СОСНА ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Валерій  Сосна народився в м. Дніпро у 1960р. Закінчив Київський державний художній інститут у 1991р. художник-графік.

Член Національної спілки художників України з 2005р. Член Національної спілки журналістів України з 2018р. Член Національної спілки театральних діячів України з 2020р.

Часто бере участь у різноманітних художніх виставках в Україні та за кордоном. Роботи художника знаходяться у галереях і приватних колекціях світу.

Продовжує реалізовувати себе і як  педагог, викладаючи у своїй студії образотворчого мистецтва. Виховав цілу плеяду талановитих художників, які стали шановними  професіоналами.

ЖАРКО СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

У 1993 році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови та літератури”;

у 2005 році – аспірантуру при кафедрі української мови ДНУ ім. О. Гончара.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (тема дисертації «Типологія словотвірної семантики відсубстантивних похідних»).

Коло наукових інтересів: сучасна українська літературна мова, медіалінгвістика, стилістика сучасної української літературної мови, культура наукової комунікації.

Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», «Вступ до мовознавства»

Електронна пошта: zharkosvЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-OwgNcMAAAAJ&hl=uk

Монографії:

 1. Редакційно-видавничий фах та сучасні культурні коди: колективна монографія / за ред. проф. Н. В. Підмогильної. – Дніпро: Адверта, 2018.
 2. Культурно-комунікативні виміри видавничо-редакційної діяльності: колективна монографія / за ред. проф. Н. В. Підмогильної. – Дн-вськ: Адверта, 2016.

Навчальні посібники:

Жарко С.Ю., Жданова Г.Г. Практикум з української мови: Навч. посібник для слухачів підготовчих відділень, курсів, а також абітурієнтів. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. – 218 с. (МОН). 

 

 Наукові статті:

 1. Жарко С.Ю., Штепа П.О. Маніпулятивні технології в інавгураційній промові Президента В.Зеленського // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2022, №2 (50). – С. 101 – 107.
 2. Жарко С.Ю., Шпітько І.М. Формування словʼянських соматизмів у світлі лінгвістичної теорії О.О.Потебні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. Вип. 88. Харків, 2021. – с. 62 – 73.
 3. Жарко С.Ю. Реалізація лінгвістичних норм на українському телебаченні // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019, №5 (37). – С. 38 – 48).
 4. Жарко С. Ю., Терханова О. В. Вторинна номінація як компонент газетно-журнальної публіцистики. 2019 Серія: Соціальні комунікації, 2019 р., № 3 (39) 127).
 5. Жарко С.Ю. Статус абревіації в сучасній українській мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць [за заг. ред. проф. В.А.Глущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2018. –Вип. 6. – С.149 – 156.
 6. Жарко С.Ю.,  Шпітько І.М. Лексико-тематична парадигма «назви меблів для зберігання речей» у словацькій і українській мовах / С.Ю. Жарко, І. М. Шпітько // Словакістика в часовій рефлексії і контактах: Studia slovakistica – Ужгород: Вид-во О. Гаркуші, 2014. – С. 49 – 55.
 7. Жарко С. Ю., Шпітько І.М. Структурно-семантичні особливості словотвірного гнізда з вершиною «море» в російській, українській та словацькій мовах / // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч.1. – С. 475 – 482.
 8. Жарко С. Ю. Смислова основа віддієслівного словотворення (на матеріалі віддієслівних іменників) / С. Ю. Жарко // Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Зб. наук. пр. / За ред. проф. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг: Видавництво КДПУ, 2011. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 48 – 53.
 9. Жарко С.Ю. Словотвірні особливості індивідуально-авторських номінацій у творах О. Гончара // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика: Збірник наукових праць. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – С. 112 – 120.

Тези конференцій:

 1. Жарко С.Ю. Вербалізація коронавірусу в українському медіадискурсі //Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: Х Міжнародна наукова конференція (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 15–16 квітня 2021 року): матеріали / укладання і загальна редакція проф. Т.С. Пристайко. – Дніпро: Ліра, 2021. – с. 59 – 62.).
 2. Жарко С.Ю.Тенденції в мові сучасного телебачення / Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: IX Міжнародна наукова конференція (м.Дніпро, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 12-13 квітня 2019 року ): матеріали / укладач О.К.Куварова; за редакцією проф. Т.С.Пристайко. – Дніпро: Ліра, 2019. – С. 72 – 74.)
 3. Грецайчук М.С., Жарко С.Ю. Особливості редакційної підготовки краєзнавчих видань // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро: ДНУ імені О.Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. – Вип. 11. – с.35 -41.
 4. Жарко С.Ю. Словотвірні синоніми як засіб збагачення лексикону сучасної української мови / С.Ю. Жарко // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VIII Международная научная конференция (г. Днепр, ДНУ имени Олеся Гончара, 6-7 апреля 2017 г.): материалы / сост. Е. К. Куварова; под. ред. Т.С. Пристайко – Днепр: Акцент ПП, 2017. – С. 56-58.
 5. Жарко С.Ю. Духовний світ Олеся Гончара в щоденниковому дискурсі / С.Ю. Жарко // Духовний світ Олеся Гончара: Регіональна науково-практична конференція, м. Херсон, 8 квітня 2016 р. – Херсон: Херсонський державний університет, 2016. – С.28-33.
 6. Лях В., Жарко С.Ю. Американізми в сучасній комп’ютерній термінології // Студії з філології та журналістики: зб. наук. праць / ред..В.В. Барчак, Л.О.Белей, Н.Ф. Венжинович та ін.. – Вип. 4.- Ужгород: Гражда, 2016. – С. 256 – 258.

 

Навчально-методичні праці

 1. Жарко С.Ю., Жданова Г.Г. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів юридичного факультету/ С.Ю.Жарко, Г.Г. Жданова. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 104 с.
 2. Жарко С.Ю., Жданова Г.Г., Ігнатьєва С.Є. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування (видання 2-ге, доповнене) для студентів Інституту економіки [Текст]/ С.Ю. Жарко, Г.Г. Жданова, С.Є. Ігнатьєва та ін. – Д.: Національний гірничий університет, 2013.
 3. Жарко С.Ю. Посібник до вивчення дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні (Модуль 1)» для студентів 1-го курсу напрямів підготовки «Видавнича справа та редагування», «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / С.Ю. Жарко. – Д.: Видавництво «Нова ідеологія», 2015. – 48 с.
 4. Жарко С.Ю. Посібник до вивчення дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні (Модуль 2)» для студентів 1-го курсу сеціальностей «Видавнича справа та редагування», «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / укл. С.Ю. Жарко. – Дніпропетровськ: Видавництво «Нова ідеологія», 2017. – 60 с.
 5. Жарко С.Ю. Практикум з дисципліни «Основи професійної комунікації» / С.Ю. Жарко. – Дніпро:ТОВ ВКФ «Візіон», 2020. – 32 с.
 6. Жарко С.Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Культура наукової мови» / С.Ю. Жарко . – Дніпро: ТОВ ВКФ «Візіон», 2022. – 32 с.

Обласова Ольга Ігорівна

Доцент кафедри журналістики факультету управління Університету митної справи та фінансів

 

 

Освіта. У 1993 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Історія». 1994-1997 рр. – аспірантка кафедри історіографії та джерелознавства ДДУ.

Науковий ступінь: PhD (2010), кандидат історичних наук за спеціальністю Історичні науки 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (1999).

Вчене звання: доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю (2016).

Викладає дисципліни: «Журналістський фах», «Історія масової комунікації», «Візуальна комунікація», «Сучасні рекламні технології».

Сфера наукових інтересів: розробка PR комунікацій соціально-мистецьких проєктів; історія масової комунікації; культура як форма мистецької дипломатії, вплив мистецтва на формування національної свідомості суспільства, творчість як форма психологічної реабілітації та самоідентифікації в умовах війни, реалізація нових форм комунікації та медіабезпеки в українському суспільстві.

Профіль у Google Scholar, ORCID, Researcher ID,

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Міжнародна діяльність, зарубіжні стажування.

 • Програма «Better together» у Республіці Польща (17-24 вересня 2023 року): молодіжний обмін «Picture of Human Rights» за участю студентів з Польщі та України як складова проєкту Польсько-української Ради обміну молоді з метою міжкультурного діалогу, за сприяння Міністерства освіти і науки Республіки Польща, https://www.facebook.com/kafedra.journalism.umsf;
 • Міжнародний соціально-мистецький проєкт «РІЗДВО РАЗОМ З УКРАЇНОЮ», 10-16 грудня 2022 р.: європейський (Відень, Братислава, Дебрецен, Будапешт, Прага, Варшава) тур дітей з регіонів бойових дій та Закарпаття, які через мистецтво розповідали про події в Україні, для представників вищого керівництва європейських країн, https://www.facebook.com/groups/522960956416772;
 • Медіа-проєкт «МОСТИ МИСТЕЦТВА Menų Tiltai», Україна-Литва, 2019-2021 рр., за підтримки УКФ: https://www.facebook.com/bridgesofart/, https://www.youtube.com/watch?v=iUvBawizhJY, https://www.youtube.com/watch?v=qV3YcUllQ-0, https://www.youtube.com/watch?v=EqV_SJrdcQI;
 • Міжнародна творча лабораторія дитячого кіно та анімації ім. Марлена Матуса «MatusLab», з 2020 р.: https://www.facebook.com/mmatuslab, https://www.facebook.com/matus.fest

Наукові та навчально-методичні праці:

 1. Обласова О. І. Комунікаційні інструменти фестивального руху Закарпаття. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації”. 2019. № 1(37). С. 89–94. Фахове видання.
 2. Обласова О. І. Особливості комунікаційної стратегії соціокультурних проектів в Україні (на прикладі фестивалю «Червене вино»). Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації”. 2019. № 4(40). С. 110–116. Фахове видання.
 3. Волошина К., Обласова О., Мироненко В. Комунікаційні прийоми і методи інформаційної підтримки мистецького проєкту. Communications and Communicative Technologies. 2022. Вип. 22. С. 36–46. DOI: 10.15421/292204.Фахове видання.
 4. Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальна реклама» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі знань 61 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. к.іст.н.  Обласова О. І. Дніпро: РА «КИТ». 2019. 32 с.
 5. Жаркова В. Є., Обласова О. І. Фірмовий стиль як технологія просування бренду. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. Вип. 11. С. 41–46.
 6. Чорна Д. Ю., Обласова О. І. Створення сайту для фестивалю українсько-литовської співдружності «Мости мистецтва». Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Дніпро: ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. С. 118.
 7. Обласова О. І. Комунікаційна стратегія та особливості інформаційної підтримки культурних проєктів (на прикладі грантових проєктів Українського Культурного Фонду) // Наукова конференція за підсумками науково-дослідної роботи ДНУ за 2021 рік (секція «Реклама і зв’язки з громадськістю») м. Дніпро, 21 березня 2022 р.
 8. Обласова О. І. Комунікаційна складова соціокультурних проєктів // Наукова конференція за підсумками науково-дослідної роботи ДНУ за 2021 рік (секція «Реклама і зв’язки з громадськістю») м. Дніпро, 19 березня 2020 р.
 9. Член редакційної колегії з 2019 р. наукового журналу "Масова комунікація у глобальному та національному вимірах" (збірник індексується у Google Scholar, ZENODO, OpenAIRE).

Професійні та творчі досягнення.

Ініціатор/Організаторка національних/всеукраїнських молодіжних соціально-мистецьких медіа-проєктів та фестивалів дитячо-юнацької творчості:

- Мистецький Форум «ART-ПОСТ.UA» [Простір Освіти Сучасної Творчості], 2023 р., об’єднання творчої спільноти митців, педагогів для обговорення проблем і викликів мистецької освіти в умовах війни, обмін досвідом керівників дитячих творчих колективів з різних регіонів України, які працюють під час війни,

https://www.facebook.com/yaskravakraina/;

- Соціальний проєкт «AUталанти – митці UA»,  2021 р., створення циклу документальних фільмів про особливості інклюзивної комунікації, https://ucf.in.ua/archive/6202444dcf6d9220826652f2, у співпраці з УКФ;

- Соціально-культурний проєкт «Легенди одеського лиману», м. Одеса, 2021 р., за підтримки УКФ та Українського інституту національної пам'яті – до 30-річчя Незалежності України, серія короткометражних анімаційних роликів про збірні образи різних верств населення, які протягом століть формували культурний колорит південної України, https://ucf.in.ua/archive/6202444dcf6d9220826652f2https://www.facebook.com/legendlimod;

- Історико-культурна акція до Дня Українського козацтва «Легенди Старого Кодаку», 2020 р. https://www.youtube.com/watch?v=PDruUYcKxGs.

Авторка/Виконавець навчально-методичних семінарів та практикумів для освітян різних рівнів та викладацького складу методцентрів і творчих спілок:

- Спікерка дискусійної панелі «Інформаційний та інтелектуальний спротив і наступ» Міжнародного конгресу Координаційної платформи «ВзаємоДія», 3 березня 2023 р., Ужгород,  ректорат УжНУ, учасники: працівники медіасфери, волонтери, які працюють з культурною дипломатією та роблять внесок в інформаційну боротьбу;

- Спікерка Форуму креативних та культурних індустрій (ВАККІ) за напрямом «Комунікаційні технології фестивального руху», в якості експерту УКФ з оцінювання грантових проектів з представниками Всеукраїнського Молодіжного Центру, м. Київ, 20 вересня 2020 р. (актуалізація проблем культурних і креативних індустрій, розуміння і створення перспектив і візії розвитку, навчання учасників, нетворкінг).

Член журі багатьох професійних конкурсів (Голова журі/суддя Міського конкурсу «Дніпро Юнпрес-2019» тощо) та мистецьких фестивалів.

Відзнаки:

Нагороджена пам’ятним нагрудним знаком «За сприяння Повітряним Силам  Збройних Сил України» (наказ Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука № 341 від 28 квітня 2023 року), за активну громадську позицію, патріотизм та вагому підтримку військових частин і підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України.

Подяка від Народного депутата України Михайла Лаби «За безкорисливу волонтерську допомогу, гідну працю та вагомий внесок у справу збереження та пропагування традицій і культурних цінностей народу України, зміцнення культурної і духовної єдності», Київ, 2023 р.

Подяка від Начальника Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити «За активну участь у соціально-мистецькій акції «Різдво разом з Україною», м. Ужгород, 16 грудня 2022 р.

Практичний досвід:

- Засновниця ГО «ДАР» [«ДНІПРО АРТ РЕЗИДЕНЦІЯ»], 2022 р.;

- Голова Правління ГО «ЯСКРАВА КРАЇНА» з 2008 р.;

- Директор рекламно-інформаційної агенції «КИТ» з 2006 р.

 

Участь у професійних об’єднаннях.

 1. Членкиня Національної спілки журналістів України з 2018р.
 2. Член Експертної ради Сектору «Культурні та креативні індустрії» державної установи «Український культурний фонд», 2020-2023 рр.
 3. Член Експертної ради Комітету з питань освіти Громадської ради Дніпропетровської ОДА, 2020-2021рр.
 4. Член Громадської ради при Міністерстві культури України (Комісія з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти), 2019-2020 рр.

БАШКЕЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Кандидат філософських наук, доцент. Доцент кафедри гуманітарної підготовки, філософії та ідентифікації культурних цінностей Університету митної справи та фінансів.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук  за спеціальністю  09.00.05 (історія філософії) «Особливості генезису категорії «ментальність» (історико-філософський аналіз)» (рік захисту - 2011).

Навчальні дисципліни:

Філософія, культурологія, філософія культури, релігієзнавство.

Сфера наукових інтересів:

Етнопсихологія, феномен «ментальних революцій», ментальна ідентифікація, аксіологія міжкультурної комунікації.

Освіта:

У 1991 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет (ДДУ) за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

З 1992 по 1995 навчалася в денній аспірантурі кафедри філософії ДДУ, спеціальність 09.00.05 (історія філософії).

З 2000 р. по серпень 2023 року працювала в Українському державному хіміко-технологічному університеті на кафедрі філософії, спочатку викладачем, потім (з 2012 року) доцентом.

Наукові ступені, вчені звання. Кандидат філософських наук. В 2011 захистила кандидатську дисертацію. У 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри філософії

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=EdFcSkUAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-

Профіль в ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7029-2465

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 

У наукових виданнях, включених до переліку науково-метричних баз Web of Science, Scopus

 1. O.Bashkeieva, I.Ishchenko, P.Petrov. Empirical model of congruence of mental space as a tool for the analysis of changes in internanional relations / O.Bashkeieva // Economic Annals-XXI. Наук. журнал. № 176 (3-4). Київ: Ін-т сусп.трансф., 2019. – С. 4-12. ISSN 1728-6220. – https://doi.org/10.21003/ea.V176-01. (Бази даних Scopus, Web of Science).
 2. Bashkeieva, O. Positioning and Rebranding as a State Security Tools in Global Space [Text] / O. Bashkeieva, І. Іshchenko // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. – 2021. – № 2. – P. 99-117. (Бази даних Index Copernicus, WoS). ISSN 1731-7517. (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/28917).
 3. Identification as an indicator of social entropy under globalization: Ukrainian Realities and International context [Text] / O. Bashkeieva, І. Іshchenko, N. Zinukova // Przegląd Strategiczny. – 2021. – № 14. – P. 397-416. (База даних Scopus). – https:// doi.org/10.14746/ps.2021.1.24.

 

У наукових виданнях, включених до переліку та наукових фахових видань України

 1. Башкеєва, О. М. Аксіологічний чинник нестабільності в сучасних міжнародних відносинах [Текст] / О. М. Башкеєва, І. В. Іщенко // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2019. – Т. 11, № 2. – С. 83-94. ISSN 2519-8262. –https://doi.org/10.15421/351921).
 2. Башкеєва, О. М. Експланаційні можливості теорії конструктивізму в умовах зростання нелінійності світової системи / О. М. Башкеєва, І. В. Іщенко // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2021. – Т. 13, № 2, c. 66-74 (Україна) (CrossRef, DOAJ, SIS, Erih Plus, Google Scholar). ISSN 2663-0265
 3. Башкеева Е. Н. К определению понятия „ментальность” (из истории проблемы) синтеза / Е. Н. Башкеева // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. Збірник наук. праць. Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 3 - 9. (фахове видання).
 4. Башкеева, Е. Н. Гносеологические особенности генезиса категории «ментальность» в истории философской мысли / Е. Н. Башкеева // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – С. 71 - 76. (фахове видання).
 5. Башкеєва, О. М. Особливості генезису поняття „ментальність” на рубежі ХIХ- ХХ ст. / О. М. Башкеєва // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Філософія. Соціологія. Політологія: збірн. наук. праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - Т. 18 (№ 9/2). -  Вип. 20. -  С. 63 - 68. (фахове видання).
 6. Башкеева Е. Н. Концепция ментальности как результат междисциплинарного синтеза / Е. Н. Башкеева // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Збірник наук. праць. -Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. - Вип. 1(1). – С. 47 - 50 (фахове видання).
 7. Башкеєва О.М., Петрушин О.О. Проблеми соціокультурної ідентичності Культурологічний вісник: наук.- теор. Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2014. – Вип.32. – С. 182-185 (фахове видання).
 8. Башкеєва, О.М. Особливості функціонування символів у період «ментальних революцій» / О. М. Башкеєва // Гілея: наук. вісник: зб.наук.пр. - К. - 2015. - Вип. 96. - С. 263-267 (фахове видання).
 9. 9. Башкеева, Е.Н. Особенности феномена «ментальных революций» в исследованиях Робера Мандру / Е.Н. Башкеева // Грані: наук.-теор. альманах. - Д. – 2015. - № 5 (121). - С.75-79 (фахове видання).
 10. 10. Башкеєва, О.М. «Справедливість» як архетипічна константа ментального простору в період «ментальних революцій» / О. М. Башкеєва // Філософія. Культура. Життя: зб. наук. пр. Д., 2015. – № 42. - С. 22–28 (фахове видання).
 11. 11. Башкеева, Е.Н. «Ментальные революции» в контексте синергетической теории / Е. Н. Башкеєва // Грані: наук.-теор. альманах. Д. - 2015. - № 6 (122). - С.23-27 (фахове видання).
 12. 12. Башкеева, Е.Н. Структура ментальных элементов как движущий фактор «ментальных революций» / Е.Н. Башкеева // Black Sea. Scientific journal of academic research. Philosophy. – Tbilisi, Georgia, 2015. – April-may. – Vol. 21. – issue 03. – P. 63 – 67 (провідне наукове закордонне видання).

 

Монографії

1.Башкеєва О. М. Ментальні революції та особливості ідентифікації суб’єкта у ментальному просторі / О. М. Башкеєва // Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буття: Колективна монографія / Наукова редакція А. Г. Чичкова. – Дніпро: «Середняк Т.К.», 2018. – 208 с. – С. 57-82. (1 друк.арк.).

2.Башкеєва О.М. Ідентифікація, позиціонування та ребрендинг в умовах цифрової та соціально-культурної глобалізації [Текст] / О.М.Башкеєва // Філософія і культура в умовах цифрової та соціально-культурної глобалізації: колективна моногр. / під наук. ред. А.Г. Чичкова. Дніпро: Середняк Т.К., 2021. Розділ 3. – С. 78 – 108. ISBN 978-617-8010-77-5 (1,5 друк.арк.).

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Башкеєва, О.М. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз культурного тексту» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «034 – Культурологія» / укл.: О. М. Башкеєва [та ін.]. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 15 с.
 2. Башкеєва, О.М. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Аналіз культурного тексту» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «034 – Культурологія» / укл.: О. М. Башкеєва [та ін.]. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 26 с.
 3. Башкеєва, О.М. Конспект лекцій «Історія української культури. Частина І» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів 1 курсу усіх спеціальностей / укл.: О. М. Башкеєва [та ін.]. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. - 96 с.
 4. Башкеєва, О.М. Методичні вказівки з самостійної роботи з гуманітарних дисциплін за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів усіх спеціальностей / О. М. Башкеєва [та ін.]. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. 18 с.
 5. Башкеєва, О.М. Словник-довідник з курсу «Історія української культури». «Хронологія. Видатні постаті» [Текст]: словник-довідник за освітнім ступенем «Бакалавр» для студ. І курсів усіх спец. денної та заочної форм навчання / О. М. Башкеєва [та ін.]. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 30 с.
 6. Башкеєва, О.М. Філософська антропологія: курс лекцій [Текст] для студентів 2,3,4 курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. М. Башкеєва. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015.- 100 с.
 7. Башкеєва, О.М. Плани семінарських занять з курсу гуманітарного модуля „Цінності європейської цивілізації” [Текст] для студ. II курсів усіх спец. / О. М. Башкеєва [та ін.] – Д.: ДВНЗ „УДХТУ”, 2013.- 12 с.
 8. Башкеєва, О.М. Історія української культури: конспект лекцій [Текст] для студентів 1-го курсу всіх спец. ден. та заочн. форм навч. / О. М. Башкеєва [та ін.] – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 100 с.
 9. Башкеєва, О.М. Словник-довідник з курсу «Філософія» [Текст] для студ. 2,3,4 курсів усіх спец. ден. та заочн. форм навч. / О. М. Башкеєва [та ін.]. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014.- 20 с.
 10. Башкеєва, О.М. Словник-довідник з курсу «Філософська антропологія» [Текст] для студ. 2,3,4 курсів усіх спец. ден. та заочн. форм навч. / О. М. Башкеєва [та ін.]. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014.- 20 с.
 11. Башкеєва, О.М. Плани семінарських занять з курсу «Філософія (Сучасна філософія. Методологія постпозитивізму)» [Текст] : метод. вказівки для студ. 2 курсу всіх спец. / О.М. Башкеєва [та ін.]. - Дніпропетровськ : ДВНЗ „УДХТУ”, 2010. – 17 с.
 12. Башкеєва, О.М. Методичні вказівки з курсу гуманіт. модуля „Цінності європейської цивілізації” [Текст] для студ. 2-го курсу усіх спец. / О.М. Башкеєва [та ін.] – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 60 с.
 13. Башкеєва, О.М. „Філософська антропологія”. Гуманітарний модуль. [Текст]: метод. вказівки до вивчення дисціпліни [Текст] для студ. I-III курсів всіх спец. / О.М. Башкеєва [та ін.] – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 15 с.
 14. Башкеєва, О.М. Методичні вказівки до виконання індивідуальних і тестових завдань з курсу „Філософії” [Текст] для студ. II курсів усіх спец. / О. М. Башкеєва. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2013.- 20 с.
 15. Башкеєва, О.М. Курс лекцій з дисципліни «Релігієзнавство та філософська антропологія» [Текст] : метод. вказівки для студ. 2 курсу економічного факультету денної та заочної форм навч. / укладач О. М. Башкеєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 100 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Башкеєва, О. М. Субкультури як самоідентифікація в епоху змін [Текст] / О. М. Башкеєва, Ю. В. Вигівська // Україна – світ: діалог культур: тези доповідей Міжнар. інтернет-конфер. студентів і молодих вчених. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – С. 46-47.
 2. Башкеєва О.М, Сорін Р.О. Субкультура як формування ідентичності // Україна – світ: діалог культур: тези доповідей Міжнар. інтернет-конфер. студентів і молодих вчених. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020.–С.64-65
 3. Башкеєва О.М., Душко А.А. Що таке доля? (діалог сучасного з минулим). – Україна – світ: діалог культур (до 300 річчя з дня народження Г.Сковороди): Всеукраїнська інтернет-конфер. здобувачів вищої освіти і молодих учених. (Дніпро, 23 листопада 2022 р.). – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. 2022. – С. 68-70.
 4. Башкеєва О.М., Язовських Е.О. Діалог минулого і сьогодення (філософські ідеї в сучасному світі як пошук сенсу буття). – Україна – світ: діалог культур (до 300 річчя з дня народження Г.Сковороди): Всеукраїнська інтернет-конфер. здобувачів вищої освіти і молодих учених. (Дніпро, 23 листопада 2022 р.). – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. 2022. – С. 27-29.
 5. Башкеєва, О. М., Проніна М.М. Своєрідність естетичних ідеалів і розвитку мистецтва в XXI ст. // Україна – світ: діалог культур: тези доповідей Міжнар. інтернет-конф. студентів і молодих вч. – Дніпро, 2018. – С. 101-102.
 6. Башкеєва О.М., Миргородська В.О. Культура трансформації ментальних моделей XXI ст. // Україна – світ: діалог культур: тези доповідей Міжнар. інтернет-конфер. студентів і молодих вчених. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019.–С.14.
 7. Башкеєва О.М,, Самохіна В.Б. Діалог як формування нових ціннісних орієнтацій українського суспільства // Україна – світ: діалог культур: тези доповідей Міжнар. інтернет-конфер. студентів і молодих вчених. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019.–С.15-17.
 8. Башкеєва О.М., Фурдак В.О. Сучасне мистецтво – це бізнес? Як молодому митцю заробити на власних творах – Україна – світ: діалог культур (до 300-річчя з дня народження Г.Сковороди): Всеукраїнська інтернет-конфер. здобувачів вищої освіти і молодих учених. (Дніпро, 23 листопада 2022 р.). – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. 2022. – С.169-171.
 9. Башкеєва О.М, Приловський О. В. Знаки та символи, їх роль в житті // Україна – світ: діалог культур: тези доповідей Міжнар. інтернет-конфер. студентів і молодих вчених. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. 106 с. – С.16-17.
 10. Башкеєва, О. М. Шляхи впливу основних безпекових викликів на політико-інституційну стабільність в Україні [Текст] / О. М. Башкеєва // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 9. – С. 188 – 191.
 11. Башкеєва, О. М., Сидоренко О.С. Любов в сучасному житті: пережиток минулого чи сенс майбутнього? // Хімія та сучасні технології: збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпро, 2017. – Т. 7. – С. 65 – 66.

Участь у професійних об’єднаннях. З 2018 р. по теперішній час член громадської організаці «Дніпропетровське обласне товариство німців «Відергебурт»».

Цвєтаєва Олена Вікторівна

У 1999 р. закінчила Дніпропетровський національний  університет та отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови та літератури».

Наукові ступені, вчені звання. Кандидат наук із соціальних комунікацій, 27.00.04 - теорія та історія журналістики, за темою «Авторська колонка як складова персональної журналістики», 2013 рік.

 1. Доцент (присвоєно за кафедрою англійської мови для нефілологічних спеціальностей ДНУ ім. Олеся Гончара), 2021 р.

Сфера наукових інтересів

Журналістський текст у сучасних медіа, міжнародна журналістика, авторська журналістика, іноземна мова в медіакомунікаціях.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

 1. Olena Tsvietaieva, Tetiana Pryshchepa, Diana Biriukova, Olena Ponomarenko, Olena Hurko. Analysis of texts of the author's column genre in the ukrainian and american press, - AD ALTA Journal of interdisciplinary research SPECIAL ISSUE NO.:11/01/XV. (vol. 11, issue 1, special issue XV.) p. 46-51

http://www.magnanimitas.cz/11-01-xv

 1. V.V. Bezugly, Z.V. Boyko, О.V. Tsvietaieva Demographic transformation in the agglomerations of Dnipropetrovsk region Journ.Geol.Geograph.Geoecology, 28(1), 3-10
 2. Цвєтаєва О.В., Знанецька О. М. Фонетичні складності англійської мови у студентів немовних спеціальностей. – Людинознавчі Студії :зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка.. Серія «Педагогіка», 6/38 (2018), с. 340–351http://lssp.dspu.edu.ua/article/view/121463

Затверджено як фахове наукове видання (журнал) ВАК України, індексується у наукометричних базах Index Copernicus. 

 1. Цвєтєва О. В. Інформаційно-технічна підтримка діяльності викладача в організації самостійної роботи студентів під час навчання іноземної мови. Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. – № 8 (2017) . – с. 115-120 Стаття (фахове наукове видання (журнал) ВАК Index Copernicus (ICV 2015: 53.99)
 2. Цвєтєва О. В., Знанецька О.М. Роль комунікативної компетентності у навчанні іноземних мов. Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «педагогіка і психологія». - №1 (13). – 2017. -  С. 188-194 Стаття (фахове наукове видання (журнал) ВАК України, International Academic Database Google Scholar, РИНЦ
 3. Biriukova D.V., Tsvietaieva O.V., Znanetska O.M. «The analysis of concepts used in interior descriptions» - Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». Вип. 46 (2020). Одеса, 2020.- С.151-162.
 4. Знанецька О.М, Цвєтаєва О.В. «Лінгвістичний аналіз "пандемічного" словотворення» / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія "Філологія", Вип. 53, 2022.

підручники чи навчальні посібникіи(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів);

1) Цвєтаєва О.В. Теоретичні основи формування професійних компетенцій студентів немовних факультетів у процесі самостійної роботи під час навчання іноземної мови. Іншомовна комунікація: інноваційні та традиційні підходи: колективна монографія.  Dallas: Primedia eLaunch LLC, 2021. С. 382-398 

2) Olena Tsvietaieva, Tetiana Pryshchepa. The problem of bilingualism and triglossia in current conditions of teaching English language. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. С. 430-446. (Розділ у монографії).

3) Петрова А.В., Бірюкова Д.В., Цвєтаєва О. В. ESL Grammar: Pre–IntermediateLevel. Навчальний посібник з граматики англійської мови  ⁄⁄ А. В. Петрова та інші. – Дніпро, 2018. – 57 с.

4) Цвєтаєва О. В., Знанецька О. М., Прищепа Т. В. Англійське академічне письмо. English for academic purposes. Academic Writing. Навчальний посібник Дніпро: ArtFlag, 2020.120 с.

5) Прищепа Т. В., Осадча О. В., Цвєтаєва О. В. Physical fitness, health and well-being. Навчальний посібник. Дніпро: Ліра, 2021. 155 с.

6) Цвєтаєва О. В. Знанецька О. М. Basic glossary in IT terminology. Базовий глосарій ІТ термінів.– Д. : ART-press, 2022. – 35 с.

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

 1. Цвєтаєва О. В. Методичні рекомендації для викладачів англійської мови при навчанні фонетиці  студентів немовних спеціальностей // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» м. Київ, 16-17 травня 2018 року. – С. 69-71
 2. Цвєтаєва О Методика проведення і організація самостійної роботи студентів з іноземної мови на кафедрі іноземної мови ІТПС ФУІФМ // VIIІ Всеукраїнська  науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 17-18 травня 2019 року.
 3. Цвєтаєва О.В. Дистанційне викладання англійської мови remote english language teaching // Международной научно-практической конференции «Психология и педагогика: история развития, современное состояние и перспективы исследований», 20-21 сентября 2019 г., г. Одесса.
 4. Цвєтаєва Олена Вікторівна Ідіоми гольфу англійською мовою в повсякденному мовленні // ІІ Міжнародна інтернет — конференція «Problems And Innovations In Science» 18 - 19 травня 2020 р. США, Чикаго
 5. Цвєтаєва О.В. Дистанційне викладання англійської мови Remote English Language Teaching // Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика: история развития, современное состояние и перспективы исследований» 20-21 сентября 2019 г., г. Одесса.

 

Професійні та творчі досягнення

 1. Наявність сертифікату з мовної освіти на рівні  PTE Academic 
 2. Certificate in 120 hours TEFL (TESOL) Advanced Diploma 

 

Участь у професійних об’єднаннях. 

Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (Ukrainian Translator Trainer’s Union)

Салюк Марина Анатоліївна

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук

У 2001 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Психологія», кваліфікація «Психолог».

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології  (тема дисертації «Формування когнітивних структур особистості засобами нових інформаційних технологій»). Захист дисертації відбувся в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Є членом Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Викладає дисципліни: «Експериментальна психологія», «Історія психології», «Психодіагностика», «Диференціальна психологія». 

Сфера наукових інтересів: імпліцитні теорії інтелекту та особистості.

Профіль у GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=bBI26HsAAAAJ&hl=uk

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-6143-350X

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Імпліцитні теорії інтелекту та особистості як предиктори психологічного благополуччя і оптимізму // Journal of Psychology Research. – Vol. 25 (8). – 2019. – С. 10-20
 2. Салюк М.А., Кутовий К.П., Аршава І.О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні як чинник розвитку метакогнітивної компетентності студентів // Зб. наук. пр. «Теорія і практика сучасної психології». - 2019 р., № 5, Т. 1. С. 57-62.  DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.5-1.9
 3. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Роль експліцитних та імпліцитних компонентів самосвідомості у проявах адаптаційного потенціалу особистості юнацького віку // JOURNAL OF PSYCHOLOGY RESEARCH, VOL. 26 (9), 2020 – С. 4-12
 4. Салюк М.А., Ковальчук О.С., Несправа М.В., Дашевська Ю.С. Типи сприйняття образу ветерана АТО/ООС сучасною українською молоддю // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 5. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. С 216-225
 5. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Самоефективність та імпліцитні уявлення про інтелект як когнітивні предиктори інноваційного потенціалу особистості // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 3, 2021. С. 52-59. DOI https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.8
 6. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Особливості взаємозв’язку імпліцитних теорій інтелекту та особистості з копінг-стратегіями // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 1, 2022. С. 34-41. DOI https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.5
 7. Салюк М.А., Друк М.С. Особистісні фактори академічної прокрастинації студентів в умовах використання дистанційних технологій навчання // JOURNAL OF PSYCHOLOGY RESEARCH, Vol. 28 No. 11 (2022). С. 99-111. DOI: https://doi.org/10.15421/102207
 8. Величко Р.В., Салюк М.А. Імпліцитна психологія як науковий напрям психологічних досліджень // Габітус, №46, 2023. С. 49-54. http://habitus.od.ua/journals/2023/48-2023/8.pdf
 9. Galtseva, T., Saliuk, M., Кutiepova-Bredun, V., Ploshynska, A., & Hrysenko, N. (2023). Peculiarities of personality resilience formation in modern conditions. Amazonia Investiga, 12(62), 213-220. https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.21 (WoS)
 10. Stupka, A.A., Kopteva, E.M., Saliuk, M.A. et al. Virial theorem for a cloud of stars obtained from the Jeans equations with second correlation moments. Eur. Phys. J. C 83, 598 (2023). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-023-11737-y (WoS)

 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні):

Салюк М.А., Бунас А.А. Загальна психологія. Електронний навчальний посібник. Дніпро: ДНУ, 2021. 320 с.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

 1. Салюк М. А., Бунас А.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Загальна психологія» (для студентів ОКР «Бакалавр» денної, заочної та вечірньої форм навчання). – Д. : ДНУ, 2021. – 28 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем спеціальності 053 «Психологія» для студентів денної та заочної форм навчання / укл.: А. Бунас, М. Салюк. Дніпро : ДНУ, 2021.-  44 с.
 3. Салюк М.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія психології» (для студентів ОКР «Бакалавр» денної, заочної та вечірньої форм навчання). – Дніпро: ДНУ, 2022.  – 18 с. (1,1 др. арк.). (електронний варіант).

 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

2019-2021 рр - відповідальний виконавець наукової теми кафедри загальної психології та патопсихології «Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості» (№ держреєстрації 0119U100514).

 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Салюк М.А., Петренко Т.С. Особливості сприйняття образу ветерана АТО сучасною українською молоддю // Osiągnięcia naukowe i perspektywy: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2019. – 112 р. С. 93-94.
 2. Салюк М.А., Грібанова К.В. Особливості самовідношення та локусу контролю як предиктори стресостійкості особистості // Молодий вчений. — 2019. — №11. С.738-742. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-156
 3. Салюк М.А., Грібанова К.В. Роль самовідношення у прогнозуванні стресостійкості особистості // Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: «Особистісні ресурси досягнення життєвого успіху: психолого-педагогічний аспект», 21-22 листопада 2019 р. — Д.: ДНУ, 2019
 4. Салюк М.А., Тарасюк Х.О. Роль імпліцитних уявлень у забезпеченні психічної саморегуляції особистості та її адаптаційного потенціалу // Wissenschaftliche  Ergebnisse  und  Errungenschaften: 2020: der  Sammlung  wissenschaftlicher  Arbeiten  «ΛΌГOΣ»  zu  den Materialien der    internationalen    wissenschaftlich-praktischen Konferenz  (B. 2), 25.Dezember,  2020. München,  Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. С. 110 – 112. 
 5. Салюк М.А., Друк М.С. Вплив прокрастинації на прийняття рішень студентами // Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т.3), м. Запоріжжя, 3грудня, 2021р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 69-71.

АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського 2/4
 
Соціальні мережі:
Приймальна комісія:
(066) 356-91-63 (для пільгових категорій)
Email:
 
Приймальня ректора: 
 
Телефон довіри уповноваженої особи по боротьбі з корупцією:
 
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

Рахунок –
UA858201720313281001201089328
ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 39568620
оплата за навчання на контрактній основі, за навчання на  військовій кафедрі, курси довузівської підготовки, факультативи
 
Рахунок –
UA868201720313251001202089328
ДКСУ м. Київ 
ЄДРПОУ 39568620
оплата за гуртожиток