Ятчук Ольга Михайлівна

Доцент кафедри – к. н. соц. ком., доцент Ятчук Ольга Михайлівна

У 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво», кваліфікація – режисер телебачення, викладач.  

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації – «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»).

 

Викладає дисципліни:  «Теорія журналістики», «Теорія масової комунікації та інформації», «Журналістський фах. Теле-радіовиробництво» «Журналістський фах. Новітні медіа та інтернет-журналістика».

Гарант освітньо-професійної програми «Журналістика, реклама та зв'язки з громадськістю» Університету митної справи та фінансів за рівнем вищої освіти «бакалавр», спеціальності 061 «Журналістика».

 

Сфера наукових інтересів: телебачення, медіакомунікація, комунікаційні технології, інтерактивні технології,  медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.

Профіль у GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=i4K1jngAAAAJ&hl=ru

Профіль в ORCID

 https://orcid.org/0000-0002-5642-9450

Профіль в Publons (Researcher ID)

https://publons.com/researcher/3092213/olga-yatchuk/

Web of Science ResearcherID AAP-5633-2020

Електронна пошта:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Kozlovskyi S., Nikolenko L., Peresada O.,   Pokhyliuk O.,   Yatchuk O.,   Bolgarova N.,   Kulhanik O.. Estimation level of public welfare on the basis of methods of intellectual analysis //Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM). 6(3): 355-372, Summer 2020 DOI: 10.22034/gjesm.2020.03.06 [WEB OF SCIENCE]

Vladimir Bilozubenko, Olha Yatchuk, Elżbieta Wolanin, Tetiana Serediuk and Maxim Korneyev (2020). Comparison of the digital economy development parameters in the EU countries in the context of bridging the digital divide. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 206-218. doi:10.21511/ppm.18(2).2020.18

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 

Yatchuk, Olha, 2017. Мodel of modern interactive broadcasting action-action. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (16). _(accessed 25 November 2017).

Ятчук О. М. Лесюк О.В. Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення.   Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія "Соціальні комунікації". Вип. 12. Харків: ХНУ, 2017.   C.101-106

Ятчук О.М. Історія розвитку телебачення в контексті комунікаційних особливостей моделі  Off-Line. Міжнародний науковий журналі "Інтернаука". 2018.  № 13(53).  С.28–32.

Ятчук, О. Прямоефірне та інтерактивне мовлення: жанрові особливості.  Образ. 2019. №3(32). С. 126-135. DOI: https://doi.org/10.21272/Obraz.2019.3(32)-126–135.

Ятчук О.М., Кодацька Н.О. Соціально-комунікативна парадигма розвитку телебачення. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. №3. С.68 – 72.

Ятчук О.М., Кодацька Н.О. Аудиторія телебачення як чинник формування соціально-комунікативних відносин.  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69). № 4, С.183 -188.

Кодацька Н.О. Ятчук О.М., Лесюк О.В. Використання досліджень громадської думки в журналістській діяльності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. №4, С. 44 – 49.

Ятчук О.М., Кодацька Н.О. Телевізійна комунікація в контексті розвитку суспільства. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2020. №1. С.68 – 74.

Монографії

Ятчук О.М. Інтерактивне телебачення: соціально-комунікаційні моделі та технології: монографія. Дніпро : УМСФ, 2018. 136 с.

Ятчук О.М., Лесюк О.В. Інтерактивне телебачення та перспективи його розвитку. Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг): монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. Дніпро: Журфонд. 2019. С.535–546.

Yatchuk, Olha & Kodatska, Natalia. (2019). Socio-communicative dimension of television development.New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 7th ed. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2019. p. 403-420. DOI: 10.30525/978-9934-588-15-0-147

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

Ятчук О.М.  Тенденції жанрово-тематичного розвитку інтерактивних телепрограмм. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 лютого 2016 р [Електронний ресурс]. – URL : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2733#disqus_thread

Ятчук О.М. Моделі розвитку регіональних телекомпаній. Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.). Вінниця, 2016.  С. 142-146.

Ятчук О.М. Інформаційне мовлення на регіональному телебаченні: сучасні ознаки та перспективні напрямки. Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 10-11 листопада 2017 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017.  С. 67-68

Ятчук О.М., Лесюк О.В.,  Дворецька А.-О.М.  Цифрове телебачення: західний та національний досвід комунікації. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матер. XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2017. С.157-160.

Ятчук О.М. Лесюк О.В. Аудіовізуальний контент : YouTube  та традиційні медіа. Nauka i studia. Przemyśl, 2018. № 2(182). С.69–73.

Ятчук О. М., Корнєєв М. В., Денисенко Н. Д. Брендинг як інформаційна технологія в системі вищої освіти. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. С.191–192.

Ятчук О. М., Разумей Г. Ю., Курзова М. О.  Соціально-комунікаційний вимір інформаційних технологій у системі вищої освіти: традиційні та новітні технології. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. С.193.

Ятчук О.М. Супрун Л.В. Наукові дослідження телебачення в контексті інтерактивних медіа.  Oралдын fылым жаршысы. 2018. № 1(167). С.58–64.

Ятчук О.М. Впровадження цифрового мовлення в Україні: перспективи комунікацій. Соціальні комунікації: фундаментпальні парадигми рохвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 жовтня 2019. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019, С.65-68.

Ятчук О.М. Телевізійна аудиторія крізь призму західних наукових концепцій. Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 8-9 листопада 2019 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019.  С. 9 -15.

Yatchuk O. Interactive television and media-audience: prospective trends of development//Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects. Volume V.  Baku – Banska Bystrica – Uzhhorod – Kherson: Posvit, 2019. р.610 – 615.

Ятчук О.М. Нові виклики журналістики в еру інформаційних технологій. Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою ІТМК-2020: матеріали міжнародної наукової конференції. Дніпро, 2020. С.26.

Ятчук О.М. Потенціал комунікаційних можливостей в сфері туризму та гостинності Глобальні та регіональні аспекти розвитку туризму та гостинності: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції науковців, молодих вчених і студентів, Дніпро, 22 травня 2020. С.38-40.

 

Участь у професійних об’єднаннях.

Членство в Національній спілці журналістів України.

Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них – 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі.