Туболець Ірина Іванівна

Доцент кафедри

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Дніпропетровський державний аграрний університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності виробництва на комбікормових підприємствах в умовах розвитку інтеграційних процесів».

Вчене звання доцента, 2012 рік, кафедра фінансів підприємств та банківської справи.

Має досвід роботи на підприємствах.

Сфера наукових інтересів: сфера діяльності суб’єктів господарювання, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, соціальне підприємництво.

Працює у ВНЗ з 2005 року.

Дисципліни, що викладає: «Соціальні комунікації», «Основи соціального проєктування», «Соціальне проєктування», «Інститути соціального забезпечення», «Соціальні стартапи», «Соціальне партнерство», «Інститути громадянського суспільства», «Світові соціально - економічні тенденції та процеси»,« Соціальне страхування».

 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Має більше 140 публікацій, з них 13 навчально-методичного характеру (в т.ч. 2 посібника з грифом МОН) та понад 120 наукових публікацій, в тому числі 4 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та WoS, 3 колективні монографії (у співавторстві).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science:

1.Iryna Tubolets Сomprehensive rating assessment of the level of social security in the labor market of Ukraine and the EU/ Kseniia Bondarevska, Victoriia Taranenko, Iryna Tubolets, Tetyana Koriahina, Vita Cherba/ Ad ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. VOL. 12, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXX. 2022. рр. 92-100. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/papers/A_20.pdf [Web of science]

2.Iryna Tubolets Public policy settlement of social conflicts in the context of national security / Tetiana Shestakovska, lena Mykhailovska, Myroslava Buk, Andriy Tabachuk, Iryna Tubolets // Vol. 40 Núm. 72 (2022): Cuestiones Políticas, рр.395-409. [Web of science]

3.Туболець І.І. Роль публічного управління рівнем безпеки соціально-економічного розвитку регіонів /А. Стілл; Є. Карташов, В. Залізнюк, Є. Вилгін, І. Туболець // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики  2021 Том 6 № 41,с. 448-457. [Web of science]

4.Tubolets I. Financial literacy in Ukraine: from micro to macro level/ Oksana Dudchyk, Iryna Matvijchuk, Mariia Kovinia, Tetiana Salnykova, Iryna Tubolets// Investment Management and Financial Innovations, 2019. Vol.16(4). PP. 240-253. [Scopus]

 

Колективні монографії:

Туболець І.І. Напрями реалізації грошово-кредитної політики України: зовнішнє та внутрішнє макроекономічне середовище /Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: колективна монографія /за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – С. 102-109.

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1.Туболець І.І.Соціальний маркетинг підприємства як ефективний інструмент вирішення проблем суспільства/І.І. Туболець, В.Є. Тараненко //Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право. №8 (2023). С. 116–121.

2.Туболець І.І. Напрями підвищення ролі фінансового контролю в умовах соціалізації держави /О.І. Дацій, О.О. Черняєва, І.І. Туболець // Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 11–15.

3.Туболець І.І. Фінансові ресурси як об'єктивний обмежувач масштабів державного регулювання економіки та соціальної сфери /О.І. Дацій, О.О. Черняєва, І.І. Туболець // Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 31–35.

4.Туболець І.І. Підходи до управління соціальними витратами підприємств аграрного сектору економіки /І.І. Туболець, О.В.Юрченко // Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8713

5.Туболець І.І. Необхідність активізації інноваційних підходів в управлінні конкурентоспроможністю туристичних підприємств/І.І. Туболець, М. В. Гаман // Агросвіт №15, 2019. – С. 20-24.

6.Туболець І.І. Інформаційний механізм реалізації державної податкової політики на територіальному рівні /І.І. Туболець, О.І Дацій, Н.І.Шевченко // Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2019. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&y=2019

7.Туболець І.І. Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства/І.І. Туболець, О.І.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 5–9.

8.Туболець І.І. Глобалізація міжнародних фінансових ринків /І.І. Туболець, О.В.Ткаліч // Науковий вісник Івано - Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості.-2019.-№ 1(19).-С.133-141.

 

Тези конференцій:

1.Туболець І.І. Інновації як інструмент підвищення якості соціальних послуг, що надаються організаціями громадянського суспільства. The 5th International scientific and practical conference “Innovations and prospects in modern science” (May 8-10, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. С. 303-305.

2.Туболець І.І. Стартап як ефективний інструмент вирішення соціальних проблем. The 3rd International scientific and practical conference “European scientific congress” (April 17-19, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023. С. 253-255.

3.Туболець І.І. Роль соціального маркетингу в розв’язанні проблем суспільства. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 20 квітня 2023. Т 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. С. 150-152.

4.Туболець І.І.,Правдіна Є.С.,Запорожченко В.О. Соціалізація економічного розвитку та проблеми її реалізації в Україні. Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., 22 листопада 2022 р. К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. С. 212-214.

5.Туболець І.І.,Метлицька В.О. Вплив війни на вищу освіту в Україні: виклики та перспективи. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових праць укладач Петровська К. В. 2022. (26-27 жовтня 2022 р., м. Запоріжжя).С. 244-248.

6.Туболець І.І.,Правдіна Є.С.,Запорожченко В.О. Соціальне підприємництво як сучасна інноваційна форма бізнесу. Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Том 2. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 122-124.

7.Туболець І.І.,Метлицька В.О. Соціально – економічні та екологічні проблеми, спричинені російською агресією в Україні. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»  – 27 травня 2022, Полтава – С. 40-42.

8.Туболець І.І. Соціальний маркетинг як важливий елемент стратегії розвитку підприємства. The  11th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (May 11-13, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. С.508-510.

9.Туболець І.І. Зарубіжний досвід проведення соціальної роботи. The 9 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects”  (May 29-31, 2022)  SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. С.493-494.

10.Туболець І.І. Нові технології як важливий фактор вирішення соціальних проблем людства. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали  ІІ  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  :  у 2 т.  –  Т. 1.  –  Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 73-74.

11.Туболець І.І.,Метлицька В.О. Соціально – економічні фактори девіантної поведінки молоді в Україні. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали  ІІ  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  :  у 2 т.  –  Т. 1.  –  Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 52-53.

12.Туболець І.І.,Хамула Д.Д. Можливості та шляхи розвитку соціальних підприємств в Україні. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 28–29 квітня 2021 р. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Режим доступу: http:// вільний. С. 255-257.

13.Туболець І.І.,Метлицька В.О.Соціальне підприємництво як специфічний вид підприємництва в Україні. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 28–29 квітня 2021 р. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Режим доступу: http:// вільний.С. 223-224.

14.Туболець І.І. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. С. 148 -149.

15.Баранник Л.Б., Туболець І.І., Черба В.М. Соціальне забезпечення в освітньому просторі України: дискусійні питання//The V International Science Conference «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», February 16 – 19, 2021, Rome, Italy.- С.102-104.

16.Тараненко В. Є., Баранник Л. Б., Туболець І. І. Соціальні стартапи в Україні: поле діяльності для соціального підприємництва //The 7th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (February 14-16, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021.- С.651-655.

17.Туболець І.І. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор активізації інноваційної діяльності підприємств// Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020.- С.177-179.

18.Туболець І.І, Сіліна І.С.Державне антикризове управління  в банківському секторі економіки// Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. – Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.73-75.

19.Туболець І.І, Байрамов М.О. Зарубіжний досвід антикризового фінансового управління на підприємстві// Сорок другі економіко - правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції.- Львів, 2019. – С.12-15.

20.Туболець І.І, Телятник В.М. Аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі ПАТ « МК «Азовсталь»// Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019р.): у 10 ч. Полтава:ЦФЕНД,2019.Ч. 3.- С.50-52.

21.Туболець І.І, Валуєва К.Д. Інноваційна діяльність як метод здійснення антикризового управління в сучасних умовах// Актуальные проблемы современной науки:сборник тезисов научных трудов XLV Международной научно – практической конференции ( Харьков –Вена-Берлин-Астана, 28 ноября 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019.-С.31-33.

22.Туболець І.І, Ляшевський Я.О. Антикризове фінансове управління на підприємствах України// Фінансова система та економічна безпека: стан, проблеми, ефективність: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 23 листопада 2019р.).- К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2019.-Ч 1.- С.93-94.

23.Туболець І.І, Горєлов Є.В. Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством// Міжнародна наукова інтернет –конференція « Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 43)» / Збірник тез доповідей: випуск 43 (м. Тернопіль 14 листопада 2019 р.).-Частина 2.- Тернопіль.-2019.- С.33-35.

24.Туболець І.І, Ляшевський Я.О.,Горєлов Є.В. Роль корпоративних фінансів у розвитку національної економіки країни//«Світ економічної науки. Випуск 23»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. - Тернопіль, 2020.- С.69-71.

25.Туболець І.І, Клокова Л.О. Cучасний стан корпоративного сектора й корпоративних відносин в Україні// Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство:технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 40)" /Збірник тез доповідей: випуск 40 (м. Тернопіль, 9 липня 2019 р.). –Тернопіль. – 2019. – С.68-69.

26.Туболець І.І Необхідність раціонального залучення та використання інвестицій// Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-17 травня 2019 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв , 2019. – С.410-413.

27.Туболець І.І, Фуга А.П. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 травня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С 66-67.