Корнєєв Максим Валерійович

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

У 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», у 2017 році за спеціальністю «Правознавство», а у 2019 році – за спеціальністю «Туризм».

У 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2019 р. – професора по кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Електронна пошта: km_13_15@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276); «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112) тощо.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2017–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.

З  2019 р. – декан факультету інноваційних технологій Університету митної справи та фінансів.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 354 від 24.10.2018).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

З 2017 р. − заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Член редакційної колегії журналу Актуальні проблеми економіки.

Член редакційної колегії журналу Investment Management and Financial Innovations (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30), який  включено до бази Scopus.

Основні наукові та навчально-методичні праці