам краще відчути особливості реальної діяльності  державних установ  та організацій, допомагає  встановленню зв’язків з можливими роботодавцями.

Після закінчення навчання на освітньо-професійному рівні «магістр» студентам-випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр освіти. Вчитель математики, інформатики та економіки закладу середньої загальної освіти».

 Випускники  можуть  працювати  за  професіями  згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 (підрозділ 33 Фахівці в галузі освіти та навчання,  підрозділ 23 Професіонали в галузі освіти та навчання) у сферах загальної, профільної, вищої освіти: 2320 «Викладачі середніх навчальних закладів», а також здійснювати іншу освітню діяльність на основі сучасних наукових досягнень педагогічної теорії та практики.

На базі кафедри вивчається понад 35 дисциплін з використанням сучасного програмного забезпечення, знання з яких успішно використовуються студентами та випускниками Університету на практиці.

Серед них:

 • Менеджмент в освіті
 • Психолого-педагогічні аспекти забезпечення освітнього процесу
 • Методологія наукових досліджень
 • Додаткові розділи алгебри та геометрії
 • Вибрані розділи лінійної алгебри та аналітичної геометрії
 • Спеціальні розділи математичного аналізу
 • Комбінаторика, теорія ймовірностей і математична статистика
 • Системи комп’ютерної математики 
 • Математичні методи та моделі задач оптимізації
 • Математичні методи в психології та педагогіці
 • Фінансова математика та математична економіка 
 • Сучасні інформаційні технології в освіті
 • Статистика
 • Прикладні  математичні задачі
 • Розв’язування задач з параметрами
 • Прийняття управлінських  рішень
 • Економіко-математичне моделювання
 • Сучасні Internet-технології 
 • Методи прогнозування
 • Олімпіадні математичні задачі
 • Методи розв’язання нестандартних математичних задач
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

Кафедра забезпечує проведення підготовки до державного іспиту, а також підготовки дипломного проектування, що здійснюється за спеціальністю «Середня освіта (математика)»

 Матеріально-технічна база кафедри складає:

 • 5 мультимедійних аудиторій (300 місць);
 • комп’ютерний клас (25 місць). Всі комп’ютерні класи з’єднані в локальну мережу Університету.