Чириченко Юрій Вікторович

Доктор економічних наук, професор кафедри психології

Загальні відомості:

У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки (12 ПР № 009112).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук у спец раді Д 17.127.06 у Класичному приватному університеті за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством: Еволюційна стратегія продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика; рік захисту – 2012.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у К 08.804.01 в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК: Реформування і розвиток майнових відносин власності в сільському господарстві; рік захисту – 2005.

Навчальні дисципліни:

Експериментальна психологія, психологія спілкування, психологія, практична психологія в економіці, конфліктологія та теорія переговорів, поведінкова економіка, міжнародні відносини, коммунікації то регіональні студії, технології ділових комунікацій. 

Сфера наукових інтересів: 

Експериментальна психологія, психологія спілкування, психологія, практична психологія в економіці, конфліктологія та теорія переговорів, поведінкова економіка, міжнародні відносини, коммунікації то регіональні студії, технології ділових комунікацій.

Освіта: 

Дніпропетровський гуманітарний університет, 2017 р., «Психологія», психолог 

Досвід роботи: 

09. 2020 – до сьогодні

Професор кафедри  психології Університету митної справи та фінансів.

11. 2017 – 09.2020

Професор кафедри  міжнародних економічних відносин регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів.

04. 2012 – 11.2017

Завідувач кафедри міжнародної економіки Академії митної служби України, Університету митної справи та фінансів.

09. 2005 – 04. 2012 

Доцент кафедри міжнародної економіки Академії митної служби України.

07.2003 – 08.2005

Директор з економічної роботи Інституту Дніпроагропроект

05.2002 – 07.2003

Директор ТОВ Дніпролізинг

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах:

06-09.2021 

Успішно закінчено зарубіжний тренінг у Академії сучасної практичної психології (Велика Британія) (The Academy of Modern Applied Psychology. Instructor Kain Ramsay) 45,5 годин навчання - 1.5  кредитів ECTS. Сертифікат про успішне заверщення навчання від 22.06.2021р. Номер UC-504fe561-d82f та 43,5 годин навчання - 1.5  кредитів ECTS. Сертифікат про успішне заверщення навчання від 18.09.2021р. Номер UC-23606aa-a56 

Разом: 89 годин навчання - 3  кредита ECTS

06.2021

Успішно пройшов зарубіжний тренінг з гіпнотерапії.  14,5 годин навчання - 0.5  кредитів ECTS. Сертифікат про успішне заверщення навчання від 22.06.2021р. Номер UC-d394ddcf*d7a1

05.2021

Успішно закінчено курс навчання Києво-Могилянської Бізнес Школи  “Стратегічне мислення” у обсязі 1,2 годин - 0,4 кредити ЄКТС. Сертифікат номер 055065 від 22.05.2021р.

03.2021

Успішно закінчено курс навчання Київської Бізнес Школи (КБШ) “Інтегральна динаміка, Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики” у обсязі 30 годин - 1 кредит ЄКТС. Сертифікат номер 051485 від 31.03.2021р.

03.2021

Успішно закінчено курс навчання “Формування соціальної поведінки людей з інвалідністю в критичних ситуаціях” у обсязі 3 години - 0,1 кредит ЄКТС. Сертифікат номер 051476 від 31.03.2021р.

03.2019

Успішно закінчив курс навчання “Еріксоновський гіпноз” у обсязі 40 годин - 1.25 кредітів ЄКТС. Сертифікат від 24.03.2019р.

Кількість сертифікатів, що свідчать про підвищення кваліфікациї:

2019 р.

- 5 сертифікатів

2020 р.

- 4 сертифіката

2021 р.

- 12 сертифікатів

 

Науково-методична робота

- 6 монографій (в співавторстві та 1 одноосібна):

1.Аграрний сектор: моделі управління : монографія / [П.М.Макаренко, Ю.В.Чириченко, Н.К.Васильєва та ін.]  / за ред. проф. П.М.Макаренко. – Суми : Довкілля, 2006. – 438с. 

2.Управління в умовах економічної глобалізації: монографія  / [Ю.В.Чириченко, В.Ю.Єдинак, А.В.Потапенко] / за ред. д.е.н. Ю. Є. Петруні. –  Д. : АМСУ, 2010. – 200 с.

3.Ю. В. Чириченко. Еволюційний вимір продовольчого розвитку: монографія. – Д. : Інновація, 2011. – 312 с.

4.Теоретико-методичні засади формування ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва / [Ю. В. Чириченко, Н. О. Фісуненко, N. S. Barabash та ін.] // Management of modern socio-economic systems Volume 1 / [Ю. В. Чириченко, Н. О. Фісуненко, N. S. Barabash та ін.]. – Kaunas, Lithuania: Baltija Publishing, 2017. – С. 178–196.

5.Чириченко Ю.В., Сабіров О.В., Небаба Н.О. Міжнародний готельно-ресторанного бізнес в сучасних умовах господарювання. Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг): монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Журфонд. 2019. С.469–480.

6.Чириченко Ю.В.,  Сабіров О.В.,  Бакіров М.П. Глобальні світові тренди туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи. Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур : сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю.  за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 345–357. 

- 115 наукових публікацій, з яких:

67 статей, опублікованих у фахових виданнях (з яких 2  - в журналах, що входять до науково-метричних баз даних та 1 стаття у журналах, що входить до баз SCOPUS та Web of Science);

38 – тез та матеріалів наукових конференцій;

У тому числі фахові статті:

1.Чириченко Ю.В., Кодацька Н.О., Сабіров О.В. (Chyrychenko Yurii, Kodatska Natalia, Sabirov Aleksander) Hospitality industry: behavioral economics and psychology of communication in COVID-19 era (Індустрія гостинності: поведінкова економіка та психологія спілкування в епоху COVID-19). Інфраструктура ринку. 2020. № 42.C. 54-58. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/42-2020

2.Чириченко Ю.В., Камінська А. М., Петренко І.В.  Psychologycal experiment of emotional contagion: international hospitality industry (Психологічний експеримент емоційного зараження: міжнародна індустрія гостинності). Габитус. Вип. 23. Т.1. 2021. URL: http://habitus.od.ua/journals/2021/23_2021/ part_1/23.pdf. С. 215-222.

3.Чириченко Ю.В.,    Джахеідр Емад Адбурави Рамадан Соціально-підприємницькі компетенції в освітніх програмах різних університетських спеціальностей: міжнародні економічні відносини, туризм, готельно-ресторанний бізнес, психологія. Габитус. Вип. 25. Т.1. 2021. URL: http://habitus.od.ua/journals/2021/25_2021/ part_1/25.pdf

4.Камінська А.М., Панфілова Г.Б., Чириченко Ю.В. Психологічна допомога у період кризи середнього віку шляхом психокорекції в процесі аспп із використанням художніх творів. Габитус. Вип. 27. 2021. URL:http://habitus.od.ua/journals/2021/27-2021/21.pdf. С. 114-119..

5.Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В. Емоційний інтелект неповнолітніх засуджених чоловічої статі у проявах емпатії, емоційної креативності та емоційного самоусвідомлення // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021.С. 211-220.

Тези доповідей:

1.Чириченко Ю.В., Сардак С.Е., Остапенко М.Г. Психологічне функціонування гумору як чиннику формування критичного мислення студентів. // Problems of practice, science and ways to solve them. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy 2021. Pp. 129-132. URL: https://eu-conf.com

2.Чириченко Ю.В. Окремі аспекти психології спілкування у еру COVID-19. Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 10–11 вересня 2021 р. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 72 с. С. 41-44.

3.Chyrychenko Y. Psychology of communication: the impact of the COVID-19 pandemic on the development of the international economic (Hospitality industry).  (The impact of COVID-19 Pandemic on development of modern world: threats and opportunities: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, September 9-10, 2021. – Dnipro, Ukraine, 2021. – 204 p.). P  16-19.

4.Чириченко Ю.В., Язіна В.А.  Елементи галузевого індикативного управління ЄС: психологія гостинності у сучасних інтернет комунікаціях. 13 травня 2021 р. Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України». Національна академія державного управління при Президентові України. Дніпро. С. 23-25.

5.Chyrychenko Yurii. Selected psychological innovative aspects of the development of the international industry of tourism and hospitality. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» 16 квітня 2021 р. C. 546-549

6.Chyrychenko Yurii, Plaksiienko Valerii, Dzhakheidr Emad Adburavi Ramadan. National trade and hospitality industry in pandemic times: behavioral economics aspect- Economics and Finance ▪ 2020 ▪ Volume 8, Issue 2. - 2020 P 11-19

25 розробок навчально-методичного характеру до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи студентами, курсових проєктів. Зокрема:

1.Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Соціальна психологія» / укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Батраченко І.Г., Склянська О.В.,  Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  36 с.

2.Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Психологія особистості» [Електронне видання]  / укл.: Панфілова Г.Б., Сурякова М.В., Фальова О.Є., Склянська О.В., Учитель І.Б., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  35 с.

3.Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Основи психотерапії» / укл.: Склянська О.В., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  38 с.

- приймає участь у науково-дослідній роботи «Гуманітарні науки та психологія у контексті сучасних викликів» (номер державної реєстрації 0119U100008).

Досягнення: 

2011 р.

Присвоєно спеціальне звання Радник митної служби 2 рангу

2012 р.

Нагороджний почесною грамотою за сумлінну і наполегливу працю та з нагоди 15 річниці створення факультету Економіки і менеджменту Академії митної служби України 

2012 р.

Нагороджений грамотою як кращій наставник академічної групи

2013 р.

Нагороджений грамотою як кращій наставник академічної групи

2015 р. 

Нагороджений знаком Кращій наставник за особистий внесок в розбудову факультету Економіки і менеджменту Академії митної служби України та з нагоди святкування 18 річниці утворення факультету

2019 р.

Отримав сертифікат Reference number № 7D51301K1DP09 Мовнї школи «lANGSKILL», який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (англійська, рівень В2).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

З 2019 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація нейро-лінгвістичного програмування» (посвідчення члена  від 10.05.2019рр.).

 Посилання на профілі:

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1

researchgate

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2168441211-Yu-V-Chyrychenko

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Yurii-Chyrychenko-2177296744

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2151428421-Ju-V-Chyrychenko

2

Web of Science

Web of Science ResearcherID W-6292-2018

3

orcid.org

https://orcid.org/0000-0003-4876-4387

4

scholar.google

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HoX18G0AAAAJ&hl=uk

5

Publons

https://publons.com/researcher/1635457/yurii-chyrychenko/

Соціальні мережі: https://www.facebook.com/yriy.chirichenko

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.