Сурякова Марина Володимирівна

Сурякова Марина Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент

У 2002р.  здобула освіту у Дніпропетровському національному університеті  з кваліфікацією психолог-практик; спеціаліст.

2007р.- Запорізький національний університет;  кваліфікація - психолог, викладач ВНЗ; магістр психології.

У 2009р. присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 – психологія праці та інженерна психологія; тема дисертації «Психологічні особливості кар’єрних очікувань майбутніх інженерів-металургів у процесі професійного становлення».

У 2012р. присвоєно вчене звання доцента. 

Наукова діяльність: у 2016р. затвердження теми докторської дисертації «Психологічні основи розвитку здібності до інтерпретації у віці ранньої дорослості» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2006р. отримала додаткову освіту у галузі психологічного консультуванні: Україно-Німецький Центр Позитивної Психотерапії, базовий курс.

Досвід роботи за спеціальністю складається з викладацької діяльності, практичної діяльності психолога служби кадрів, психолога освітнього закладу протягом 20 років.

Має досвід підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ протягом 15 років. Досвід здійснення психолого-педагогічної підготовки працівників організацій.

Протягом 2014-2019 р.р. здійснювала викладання в Університеті третього віку Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена Почесними грамотами Управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради у 2015, 2016 р.р.

Навчальні дисципліни у 2021-22  н.р.: загальна, вікова психологія, психодіагностика.

Наукові публікації у фахових та наукометричних виданнях загалом складають: 98 робіт, з них 1 монографія, 1 науково-практичний посібник, 43 статті, 39 тез, 8 навчальних посібників, 8 інших навчально-методичних видань, 5 науково-популярних статей. Розроблено та втілено у навчальний процес підготовки психологів авторський курс «Технологія кар’єри» у 2010н.р.

У 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації у Запорізькому національному університеті (ПК № 00553).

 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  (2017-2021 р.р.) – 12 публікацій: 

 

 1. Сурякова М.В. Дослідження особливостей рішення дорослими інтерпретаційної задачі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки: збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. №3 (48). С. 29-37.
 2. Сурякова М.В. Якісні характеристики інтерпретаційної діяльності особистості у віці ранньої дорослості. Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 56.  Харків: ХНПУ, 2017. С.199-208.
 3. Сурякова М.В. Підхід до вивчення особливостей інтерпретаційної діяльності у віковому вимірі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон: ХДУ, 2017. Випуск 3. С. 143-147.
 4. Сурякова М.В. Думка особистості як прояв життєвої активності. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ "Запорізький національний університет" та Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. Запоріжжя: ЗНУ, 2017.  № 2 (12). С. 149-154.
 5. Сурякова М.В. Дослідження інтерпретаційної діяльності особистості у віці ранньої дорослості. Journal of Psychology Research. Дніпро: ДНУ, 2018. С.  148-159.
 6. Сурякова М.В. Психологічні фактори успішності професійного становлення майбутнього фахівця на етапі навчання. Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього фахівця: монографія / кол. авторів; за заг. ред.  О.А. Агаркова . – Дніпро: ДДУВС, 2019. С.120-129.
 7. Сурякова М.В. Динаміка уявлень студентів-психологів про майбутню професійну діяльність у процесі професійного становлення. Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього фахівця: монографія / кол. авторів; за заг. ред.  О.А. Агаркова. Дніпро: ДДУВС, 2019. – С. 130-141.
 8. Сурякова М.В. Конкурентоздатність фахівця на етапі професійної підготовки. Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього фахівця: монографія / кол. авторів; за заг. ред.  О.А. Агаркова.  Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 163-171.
 9. Сурякова М.В. Організація вільного часу життя як показник конкурентоздатності особистості. Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього фахівця: монографія / кол. авторів; за заг. ред.  О.А. Агаркова. Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 172-185.
 10. Сурякова М.В. Інтерпретаційна діяльність як механізм розвитку адаптаційного потенціалу особистості. Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості: колективна монографія / за наук. ред. проф. І.Ф.Аршава. Дніпро: ДНУ ім.. О.Гончара, 2021.  С. 170-181.
 11. Сурякова М.В., Учитель І.Б., Батраченко І.Г. Психологічні чинники схильності до шкільного булінгу у підлітковому віці. Вісник Львівського ун-ту. Серія психологічні науки №9. 2021. 
 12. Сурякова М.В., Учитель І.Б., Батраченко І.Г. Соціальна тривожність у міжособистісній взаємодії студентів. Вісник Львівського ун-ту. Серія психологічні науки №10. 2021. (Прийнято до публікації)

 

Видання навчального посібника:

 1. Сурякова М.В., Лазаренко В.І. Соціальна психологія та соціально-психологічний тренінг. Частина І: Навч.посібник / М.В. Сурякова, В.І. Лазаренко. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 55 с.
 2. Сурякова М.В., Лазаренко В.І. Соціальна психологія та соціально-психологічний тренінг. Частина ІІ: Навч.посібник / М.В. Сурякова, В.І. Лазаренко. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 59 с.
 3. Сурякова М.В., Учитель І.Б., Батраченко І.Г. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник [електронне видання]: - Дніпро: Середняк Т. К., 2021. 162с.
 4. Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Склянська О.В.  Соціальна психологія (з основами соціально-психологічного тренінгу): Навч. посібник [електронне видання]: - Дніпро: Середняк Т. К., 2021. 150 с.

 

Видані навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

 1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Психологія професійної праці та технологія кар’єри» для студентів спеціальності 015 - Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень) / Укл. Сурякова М.В. (ДНУ ім. О.Гончара), І.Б. Учитель (НМетАУ). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 55 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Загальна психологія» [Електронне видання] /укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  34 с.
 3. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Психологія особистості» [Електронне видання]  / укл.: Панфілова Г.Б., Сурякова М.В., Фальова О.Є., Склянська О.В., Учитель І.Б., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  35 с.
 4. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Соціальна психологія» / укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Батраченко І.Г., Склянська О.В.,  Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  36 с.

 

Науково-популярні та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 11 публікацій: 

 1. Сурякова М.В. Самоінтерпретація особистості як механізм подолання психологічної травми // Міжнародна  науково-практична конференція з психології «Психологія травми: дискусійні питання психологічної допомоги» (20-21 квітня 2017 р.).  Запоріжжя: ЗНУ, 2017 – С. 68-70.
 2. Сурякова М.В. Здатність до інтерпретації як ключова компетентність молодшого школяра у контексті особистісного розвитку // ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 р.) – Запоріжжя: КЗ «ЗОІППО», 2017. – С. 28.
 3. Сурякова М.В. Особливості розвитку інтерпретаційних дій особистості у віці ранньої дорослості // Матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (м.Одеса, 17 травня 2017 р.) / Гол. ред. В.В.Корнещук. - Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. - С. 294-296. 
 4. Сурякова М.В. Роль особистісної думки у виробленні життєвої позиції студентською молоддю // Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2017 р. – Дніпро: ДНУ, 2017. – С. 60-62.
 5. Сурякова М.В.  Інтрепретація ролі куратора академічної групи учасниками навчального процесу ЗВО / М.В. Сурякова // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 травня 2018 року, м.Запоріжжя). – Запроріжжя: ЗНУ, 2018. – С.66-68. 
 6. Сурякова М.В. Професійно-педагогічна позиція викладача в умовах сучасної освітньої системи // Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика». - м. Дніпро, 06.12.2018 р. – С. 59-62.
 7. Сурякова М.В. Інтерпретація як механізм соціалізації особистості // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» 23 квітня 2019 р. -  Кам’янець-Подільський: . – С. 228-232. 
 8. Сурякова М.В. Шляхи розвитку професійних уявлень студентів ЗВО // Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти» (12-13 квітня 2019р.). - м. Дніпро. - С. 92-94.
 9. Сурякова М.В. Особистісна думка у контексті правосвідомості людини // Міжнародна науково-практична конференція «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики» (17 травня 2019р.) . - м. Дніпро. – С. 129-131.
 10. Сурякова М.В. Дінаміка професійної конформності студентів-психологів протягом навчання // 3-я Международная конференція «Dynamics of the development of world science», г.Ванкувер, Канада, 20-22 ноября 2019г. – р. 581-587.
 11. Сурякова М.В. Основные теоретические положения исследования психофизиологичских особенностей человека // «1У International scientific and practical conference» December 4-6. 2019, Liverpool, United Kinqton, - р. 573-582.