Панфілова Галина Борисівна

В.о. зав. кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Психологія», кваліфікація «Психолог. Викладач».

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології  (тема дисертації «Динаміка Я-концепції студентів внз в ускладнених життєвих ситуаціях»). Захист дисертації відбувся в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.

Має значний досвід викладацької діяльності (понад 20 років) та роботи практичним психологом.

Є членом Асоціації політичних психологів України

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Психологія особистості», «Техніки соціально-психологічного тренінгу», «Основи психологічного консультування» 

Сфера наукових інтересів: особистість в складних життєвих ситуаціях; теоретичні та  практичні питання консультування, тренінгової роботи та психотерапії.

Профіль у GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=bRKesuEAAAAJ

ORCID  https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5513-1276

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 

1.Panfilova H.B. Use of introduced low-wide fruit plants as a paradigm of functional nutrition: Psychological attractiveness for consumers/Y.V. Lykholat1 , N.O. Khromykh , O.A. Lykholat , H.B. Panfilova and hoter /Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(6), 85-93, doi: 10.15421/2021_226 Web of Science Core Collection

 

 1. Камінська А.М., Панфілова Г.Б, Чириченко Ю.В. Психологічна допомога у період кризи середнього віку шляхом психокорекції в процесі АСПП із використанням художніх творів Науковий журнал «Габітус». № 27, 2021. С. 114 - 119. Index Сореrnicus, Google Scholar. Режим доступу:http://habitus.od.ua/journals/2021/27-2021/21.pdf

 

 1. Камінська А.М., Панфілова Г.Б., Поляничко О.М. Використання художніх творів за темами комплексу психомалюнків у процесі глибинного пізнання психіки суб’єкта. Науковий журнал «Габітус». №19, 2020. С. 117-122. Index Сореrnicus, Google Scholar. Режим доступу: http://habitus.od.ua/journals/2020/19-2020/22.pdf

 

 1. Панфілова Г.Б. Упровадження тренінгових форм роботи з формування позитивної Я-концепції студентів в умовах геополітичних викликів сьогодення. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. Запоріжжя, 2018. Вип. № 5. С. 153-156. (Index Сореrnicus, Google Scholar). Режим доступу: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2018/32.pdf  

 

5.Панфілова Г. Б., Заїка Є.В. Інноваційні технології навчання як засіб розвитку та корекції уявлень про себе в студентському віці. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 37-1. Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2017. С. 215 – 223. Index Сореrnicus, Google Scholar.

 

6.Панфілова Г.Б. Проблеми ідентичності студентської молоді в сучасних умовах суспільних трансформацій. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 39-1. Том V (75): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».  К.: Гнозис, 2017. С.134 - 140. Index Сореrnicus, Google Scholar.

 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні)

Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Склянська О.В. Соціальна психологія (з основами соціально-психологічного тренінгу): Навч. посібник [електронне видання].  Дніпро: Середняк Т. К., 2021. 150 с. 

Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4469

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників 

 1. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Загальна психологія» [Електронне видання] /укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  34 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Психологія особистості» [Електронне видання]  / укл.: Панфілова Г.Б., Сурякова М.В., Фальова О.Є., Склянська О.В., Учитель І.Б., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  35 с.
 3. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Соціальна психологія» / укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Батраченко І.Г., Склянська О.В.,  Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  36 с.

 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту)

З 2019 р. – відповідальний виконавець науково-дослідної теми кафедри гуманітарної, психологічної підготовки та митної ідентифікації культурних цінностей УМСФ «Гуманітарні науки та психологія у контексті сучасних викликів» (номер державної реєстрації 0119U100008)

 

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах 

Січень 2019 - травень 2020 – участь в програмі багатоетапного навчання Кататимно-імагінативній психотерапії (Основна ступінь символдрами) в рамках Асоціації організацій розвитку символ драми – Кататимно-імагінативної психотерапії в Росії, Україні, Республіці Білорусь, Казахстані, Молдові та Української суспільної організації «Інститут розвитку символдрами та глибинної психотерапії»

 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій.

 1. Панфилова Г.Б. Песок, раскрывающий тайны, или анализ песочных миров. Картина мира через призму китайской и белорусской культур : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 6 декабря 2019 г. / Белорусский государственный экономический университет ; редкол. : М. В. Мишкевич (гл. ред.) [и др.]. Минск : Колорград, 2020. С.198 - 201.
 2. Хомик В.С., Панфилова Г.Б, Батраченко И.Г. Культура и субъективные способы творения знания личностью. Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М.В. Мишкевич (научн. ред.) [и др.]. Минск: БГАТУ, 2019. С. 219 – 224. 
 3. Панфілова Г. Б., Літвер С. В. Психологічна служба в системі освіти України та Ізраїлю. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С.168 -170. 
 4. Грипась Д., Панфилова Г.Б. Профессор И.А. Рейнгард в истории становления психолого-педагогической мысли в Украине // Білорусь – Україна: Діалог культур: матеріали IІ Міжнародного науково-практичного форуму (04.04.2019, 18.04.2019). – Д., Мн., 2019. – С. 5 – 14. 
 5. Панфілова Г. Б. Управління психічним розвитком студентської молоді в системі вищої освіти. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 31 – 33.
 6. Панфілова Г.Б. Психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців [Електронний ресурс]. Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 30. ‒ С. 380 - 384. Режим доступу: http://confscientific.webnode.com.ua (розділ «Міжнародна конференція»).

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою 

 

Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Психологічний гурток» кафедри психології УМСФ

 

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

З 2018 р. - член Асоціації політичних психологів України (членський квиток № 351).