Вакульчик Олена Михайлівна

Завідувач кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування,доктор економічних наук, професор

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, Університет митної справи та фінансів, магістр з обліку і оподаткування, доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аналізу.

Викладає управлінські, економічні й бухгалтерські дисципліни студентам, слухачам бізнес-шкіл більше 25 років. Фахівець у сфері обліку і аудиту, економіки підприємства, економічного і фінансового аналізу, управлінського обліку, корпоративного управління, економічної діагностики, автор більше ста наукових праць та більше 40 робіт навчально-методичного характеру.

Під науковим керівництвом професора Вакульчик Олени Михайлівни співробітниками кафедри написані та захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами  (доцент кафедри Дубицький Д.П.); за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (доцент кафедри Книшек О.О.), а також захищена докторська дисертація за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (професор кафедри Фесенко В.В.).

Електронна пошта: elvak2016@gmail.com.

Код ORCID: 0000-0003-3229-9783

Researcher ID Web of Science: ABG-5716-2020

Scopus Author ID:  57193140677

 

Публікації

завідувача кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування,

д.е.н., проф. Вакульчик Олени Михайлівни

за період 2016 – 2020 рр.

 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,
Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 

 1. Vakulchyk O. The results of implementation of European requirements in management of transfer pricing audit (experience of Ukraine) / Fesenko V., Vakulchyk O., Guba O., Ostapchuk S., Babich I. // Independent Journal of Management & Production (2nd Special Edition ISE, S&P). 2020. Volume 11 (№ 9). Р. 2417-2434. [Web of Science].

2.                 Olena Vakulchyk. Іnternal control and audit of enterprises’ compliance with customs requirements while con-ducting foreign economic activity/ Olena Vakulchyk, Valeriia Fesenko, Oksana Knyshek // Baltic Journal of Economic Studies . Vol 3, No 4 (2017). P. 18-23. [Web of Science].   

 1. Вакульчик О.М., Вагонова О.Г., Протасова Є.В. Аnalytical decomposition model of the indicator of corporate management quality and effectiveness. Науковий вiсник НГУ. 2016. № 6 (155). С. 159-164 [Scopus].

 

У закордонних наукових виданнях

 1. Vakulchyk O. Methods of parametric audit and reliability analysis of foreign related enterprises/ Fesenko, V., Vakulchyk, O., Skasko, O., Voskalo, V. & Protasova, Y. // Revista ESPACIOS. (2020). 41(07). Р.25.
 2. Vakulchyk O. Unsystematic Risk and Enterprise Investment Attractiveness / O. Vakulchyk, Y. Protasova // Sustainable Development of Industrial Regions. Advanced Engineering Forum / Vol. 22. Trans Tech Publications Ltd. – Switzerland, 2017. – P. 107-112.

 

Монографії

 1. Вакульчик О.М. Value added in the system of financial indicators of the corporate enterprises’ business activity/ Vakulchyk O. M. // Challenges and  prospects for the development of a new economy at global, national, and regional levels: collective monograph. - Lviv-Toruń: LihaPres, 2019. P. 22-40. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-147-6/22-40.
 1. Вакульчик О. М. Transformation of system of audit of foreign economic operations in the context of globalization: experience of Ukraine and development prospects // V. V. Fesenko, O. M. Vakulchyk // The economics of the XXI century: current state and development prospects. London : Sciemcee Publishing, 2018. P. 345-360.

 

У наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

 1. Вакульчик О.М., Брайко В.С. Перспективи та проблеми впровадження блокчейн технологій в обліку та аудиті. Науковий погляд: економіка та управління. № 1 (71). С. 63-70 [Index Copernicus].
 2. Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Загній А.В. Управління процесом ціноутворення на основі аналізу маржинального доходу та рентабельності. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон. 2020. Вип. 2(58), С. 110-114 [Index Copernicus].
 3. Вакульчик О.М., Фесенко В.В., Чмара А.С. Становлення та проблемні аспекти митного пост-аудиту імпортно-експортних операцій в Україні. Економічний простір: Збірник наукових праць. №147. Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 5-19. DOI 10.30838/ P.ES.2224.040719.5.544. [Index Copernicus].
 4. Вакульчик О.М., Сабарська Є.В. Проблемні аспекти використання міжнародних стандартів фінансової звітності суб’єктами малого бізнесу в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. № 1(18). С. 279-287.
 5. Вакульчик О.М., Фесенко В.В., Калугіна А.В. Визнання нематеріальних активів підприємства відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку. Облік і фінанси. 2019. № 3(85). С.5-11 [Index Copernicus].
 6. Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Павлюк А.А. Фінансовий результат підприємства: економічна сутність, особливості визначення та аналізу. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон. Вип. 1(50). С. 162-168 [Index Copernicus].
 7. Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Перелигіна М.С. Ціноутворення освітніх послуг на основі даних управлінської звітності. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». Вип. 1-2 (44). С. 182-188 [Index Copernicus].
 8. Вакульчик О.М., Дудар А.А. Аналіз та оптимізація структури капіталу з метою підвищення фінансової стійкості підприємства. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 878-881.
 9. Вакульчик О.М., Протасова Є.В. Управління структурою капіталу для підвищення рівня фінансової стійкості та економічної безпеки підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. № 2(13). С. 56-60 URL : http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/13-2017-ukr.
 10. Вакульчик О.М. Фесенко В.В. Розвиток аудиту зовнішньоекономічних операцій відповідно до динаміки сучасних процесів у сфері фінансового контролю. Облік і фінанси. № 2 (76). С. 133-140 [Index Copernicus].
 11. Вакульчик О.М., Пасічник К.С. Облік та відображення у фінансовій звітності інформації про забезпечення при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України). Облік і фінанси. № 3 (77). С. 12-20 [Index Copernicus].
 12. Вакульчик О.М., Книшек О.О. Інтегрально-рейтингова оцінка та аналіз якісних характеристик підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Економічний простір. № 113. С. 92-103 [Index Copernicus].
 13. Вакульчик О.М., Васильєва В.Г., Дубицький Д.П. Оподаткування прибутку підприємства: еволюція, перспективи та відображення в обліку та звітності. Науковий погляд: економіка та управління. № 1 (55). С. 5-14[Index Copernicus].

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 1. Вакульчик О.М. Формування програми аудиту розподілу прибутку / Вакульчик О.М. Брайко В.С. //Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: матеріали міжнародної молодіжної конференції у 2-х т. – Т.1. Дніпро. Університет митної справи та фінансів, 2021. С.183-184.
 2. Вакульчик О.М. особливості інтеграції big data аналізу в аудиторські процедури / Вакульчик О.М., Брайко В.С. // Матеріали міжнародного круглого столу «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів», ЗУНУ, Тернопіль. 28 травня 2021р. C.27-29.
 3. Вакульчик О.М. Автоматизовані системи обліку і фінансового аналізу/ Вакульчик О.М., Брайко В.С. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління», УМСФ: Дніпро. 2020. С169-170.
 4. Вакульчик О.М. Особливості управлінського обліку витрат і калькулювання собівартості на підприємствах різних видів економічної діяльності/ Вакульчик О.М., Сергейчук Л. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки», ЛНТУ, Луцьк. 5 грудня 2020 р.
 5. Вакульчик О.М. Автоматизовані системи обліку і фінансового аналізу / Брайко В.С., Вакульчик О.М. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління», УМСФ, Дніпро. 2020, С169-170.
 6. Вакульчик О.М. Аудит контрольованих зовнішньоекономічних операцій/ Вакульчик О.М., Фесенко В.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів», УМСФ, Дніпро. 2019, С.111-113.
 7. Вакульчик О.М. Професійні компетенції аудиторів державного сектору для національного стандарту освіти / Вакульчик О.М., Фесенко В.В. // Круглий стіл «Актуальні питання підготовки фахівців та науковців з аудиту в контексті змін у законодавстві України, 18 квітня 2019 р., НАСОА, м. Київ. С.42-44.
 8. Вакульчик О.М. Формування національного стандарту освіти спеціальності «Облік і оподаткування» / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бізнес-аналітики, обліку і оподаткування в умовах глобалізації та загострення енергетичних проблем» ДНУ ім. О. Гончара, Дніпро. 2019. С. 237-239.
 9. Вакульчик О.М., Піскова А.С. Вдосконалення організації процесу розрахунку та сплати податків на комунальному підприємстві/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів» ХНТУСГ. 5 листопада 2019 р. Харків, ч.2, с.114-116.
 10. Вакульчик О. М. Управлінські завдання бухгалтерського обліку у вищому навчальному закладі / О. М. Вакульчик // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичній конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2018 р.). Дніпро, 2018.  С. 120-123.
 11. Вакульчик О. М. Міжнародний досвід та національна практика обліку фінансових результатів діяльності підприємств / О. М. Вакульчик,
  А. А. Нечаєва // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, управління та права: теорія і практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 22 грудня 2018 р.): у 3 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2018.  Ч. 2.  С.41-42.
 12. Вакульчик О. М. Облік і аналіз імпортно-експортних операцій як інформаційна база митного пост-аудиту в Україні / О. М. Вакульчик,
  А. С. Чмара // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників : матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції студентів, здобувачів наукових ступенів та науковців (м. Київ, 30 листопада 2018 р.). Київ, 2018.  С. 114-116.
 13. Вакульчик О. М. Особливості застосування методу трансфертного ціноутворення «витрати+» / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 30 жовтня 2017 р.). Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2017. С. 256-258.
 14. Вакульчик О. М. Особливості управлінського обліку та звітності в бюджетних установах / О. М. Вакульчик, М. С. Перелигіна // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2016 р.). Дніпропетровськ : ДНУ,   Т. 1. – С. 7-10.
 15. Вакульчик О. М. Застосування методу «Сase-stady» при підготовці фахівців з аудиту / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2016 р.). Дніпропетровськ : ДНУ,   Т. 1. С. 7-11.
 16. Вакульчик О. М. Розвиток методики розрахунку точки беззбитковості на різних етапах життєвого циклу підприємства / О. М. Вакульчик, М. С. Жмакін // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2016 р.). Дніпро, ДНУ, 2016.  Т. 3.  С. 70-75.
 17. Книшек О. О. Управлінська та митна діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О. М. Вакульчик, О. О. Книшек // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). Дніпро : УМСФ, 2016.  С. 56-58.

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Аудит за міжнародними стандартами / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко : Підручник – 1 вид. Дніпропетровськ: 2016. 221 с.
 2. Аудит за міжнародними стандартами : підручник / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко, О. О. Книшек. 2-ге вид.,  доп. та перероб. Дніпро : УМСФ, 2018. 180 с.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до дипломної роботи магістра зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / укл. О. М. Вакульчик, Л. В. Бабенко. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 36 с.
 2. Робоча програма переддипломної практики магістрів II курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. О. М. Вакульчик, Л. В. Бабенко, О. О. Книшек. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 33 с.
 3. Робоча програма виробничої практики студентів IV курсу Університету митної справи та фінансів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. О. М. Вакульчик, Л. В. Бабенко, О. О. Книшек. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 38 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінський облік» підготовки фахівців за ОКР «бакалавр» галузі знань «07 – управління та адміністрування» спеціальність  «071 - облік і оподаткування» (денна форма навчання) / укл. О. М. Вакульчик,
  В. В. Фесенко. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2020.  45 с.
 5. Методичні вказівки щодо правил оформлення дипломної (курсової) роботи / укл. О. М. Вакульчик, Л. В. Бабенко. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 26 с.
 6. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з Фінансового аналізу для магістрів спеціальності “Облік і оподаткування” (заочна форма навчання) / укл. О. М. Вакульчик. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. 35 с.