Єдинак Тетяна Сергіївна

Доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

У 2002 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності»).

У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Має 19 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

Сфера наукових інтересів: митний пост-аудит; внутрішній контроль та аудит на підприємствах, державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий облік, податковий аудит.

Дисципліни, що викладає: «Митний пост-аудит оподаткування зовнішньоекономічних операцій», «Державний аудит», «Оподаткування», «Фінансовий облік І, ІІ», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Державний фінансовий контроль», «Податковий аудит».

Працювала у складі Акредитаційної комісії у Нікопольському економічному університеті з 12.06.2017 р. до 14.06.2017 р.

Виконує обов’язки куратора групи ЕО 21-1.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Код ORCID: 0000-0002-2985-9594

 

Публікації

доцента кафедри, к.держ.упр., доц. Єдинак Тетяни Сергіївни

У наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

 

 1. Єдинак Т. С., Карнаух А.М. Проблеми методичного забезпечення калькулювання собівартості продукції (на прикладі захисного одягу). Економіка та суспільство. № 23 URL : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/164.
 2. Єдинак Т. С., Ю. В. Жилкіна. Проблеми організації обліку податку на додану вартість на умовах аутсорсингу. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 6 (74). С. 94-101 URL : http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/6_74_3_2019_ukr/14.pdf.
 3. Єдинак Т. С., Єдинак В. Ю. Ретроспективно-компаративний аналіз системи управління митними органами в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 12 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7491.
 4. Єдинак Т. С., Омельницька Ю. Е. Особливості калькулювання собівартості продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1260-1265 URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2551-edinak-t-s-omelnitska-yu-e.
 5. Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Герасимова В. А. Сучасні проблеми функціонування та оцінки ефективності митного поста-аудиту в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 6 (17). С. 651-655 URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/115.pdf.
 6. Єдинак Т. С., Шпичко Д. М. Актуальні питання контролю за ухиленням від оподаткування під час здійснення підприємствами експортно-імпортних операцій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6 (11). С. 304-309 URL :http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/11_2017/60.pdf.

 

Підручники, навчальні посібники

 

 1. Васильєва В. Г., Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Єдинак В. Ю. Фінансовий облік ІІ : навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. Дніпро: Акцент ПП, 2017. 241 с.
 2. Васильєва В. Г., Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Єдинак В. Ю. Фінансовий облік І : навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. Дніпро: Акцент ПП, 2016. 218 с.
 3. Васильєва В. Г., Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Єдинак В. Ю. Фінансовий облік ІІ : навч. посіб. / Дніпропетровськ: АМСУ,2014. 236 с.
 4. Васильєва В. Г., Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Критенко О. О. Фінансовий облік І : навч. посіб. Дніпропетровськ: “Акцент ПП”, 2014. 192 с.
 5. Івашова Л. М., Єдинак Т. С., Єдинак В. Ю. Основи митного постаудиту : навч. посіб.; вступне слово д. е. н. Пашка П. В. Дніпропетровськ : АМСУ, 2011. 220 с.

Монографії

 1. Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. 208 с. (Митна справа в Україні. Том 25).

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

 1. Єдинак Т.С. Конспект лекцій з дисципліни «Державний аудит». – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 87 с.
 2. Методичні рекомендації до курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» для студентів ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. В. Г. Васильєва, Т. С. Єдинак, О. В. Коновалова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 67 с.
 3. Методичні рекомендації до дипломної роботи бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. О.М. Вакульчик, Т.С. Єдинак. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 34 с.
 4. Єдинак Т.С. Конспект лекцій з дисципліни «Державний фінансовий контроль». – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 145 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 1. Єдинак Т. С., Бондаренко П. О. Схеми ухилення від оподаткування та їх вплив на фінансово-економічну безпеку України в сучасних умовах. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах COVID-19 : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 листопада 2021 р.). Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2021.
 2. Єдинак Т. С., Карнаух А. М. Оптимізація витрат в контексті підвищення ефективності діяльності підприємства. Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2020 р.). Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова - С. 91-93.
 3. Єдинак Т. С., Пуха І. П. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств за умов фінансово-економічної нестабільності. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (06 листопада 2020 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 113-115.
 4. Єдинак Т. С., Яресько М. М. Проблеми визначення поняття оренди та її умов за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (30 жовтня 2020 р.). Харків : Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. С. 149-151.
 5. Єдинак Т. С., Корзун Є. В. Внутрішній аудит ефективності діяльності як необхідна складова розвитку підприємства. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (05 листопада 2019 р.). Харків : Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2019. С. 262-264.
 6. Єдинак Т. С., Буштрук Є. О. Проблеми оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств в умовах інтеграційних процесів. Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. Ч. 1 (01 листопада 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 114-115.
 7. Єдинак Т. С., Коновалова О. В. Особливості відбору платників податків для податкового та митного аудиту. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 113-115.
 8. Єдинак Т. С., Омельницька Ю. Е. Актуальні питання застосування функції витрат та аналізу ризиків для сільськогосподарських підприємств. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (27 листопада 2018 р.). Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018. С. 110-111.
 9. Єдинак Т. С., Герасимова В. А. Теоретичні підходи до визначення ефективності митного пост-аудиту в Україні. Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 листопада 2018 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. С. 199-201.
 10. Єдинак Т. С., Московченко К. В. Проблеми бухгалтерського обліку розрахунків підприємства за податком на прибуток. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2018 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2018. С. 30-31.
 11. Єдинак Т. С., Марченко Д. Ю. Актуальні питання аналізу власного капіталу комерційного банку (на прикладі АТ КБ "Приватбанк"). Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 листопада 2018 р.). Дніпро: ПДАБА, 2018. С. 78-81.
 12. Єдинак Т. С., Удоденко В. А. Особливості визнання та оцінки доходів і витрат підприємства за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку. Інвестиційно-інноваційні моделі розвитку підприємств в умовах сучасної нестабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2018 р.). Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2018. С. 128-130.
 13. Єдинак Т. С., Дюсметов Д. Р. Проблеми та перспективи внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Економічні перспективи підприємництва в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26-27 жовтня 2017 р.). Ірпінь : Університет Державної фіскальної служби України, 2017. С. 72-73.
 14. Єдинак Т. С., Піскова А. С. Визначення ефекту від підвищення соціальних гарантій (розміру мінімальної заробітної плати). Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 квітня 2017 р.). Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський Національний університет», 2017. С. 355-357.
 15. Єдинак Т. С., Шпичко Д. М. Актуальні питання ухилення суб’єктів ЗЕД від оподаткування експортно-імпортних операцій. Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України (управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (20 квітня 2017 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 114-116.