Навчальна лабораторія транспортних систем та технологій

Маленко Євгеній Вікторович

Завідувач навчальної лабораторії

 

 • Маленко Євгеній Вікторович
 • (056) 756-05- 41

Положення про навчальну лабораторію

108 8

108

209

209

 

Основні напрямки діяльності навчальної лабораторії

Основною метою створення лабораторії транспортних систем та технологій була необхідність забезпечення лабораторного та практичного навантаження кафедри транспортних систем та технологій за навчальною програмою «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» спеціальності «Транспортні системи».

Основні напрями роботи:

 • проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою
 • супровід лабораторних та практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів та магістерських робіт з використанням ПЕОМ.
 • встановлення та супровід програмного забезпечення, адміністрування серверів та мережі.
 • апробація та впровадження методичного забезпечення до виконання лабораторних та практичних робіт.
 • забезпечення проведення лекцій за допомогою мультимедійного обладнання.
 • супровід роботи та засідань наукових гуртків кафедри, секцій міжнародних конференцій, які проводяться в Університеті.
 • супровід захисту курсових, дипломних, магістерських робіт та семінарів аспірантів кафедри.
 • організація обліку, ремонту та профілактики матеріально-технічної бази лабораторії і кафедри.
 • складання кошторисних витрат на утримання та розвиток матеріально-технічної бази лабораторії.
 • систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.

Матеріально-технічна база лабораторії складає:

 • 3 мультимедійні аудиторії (300 місць);
 • 1 лекційна аудиторія (50 місць);
 • 2 аудиторії для проведення практичних занять (автоклас) за напрямом будова автотранспорту;
 • 1 аудиторія для проведення практичних занять за напрямом технічне забезпечення митного контролю;
 • 1 аудиторія для проведення практичних занять за напрямом автоматика і телемеханіка;
 • 3 комп’ютерні класи загальною кількістю 37 ПК. Всі комп’ютерні класи з’єднані в локальну мережу Університету.

Контакти: м. Дніпропетровськ, вул. В.Вернадського, 2/4 н.к. №1, каб. № 208, тел. (056) 756-05-41

Склад кафедри

В.о.завідувача кафедри – д.е.н. Білозубенко Володимир Станіславович

белозубенкоУ 2002 році закінчив Донецький національний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра економіки.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.
У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку»).
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 10 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 4 монографій у співавторстві, 14 навчальних посібників. Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт.

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.

Дисципліни, що викладає: Міжнародна економіка, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Міжнародний рух капіталу.

Електронна пошта: bvs910@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Білозубенко В. С. Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг / В.С. Білозубенко, М.В. Корнєєв // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 123. – 2017. – С.5–12.
 2.  Білозубенко В. С. Система страхування депозитів в контексті формування пропозиції на депозитному ринку / Глобальні та національні проблеми економіки // В. С. Білозубенко, О. В. Радченко, А. О. Гриценко. –  2016. – № 3. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/196.pdf
 3. Білозубенко В.С. «Економіка даних» як новий етап використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві / В.С. Білозубенко,
  М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – № 2 (74). – С. 154–159.
 4. Білозубенко В.С. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці знань / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – № 3 (75). – С. 152–157.
 5. Білозубенко В.С. Національна система знань: загальна концепція і принципи побудови в умовах глобалізації / В.С. Білозубенко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2016. – № 2. – С. 31–43.
 6. Білозубенко В.С. Соціальні аспекти розвитку малого інноваційного підприємництва / В.С. Білозубенко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – Т. 4, № 12 (1). – С. 95–99.
 7. Белозубенко В.С. Формирование инновационной системы Европейского Союза / В.С. Белозубенко, И.А. Иваненко // Ученые записки КИПУ. - КИПУ: Симферополь, 2014. – С. 98–103.
 8. Белозубенко В.С. Формирование инновационной системы Европейского Союза / В.С. Белозубенко, А.А. Горина, О.В. Абрашка // Бізнес-інформ. – 2013. – № 5. – С. 8–12.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Белозубенко В.С. Big Data в современной экономике: направления и проблемы использования / В.С. Белозубенко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 138–140.
 2. Белозубенко В.С. Сущность экономики даннях / В.С. Белозубенко, Г.Я. Шевченко // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріали міжнародної конференції. – Київ, 2016. – С. 91–92.
 3. Белозубенко В.С. Экономика знаний как императив конкурентоспособности и развития компании / В.С. Белозубенко, И.Г. Ханин, М.В. Поляков // Наука и бизнес: экономика знаний: материалы пятой междунар. науч.-практ. конференции. – Днепропетровск, 2015. – С. 9–12. 
 4. Білозубенко В.С. Поглиблення науково-технічного співробітництва України та ЄС / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. – Том 1. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 95–96.
 5. Белозубенко В.С. Интернационализация национальных инновационных систем / В.С. Белозубенко, О.В. Абрашка // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства: материалы I междунар. науч.-практич. конференции. – Симферополь: «Диайпи», 2015. – С. 75–77.

Професор кафедри – д.е.н.Чириченко Юрій Вікторович

Petrunya

У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Основи продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика»).

У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 15 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної роботи«Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».
Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності Міжнародні економічні відносини», «Методологія наукових досліджень», «Сучасні економічні теорії: поведінкова економічна теорія», «Міжнародні стратегії економічного розвитку»

Електронна пошта:2011amsu@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Чириченко Ю. В. Теоретичні аспекти дослідження регіональних інвестиційних ресурсів / Ю. В. Чириченко // Економічний простір. – № 113. – 2016 – С. 120–126.
 2. Чириченко Ю. В. Дослідження сутності поняття «інвестиційні ринки» / Ю. В. Чириченко // Сталий розвиток. – 2016. – № 3 (32) – С. 114–120.
 3. Чириченко Ю. В. Модернізація основних складових місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Ю. В. Чириченко, Н. П. Кожаліна // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. –  № 1(55). –  С. 124–130.
 4. Chyrychenko Yu. V. Certain philosophical issues of the Ukrainian international investment process / Yu. V. Chyrychenko // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. –  № 1(55). – С. 46–51.
 5. Чириченко Ю. В. Теоретичні та історичні аспекти формування фінансів місцевих органів влади в Україні / Ю.В. Чириченко, Н.П. Кожаліна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип.2 (11). – Полтава : ПДАА, 2015. – С.78–83.
 6. Чириченко Ю.В. Theinternationalinvestmentactivities: systematicanalysisofcategoricalapparatus / Ю.В. Чириченко // TheBullettenoftheAcademy. The serius “Economics”. – 2014. – № 2 (52). – С. 60–65.
 7. Чириченко Ю.В. Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Вісник академії митної служби України. Серія «Економіка». –  №1 (51). – 2014. – С. 74–82.
 8. Чириченко Ю.В. Прямі іноземні інвестиції в галузевому розрізі / Ю.В. Чириченко // Економічний простір. – № 84. – Дніпропетровськ: ДВНЗ "ПДАБА", 2014. – С. 46–56.
 9. Чириченко Ю.В Стратегічні аспекти зовнішньої торгівлі: SWOT- та PEST- аналіз / Ю.В. Чириченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2013. – №1. (29) – С.63–68.
 10. Чириченко Ю.В. Окремі концептуальні засади зовнішньої торгівлі продовольчою продукцією: «вікно можливостей» розвитку продовольчої сфери України / Ю.В. Чириченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 1 (6). – Т.2. – С. 65–73.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Чириченко Ю.В. Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти / Ю.В. Чириченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація та регіоналізація як об’єктивні процеси розвитку сучасного суспільства». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів. –  2016. – С. 104–106.
 2. Чириченко Ю. В. Розвиток фінансового сектора економіки країни в умовах глобалізації / Ю.В. Чириченко, Н.П. Кожаліна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансового сектора економіки країни в умовах глобалізації». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів. –  2016. – С. 100–102.
 3. Чириченко Ю. В. Удосконалення методів державного регулювання інвестиційних процесів в умовах інноваційного розвитку / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення методів державного регулювання інвестиційних процесів в умовах інноваційного розвитку». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів. –  2016. – С. 86–88.
 4. Чириченко Ю.В. Стан розвитку телекомунікаційної галузі України / Ю.В. Чириченко // П’ятнадцята всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця: Донецький Національний університет, 2015. – C. 169–170.
 5. Чириченко Ю. В. Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко //Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – C. 104–106.
 6. Чириченко Ю. В.Особливості здійснення митних процедур митною та акцизною службою Гонконгу / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Збірник тез науково-практичної заочної конференції (м. Хмельницький, 25 вересня 2014 року). – Хмельницький: Державний наково-дослідний інститут митної справи, 2014. – С.18–20.
 7. Чириченко Ю. В. Ризики зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки в умовах глобалізації / Ю.В. Чириченко // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 372–373.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Чириченко Ю.В., Хміль С.В. Стан розвитку телекомунікаційної галузі України // П’ятнадцята всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. — Вінниця: Донецький Національний університет, 2015. — с. 169-170.

Професор кафедри – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

корнєєв м

У 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», а у 2017 році – за спеціальністю «Правознавство».

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 10 років.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій (із них 5 статей опубліковано у журналах, що індексуються у наукометричній базі SCOPUS). Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами«Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276);«Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112).
Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).
Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. З жовтня 2017 року є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
Дисципліни, що викладає: «Основи наукових досліджень», «Міжнародна економіка», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».
Електронна пошта:  km_13_15@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Корнєєв М.В. Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг / В.С. Білозубенко, М.В. Корнєєв // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 123. – 2017. – С.5–12.
 2. Korneyev M. Formalization of the impact of imbalances in the movement of financial resources on economic growth of countries in Central and Eastern Europe / Serhiy Kozmenko, Maxim Korneyev // Accounting and Financial Control. – Vol. 1, Issue 1. – 2017. – P. 5–15.
 3. Korneyev M. Background of insurance service and strategy for particular customer circles / Maxim Korneyev, German Stoianov , Anton Grytsenko // Geopolitics Under Globalization. – Vol. 1, Issue 1. – 2017. – P. 30–35.
 4. Корнєєв М. В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці : монографія / М. В. Корнєєв. − Дніпропетровськ, 2015. – 308 с.
 5. Korneyev M. V. The modeling of disbalances influence of motion of financial resources on social indexes of economy development / M. V.
 6. Korneyev // Nauka i studia. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl, 2015. – № 8 (139) – Р. 58–62.
 7.  КорнєєвМ.В. Особливості взаємодії реального і фінансового секторів економіки / В. В. Македон, М.В.Корнєєв // Наука й економіка. – 2015. – №2 (38). – С.20–24.
 8. Корнєєв М. В. Удосконалення засад перебудови фінансових систем та окремих ринків / М. В. Корнєєв // Агросвіт. – 2014. – № 17. - С. 33–39.
 9. KorneyevM. V. The theoretical and methodological principles of activity and modeling the development of the entities of the financial and real sectors of the economy / M. V. Korneyev, V. V. Makedon  // Středoevropský  vĕstníkprovĕduavýzkum. – Praha, 2014. – № 8 (10). – P.5–10.
 10. KorneyevM. V. The resource flows in the transition to financial economics / M. V. Korneyev // News of Science and Education. – England, Sheffield, 2014. –№ 16 (16). – P.51–56.
 11. Korneyev M. Improving methodology of estimating value of financial sector entities dealing in mergers and acquisitions / V. Makedon, M. Korneyev // Investment Management and Financial Innovations. – 2014. – Volume 1.Issue 1. – P. 44–55.
 12. Корнєєв М.В. Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн / С.М.Козьменко, М.В.Корнєєв // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11 (161) – С.290–298.
 13. Корнєєв М. В. Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти / С. М. Козьменко, М. В. Корнєєв // Економічний часопис-XXI: науковий журнал. - 2014. – №9–10 (1). – С.73–76.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Корнєєв М. В. Оцінювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці / М. В. Корнєєв // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2015. – С. 93–95.
 2. Коrneyev М.V. The theoretical and methodical bases of financial and real sectors study in conditions of the transition to financial economy / М.V. Коrneyev // Dynamika naukowych badan – 2014: materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Volume 3. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl, 2014. – Р. 39–42.
 3. Коrneyev М. V. Bases of consolidation of financial flows in economic systems / М.V. Коrneyev // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 24–25 травня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С.28–30.
 4. Коrneyev М. V. Peculiarities of industrial and post-industrial economic systems within the transition to financial economics / М. V. Коrneyev, V. V. Makedon // Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.). У 4-х частинах. – Київ, 2014. – Ч.4. – С.101–104.
 5.  Коrneyev М.V. Directions of open intermediation development under the conditions of gradual transition to financial economy / М.V. Коrneyev // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд : збірник матеріалиів V Міжнародної науково-практичної конференції / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Донецьк, 2014. – Ч. 2. – С. 20–23.
 6. Коrneyev М.V. Features of іnteraction between financial and real sectors of economy / М.V. Коrneyev // Бъдещето въпроси от света на науката – 2013: материали за 9-а международна научна практична конференция. – Том 3. Икономики. – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2013. – Р.96–99.
 7. Коrneyev М.V. Specificity of financial flows movements in the finance market / М.V. Коrneyev // Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2013 : materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference. – Díl 3. Ekonomické vědy: Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2013. – Р. 29–32.
 8. Коrneyev М. V. Pre-crisis and post-crisis trends in the financial sector / М.V. Коrneyev // CIS: history, today, prospects. International Conference. – Sheffield, UK, 2013. – P. 39–41.
 9.  Коrneyev М. V. Influence of financial sector entities on implementation of individual components in financial policies / М.V. Коrneyev // Економічні підсумки 2013 року: проблеми, перспективи, ефективність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. – С. 124–127.

Професор кафедри – д.н.соц. комун. Супрун Людмила Вікторівна 
 

У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут,  спеціальність «Українська мова та література» (отримала диплом з кваліфікацією учитель української мови та літератури).  

Супрун

У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики (тема дисертації «Комунікаційна система «Літературно-Наукового Вістника: мовноментальні детермінанти»).
У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.
Приймає участь у науково-дослідних темах. Є керівником науково-дослідної роботи на тему: «Новітні медіа – інструмент формування громадянського суспільства» (державний реєстраційний номер 0115U002275).
Має стаж науково-педагогічної роботи понад 17 років, викладає курси журналістського профілю студентам. Автор понад 160 наукових праць у галузі комунікативістики, у тому числі трьох одноосібних монографій, двох навчальних посібників з грифом МОН України,  чотирьох навчально-методичних посібників. Є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів із соціальних комунікацій. Входить до складу редколегій ряду українських фахових періодичних видань, зокрема «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія».Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій із соціальних комунікацій у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (К 35.051.24).
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною та виробничою практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Супрун Л.В. Сучасні виборчі технології в інформаційно-комунікаційній системі: особливості й функції / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Збірник наукових праць ДонНУ імені Василя Стуса. – 2017. – Режим доступу : http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/4023
 2. Супрун Л. Теорія нації у вісниківській публіцистиці Дмитра Донцова / Людмила Супрун // Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію: колективна монографія / за редакцією завідувачки кафедри журналістики ДонНУ О.В. Тараненко. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – С. 30–36.
 3. Супрун Л. Комп’ютерна комунікація: українські реалії / Людмила Супрун // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 141–147.
 4. Супрун Л.В. Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового «Літературно-Наукового Вістника» / Л.В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюр, С.В. Новоселецька – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 327–331.
 5. Супрун Л.В. Субконцепт «нація» в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – №1 (21). – С. 27–31.
 6. Супрун Л. Інтерактивна функція емотивно-оцінної образності у ЛНВісниківському дискурсі Д. Донцова / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – 2015. – № 6 (307). – С. 127–132.
 7. Супрун Л.В. Кваліфікатив «національний» у контексті вісниківської публіцистики Д. Донцова / Л.В. Супрун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: науковий збірник. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 15. – Том 1. – С. 158–161. 
 8. Супрун Л.В. Волюнтаризація української мовної ментальності: пропозиція Донцова-публіциста / Л.В. Супрун // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2015. – Вип.6. – С. 249–262. 
 9. Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів «Літературно-Наукового Вістника» (1898-1933 рр.) / Людмила Супрун // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 415–421. 
 10. Супрун Л.В. Німецька мовна ментальність у континуумі «Літературно-Наукового Вістника» львівського періоду (1898–1906 рр.) / Л.В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [укладачі В.В. Максимчук, З.В. Столяр, Х.М. Федорич] – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 50. – С. 31–36.
 11. Супрун Л.В. Латинська мовна ментальність: вісниківська адаптація / Л.В. Супрун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Випуск 11. – Том 2. – С. 122–125.
 12. Супрун Л.В. Європейські мовні ментальності, фрагментарно позиціоновані в дискурсі Франка-публіциста / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки. – 2014. – №1-2 (36-37). – С. 70–73.
 13. Супрун Л.В. Комунікаційна система як об’єкт дослідження / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – №3 (19). – С. 26–29.
 14. Супрун Л.В. Дискурс як соціокомунікаційне явище / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – №4 (20). – С. 32–36.
 15. Супрун Л. Вісниківська рецепція польської мовної ментальності / Людмила Супрун // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. : 732-733 : Слов’янська філологія. – С. 146–150.
 16. Супрун Л. Часопис «Літературно-Науковий Вістник» («Вістник»): періодизація й наукова рецепція / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – 2014. –  №19 (296). – С. 134–141.
 17. Супрун Л.В. Зорові образи «Літературно-Наукового Вістника» Франкового періоду як маркер мовної ментальності адресата / Л.В. Супрун // Світ соціальних комунікацій : науковий журнал [гол. ред. О.М. Холод]. – Т. 10. – К. : КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – С. 151–155.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Супрун Л.В. Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній роботі з населенням / Л.В. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 1-2 грудня 2016 р. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця, 2017. – С. 149–151.
 2. Супрун Л.В. Виборчі технології в сучасному комунікаційному просторі / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Наука і навчальний процес. Матеріали XVII Звітної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 6-7 квітня 2017 р.): наук.-метод. зб. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – С. 215–216.
 3. Супрун Л.В. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 148–150.

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н.Бережнюк Іван Григорович

 У 1999 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – Міжнародні економічні відносини.
У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва» за спеціальністю 08.00.02«Світове господарство і міжнародні економічнівідносини».
У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 21рік. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числіодноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець та керівник при формуванні звітів за науково-дослідними темами:
2014–2017 рр.: участь у науково-дослідній роботі кафедри міжнародних економічних відносин на  тему: «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054)
2013 р.:керівник науково-дослідної теми «Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0111U006927).
Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н.р.: керівництво курсовими та дипломними роботами.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Бережнюк І. Г.  Моделювання процесів селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон / І. Г. Бережнюк, О. В. Джумурат // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4. – С. 81–86.
 2. Бережнюк І.Г.Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу / І.Г.Бережнюк, І.В.Несторишен // Актуальні проблеми міжнародних відносин.– 2014.– №118.– С. 145–150.
 3.  Бережнюк И. Г.  Совершенствование информационного взаимодействия таможни и участников ВЭД в контексте осуществления анализа таможенных рисков / И. Г. Бережнюк, Е. В. Джумурат // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 08 (464). – С. 44–48.
 4. Berezhniuk І., Nagorichna O. Scientific support of customs affairs in the context of strategic priorities  / І. Berezhniuk, O.Nagorichna // Customs Scientific Journal. – 2014. – № 1. –Р. 42-47.
 5. Berezhnuk I. Customs policy in the system of realization of the state economic functions / I. Berezhnuk, I. Nestoryshyn // Customs policy – its essence and relations to basic problems of contemporary international trade in goods. Warsaw School of Economics. – 2014. –Р. 72–78.
 6. БережнюкІ. Г. Ґенезакатегорії «митнапроцедура» взаконодавчомутанауковомуконтекстах / І. Г. Бережнюк, І. Г. Несторишен, О. В. Неліпович  // НауковіпраціКіровоградськогонаціональноготехнічногоуніверситету. Економічнінауки. – Вип. 25. –  Кіровоград: КНТУ, 2014. –С. 163–171.
 7. БережнюкІ. Г. Систематизаціякласифікаційнихознакмитнихризиків / І. Г. Бережнюк, О. В. Джумурат // НауковийвісникУжгородськогоуніверситету. – 2013. – № 4 (41). –С. 85–89.
 8. Бережнюк И. Г.  Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности стран-членов ВТО: оценка и пути усовершенствования / И. Г. Бережнюк, М. Д. Стеблянко // Экономика и право Казахстана. – 2013. – № 24 (456). – С. 36–51.
Участь у конференціях і семінарах:
 1. Бережнюк І. Г.  Моделювання процесів селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон / І. Г. Бережнюк, О. В. Джумурат // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4. – С. 81–86.
 2. Бережнюк І.Г.Митна процедура та митний режим: переосмислення аксіом в митній термінології / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали науково-практичної конференції.– Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.
 3. Бережнюк І. Г. Реформування державного управління: наукове забезпечення діяльності Міністерства доходів і зборів України / І. Г. Бережнюк, О. С. Нагорічна //  Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матер. наук.-практ. конф.: у 2 ч. Ч. І / за наук. ред. чл.-кор. ПАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліненцева ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Інститут державного управління поліції та права Землі Мекленбург – Передняя Померанія ; Орловська філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 24–28.

Доцент кафедри – к.е.н. Зайцев Володимир Євгенович

Зайцев

У 1976 році закінчив Дніпропетровский гірничий інститут ім. Артема та отримав кваліфікацію інженер-економіст за спеціальністю «Економіка і організація гірничої промисловості».

У 1985 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.2005 – Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (тема дисертації «Удосконалення планування та обліку витрат на видобування корисних копалин (на прикладі калійних рудників»).

У 1992 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри промисловості та організації виробництва.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 28 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі колективних монографій. Співвиконавець НДР «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Основні дисципліни, що викладає: «Міжнародна економіка».

Електронна пошта: areal.dnepr@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Зайцев В.Є. Використання інтелектуальної власності, як основи ефективної інноваційної діяльності та підвищення конкурентного потенціалу підприємств / В.Є. Зайцев // Вісник економічної науки України. – №1(30). – Київ, 2016. – С.54–61.
 2. Зайцев В.Є. Зовнішній борг України та його вплив на зовнішню безпеку України / В.Є. Зайцев, В.В. Агапова // Науковий погляд : економіка та управління. – №2. – 2016. – C.23–31.
 3. Зайцев В.Є. Моделі інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації світової економіки / В.Є. Зайцев // Вісник АМСУ. – 2014 – №2(52). – С. 72–84.
 4. Зайцев В.Є. Зовнішньоторговельна діяльність України з ЄС в кризовий та посткризовий періоди / В.Є. Зайцев, І.А. Малюта, А.Д. Трунова // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 254. – С. 99–103.
 5. Зайцев В.Є. Роль спільних підприємств в розвитку національного господарства України / В.Є. Зайцев, І.А. Малюта, М.В. Бендосенко // Вісник АМСУ. – 2013 – № 1. – С. 88–95.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Зайцев В.Є. Вплив сучасних глобалізаційних процесів на зовнішньоекономічну політику держави / В.Є. Зайцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності:економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро: УМСФ, 2016. – С.64–65.
 2. Зайцев В.Є. Роль інтелектуальної власності у підвищенні  конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції до сучасного світового господарства  / В.Є. Зайцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015.
 3. Зайцев В.Є. Основні напрями зовнішньоекономічної інтеграції України / В.Є. Зайцев // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С.67–68.
 4. Зайцев В.Є. Основні напрями зовнішньоекономічної інтеграції України / В.Є. Зайцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа». - Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С.101–102.
 5. Зайцев В.Є. Глобалізація міжнародної торгівлі та її вплив на економічну безпеку держави / В.Є. Зайцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С.102–104.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Зайцев В.Є. Захист економічних інтересів держави на основі удосконалення митно-тарифного регулювання ЗЕД / В.Є. Зайцев, Б.С. Коваленко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ. АМСУ, 2015.
 2. Зайцев В.Є. Моделі інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації світової економіки. / В.Є. Зайцев, Ю.І. Беспала // Вісник Академії митної служби України. – 2014 – № 2 (52). – С. 72–84.

Доцент кафедри – к.е.н. Малюта Ірина Анатоліївна

Малюта

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 15 років. Співавтор колективних монографій, має наукові публікації та фахові статті у галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».
Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н.р.: «Міжнародна економіка», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Країнознавство», «Спільне підприємництво».

Електронна пошта: mia053078@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Малюта І. А. Злиття і поглинання як одна з інвестиційних стратегій ТНК / І.А. Малюта, І.А. Лаповець // Бізнес Інформ. – 2016. – №12. – C. 59–65.
 2. Малюта І.А. Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі / І.А. Малюта // Вісник АМСУ. – 2015. – №1.
 3. Малюта І.А. Зовнішньоторговельна діяльність України з ЄС в кризовий та посткризовий періоди / В.Є. Зайцев, І.А. Малюта, А.Д. Трунова // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 254. – С. 99–103.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Малюта І.А. Азійське «економічне диво»: досвід виходу з економічної кризи / І.А. Малюта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах економічної кризи». – Львів, 2016.
 2. Малюта І.А. Проблеми виходу українських підприємств на європейські ринки / І.А. Малюта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми». – Харків, 2016. – С. 142–144. – Режим доступу: http://ekon.uipa.edu.ua/
 3.  Малюта І.А. Японія в сучасній світовій економіці / І.А. Малюта // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро: УМСФ, 2016.
 4. Малюта І.А. Укладання угоди про Транстихоокеанське партнерство та її вплив на сучасну геоекономічну та геополітичну структуру світу / І.А. Малюта // Матеріали міжнародної науково-практичної конференціїї «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Малюта І.А., Синюк А.О. Тенденції до концентрації капіталу в Україні // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С.67-68.
 2. Малюта І.А., Подзігун М.А., Бондар А.О. Сутність та класифікація митних процедур // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Зб. тез наук.-пркт. заочн. конференції. – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2014. – С.63-65

Доцент кафедри – к.е.н. Петрова Ганна Євгенівна

Петрова

У 1998 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста зовнішньоекономічної діяльності, за спеціальністю міжнародна екониміка.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару»).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 19 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі колективних монографій. Співвиконавець НДР «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Основні дисципліни, що викладає: «Транснаціональні корпорації», «Основи економіки транспорту», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні організації».

Електронна пошта: petrovakrem353@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Петрова Г.Є. Польща як стратегічний зовнішньоторговельний партнер України з позицій безпеки зовнішньої торгівлі / Н.В. Осадча, Г.Є. Петрова // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 1 (47). – С. 25–30.
 2. Петрова Г.Є. Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України / Н. В. Осадча,
  Г. Є. Петрова // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 2. – С. 135–139.
 3.  Петрова Г.Є. Зовнішньоекономічні відносини країн Центральної та Східної Європи та України / Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби: серія економіки. – №2 (54). –  2015. – С. 155–160.
 4. Петрова Г.Є. Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України / І.Ф. Зінов’єв, Г.Є.Петрова // Вісник Академії митної служби України. Серія “Економіка – 2014. – №1. – С. 22–29.
 5.  Петрова Г.Є. Економічна безпека зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі / Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби України. Серія “Економіка» – 2013. – №1. – C. 25–28.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Петрова Г.Є. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами Азії / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро: УМСФ, 2016. 
 2. Петрова Г.Є Стан зовнішньоекономічних зв’язків України та ЄС на сучасного етапі / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)». – Дніпропетровськ: УМСФ. – С. 111–112.
 3. Петрова Г.Є. Сучасний стан діяльності морських портів України / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Сучасний стан економіки: проблемита перспективи розвитку». – Тернопіль, 2015. –  С. 111–112.
 4.  Петрова А.Е. Внешняя торговля экономических районов Украины на современном этапе / И.Ф. Зиновьев, А.Е. Петрова//Экономика и управление: вызовы и перспективы: междунар науч.-практич. интернет-конф.. – Днепропетровск: Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, 2014. – С.28–30.
 5.  Петрова А.Е. Место экспорта в трансграничном сотрудничестве Украины / И.Ф. Зиновьев, А.Е. Петрова // Проблемы и перспективы соціально-экономического развития страны: IX междунар науч.-практич. конф.  (25–26 января 2014 г.). – Черновцы: Буковинская экономическая фундация, 2014. – С.43–45.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Петрова Г.Є. Стан зовнішньої торгівлі України та США / Г.Є. Петрова, Н.В. Денісенко // Матеріали міжнародної наук.-практ.  конференції «Інноваційний потенціал сучасної економічної науки». – Тернопіль, 2017. – С. 135–137.
 2. Петрова Г.Є. Безпека зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграції / Г.Є. Петрова, Г.М. Картомишева // XI економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. – Львів, 2016. – С.67–69.

Доцент кафедри – к.г.н.Горб Костянтин Миколайович

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин – Горб Костянтин Миколайович

У 1993 році закінчив Московський державний університет  М. В. Ломоносова, географічний факультет, за спеціальністю «географія, економічна географія» та здобув кваліфікацію географа, економіко-географа.

У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Економіко- та соціально-географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони»).

У 2002 р. присуджено вчене звання доцента кафедри фізичної та економічної географії.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 25 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі колективних монографій. Співвиконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».
Сфера наукових інтересів: міжнародна маркетингова туристична діяльність; популяризація туристичного продукту; проблеми збереження та використання національної спадщини України; територіальна організація митної справи; зовнішньоекономічна діяльність регіонів.
Дисципліни, що викладає:  Рекреаційні комплекси світу; Географія туризму; Організація туризму; Туристичне краєзнавство.
Електронна пошта: gorbkm@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії та науково-методичні посібники:

 1. Horb К. Tourism potential of the territory in regional economic development / Kostiantyn Horb  // Часопис соціально-економічної географії: збірник наукових праць. – Випуск 20 (1). – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 34–39.
 2. Горб К.М. Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2015. – № 1 (53). – С. 95–99.
 3.  Горб К. М. Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2014. – № 2. – С. 30–35.
 4. Горб К. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом / К.М. Горб // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. –  С. 142–150.
 5.  Горб К. М. Використання системи паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – № 2. – 2013. – С. 109–115.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Горб К. М. Особливості маркетингу дестинацій на різних етапах споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної X міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 106–110.
 2. Горб К. М. Проблеми маркетингового забезпечення розвитку туризму в Дніпропетровській області / К.М. Горб // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015). – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 323–325.
 3. Горб К. М. Проблеми популяризації туристичного продукту / К.М. Горб // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2014. – С. 223–226.
 4. Горб К. М. Система паблік рілейшнз в міжнародному туризмі / К.М. Горб // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VIІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 135–140.
Доцент кафедри (за сумісництвом)  – Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю “Всесвітня історія” та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.
У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (дисертацію захистив 24 вересня 2004 року у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара, тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі»).
У 2011 році присуджено вчене звання доцента по кафедрі філософії та соціально-політичних дисциплін
Досвід роботи у системі вищої освіти складає 14 років.
Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти, історія митної діяльності.

Дослідницькі гранти та нагороди

 1. 2012 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

Дисципліни, що викладає: політологія, історія України, релігієзнавство.
Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: Наукове видання / К.М. Колесников, Д.В. Архірейський, С.В. Шуляк та ін.; За ред. В.В. Ченцова. – К.; Одеса: Пласке, 2010. – 541 с.
 2. Осин Вадим, Зеленски Анжела, Шуляк Сергей. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове. – Вильнюс, 2014. – 376 с.
 3. Підручники та навчальні посібники:
 4. Історія митної діяльності (навч. посібник з грифом МОН) / За ред. Деркача Л.В., В.В. Ченцова; авт. кол.: К.М. Колесников, О.В. Морозов, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, С.В. Шуляк. – Д.: АМСУ, 2013. – 287 с.

Фахові статті:

 1. Шуляк С.В. Політичні зміни в арабському світі: невдала демократизація чи трансформація авторитаризму // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2010. – № 1 (69). – С. 104-107.
 2. Шуляк С.В. Боротьба за африканські ресурси: «нафтовий» аспект суданської кризи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. «Питання політології». – 2010. – № 885. – С. 249-256
 3. Шуляк С.В. Незалежність Південного Судану: інтереси та позиції регіональних гравців // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. «Питання політології». – 2010. – № 912. – С. 265-272
 4. Шуляк С.В. Етноконфесійний конфлікт у Південному Судані: регіональний вимір // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ІV регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В.Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 344. – С. 327-331.
 5. Шуляк С.В. Врегулювання етнополітичного конфлікту на Півдні Судану: політичні та правові аспекти // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2011. – № 5 (79). – С. 148-152.
 6. Шуляк С.В. Мотиви іноземної інтервенції в етнічні конфлікти: мета-аналіз літератури // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 55 (№ 12). – С. 603-607.
 7. Шуляк С.В. Етнічний конфлікт у теорії міжнародних відносин: погляд реалістів // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2012. – № 9 (89). – С. 113-117.
 8. Шуляк С.В. Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво“Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С. 409-413.
 9. Соседнее государство как интервент: кенийское и угандийское вооруженное вмешательство в Сомали // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво“Гілея», 2015. – Вип. 103 (12). – С. 399-402.

Тези конференцій:

 1. Шуляк С.В. Суданська криза в контексті зіткнення інтересів великих держав у Африці // «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности. Материалы международной научной конференции (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-музей, 17-21 февраля 2010 г.) – Симферополь: Антиква, 2010. – С. 374-382.
 2. Шуляк С.В. Політико-правове забезпечення розв’язання етнополітичного конфлікту: досвід Судану // Методологічні проблеми історико-правових досліджень: матеріали ХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 24-26 вересня 2010 р., м. Алушта / ред. колегія : І.Б. Усенко (голова), А.Ю. Іванова (відп. секр.), Л.П. Гарчева, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, Л.М. Подкоритова, О.М. Редькіна, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ; Сімферополь: «ДОЛЯ», 2011. – С. 399-406.
 3. Шуляк С.В. Деякі аспекти утворення незалежної держави на Півдні Судану // Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького (1919 – 2009) і сучасність: матеріали ХXIV Міжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 1 травня 2011 року, м. Львів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 384-388.
 4. Шуляк С.В. Нафтова дипломатія Китаю: африканський напрямок // П’ята Міжнародна наукова школа-семінар “Історія торгівлі, податків та мита, 27-28 жовтня 2011, Дніпропетровськ. Тези доповідей. – К, 2011. – С. 94-95.
 5. Шуляк С.В. Мотиви іноземної інтервенції в етнічні конфлікти: огляд західних концепцій // Этничность и власть: управление рисками и безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуацій. Материалы ХІ международного семинара 15-20 мая 2012 г., г. Ялта / Под ред. Т. А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 264-268.
 6. Шуляк С.В. Соседнее государство как интервент: кенийское вооруженное вмешательство в Сомали // Этничность и власть: коллективная память и технологии конструирования идентичности. Материалы ХІІ международного семинара 20-25 мая 2013 г., г. Ялта / Под ред. Т. А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 346-348.
 7. Шуляк С.В. Эфиопское вооруженное вмешательство в Сомали (2006-2009): мотивы и последствия // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Дніпропетровської сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.): у 6-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 1. – С. 61-63.
 8. Demianenko Y. I., Shuliak S. V. Refugee problem in Europe: the view of the German press (materials of Spiegel and FAZ) // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт., 2016. – С. 109-111.

Доцент кафедри (за сумісництвом)– к.н.соц.комун. Ятчук Ольга Михайлівна
 

У 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача). 
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»).
Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі. Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Yatchuk O.Model of modern interactive broadcasting action-action / O. Yatchuk // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 04 (16). – Режим доступу : https: //sp-sciences.io.ua/s2621818/yatchuk_olha_2017._model_of_modern_interactive_broad casting_actionaction._social_and_human_sciences._polishukrainian_scientific_journal_04_16
 2. Ятчук О. М. Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення / О.В. Лесюк, О. М. Ятчук, А.-О. М. Дворецька //  Вісник Харкывського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Вип. 12. – Харків, 2017.
 3. Ятчук О. М. Традиції медіакомунікації на телебаченні/ О.М. Ятчук // Теле- та радіожурналістика. Збірник наукових праць. – Вип. 14. – Львів, 2015. – С.260–263
 4. Ятчук О. М. Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство: наук. журнал. – 2014. – Вип. 19. – C. 22–23.
 5. Ятчук О. М. Контент інтерактивного мовлення / О. М. Ятчук // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип.39. – Львів: ЛНУ, 2014. – C. 520–528.
 6. Ятчук О. М. Интерактивный контент современного ТВ / О. М. Ятчук // Журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов. – Курск: Ред. журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов, 2013. – № 6 (84). – С. 180–183.
 7. Ятчук О. М. Перспективні напрями інтерактивної взаємодії з глядачем місцевих телеканалів (враховуючи досвід ТОВ ТРО "Маріупольське телебачення") / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство : наук. журнал. – 2013. – Вип. 17. – C. 17–18.
 8. Ятчук О. М. Тематичний та жанровий прогноз розвитку інтерактивного мовлення на регіональному телебаченні в контексті PR-технологій. / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство : наук. журнал. – 2013. – Вип. 18. – C. 120–123.
 9. Yatchuk O. M. Prospects for interactive broadcast on regional TV / O. M. Yatchuk // European Applied Sciences. – G. : ORT Publishing, 2013. – № 6. – P. 13–14.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Ятчук О. М. Інформаційного мовлення на регіональному телебаченні: сучасні ознаки та перспективні напрямки / О. М. Ятчук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя, 2017.
 2.  Ятчук О.М. Цифрове телебачення: західний та національний досвід комунікації  / О. М. Ятчук, А.-О.М. Дворецька, О.В.Лесюк  //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Електронний ресурс]  – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
 3. Ятчук О.М.  Тенденції жанрово-тематичного розвитку інтерактивних телепрограм / О. М. Ятчук //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Материали междунар. науч.-практ. конф. (28–29 лютого 2016 р.) [Електронний ресурс]. – URL : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2733#disqus_thread
 4. Ятчук О.М. Моделі розвитку регіональних телекомпаній / О. М. Ятчук //  Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. –  С. 142–146
 5. Ятчук О. М. Интерактивные программы в национальном телеконтенте: новые векторы исследования/ О.М. Ятчук // Медиа в современном мире. Молодые исследователи : материалы 14-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. Марченко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015. – С. 311–313
 6. Ятчук О. М. Методология и практика журналистской деятельности через призму интерактивного ТВ/ О.М. Ятчук // Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения: тезисы Междунар. науч. форума (23-24 апреля 2015 г.) / отв. ред. В.В.Васильева. - СПб.: Институт "Высш.шк. журн. и масс. комм." СПбГУ, 2015.
 7. Ятчук О. М. Огляд світового та вітчизняного досвіду в контексті вивчення телеаудиторії / О. М. Ятчук // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів XIV підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ / за заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 271–273.
 8. Ятчук О. М. Огляд технології забезпечення взаємодії з глядачем на прикладі програм телеканалу "Маріупольське телебачення" / О. М. Ятчук // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів XIV підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ / за заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2013. – С. 295– 296.
 9. Ятчук О. М. Перспективы интерактивных телепрограмм в контексте цифрового телевещания / О. М. Ятчук // Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспективы: материалы III междунар. науч.-практ. конф.. – Прага : Vědeckovyda-vatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. – С. 73–78.  

 

Склад кафедри

Кафедра менеджменту налічує 15 викладачів: 3 доктори економічних наук та 12 кандидатів наук.

Завідувач кафедри– д.е.н. Петруня Юрій Євгенович

Петруня Юрій Євгенович

В 1983 році отримав вищу освіту в Київському державному університеті ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Політична економія».

Присуджено науковий ступінь доктора економічних наук 13 березня 2000 року та вчене звання професора кафедри економічної теорії та основ підприємництва 5 лютого 2001 року.

Заслужений діяч науки і техніки України. Викладає управлінські та економічні курси студентам, слухачам бізнес-шкіл та менеджерам протягом 30 років. Автор 25 підручників і навчальних посібників, із них 10 – з грифом МОН України. Має значний практичний досвід управлінської роботи, а також консалтингової роботи в ряді підприємств та організацій. Розробник законодавчих актів із питань акціонерного управління та інвестиційної діяльності. Протягом п'яти років був головою Експертної ради з менеджменту ДАК МОН України, тривалий час працював у складі Науково-методичної комісії МОН України з менеджменту, протягом семи років входив до складу експертної ради ВАК України. Проходив стажування у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах.

Має досвід науково-педагогічної роботи 38 років.

Основний напрям наукової роботи: проблеми підвищення ефективності корпоративного управління в Україні, маркетингового управління, вдосконалення державного регулювання інвестиційної та корпоративної діяльності; конкурентоспроможності освітніх систем, економіки освіти, маркетингу на ринку освітніх послуг; шляхи вдосконалення вищої економічної освіти в Україні в контексті ринкової трансформації економіки та європейської економічної інтеграції.

Електронна адреса: 12ptr1212@gmail.com

Основні дисципліни, що викладає: «Маркетинг», «Основи економічної теорії», «Стратигічне управління».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с.
 2. Петруня Ю.Є. Управлінські рішення та «суспільна думка»: макрорівневий аналіз // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. – С. 5-11.
 3. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / за ред. Ю.Є. Петруні. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 207 с. (з грифом МОН).
 4. PetrunyaY., OleksienkoR. Regulaciecelneprawawlasnosciwwarunkachmiedzynarodowegohandlutowarami // Politikacelna; ekonomia, pravo, praktika. Szczecin , 2015. p. 173-182.
 5. Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. д.е.н. Петруні Ю.Є. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 245 с.
 6. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, В.Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с.
 7. Петруня Ю.Є. Формування та відтворення акціонерного капіталу: механізм управління та суперечності / Ю.Є. Петруня // Академічний огляд. - 2015. - № 1. - С. 18-22.
 8. Петруня Ю.Є., Коляда С.П., Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Дніпропетровськ, Університет митної справи та фінансів, 2016. – 211с. (з грифом МОН).
 9. PetruniaY. “Publicchoice” andmarketing-managementprocesses // Вісник Академії митної служби України: Серія «Економіка». – 2015. - №1. – С. 5-11.
 10. Петруня Ю.Е. Международные инвестиционно-финансовые процессы и их учет в управленческой деятельности // Стратегии развития финансовых рынков стран СНГ: сборник научных статей / под ред. Б.Б. Рубцова, В.К. Кубликова. М.: Финансовый университет, 2012. – С. 24-33.
 11. Управлінські рішення в бізнесі та соціальна відповідальність // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка : М-во освіти і науки України : Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с.
 12. Петруня Ю.Є. Відтворення капіталу в контексті управління інвестиційною діяльністю // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. - №1. – С. 248-253.
 13. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища відприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / кол. авт.: Ю.Є. Петруня, В.Ю. Єдинак, Ю.О. Кахович та ін.. : за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 15. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории : учеб. пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания, 2011. – 359 с. (з грифом МОН України).
 16. Экономика цивилизаций в глобальном измерении. Монография / Под ред. А.А. Пороховского, В.Н. Тарасевича. – Москва: ТЕИС, 2011. – 768 с.
 17. Macroeconomics / A.O. Zadoia, Y.E. Petrunia, S.V. Kuzminov, O.M. Trushenko, A.O. Kosyakina. – Dnipropetrovsk: AlfredNobelUniversity, Dnipropetrovsk, 2011. – 296 p.
 18. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: "Центр учбової літератури", 2016. – 376 с.
 19. Митна енциклопедія: У двох томах. / Редкол.:… І.Г. Бережнюк (відп. ред..) та інші. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с.

Професор кафедри – д.е.н. Івашина Олександр Флорович

Івашина Олександр Флорович

У 1987 році закінчив Ленінградський державний університет за спеціальністю "Політична економія", економіст, викладач політичної економії.

У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (тема дисертації "Інституціоналізація економічного розвитку").

У 2014 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Виконує обов’язки директора навчально-наукового інституту “Фінансова академія”.

Має понад 100 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – інституціональна економіка.

Основні дисципліни, що викладає: «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки».

Електронна пошта: ivashina_aleks@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Має понад 100  наукових публікацій, серед яких:

 1. Івашина О. Ф.  Формування   інституціонально-правових   засад регулювання  ЗЕД / О. Ф. Івашина, К. І. Новікова //  Управління  в  умовах економічної  глобалізації : монографія  /  за ред. д. е. н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ :   АМСУ,  2010. – С. 129–144. 
 2. Івашина О. Ф.Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 309–314.
 3. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник  Івашина О. Ф., Новікова К.І. – . Дніпропетровськ, вид-во “Грані”, 2014. – 200 с.
 4. Івашина О.Ф. Оцінка конкурентоспроможності людських ресурсів /О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект : матеріали наук.-практ. конф., 28 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 12-13.
 5. Івашина О.Ф. Інституціональне середовище економічної модернізації  / О. Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 18–22.
 6.  Івашина О.Ф. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності/ О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Економічний простір. – 2015. – 102. –  С. 49-60.
 7.  Івашина О.Ф. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – С. 309-314.
 8. Івашина О.Ф. Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій розвитку / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 8-12.
 9. Івашина О.Ф. Проблема раціональності в “основному напрямі”  економічної теорії / Івашина О. Ф. // Ефективна економіка. – 2014. – №7 (електронне фахове видання).
 10. Івашина О. Ф. Інституціоналізм / О. Ф. Івашина // Історія економічних вчень [Текст] : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю.С. - К. : "Центр учбової літератури", 2015. – с. 208–240.
 11. Івашина О.Ф. Макроекономіка:  навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О.Ф.Івашина, Р.Ю. Олексієнко, С.Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 12. Івашина О.Ф. Модернізація фінансової системи України в умовах глобалізацій них процесів /О.Ф. Івашина, В.В. Даценко // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 20 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. –     С. 158-160.
 13. Івашина О. Ф. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 14. вашина О. Ф. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 15. Івашина О. Ф. Підходи до оцінки імперативів фінансової безпеки держави / М. В. Ковальчук, О. Ф. Івашина // Економіка і суспільство (електронне видання). – 2017. Посилання на номер: http://www. economyandsociety. in.ua/index.php/journal-916.Івашина О. Ф. Імперативи фінансової безпеки держави / М. В. Ковальчук, О. Ф. Івашина // Економічний форум. – 2017. Посилання на журнал: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zhurnal-ekonomichniy-forum. 17.Івашина О. Ф. Критерії ефективності управління національною економікою"/ О. Ф. Івашина //Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu - 2017», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science». – 92–94 s.
 16. Івашина О.Ф. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження управлінських систем у національній економіці / Івашина О.Ф., Павлова К.І.  // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Професор кафедри – д.е.н. Осадча Наталія Вікторівна

Osadcha

В 1998 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю "Менеджмент у виробничий сфері".

Працює в Академії з 2002 року.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.01 – економіка промисловості 8 липня 2001 року та вчене звання доцента 22 грудня 2006 року.

23 травня 2014 року присуджено ступінь доктора економічних наук. Тема докторської дисертації «Державне регулювання інституційних змін у митній політиці»

Основний напрям наукової роботи: модернізація митної справи в Україні.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Самоменеджмент».

Електронна адреса: nosadcha86@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./за ред. Ю.Є. Петруні. - 2-ге видання.- К.: Центр учбової літератури, 2011.-216 с.
 2. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./за ред. Ю.Є. Петруні. - 2-ге видання.- К.: Центр учбової літератури, 2011.-216 с.
 3. Осадча Н.В. Процес адаптування національного митного законодавства до вимог ЄС // Економіка промисловості. -2013.- №1 - 2.- С. 288 - 296.
 4. Осадча Н.В. Процес адаптування національного митного законодавства до вимог ЄС / Н.В. Осадча // Економіка промисловості. – 2013. – № 1-2 (61-62). – С. 288-296.
 5. Осадча Н.В. Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС: перспективи та небезпеки / Н.В. Осадча // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 3 (33). – С. 120-131.
 6. Осадча Н.В. Проблемні аспекти інвестиційної діяльності в індустріальних парках/ Н.В. Осадча // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип 4. – С.63-75
 7. Осадча Н. В., Петрова Г.Є. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами Азії// Вісник економічної науки України . -№ 4 (31). 2016– с.92-405.
 8. Осадча Н.В., Ченцов В.В., Заруцька Шляхи активізації інноваційної політики України// Вісник економічної науки України .- № 1 (32).- 2017.- с.44-47.
 9. NataliaOsadcha,OleksiiKvilinskyi/ Analysis of foreign experiences for organization of resources export in Ukraine (based on the example of the scrap metal) // Prawno-economiczne czanse i bariery rozwoju przedsiebiorczosci w Polsce i Europie. / redakcja naukowa:Marian Stefanski / - Lublin, 2017. – 163-170.
 10. Осадча Н.В. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні та формування ефективного менеджменту // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 124 - 140.

Доцент кафедри– к.е.н. Літовченко Богдан Васильович

Літовченко Богдан Васильович

У 1983 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» .

У 1992 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія (тема дисертації «Людина в сучасних економічних концепуіях Заходу»).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовінішньоекономічної діяльності та митної справи.

Має досвід роботи у органах державного управління, академічних організаціях, бізнес-компаніх.

Національний координатор e-learning програм Всесвітньої митної організації в Україні; розробник системи управління дистанційного навчання ПриватБанку; учасник проекту Місії ЄС з прикордонної допомого Молдові та Україні (EUBAM) з питань професійної підготовки управлінців.

Сфера наукових інтересів: філософія менеджменту, стратегічне управління; міжнародний менеджмент; розробка креативної школи менеджменту.

Основні дисципліни, що викладає: «Основи менеджменту», «Стратегічне управління»; «Міжнародний менеджмент».

Електронна пошта:bvlitovchenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Літовченко Б.В. Креативна школа менеджменту для креативної економіки: виклик часу чи ілюзія / Б.В. Літовченко // Економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 4, 2015. – СС. 5-10.
 2. Літовченко Б.В. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації / Б.В. Літовченко, С.П. Коляда // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2015. - № 1 (53). – С. 61 – 67.
 3. Літовченко Б.В. Глобалізація і розвиток моральної відповідальності національного менеджменту / Б.В. Літовченко // Вісник економічної науки України, 2015. - № 2 (29) – СС. 47-52.
 4. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / за ред. Ю.Є. Петруні. – 3-тє вид. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015.. – 209 с.
 5. Літовченко Б.В. Моральна відповідальність менеджменту в контексті глобалізації / Б.В. Літовченко, Н.С. Ковтун // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 228 с. – С. 98-100
 6. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі організації / Б.В. Літовченко, А.Ф. Левітан // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – 216 с. – С. 12-14
 7. Менеджмент. Практикум: навч. посібн. / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 133 с.
 8. Літовченко Б.В. Інститут людини в сучасних економічних дослідженнях / Б.В. Літовченко // Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: "Центр учбової літератури", 2016. – 376 с. – С. 248-255
 9. Літовченко Б.В. Теорія організації як основа формування засад само менеджменту / Б.В. Літовченко, Н.В. Осадча // Вісник економічної науки України, 2016. - № 1 (30) – СС. 98-106
 10. Litovchenko B. Challenges of the creative economy to organization nature // Современныетенденциивэкономикеипубличноеуправление. Сборник трудов участников международной научно-практической конференции / под редакцией В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой. – Ростов-на-Дону: ЮРИУФ РАНХиГС, 2016. – 263 с. – С. 238-247
 11. Litovchenko B. Origin of the creative school of management: retrospective analysis // Journal of European Economy. Vol. 15 (№ 4). December 2016. P. 361-377
 12. Літовченко Б.В. Зародження креативної школи менеджменту: ретроспективний аналіз / Б.В. Літовченко // Журнал європейської економіки. – 2016. – Том 15 (№ 4). – Грудень. – С. 369-385
 13. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі та культурі організації / Б.В. Літовченко // Науковий погляд: економіка та управління, 2016. – № 1 (55). – СС. 116-124.
 14. Литовченко Б.В. Человеческое измерение управления знаниями в современном менеджменте // Б.В. Литовченко, А.И. Губа // Современные проблемы управления социально-экономическими системами: теория, методология, практика: Сборник трудов участников международной научно-практической конференции, 29-30 мая 2017 г. / Под ред. В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой – Ростов н/Д: ЮРИУ РАНХиГС, 2017. – 376 с. – СС. 330-340
 15. Litovchenko B., Kuriljak V. Formation of the creative organization in the global information environment // Journal of European Economy. Vol. 16. № 2 (61). April - June 2017. P. 184-196
 16. Літовченко Б.В. Формування креативної організації у глобальному інформаційному середовищі / Б.В. Літовченко, В.Є. Куриляк // Журнал європейської економіки. - 2017. - Т. 16, № 2. - С. 193-206.
 17. Літовченко Б.В. Людський вимір організації / Б.В. Літовченко, В.Ю. Єдинак // Науковий погляд: економіка та управління, № 2 (58), 2017. С. 30-40
 18. Літовченко Б.В. Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі: монографія. – Дніпро: Ліра, 2017. – 268 с.
 19. Літовченко Б.В. Гносеологія менеджменту: «метафізика» та «фізика» // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 24-34.

Доцент кафедри – к.е.н. Коляда Світлана Петрівна

Kolyada

У 1993 р. закінчила Харківський державний аграрний університет за спеціальністю - «Економіка та управління в галузях АПК» та здобула кваліфікацію «Економіст-організатор».

У 1999 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Тема дисертації: «Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження енергоємності продукції рослинництва».

Має досвід роботи:

 1. за фахом на підприємстві;
 2. на керівних посадах – начальник відділення АК АПБ «Україна»;
 3. як фізична особа-підприємець за напрямком діяльності «консалтингові послуги з питань комерційної діяльності та управління»;
 4. більше 20 років науково-викладацького стажу.

Має наукове звання – Доцент кафедри міжнародного менеджменту з 19.06.2003 р., аттестат ДЦ №007710

Сфера наукових інтересів: управління персоналом; менеджмент організацій; самовдосконалення; особистісна ефективність, лайф-коуч.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Управління персоналом».

Електронна пошта: svetlankolyada@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1.  Коляда С.П. Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності / С.П. Коляда, Л. О. Алмаз, О. О. Гребенок // Вісник АМСУ. – 2013. - №1. – с. 110-118
 2. Kolyada S., State customs service as the institute of influence on the national economic security / С.П. Коляда // Украина – Болгария – ЕвропейскийСоюз: Современноесостояниеиперспективы. Сборник с докладами ІІІ международной научно-практической конференции. Том 1. Варна – Херсон: Издательство «Наука и экономика», 2014. – с. 258-262.
 3. Коляда С.П. Искусство общения / С.П. Коляда / Днепропетровск, 2014. – 36 с.
 4. Коляда С.П. Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу / С.П. Коляда, В.І. Рябой // Вісник АМСУ. – 2014. - №1. – с. 112-120
 5. Коляда С.П. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучінгу до фасилітації / С.П. Коляда,  Б.В.Літовченко // Вісник АМСУ. – Серія «Економіка». – 2015. - №1. – c. 61-67.
 6. Коляда С.П. Вплив конфлікту в організації на підвищення ефективності праці / С.П. Коляда, І.В. Костогриз // Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 жовтня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2015. – с.65-67.
 7. Коляда С.П. Фінансова глобалізація України в контексті банків з іноземними інвестиціями / С.П. Коляда,   В.А.Тесленко //«Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 20 листопада 2015. – c. 151-152.
 8. Коляда С.П. Взаимосвязь и взаимозависимость личной эффективности и национального сознания/ С.П. Коляда //Мир науки и инноваций. – Выпуск 2 (2). Том 10. – Иваново: Научный мир, 2015 – с.50-54. – Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/mnii/m215-10.pdf ЦИТ: m215-070
 9. Коляда С.П. Формування зовнішньоекономічної стратегії розвитку підприємства (на прикладі ПАТ КБ«Приватбанк») / С.П. Коляда, А.О. Пустовойтова // Освіта, економіка, управління, право: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів студентської міжнародної науково-практичної конференції30 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2015. – с.7-11. Режим доступа:http://conf.at.ua/30_11_2015_msnpk.pdf
 10. Коляда С.П. 7 законов личной эффективности / С.П. Коляда / Днепропетровск, 2015. – 63с.
 11. Коляда С.П. Взаимосвязь и взаимозависимость личной эффективности и национального сознания / С.П. Коляда //Мир науки и инноваций. – Выпуск 2 (2). Том 10. – Иваново: Научный мир, 2015 – с.50-54. Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/mnii/m215-10.pdf ЦИТ: m215-070
 12. Коляда С. П. Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні / С.П. Коляда, В.І. Рябой // Бизнес-Информ. – 2016. – № 3. – с. 238-243
 13. Коляда С.П., Литвиненко К.О. KEYPERFORMANCE INDICATOR – применение системы в разработке мотивации украинских предприятий// International ScientificConference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU.  p.  96-99.  
 14. Коляда С.П., Менеджмент. Практикум. Навчальний посібник / С.П. Коляда, Ю.Є. Петруня, Б.В.Літовченко, Н.В. Осадча, Н.С. Ковтун. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2016. – 133с
 15. Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. / С.П. Коляда, Ю.Є. Петруня, Н.С. Ковтун. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2016. – 215 с.
 16. Коляда С.П. Современный менеджмент: эффективные стратегии лидерства / С.П. Коляда. – Днепропетровск. Изд-во «Лира», 2016. – 104с.
 17.  Коляда С.П. Тріади менеджменту – креативний підхід до розвитку організації / С.П. Коляда // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. С. 21-28.
 18. Комарова К.В., Коляда С.П. Лідерство: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К.В. Комарова, С.П. Коляда  – Дніпро, 2017. – 452 с.
 19. Koliada S.  Leadership: The seven laws of personal efficiency / S.Koliada. - Dnipro, 2017. - 64 p.
 20.  Коляда С.П. Креативний менеджмент як фактор конкурентоспроможності національної економіки // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 60 - 69.

Доцент кафедри – к.е.н. Петруня Віра Юріївна

В 2003 році отримала вищу освіту Національному гірничому університеті, за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Працює в Академії з 2009 року.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища 12 березня 2008 року та вчене звання доцента 29 березня 2012 року.

Основний напрям наукової роботи: Вплив економічної глобалізації на маркетинговий менеджмент.

Основні дисципліни, що викладає: «Маркетинг», «Основи маркетингу».

Електронна адреса: petrunyavera@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Петруня В.Ю. Зовнішнє середовище підприємства: управлінське врахування фактору митного регулювання// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) [Текст]: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – Т.1. – С. 184–185.
 2. Петруня В.Ю. Глобалізаційна детермінанта маркетингового середовища та її врахування в управлінні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: збірник наукових праць. Полтава. - Видавець Шевченко Р.В., 2013. - С. 398-400
 3. Петруня В.Ю. Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. - №1. - С. 70-76
 4. Петруня В.Ю., Коваленко О. Міжнародний менеджмент:особливості роботи з персоналом // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. Дніпропетровськ: Університет імені А.Нобеля, 2014. – с. 119-120
 5. Петруня В.Ю. Глобалізаційна  трансформація маркетингового середовища та управління/ Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ АМСУ, 2014.- с.10-12.
 6. Петруня В.Ю., Геращенко С.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. - №1. - С.61-68.
 7.  Петруня В.Ю. Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти. Вісник Академії митної служби України. – 2015.- №1.
 8. Петруня В.Ю. Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств // Академічний огляд. – 2015. - №2. – С. 106-110.
 9. Петруня Ю.Э., Петруня В.Ю. Глобалізаційний вплив та його врахування в маркетинговому стратегічному управлінні. Матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, УМСФ. – 2015.
 10. Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123
 11.  Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 12. Основи економіч ної теорії. Практикум:навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю.Петруня, Н.С. Ковтун. – (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. -76 с.
 13. Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123
 14. В.Ю. Петруня, С. О. Геращенко. Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро. - №1(57). – 2017.
 15. Петруня В.Ю. Глобалізаційні детермінанти середовища діяльності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2017. - № 58 (спецвипуск). – С. 332-333 (Тези доповідей та матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 8-10 червня 2017 р., м. Харків).  
 16. Петруня В.Ю. Оцінка бізнес-середовища в контексті управлінських рішень // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 85 – 92.

Доцент кафедри – к.е.н. Маляр Дмитро Віталійович

Маляр Дмитро Віталійович

У 1997 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет та здобув кваліфікацію спеціаліста з менеджменту у виробничій сфері.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук з економічної теорії 08.01.01 – (тема дисертації «Концептуальні основи відтворення людського капіталу»).

Має досвід роботи в інших навчальних закладах, органах місцевого самоврядування та комерційних компаніях.

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, фінансовоекономічна безпека.

Основні дисципліни, що викладає: «Мікроекономіка», «Корпоративне управління», «Теорія організації».

Електронна пошта: maldim@bigmir.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Маляр Д.В., Брежнєва О.В.Складові та чинники розвитку нової економіки // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України. Колективна монографія. Ч.1. За редакцією д.е.н. Головчука А.Ф. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2010. – 304с. (С.188-194)
 2.   Маляр Д. В. Управління в умовах економічної глобалізації [Текст] : монографія / за ред. Д. е. н. Ю.Є.Петруні.  Дніпропетровськ: АМСУ, 2010.   - 200 с.
 3. Економічна теорія. Макроекономіка: підручник // Економічна теорія. Макроекономіка: підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - К.:Знання, 2012. - 206 с Маляр Д. В. Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2013. - № 2. - С. 81-91.
 4.   Маляр Д., Потапенко А., Єдинак В.Мікроекономіка: практикумю - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – 124 с.
 5. Маляр Д. В., Яворська О. Іноземна інвестиційна діяльність в Україні: стан та перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014.- с. 119-121.
 6. Маляр Д. В., Бойко Б.В. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у економіку України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014.- с. 82-83.
 7. Маляр Д. В. Інноваційний розвиток України в системі міжнародних індексів //Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2014. - № 2 (50). – С. 42 – 49.
 8. Маляр Д. В. Застосування теорії організації в корпоративному управлінні // Ефективна економіка. - 2015. -№12 - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4692.
 9. Маляр Д. В. Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2015. - №  2 (54). - С. 38.
 10. Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2015. - №  2 (54). - С. 34.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 331 с.
 12. Маляр Д. В. Застосування теорії організації в корпоративному управлінні (електронне фахове видання) // Ефективна економіка.  2015. №12.  - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4692.
 13.   Market transaction costs of corporate management // Економіка та суспільство (електронне фахове видання). -  2016. - № 4.  - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/5.pdf.
 14. Основи економічної теорії. Практикум : навч.  Посібник /  Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю. Петруня, Н.С. Ковтун.  - [Вид. 2-ге доповнене]. - Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. - 76 с.
 15. Макроекономіка. Частина ІІ: Конспект лекцій з дисципліни для студентів / В.В. Білоцерківець, С.П. Горобець, О.О. Завгородня та ін. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. - 33 с.
 16. Макроекономіка: Навч. посібник / за ред. В. В. Білоцерківця. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 139 с.
 17. Маляр Д.В. Диалектическоеединствоформирования корпоративного управления и организационнойкультурыхозяйственныхобществ // Современныетенденции в экономике и публичное управление. Сборник трудов участников международной научно-практической конференции Под редакцией В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой. - 2016. -с. 263.
 18. Маляр Д.В. Вплив глобалізації на корпоративні фінанси в Україні  // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – С.297.
 19. Маляр Д. В. ДВОЇСТА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів Міжнародної науклвл-практичної Інтернет-конференції. (м. Київ, 24 травня 2017 р.): КНУТД, 2017. − 385 с.
 20. Маляр Д.В. Вплив глобальних финників на корпоративне управління в Україні та світі // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 92 - 109.

Доцент кафедри – к.е.н. Кахович Юлія Олександрівна

Кахович

У 2002 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту .

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Захистила дисертацію на тему: «Формування та ефективне використання інноваційного потенціалу економічних систем».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Сфера наукових інтересів: управління інноваціями, управління якістю, управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент овнішньоекономічної діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент».

Електронна пошта: foryuliamail@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Прийняття управлінських рішень та управління ризиками як складові функціонування митних органів. //Економіка та держава. №4 – 2012 – с. 58-60
 2.  Кахович Ю.О. Manual metodico-didacticpentru cursul "Instrumentele conducerii eficiente" in redactia V. Zaioj Kishinev EUBAM – 2013. - С.181
 3. Кахович Ю.О. Сучасна  проблема експорту як основної характеристики ЗЕД. // Науковий вісник інноваційних технологій. Науково-методичне видання - №2 (7) – 2014 – с. 96 (стаття і конференція з сертифікатом учасника)
 4.  Кахович Ю.О. Проблеми управління ЗЕД підприємств в Україні та можливі шляхи їх подолання // Publishing house “breeze” Montreal. Canada. 2014 РИНЦ ISBN Германії Сonference Proceedings Citation Index- Social Scienices  Humanities (CPA-SSH)
 5.  Кахович Ю.О. Совершенствование ВЭД на предприятии. //Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 345 p. РИНЦ ISBN Германії Сonference Proceedings Citation Index- Social Scienices  Humanities (CPA-SSH)
 6. Кахович Ю.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч.посіб/ за заг ред. д.е.н Петруні Ю. Є. –Дніпропетровськ УМСФ, 2015- 216 с.
 7.  Кахович Ю.О. Проблеми відповідності якості української продукції міжнародним стандартам // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 2016 р. http: // global-national.in.ua/avtoram
 8.  Кахович Ю.О. Операційний менеджмент. Практикум. - Дніпропетровськ УМСФ, 2016 - 39 с.
 9. Кахович Ю.О. Мотивация в современнном управлении предприятия как социального субъекта // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки» - Класичний приватний університет, Запоріжжя – 2016 р.
 10. Мотивация в современном управлении предприятия как социального субъєкта// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Прогнозування економічного розвитку національної економіки“. -  КПУ, Запоріжжя - 2016, С. 81 -85
 11.  Kahovich Yu. O. Output of Ukrainian companies to the foreign markets by example of the EU market.// Глобальні та національні проблеми економіки // – № 13,  2016. - С. 133– 137 [Index Copernicus]
 12. Проблеми відповідності якості продукції міжнародним стандартам  // Глобальні та національні проблеми економіки // – № 11,  2016. - С. 133– 137 [Index Copernicus]
 13.  Класифікація інструментів хеджування валютних ризиків у ЗЕД // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №18
 14.   Кахович Ю.О., Кахович О.О. Проблемні питання формування митної політики // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». №2. - 2017 / www.lsej.org.ua [Index Copernicus]
 15.  Кахович Ю.О. Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Доцент кафедри – к.е.н. Єдинак Володимир Юрійович

Єдинак Володимир Юрійович 2

Закінчив у 2002 р. Академію митної служби України та здобув кваліфікацію економіста за спеціальністю “Облік і аудит” (диплом з відзнакою).

У 2003-2007 рр. навчався в аспірантурі Академії митної служби України за спеціальністю 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” без відриву від виробництва.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління народним господарством” в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Тема дисертації “Забезпечення економічної безпеки країни в умовах глобалізації”. Диплом кандидата економічних наук ДК № 066640 від 22.04.2011 р.

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Атестат доцента 12ДЦ №038126 від 03.04.2014 р.

Стаж науково-педагогічної роботи 14 років.

Присвоєно спеціальне звання – радник митної служби ІІ рангу.

Активно займається громадською роботою:

 1. 2003-2007 рр. – Голова Комітету у справах сім’ї та молоді Академії митної служби України.
 2. 2004 – 2006 рр. – Член студентської ради Дніпропетровської області.
 3. 2005 – 2006 рр. – Депутат Дніпропетровської молодіжної ради при міському голові.
 4. 2007 – 2016 рр. – Голова правління молодіжної громадської організації “Спілка молодих митників”.
 5. 2010-2011 рр. – Член Громадської ради при Державній митній службі України.
 6. 2010 – 2016 рр. – Головний редактор газети “Молодіжна митна служба”.
Електронна пошта: v.iedinak@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Монографії та інші наукові видання

 1. Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. Функціонування системи митного аудиту в Україні: управлінський аспект // Ефективна економіка. – 2013. – № 12 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2615.

 2. Єдинак В.Ю. Аналіз інвестиційної складової економічної безпеки України в умовах глобалізації та транснаціоналізації національної економіки // Економіка : реалії часу. – 2013. – № 4(9). – C. 93-100. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://economics.opu.ua /files/archive/2013/No4/93-100.pdf.

 3. Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України // Вісник АМСУ. Економіка. – 2013. – № 2 (50). –С. 51-60.
 4. Єдинак В.Ю. Інституціоналізація відносин у сфері забезпечення економічної безпеки України // Ефективна економіка. – 2013. – № 10. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2402.
 5. Маляр Д.В., Потапенко А.В., Єдинак В.Ю. Мікроекономіка : практикум. – Д. : Академія митної служби України, 2013. – 124 с.
 6. Митна енциклопедія : У двох томах. Т.1 / : Редкол. : … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. – (Митна справа в Україні. Т. 22).
 7. Митна енциклопедія : У двох томах. Т.2 / : Редкол. : … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 536 с. – (Митна справа в Україні. Т. 23).
 8. Єдинак В.Ю. Окремі аспекти митно-тарифного регулювання України в умовах асоціації з ЄС [Електронний ресурс] /В.Ю. Єдинак, С.О. Катайцева, А.В. Кисельова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3634.
 9. Єдинак В.Ю. Вплив митної політики на зовнішньоекономічну діяльність підприємств [Електронний ресурс] /В.Ю. Єдинак, Н. М. Плєшкова, С. П. Ніжніченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3581.Iedynak V. Y.
 10. The Analysis of Investment Attraction of Dnepropetrovs'k Region / Kharenko I.V., Iedynak V. Y., Krasnorudskyy V.B. // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- P. 159-164.
 11. Формування системи митного аудиту в Україні : Монографія / За заг. ред. Вакульчик О.М. Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014. – 208 с. – (Митна справа в Україні. Том 25)
 12. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 236 с.
 13. Iedynak V. Y. Features of Strategic Planning for Foreign Economic Activity of enterprises of Ukraine / Iedynak V.J., Rosymeiko M.,Maluchenko T. // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 321-325.
 14. Єдинак В.Ю. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні за допомогою митного тарифу [Електронний ресурс] / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Я. В. Бугай // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 76-78. Режим доступу до журналу: http://www.economy.in.ua/?op=4&z=3054&p=1.
 15. Єдинак В. Ю. Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління конкурентноздатністю підприємства в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Ю. Г. Барсукова, А. М. Кругліков, В.Ю. Єдинак // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3722.
 16. Єдинак В.Ю., Єдинак Т.С. Актуальні питання державного управління митної справи в Україні / В.Ю. Єдинак, Т.С. Єдинак // Науковий погляд : економіка та управління. – 2016. – № 1. – С. 145-151.
 17. ЄдинакВ.Ю. Людський вимір організації / Б.В.Літовченко, В.Ю.Єдинак // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – №2. – С.30–41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_2_5.
 18. Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ : навчальний посібник. // Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю.– Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 241 с.
 19. Єдинак В.Ю. Трансформація державного управління митною справою в Україні в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 110 – 123.

Доцент кафедри – к.е.н. Павлова Крістіна Ігорівна

Павлова

У 2007 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної політики держави»).

У 2014 році присуджено вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Має досвід науково-педагогічної роботи 9 років.

Двічі брала участь у роботі спеціалізованих вчених рад у якості офіційного опонента під час захисту кандидатських дисертацій.

Брала участь у розробці та проведенні тренінгу «Інструменти ефективного управління» у рамках співпраці з Місією EUBAM та отримала кваліфікацію тренера – фасилітатора.

Сфера наукових інтересів: митно-тарифне регулювання, інноваційно-інвестиційна безпека держави.

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка і фінанси підприємств», «Міжнародний фінансовий менеджмент».

Електронна пошта: Novikova_kristina@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Новікова К.І. Проблемні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави / Новікова К.І., Ковальчук М.В. // Бізнес-інформ. – № 10. – 2013. – С. 18 – 22.

 2. Новикова К.И. Учебно-методическое пособие для подготовки тренеров-фасилитаторов курса «Инструменты эффективного управления» / [Залож В., Филмер Э., Толс М., Колотовичева Н., Кириченко Е., Новикова К.И., Тодераш А.] // Одесса.: Миссия Европейского Союза по оказанию пограничной помощи Молодове и Украине – 2013. – 124 с.
 3. Новікова К.І. Трансформація митно-тарифного регулювання в контексті функціонування митних альянсів / Новікова К.І., Турик А.І. // Вісник Сумського національного університету. Серія «Економіка та менеджмент» - 2014. - № 5 (60). – С. 116 – 122.
 4.  Новікова К.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Зборовська О.М., Дубінський С.В., Волошко Н.О., Курінна І.Г., Климович Н.І., Новікова К.І. // Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 2014. – 228 с.
 5. Новікова К.І. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3431
 6. Новікова К.І. Окремі аспекти інвестиційно-інноваційної безпеки України / Новікова К.І. // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ.: Академія митної служби України. – 2014.
 7. Новікова К.І. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник / За ред. Івашини О.Ф. // Вид-во Грані. – 2014. – 200 с.
 8. Новікова К.І. Аналіз сучасного стану фінансової безпеки держави в умовах хаотично структурованої економіки / Новікова К.І. // Глобальні та національні проблеми економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/
 9. Новікова К.І. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіонально інноваційної системи Дніпропетровської області / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 1.
 10. Новікова К.І. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 2.
 11.  Новікова К.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Петруні Ю.Є. // Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – 216 с.
 12. Новікова К.І. Управління фінансовою безпекою держави в умовах хаотично структурованої економіки / Новікова К.І. // «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 24 квітня 2015. – С. 25 – 26.
 13.  Новікова К.І. Інноваційно-інвестиційна безпека: сучасні виклики та загрози / Новікова К.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 16 (42). – 2016 р. – С. 26 – 30.
 14.  Новікова К.І. Інноваційно-інвестиційна безпека України на сучасному етапі / Новікова К.І. // «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ.: Університет митної справи та фінансів. – 22 квітня 2016 р. – Т. 1. – С. 11 – 13.
 15.  Павлова К.І., Павлов А.Г. Удосконалення процесу формування та використання бюджету розвитку міста (на прикладі бюджету м. Дніпро) [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 16. квітень 2017 р. – режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017.
 16. Павлова К.І., Павлов А.Г. Проблеми наповнення бюджету розвитку міста у контексті забезпечення економічної безпеки на мезорівні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України (управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – С. 177-179.
 17. Аналіз впливу валютних ризиків на економічні результати підприємства [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 16. квітень 2017 р. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/85.pdf.]
 18.  Івашина О.Ф., Павлова К.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження управлінських систем у національній економіці // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Доцент кафедри – к.е.н. Олексієнко Роман Юрійович

Олексієнко Роман Юрійович

У 2002 році отримав вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю "Облік і аудит", кваліфікація – економіст.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації: «Митне регулювання прав власності як інструмент забезпечення економічних інтересів держави»).

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Має досвід роботи в митних органах (2002-2004 рр.). З червня 2004 року почав працювати в Академії митної служби України.

Сфера наукових інтересів: економічна теорія; макроекономіка; права власності; маркетинг; міжнародні конвенції.

У 2007 р. Олексієнко Р.Ю. виграв грант та у 2008 р. пройшов навчання у Міжнародному Університеті Андалусії (Іспанія, м. Баеза) за програмою «7-ий Магістерський Ступінь з Менеджменту, Доступу та Збереження Видів у Торгівлі: Міжнародний Аспект» («7th Master’s Degree in Management, Access and Conservation af Species in Trade: the International Framework») та отримав відповідний диплом.

У 2010 р. Олексієнко Р.Ю. виграв грант, наданий Місією Європейського Союзу по прикордонній допомозі Молдові та Україні (EUBAM), та у 2010-2012 рр. пройшов навчання в Університеті Канберри (Австралія) за програмою «Магістр з Міжнародного Митного Права та Адміністрування» («Master of International Customs Law and Administration») та отримав відповідний диплом.

Дисципліни, що викладає: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Стратигічне управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка», 

Електронна пошта: roman.dniepr@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Oleksiienko Roman. Organizational, economic and legal aspects of the state regulation of international trade in CITES species in Ukraine / Roman Oleksiienko // Customs Scientific Journal CUSTOMS. – Regional Office for Capacity Building & Regional Training Centers for the European Region of the World Customs Organization. Academy of Customs Service of Ukraine. – 2013. – № 2. – P. 34-50. – ISSN 2308-6971

 2. Олексієнко Р.Ю. Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 2 (50). – С. 42-50. (Серія: Економіка)

 3. Олексієнко Р.Ю. Порядок визначення митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій за недотримання митних правил при державному регулюванні ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 1 (49). – С. 37-46. (Серія: Економіка)
 4. Митна енциклопедія: У двох томах. Т.1/: Редкол.: … 
 5. І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. – (Митна справа в Україні. Т. 22). – C. 69-70, 127, 255.
 6.  Oleksiienko, Roman. Customs regulation of property rights in the plane of international trade in goods / Yuri Petrunya, Roman Oleksiienko // Polityka Celna – Ekonomia, Prawo, Praktyka / Redakcja Ewa Gwardzińska etc. – Szczecin: Wydawnictwo BW. – 2014. – 527 p. (Biblioteka Celnej Książki) – P. 173-181. (1,36 у.д.а.)
 7.  Олексієнко Р.Ю. Сутність і передумови трансформації прав власності суб’єктів у сфері митного регулювання ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1 (51). – С. 16-21. (Серія: Економіка) (0,54 у.д.а.)
 8. Олексієнко Р.Ю. Основи державного контролю та регулювання міжнародної торгівлі об’єктами фауни і флори в Україні / Р.Ю. Олексієнко, К.О. Влаєв, В.Д. Левенцов // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2402. Електронне фахове видання (0,77 у.д.а. = 17 стр. 1,5 интервал)
 9. Алексеенко Р.Ю. «Общественный выбор» в контексте управленческих процессов / Ю.Е. Петруня, Р.Ю. Алексеенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2014. – №3 (47). – С. 25-33. (1,08 у.д.а.)
 10. Олексієнко Р.Ю. Застосування заходів митного регулювання відносин власності у розрізі доцільності та ефективності санкцій при порушенні митних правил / Р.Ю. Олексієнко // Митна безпека, 2014. – № 1. – С. 96-102.
 11.  Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О. Ф. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, С. Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / кол. авт. : Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін. ; за заг. Ред.. д.е.н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с. (10 д.а.)
 13. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О. Ф. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, С. Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 14.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / кол. авт. : Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін. ; за заг. Ред.. д.е.н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 15. Олексієнко Р.Ю. Особливості використання маркетингових технологій для підтримання попиту на ринку нафтопродуктів / Р.Ю. Олексієнко, Д.В. Мостова // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 20 листопада 2015. – С. 87-88.
 16. Операційний менеджмент. Практикум / Ю.О. Кахович, Б.В. Літовченко, Р.Ю. Олексієнко, Н.В. Осадча. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 42 с.
 17. Олексієнко Р.Ю. Щодо обґрунтування ефективності застосування санкцій за недотримання митних правил у розрізі захисту економічних інтересів держави / Р.Ю. Олексієнко // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 22 квітня 2016. – С. 284-286.
 18. Олексієнко Р.Ю. Дослідження першопричин виникнення інтересів  економічних суб’єктів щодо виходу на міжнародні ринки / Р.Ю. Олексієнко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. - С. 104-111.
 19. Олексієнко Р.Ю. Адаптація інтересів та можливостей економічних суб’єктів до умов міжнародного інтеграційного процесу // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 153 - 164.

Доцент кафедри – к.е.н. Пасічник Тарас Олегович

Пасічник Тарас Олегович

У 2009 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Освіта у системі економічної безпеки національної економіки»).

Має досвід роботи сфері управління комерційною діяльністю торговельного підприємства.

Сфера наукових інтересів: управління інноваціями, маркетинг, логістика, менеджмент організацій.

Основні дисципліни, що викладає: «Логістика», «Маркетинг», «Управління інноваціями», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний розвиток підприємства».

Електронна пошта: taras.pasichnyk@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Пасічник Т. О. Людський капітал у системі економічної безпеки національної економіки / Т. О. Пасічник // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013.

 2. Пасічник Т. О. Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2013. - №1. – С. 118-123.
 3. Пасічник Т. О. Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2013. - №2. – С. 125-132.
 4. Пасічник Т. О. Конкуренція як чинник інноваційного розвитку національної економіки / Т. О. Пасічник // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект. Тези міжнар. наук.-практ. конф., 2014 р. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.
 5. Пасічник Т. О. Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2014. - №2. – С. 98 – 105.
 6. Пасічник Т. О. Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств / Т. О. Пасічник // Сталий розвиток економіки. - 2014. - №3. – С. 109 – 114.
 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін.]; за ред. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 8. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.]; за ред. Ю. Є. Петруні. – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 209 с.
 9. Пасічник Т. О. Ефективне управління інноваційним процесом компанії / Т. О. Пасічник // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). Тези міжнар. наук.-практ. конф., 20 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015.
 10. Літвінчук А. В., Мороз Я. В., Пасічник Т. О. Особливості розвитку венчурного інвестування в Україні  // Інноваційна економіка (науково-виробничий журнал). – Вип. 9-10. – 2016. - С.65 – 70.
 11. Пасічник К. С., Пасічник Т. О. Особливості обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про умовні активи та зобов’язання у контексті переходу на МСФЗ. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і практика: інноваційний підхід», м. Париж, Франція, 29 вересня 2017 р. – С. 195-198.
 12. Пасічник Т.О. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 69 – 84.

Доцент кафедри –  к.е.н. Комарова Катерина Володимирівна

Komarova

У 1989 році закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У 2002 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія (тема дисертації «Іноземні інвестиції в системі становлення ринкової економіки України»).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Стаж науково-педагогічної діяльності у ВНЗ 3-4 рівня акредитації становить 18 років.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління підприємством; менеджмент організацій; лідерство, організаційна культура.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Маркетинг», «Лідерство».

Електронна пошта: katerinakomarova@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar
 1. Комарова К.В. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів». –  Дніпропетровськ: ДДФА, 27-29 березня 2013 р. – С. 454-456.
 2.  Комарова К.В. Організаційна культура як фактор забезпечення конкурентоспроможністю підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічному розвитку країни та регіонів». – Дніпропетровськ : ДДФА, 28 березня 2014 р. – С. 335-337.
 3. Комарова К.В. Сучасні концепції стратегічного управління в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  «Управління соціально-економічним розвитком країни та регіону: соціально-економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації». – Дніпропетровськ : ДДФА, 28 листопада 2014 р. – С. 111-112.
 4.  Комарова Е.В. Управление командами: учебное пособие / Е.В. Комарова, Н.И. Редина. – Днепропетровск : ДГФА, 2014. – 212 с.
 5. Падерін І.Д. Маркетинг: навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.Д. Падерін, К.О. Сорока, К.В. Комарова / за  ред. Н.І. Редіної. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. – 260 с.
 6.  Комарова К.В. Проблеми формування систем соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах господарювання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації». – Дніпропетровськ : ДДФА, 27 березня 2015 р. – С. 318-320.
 7.  Комарова К.В. Корпоративна соціальна відповідальність як складова стратегії управління підприємствами малого та середнього бізнесу // К.В. Комарова, Н.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2016. - № 5-6 (63). – С. 25-30.
 8. Комарова К.В. Теоретичні основи стратегічного управління змінами на підприємствах малого та середнього бізнесу / І.Д. Падерін, К.В. Комарова, І.О. Лебідь // Стратегічне управління  підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф., ак. АЕНУ І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 280 с.
 9. Комарова К.В. Корпоративна соціальна відповідальність як складова стратегії управління підприємствами малого та середнього бізнесу / К.В. Комарова, Н.В. Ковальчук // Стратегічне управління  підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф., ак. АЕНУ І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 280 с. 
 10. Комарова К.В., Тіщенко В.Г. Особливості конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації ринку // Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 9–10 грудня 2016 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. – 180 c. – С. 52 - 55.
 11. Комарова К.В. Особливості управління віртуальними підприємствами в умовах глобалізації ринку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції». –  Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 21-22 квітня 2016 р. – С. 241-243.
 12. Комарова К.В. Лідерство: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К.В. Комарова, С.П. Коляда. - Дніпро: 2017. – 430 с.
 13. Комарова Е. В. Концепція організації, що навчається: проблеми індивідуального та організаційного навчання// Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - № 2 (56). – С. 110 – 119.
 14.  Комарова К.В., Журавель А.І.Віртуальні організації в умовах глобалізації: розвиток та особливості управління // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Шістнадцяті економіко-правові дискусії (економічне спрямування)“. -  Львів. – 2017. – 147 с. – С. 58 - 61. [РІНЦ/RSCI]
 15. Комарова К.В. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкруентоспроможності українських підприємств на міжнародному рівні / К.В. Комарова, Н.В. Ковальчук // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 47 - 59.

Доцент кафедри -  к.е.н. Ковальчук Наталія Володимирівна

Ковальчук Н

У 1984 році закінчила Дніпропетровський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва».

У 2008 році присуджено науковий ступіть кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності), тема дисертації «Формування сільськогосподарськими підприємствами пропозиції на ринку зерна».

У 2011 році отримала диплом доцента кафедри.

Сфера наукових інтересів: зовнішня торгівля аграрних підприємств, соціальна відповідальність бізнесу.

Дисципліни, що викладались у 2015/16 н.р.: «Менеджмент», «Маркетинг», «Організаційна культура», «Тайм менеджмент».

Електронна пошта: n.v. kovalchuk@gmail.com

Профіль у Google Scholar
 1. Ковальчук Н.В. Пріоритети інтеграції України. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів» Дніпропетровськ: ДДФА, 28 березня 2014 р. – С.363-365
 2. Ковальчук Н.В. Економічні аспекти пріоритетів інтеграції України. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. –  №1. – С.81-88.
 3. Ковальчук Н.В. Особливості соціальної відповідальності в аграрному бізнесі. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. –  №1. – С.43-53.
 4. Ковальчук Н.В. Соціально відповідальний маркетинг. Економіка та підприємниц-тво. Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів у 2 ч. Ч.1, Випуск №34-35. – Київ: КНЕУ, 2015. 219-228.
 5. Ковальчук Н.В. Соціальна відповідальність  як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України  // Інноваційна економіка . – № 5-6 (63),  2016. – С. 25-30
 6. Ковальчук Н.В. Корпоративна соціальна відповідальність як складова стратегії управління підприємствами малого та середнього бізнесу / К.В. Комарова, Н.В. Ковальчук // Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : монографія за наук. ред. д.е.н., проф., ак. АЕНУ І.Д. Падеріна. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2016. – 184 с. – С. 44–54.
 7. Ковальчук Н.В. Соціально відповідальна реклама // Матеріали економічної наукової  інтернет-конференції «Наукові підходи у реформуванні сучасної економічної системи». - 25 квітня 2017 р. Тернопіль, 2017 р. – С.47-50 .[РІНЦ / RSCI].
 8. Ковальчук Н.В. Рейтинги з корпоративної соціальної відповідальності як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств // Науковий погляд:економіка та управління //.– № 1 (57), 2017. – С.82-89.
 9. Ковальчук Н.В. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкруентоспроможності українських підприємств на міжнародному рівні / Н.В. Ковальчук, К.В. Комарова // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 47 - 59.

Доцент кафедри -  к.е.н. Ковтун Наталія Сергіївна

IMG 4839

У 2004 році отримала вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікація – економіст.

У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (тема дисертації ”Людські ресурси в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки”).

Має досвід роботи у вищому начальному закладі більше 16 років, з них 5 років науково-педагогічного стажу.

Сфера наукових інтересів: людські ресурси, конкурентоспроможність людських ресурсів, конкурентоспроможність національної економіки.

Дисципліни, що викладає: “Історія економіки та економічної думки”, “Основи економічної теорії”, “Історія вчень менеджменту”.

Електронна пошта: nk.kovtun260780@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar
 1. Ковтун Н.С. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки / О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 2 (50). – Серія «Економіка». – С. 65-73.
 2. Ковтун Н.С. Інституціональні чинники формування конкурентних переваг людських ресурсів / Н.С. Ковтун // Економічний простір. – 2014. – № 84. – С. 68-79. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 3. Ковтун Н.С. Імперативи розвитку конкурентоспроможності національної економіки  / Н.С. Ковтун //  Економічний простір. – 2014. – № 86. – С. 83-97. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 4. Ковтун Н.С. Розвиток конкурентних переваг людських ресурсів у національній економіці / Н.С. Ковтун // Актуальні проблеми світової та національної економіки: Міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26 бер. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 130-132.
 5. Ковтун Н.С. Інституціональні фактори створення конкурентних переваг людських ресурсів / Н.С. Ковтун // Новината за напреднали наука – 2014 : материали за Х межд. науч.- практ. конф., 17-25 трав. 2014., София. – Софія : Бял ГРАД-БК ООД, 2014. – Т. 3. Икономики. – С. 7-10.
 6. Ковтун Н.С. Чинники розвитку конкурентоспроможності національної економіки / Н.С. Ковтун // Naukowa prezestrzen Europy – 2014 : materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktyczneu konferencji, 7-15 kwietnia 2014., Przemysl. – Przemysl : Nauka i studia, 2014. – Vol. 4. Ekonomiczne nauki. – Str. 41-44.
 7. Ковтун Н.С. Оцінка конкурентоспроможності людських ресурсів / Н.С. Ковтун, О.Ф. Івашина // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект : матеріали наук.-практ. конф., 28 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 12-13.
 8. Ковтун Н.С. Формування конкурентних переваг людських ресурсів в національній економіці / Н.С. Ковтун // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4 (435). – С. 29-34. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 9.  Ковтун Н.С. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності  / Н.С. Ковтун, О.Ф. Івашина, С.Ю.Івашина // Економічний простір.  2015.- №102  – С.49-60.  (Включений до наукометричних баз Index Copernicus).
 10.  Ковтун Н.С. Моральна відповідальність менеджменту у контексті глобалізації / Н.С. Ковтун, Б.В.Літовченко // «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономіч-ної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.98-100.
 11. Ковтун Н. С. Основи економічної теорії. Практикум: навчальний посібник / Петруня Ю.Є., Маляр Д.В., та ін. - (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 76 с.
 12. Ковтун Н. С. Менеджмент. Практикум : навч. посібн. /  Ю.Є.Петруня, С.П.Коляда,  Б.В.Літовченко та ін. – [2-ге вид., доп. та переробл.].– Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 133с.
 13. Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. / Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. (Гриф МОН).
 14. Ковтун Н. С. Концептуальні підходи до управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 165 – 172.

1.            Петруня В.Ю. Зовнішнє середовище підприємства: управлінське врахування фактору митного регулювання// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) [Текст]: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – Т.1. – С. 184–185.

2.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна детермінанта маркетингового середовища та її врахування в управлінні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: збірник наукових праць. Полтава. - Видавець Шевченко Р.В., 2013. - С. 398-400

3.            Петруня В.Ю. Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. - №1. - С. 70-76

4.            Петруня В.Ю., Коваленко О. Міжнародний менеджмент:особливості роботи з персоналом // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. Дніпропетровськ: Університет імені А.Нобеля, 2014. – с. 119-120

5.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна  трансформація маркетингового середовища та управління/ Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ АМСУ, 2014.- с.10-12.

6.            Петруня В.Ю., Геращенко С.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. - №1. - С.61-68.

7.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти. Вісник Академії митної служби України. – 2015.- №1.

8.            Петруня В.Ю. Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств // Академічний огляд. – 2015. - №2. – С. 106-110.

9.            Петруня Ю.Э., Петруня В.Ю. Глобалізаційний вплив та його врахування в маркетинговому стратегічному управлінні. Матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, УМСФ. – 2015.

10.        Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123

11.        Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.

12.        Основи економічної теорії. Практикум:навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю.Петруня, Н.С. Ковтун. – (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. -76 с.

13.        Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123

14.        В.Ю. Петруня, С. О. Геращенко. Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро. - №1(57). – 2017.

15.        Петруня В.Ю. Глобалізаційні детермінанти середовища діяльності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2017. - № 58 (спецвипуск). – С. 332-333 (Тези доповідей та матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 8-10 червня 2017 р., м. Харків).  

16.        Петруня В.Ю. Оцінка бізнес-середовища в контексті управлінських рішень // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 85 – 92.

Наукова діяльність

На кафедрі проводяться дослідження по формуванню мотивації до здорового способу життя студентів та курсантів навчального закладу в процесі фізичного виховання. Два рази на семестр зі студентами та курсантами секції фізичної реабілітації проводяться медико-педагогічні спостереження з вимірюванням функціональних проб.

Також на кафедрі проводиться дослідження за науковою темою “Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації”. Керівник – кандидат педагогічних наук, доц. Корольов Олександр Петрович. Головна мета - формування пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

У розробці цієї теми беруть участь як співробітники кафедри, так і  студенти Університету.

Наукова діяльність

На кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою «Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій» (державний реєстраційний номер ДР 0114U000646). Керівник – доктор наук з державного управління, проф. Івашова Л.М.

Аспірантура

КЗгідно із Наказом Міністерства освіти і науки від 04.07.2016 р. № 771 Університет отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, зокрема у галузі знань «28 Публічне управління та адміністрування» - Спеціальність - 281 Публічне управління та адміністрування

На сьогодні до кафедри публічного управління та митного адміністрування для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії прикріплено 9 аспірантів.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Студентам Студентське життя! Спорт Гордість УМСФ Про Академію Фото-відеогалереї