Макушев Петро Васильович

Макушев Петро Васильович – професор кафедри історії та теорії держави і права Університету митної справи та фінансів (з 2020 р.), доктор юридичних наук, професор.

Народився 18 липня 1960 року в м. Херсоні. У 1989 році закінчив юридичний факультет Ленінградського вищого політичного училища.

З 1980 р. по 2000 р. проходив службу в органах внутрішніх справ на оперативних та керівних посадах (підполковник міліції), а з 1996 р розпочав викладацьку діяльність в Херсонському юридичному інституті.

В 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по темі «Професійна правова свідомість і правова культура дільничного інспектора міліції (шляхи формування і удосконалювання» за спеціальністю 12.00.01. – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі адміністративного права та процесу, а у 2014 – вчене звання професора по кафедрі загально - правових дисциплін. В 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Державна виконавча служба в України: адміністративно-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.07адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Сфера наукових інтересів: теорія держави і права, проблеми адміністративного права.

Є автором та співавтором понад 160 наукових праць, зокрема 4 підручників, 4 навчальних посібників, 6 монографій та ін.

З 2005 року завідувач кафедри загально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З 2007 року по 2020 рік очолював юридичний факультет, в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та Дніпровському гуманітарному університеті.

З 2011 року відповідальний секретар фахового наукового журналу «Право і суспільство» (Засновник ВНПЗ Дніпровський гуманітарний університет), а також член редакційних колегій наукових фахових журналів: Науковий вісник ДДУВС (Засновник Дніпровський державний університет внутрішніх справ), Вісник Дніпропетровського університету (Засновник Дніпровський національний університет, юридичний факультет).

Макушев П.В. підготував 2 докторів та 12 кандидатів юридичних наук.

З 2020 року є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 із захисту докторських дисертацій.

Радник Голови ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю.

Підвищення кваліфікації:

1.Європейський університет Віадріна у Франкфурті- на – Одері (ФРН), сертифікат,

науково-педагогічне стажування в обсязі 6 кредитів 180 годин (видано 6.12.19).

2.«Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС».

2022 р. ЗНУ Центр україно-європейського співробітництва 6 кредитів 180 годин (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV – 210798-LSI від 25.08.22).

Статті:

 1. P. Makushev, A. Lomakina, А. Moseiko CURRENT MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL ENSURING OF THE RIGHT TO FREEDOM OF INTELLECTUAL ACTIVITY AS A NECESSARY CONDITION FOR MANAGING THE PUBLIC OFFICIALS’ INTEGRITY / Jornal of Law and Political Sciences №332-2-37-17/1/2023. - Р.74-96 (Web of Scence)
 2. Makushev, P. V., Minchenko, O. V., & Tsareva, I. V. (2021). La lingüística jurídica como campo de conocimiento prometedor. Cuestiones Políticas39(68), 571-580. Recuperado a partir de https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/35436, DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3968.36 (Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Scence)
 3. Makushev P. V., Khridochkin А. V., Blinova H. O., Taldykin O. V. Current model of the State executive in the system of public authorities of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Vol. 28. № 2, 2021. P. 105-113. (Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Scence)
 4. Андрій Хрідочкин, Петро Макушев Василь Назарович Каразін: історичний портрет на тлі епохи. Східноєвропейській історичний вісник /(Головний редактор В.Ільницький). – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Випуск 18. - 270 с. (С.30-45) (Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Scence)
 5. Makushev P. V “Protection of Human Rights and Freedoms in the Administrative Proceedings of the European Union/ Hasanuddin Law Review, 7, no. 3 (2021): Р. 210-225. DOI: 10.20956/halrev.v7i3.3215 (Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Scence).
 6. Макушев П.В. Загальна дисциплінарна відповідальність в галузі трудових відносин: особливості адміністративно-правового регулювання/ Макушев П.В., Лютіков П.С., Приймаченко Д.В. / Право і суспільство - №1, 2023 С. 129-135.
 7. Макушев П.В. Особливості застосування інструментів впливу публічної адміністрації на сферу адміністративних  та соціальних послуг в умовах воєнного стану / Лютіков П.С., Макушев П.В. / Юридичний науковий електронний журнал - №1, 2023 С.561-563
 8. Макушев П. В. Основні напрямки реалізації принципів функціонування органів публічної адміністрації /А.А. Ломакіна, П.В. Макушев, А.В. Хрідочкін /Право і суспільство.2023. № 1. С.16-24

Монографія:

1.Makushev P. V. Dean of the Law Faculty, Dniprovskii University of the Humanities / New and traditional approaches in modern legal research : collective monograph / H. O. Blinova, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, etc. – Lviv : Liha-Pres, 2019. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 284 р. 

2.Makushev P. V. Bodies of state executive service as participants of enforcement proceedings. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of a modern person : collective monograph. Lviv : Liha-Pres, 2019. Lviv : Liha-Pres, 2019. - 309 р.

3.Makushev P. V. Improvement of the administrative and legal regulation of activities of the state executive service in Ukraine. New and traditional approaches in modern legal research : collective monograph / H. O. Blinova, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, etc. Lviv : Liha-Pres, 2019. Lviv : Liha-Pres, 2019. 296 р.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Макушев П. В., Хрідочкін А. В. Теорія правозастосування : навчальний посібник. Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 360 с.
 2. Торяник В.М., Макушев П.В. Філософія та соціологія права (в схемах та визначеннях): підручник / В.М. Торяник. П.В. Макушев: за заг. редакцією В.О. Негодченка. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 244 с.
 3. Макушев П.В., Хрідочкін А.В., Ченцов В.В. Основи юриспруденції: підручник /Хрідочкін А.В., Макушев П.В., Ченцов В.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 399 с.
 4. Макушев П.В., Хрідочкін А.В., Ченцов В.В. Судові та правоохоронні органи України : підручник /Хрідочкін А.В., Макушев П.В., Ченцов В.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. 299 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників з дисципліни:

 1. Макушев П.В. «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні»: навчальний посібник для самостійної роботи ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальності 081 право / П.В. Макушев. Дніпро : Дніпровський гуманітарний університет, 2019. 82 с.
 2. Макушев П.В. Плани семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни „Теорія держави і права” ОКР "бакалавр" галузі знань 081 напряму Право : навчальн  методичний посібник / Укл.:.П.В Макушев. Дніпро, Дніпровський гуманітарний університет, 2018. 48 с.
 3. Макушев П.В. Навчально – методичний посібник з курсу “Теорії держави і права” підготовки ОКР "бакалавр" галузі знань 081 напряму "Право" / укл. Макушев П.В. Дніпро : Дніпровський гуманітарний університет, 2018. 64 с.
 4. Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Основи юриспруденції» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» / укл. П.В. Макушев. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 30 с.

Науково-популярні публікації, тези доповідей:

 1. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» /за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 558 с.
 2. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення /за аг. Ред. С.В. Петкова. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 792 с. (гл.6) С.76-102.
 3. Макушев П.В. Щодо правової природи публічного адміністрування: загальнотеоретичні питання/ «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.»/ Міжнародна науково-практична конференція м. Запоріжжя, 28–29 січня 2022 р.
 4. Макушев П.В. Щодо правової природи публічного адміністрування: загальнотеоретичні питання/ Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнородної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 січня 2022 року / За заг.ред.Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2022 С. 51-55
 5. Макушев П.В. Сучасні європейські правові норми та стандарти організації митної служби/ Український вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної служби та фінансів, 2022. 164 с. ( С.47-49)
 6. Макушев П.В. Сучасні тенденції розвитку правосвідомості в українській державі/ Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, персективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) гол. ред. О.М. Тогочинський; Академія Державної пеніціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 504 с.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 Університет митної справи та фінансів з 2020 р.

З 2022 р. академік Академії політичних наук України, Рішення Президії АПН від 12.07.22р. протокол № 30.