ImageДосвід ЄС у сфері митної безпеки та протидії корупції в Україні / EU experience for Customs Security and Anti-Corruption in Ukraine (EUFOCUSACU)

Про Проєкт
About the Project

101127879 — EUFOCUSACU — ERASMUS - JMO-2023-HEI-TCH-RSCH «Досвід ЄС в сфері митної безпеки та протидії корупції в Україні»
101127879 - EUFOCUSACU - ERASMUS - JMO-2023-HEI-TCH-RSCH "EU experience for customs security and anti-corruption in Ukraine"
Назва Проєкту: Досвід ЄС в сфері митної безпеки та протидії корупції в Україні
Project Title: EU experience for customs security and anti-corruption in Ukraine
Коротка назва (акронім) Проєкту: EUFOCUSACU
Short name (acronym) of the Project: EUFOCUSACU
Грантова програма: Дії Жан Моне (Модуль)
Grant program: Jean Monnet Action (Module)
Термін реалізації Проєкту: з 01.11.2023 р. до 31.10.2026 р.

Project implementation period:
from 01.11.2023 to 31.10.2026
Підстава реалізації Проєкту: Грантова угода між Європейським виконавчим агентством з питань освіти та культури та Університетом митної справи та фінансів від 04.10.2023 р. Ares(2023)6725252
Ground for Project implementation: Grant Agreement between the European Executive Agency for Education and Culture and the University of Customs and Finance dated 04.10.2023. Ares(2023)6725252
Максимальна сума гранту за Проєктом: 26 500 євро
Maximum grant amount for the Project: 26 500 euro
Цільова група Проєкту: студенти, викладачі, представники органів державної влади та місцевого самоврядування
Target group of the Project: students, teachers, representatives of state and local authorities
Отримувач гранту / координатор Проєкту: Університет митної справи та фінансів
Grant recipient / Project coordinator: University of Customs and Finance
Структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію Проєкту: Кафедра публічного управління та митного адміністрування, Факультет управління
Structural unit responsible for the Project implementation: Department of Public Administration and Customs, Faculty of Management
Академічна координатора Проєкту: Людмила ІВАШОВА, професорка кафедри публічного управління та митного адміністрування УМСФ
Project Academic Coordinator: Liudmyla IVASHOVA, Professor at the Department of Public Administration and Customs Management, UCF
Адміністративний координатор Проєкту: Дмитро ТРЕСКІН, провідний фахівець Навчально-наукового центру УМСФ
Project Manager: Dmytro TRESKIN, Manager at the Educational and Research Center, UCF

Короткий опис Проєкту:

Проєкт EUFOCUSACU має на меті просування європейських студій та європейської інтеграції в Україні через освіту, дослідження та діяльність у сферах митної безпеки та антикорупційної політики.

Проєкт зосереджений на наданні студентам магістратури поглиблених знань та практичних навичок, що стосуються інтеграції України до ЄС, з акцентом на побудові професійної, доброчесної та прозорої митної служби.

Програма курсу розроблена таким чином, щоб ознайомити студентів з інституційним забезпеченням митної безпеки та антикорупційної політики, а також з практиками управління ризиками на основі досвіду ЄС. Унікальна тематика курсу присвячена вивченню досвіду ЄС у боротьбі з корупцією в державних установах та митних органах.

Проєкт відповідає цілям Дії Жана Моне, спираючись на знання та досвід країн ЄС для формування нових знань та ідей на підтримку міжнародних норм і стандартів у глобалізованому світі.

Курс викладається командою координаторів та досвідчених викладачів і покликаний мати довготривалий вплив на професійний розвиток студентів та інтеграцію України до ЄС.


Project Summary:

The EUFOCUSACU project aims to advance EU studies and European integration in Ukraine through education, research, and activities in the fields of customs security and anti-corruption policy.

The project focuses on providing Master's students with in-depth knowledge and practical skills relevant to Ukraine's integration into the EU, with a focus on building a professional, honest, and transparent customs office.

The course curriculum is designed to teach students about the institutional support for customs security and anticorruption policy, as well as risk management practices based on EU experiences. The unique subject of the course is dedicated to exploring the EU's experience in combating corruption in state institutions and customs authorities.

The project aligns with the goals of the Jean Monnet Action, drawing on the expertise and experiences of EU countries to generate new knowledge and ideas in support of international norms and standards in a globalized world.

The course is taught by a team of academic coordinators and experienced instructors, and is designed to have a lasting impact on students' professional development and Ukraine's integration into the EU.
Про Проєкт / About the Project

Про Проєкт

About the Project

101127879 — EUFOCUSACUERASMUS - JMO-2023-HEI-TCH-RSCH «Досвід ЄС в сфері митної безпеки та протидії корупції в Україні»

101127879 - EUFOCUSACU - ERASMUS - JMO-2023-HEI-TCH-RSCH "EU experience for customs security and anti-corruption in Ukraine"

Назва Проєкту: Досвід ЄС в сфері митної безпеки та протидії корупції в Україні

Project Title: EU experience for customs security and anti-corruption in Ukraine

Коротка назва (акронім) Проєкту: EUFOCUSACU

Short name (acronym) of the Project: EUFOCUSACU

Грантова програма: Дії Жан Моне (Модуль)

Grant program: Jean Monnet Action (Module)

Термін реалізації Проєкту: з 01.11.2023 р. до 31.10.2026 р.

Project implementation period: from 01.11.2023 to 31.10.2026

Підстава реалізації Проєкту: Грантова угода між Європейським виконавчим агентством з питань освіти та культури та Університетом митної справи та фінансів від 04.10.2023 р. Ares(2023)6725252

Ground for Project implementation: Grant Agreement between the European Executive Agency for Education and Culture and the University of Customs and Finance dated 04.10.2023. Ares(2023)6725252

Максимальна сума гранту за Проєктом: 26 500 євро

Maximum grant amount for the Project: 26 500 euro

Цільова група Проєкту: студенти, викладачі, представники органів державної влади та місцевого самоврядування

Target group of the Project: students, teachers, representatives of state and local authorities

Отримувач гранту / координатор Проєкту: Університет митної справи та фінансів

Grant recipient / Project coordinator: University of Customs and Finance

Структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію Проєкту: Кафедра публічного управління та митного адміністрування, Факультет управління

Structural unit responsible for the Project implementation: Department of Public Administration and Customs Management, Faculty of Management

Академічна координатора Проєкту: Людмила ІВАШОВА, професорка кафедри публічного управління та митного адміністрування УМСФ

Project Academic Coordinator: Liudmyla IVASHOVA, Professor at the Department of Public Administration and Customs Management, UCF

Адміністративний координатор Проєкту: Дмитро ТРЕСКІН, провідний фахівець Навчально-наукового центру УМСФ

Project Manager: Dmytro TRESKIN, Manager at the Educational and Research Center, UCF

Короткий опис Проєкту:

Проєкт EUFOCUSACU має на меті просування європейських студій та європейської інтеграції в Україні через освіту, дослідження та діяльність у сферах митної безпеки та антикорупційної політики.

Проєкт зосереджений на наданні студентам магістратури поглиблених знань та практичних навичок, що стосуються інтеграції України до ЄС, з акцентом на побудові професійної, доброчесної та прозорої митної служби.

Програма курсу розроблена таким чином, щоб ознайомити студентів з інституційним забезпеченням митної безпеки та антикорупційної політики, а також з практиками управління ризиками на основі досвіду ЄС. Унікальна тематика курсу присвячена вивченню досвіду ЄС у боротьбі з корупцією в державних установах та митних органах.

Проєкт відповідає цілям Дії Жана Моне, спираючись на знання та досвід країн ЄС для формування нових знань та ідей на підтримку міжнародних норм і стандартів у глобалізованому світі.

Курс викладається командою координаторів та досвідчених викладачів і покликаний мати довготривалий вплив на професійний розвиток студентів та інтеграцію України до ЄС.

Project Summary:

The EUFOCUSACU project aims to advance EU studies and European integration in Ukraine through education, research, and activities in the fields of customs security and anti-corruption policy.

The project focuses on providing Master's students with in-depth knowledge and practical skills relevant to Ukraine's integration into the EU, with a focus on building a professional, honest, and transparent customs office.

The course curriculum is designed to teach students about the institutional support for customs security and anticorruption policy, as well as risk management practices based on EU experiences. The unique subject of the course is dedicated to exploring the EU's experience in combating corruption in state institutions and customs authorities.

The project aligns with the goals of the Jean Monnet Action, drawing on the expertise and experiences of EU countries to generate new knowledge and ideas in support of international norms and standards in a globalized world.

The course is taught by a team of academic coordinators and experienced instructors, and is designed to have a lasting impact on students' professional development and Ukraine's integration into the EU.

Новини та Анонси / News and Announcement