Аспірантура

Набув чинності новий Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

ПОСИЛАННЯ:  Постанова КМУ від 17.11.2021 № 1197

Успішно пройшла акредитація трьох освітньо-наукових програм Університету

У період з 22 квітня до 30 вересня в аспірантурі Університету відбувалася акредитація трьох освітньо-наукових програм, зокрема за спеціальностями: 081 – Право, 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 

281 – Публічне управління та адміністрування. 

За наслідками розгляду акредитаційних справ, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти були прийняті рішення від 27 серпня 2021 р., протокол № 14 (57) та від 30 вересня 2021 р., протокол № 16 (59), згідно із якими усі три освітньо-наукові програми були акредитовані.

Акредитація освітніх програм, яка відбувалася на засадах професійності, об’єктивності та поваги до учасників освітнього процесу та стейкхолдерів, засвідчила якість і самих програм, і процесу їх реалізації в Університеті, стала поштовхом до вдосконалення та розвитку освітнього процесу.

Рішення НАЯЗВО УМСФ Право

Рішення НАЯЗВО УМСФ ПУтаА

Рішення НАЯЗВО УМСФ Фінанси 

 

 

Вітаємо з успішним захистом дисертації здобувача ступеня доктора філософії Олійник А.М.!!!

17 вересня у спеціалізованій вченій раді Університету ДФ 08.893.015 аспірантка кафедри публічного управління та митного адміністрування Олійник Аліна Миколаївна успішно захистила дисертацію  на тему «Удосконалення механізму оцінювання державних службовців в митних органах України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). Дисертантка, у кращих багатолітніх університетських традиціях, звернулася до митної проблематики, і маючи значний практичний досвід роботи в митній системі, запропонувала комплексний механізм оцінювання державних службовців митних органів з акцентом на правовий та організаційний механізми з урахуванням не лише особистісних якостей та характеристик кандидатів під час добору на вакантні посади митних органів, але й результатів їх службової діяльності.

Дисертаційне дослідження було виконано на кафедрі публічного управління та митного адміністрування. Науковий керівник дисертанта – Ковальов Віктор Георгійович, к.держ.упр., доц., доцент кафедри  публічного управління та митного адміністрування,  член проектної групи освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування».

Вітаємо Олійник А.М. з успішним захистом дисертації здобувача ступеня доктора філософії!!! Аліно, щиро бажаємо здоров’я, реалізації творчих планів, успіхів, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Рада молодих вчених

До уваги молодих учених Університету!

 

 До уваги науковців!

 


До уваги студентів, аспірантів, молодих учених!

Рада молодих учених запрошує Вас долучитися до молодіжної науки. Для нас дуже важливі Ваші пропозиції, ідеї, думки щодо розвитку науково-дослідницької діяльності в Університеті митної справи та фінансів.

План роботи Ради молодих учених університету на 2020-2021 н.р.

 Звіт про роботу РМВ


 

 

 

Склад "Ради молодих вчених":

Легеза Євген Олександрович — Голова РМВ Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права
Сфера наукових інтересів: адміністративне право, публічні послуги, адміністративні процедури. 

Гуртова Наталія Вікторівна — заступник Голови РМВ Університету митної справи та фінансів, аспірант кафедри підприємництва та економіки підприємств.
Сфера наукових інтересів: маркетингова та логістична діяльність підприємств.

Биков Богдан Дмитрович — секретар РМВ Університету митної справи та фінансів, аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів
Сфера наукових інтересів: Фінансові ресурси об'єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації в Україні.

Рада молодих вчених (РМВ) є постійно-діючим колегіальним, дорадчим та представницьким органом з питань молодих науковців та спеціалістів.

РМВ діє згідно з чинним законодавством, Статутом Університету митної справи та фінансів та Положенням про РМВ.

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності аспірантів, молодих вчених віком до 35 років, докторантів - 40 років, широка пропаганда новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді Університету.

Основними завданнями РМВ є:

 

  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;
  • підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи, забезпечення сталого розвитку наукових шкіл Університету;
  • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;
  • встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними колегами;
  • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;
  • інформування про діяльність РМВ на веб-сайті Університету та ЗМІ;
  • вираження думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;
  • захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;
  • сприяння встановленню тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності.

Вітаємо з успішним захистом дисертації здобувача ступеня доктора філософії Анну Аршиннікову!

27 серпня в Університеті митної справи та фінансів у спеціалізованій вченій раді ДФ 08.893.011, яка була утворена МОН з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації доктора філософії відбувся захист дисертації аспірантом кафедри публічного управління та митного адміністрування Анною Аршинніковою за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на тему «Розвиток механізмів публічного управління у сфері запобігання та протидії корупції в системі загальної середньої освіти України». Науковий керівник аспірантки – к.держ.упр., доц. Т.Брус. Дисертантом на основі застосування методології системного підходу сформовано цілісний інтегрований механізм публічного управління у сфері запобігання та протидії корупції в системі загальної середньої освіти України, що об’єднує процеси реалізації таких окремих механізмів публічного управління як правовий, організаційний, інституційний, фінансовий, моніторинговий, аналітичний, контрольний, морально-етичний, соціально-політичний, адміністративний, фіскальний та кримінальний в єдиний комплекс взаємопов’язаних цілеспрямованих заходів задля подолання корупційних ризиків та явища корупції в закладах загальної середньої освіти. 

Щиро вітаємо Анну Аршиннікову з успішним захистом дисертації здобувача ступеня доктора філософії !

АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського
(Дзержинського), 2/4
Приймальна комісія:
(056) 756-05-00,
(066) 510-01-35,
(098) 451-01-82
Email:
umsf.pk@gmail.com
umsf.magistr@gmail.com

Приймальня ректора:
 
(056) 745-55-96

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

Рахунок –
UA858201720313281001201089328
ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 39568620
оплата за навчання на контрактній основі, за навчання на  військовій кафедрі, курси довузівської підготовки, факультативи
 
Рахунок –
UA868201720313251001202089328
ДКСУ м. Київ 
ЄДРПОУ 39568620
оплата за гуртожиток