Батраченко Іван Георгійович

Професор кафедри – д. психол. н., доцент

У 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – «Математик, викладач математики», спеціальність – «математика», спеціалізація – «Диференційні рівняння».

У 1991 році закінчив аспірантуру Науково-дослідного інституту психології НАПН України, кваліфікація – психолог-дослідник.

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія» (1991), тема дисертації: «Психологічний аналіз антиципації в педагогічному спілкуванні».

Доцент по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування (2005).

Доктор психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології» (2010), тема дисертації: «Психологічні закономірності антиципації людини»

 

Викладає дисципліни:

 «Історія психології», «Диференційна психологія», , «Психологія культури», «Політична психологія», «Психологія ПР», 

Сфера наукових інтересів: екологічна психологія, політична психологія, психологія інформаційного суспільства.

Профіль у Google Scholar 

Профіль в ORCID  https://orcid.org/0000-0003-1699-7047 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ';document.getElementById('cloak9c761efd58207221dfdb5d94c02a6c08').innerHTML += ''+addy_text9c761efd58207221dfdb5d94c02a6c08+'<\/a>';

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Батраченко І.Г. Основи психологічної теорії антиципації: моногр. / І.Г. Батраченко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – 252 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Загальна психологія» [Електронне видання] /укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  34 с.
 3. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Основи психотерапії» / укл.: Склянська О.В., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  38 с.
 4. Учитель І. Б. , Сурякова М. В., Батраченко І. Б. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник [електронне видання]: — Дніпро: Середняк Т. К., 2021, — 162 с.

 

 

Статті в фахових виданнях з психології:

 1. Батраченко І. Методологічні засади генетико-психологічного дослідження антиципації / І. Батраченко, Т. Мозгова // Психологічні перспективи.  Спецвипуск, 2012. – С. 85 – 92.
 2. Батраченко І.Г. Корекція та розвиток життєвої антиципації в психологічному консультуванні / І.Г. Батраченко, Н.О. Полякова, В.І. Хмелик // Вісник ДНУ, 2012. – С. 22 – 28.
 3. Батраченко І.Г. Розвиток життєвої антиципації традиційними та активними груповими методами навчання / І.Г. Батраченко, Т.Ю. Мозгова // Актуальні проблеми психології. Т. VII: Екологічна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К. : Вид-во «ЖДУ ім..І.Франка.», 2012. – Вип.30. – С.7-16.
 4. Батраченко І. Геронтогенез антиципації / І. Батраченко // Наука і освіта. - 2012. - № 3. - С. 3-6. 
 5. Батраченко І.Г. Перфекціонізм як теоретична та практична проблема професіоналізації державного службовця / І.Г. Батраченко, О.О. Лоза // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : Серія «Педагогіка і Психологія». – 2011. – № 2 (2). – С. 109 – 114
 1. Батраченко І.Г. Концептуалізація феномена антиципації у психології / І. Г. Батраченко, Н. О. Полякова, А. А. Плошинська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Педагогіка і психологія». Вип. 17, 2011 .- С.24-30.
 2. Батраченко, І. Г. Державна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні як проблема політичної психології / І. Г. Батраченко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави [Текст] : зб. наук. пр. / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. : Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна. - Київ : Золоті ворота. -  Вип. 13. - 2012. - 423 с.. - С .197-204
 3. Батраченко І.Г.  Психосемантична діагностика житєвої антиципації // І.Г. Батраченко, І. Є. Блавацька // Вісн. Дніпр – го ун-ту. 2013. – Т. 21. - № 9/1. - С. 37 – 42.
 4. Батраченко, І. Г. Соціогенез  антиципації на первісній  та аграрній стадії розвитку суспільства й держави / І.Г. Батраченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
  Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка,Л.А. Онуфрієвої. – Вип.18. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2012. – С. 37 – 44.
 5. Батраченко, І. Г. Піднесення логічної антиципації в індустріальних суспільствах та зародження неологічних форм антиципування у постіндустріальну епоху/ І.Г. Батраченко // Наука і освіта. - 2012. - № 6. - С. 87-96
 6. Батраченко І.Г. Особливості застосування психосемантичного підходу до емпіричного дослідження/ І.Г. Батраченко. І.Є. Блавацька // Наука і освіта. - 2012. - № 5. - С. 72-79.
 7. Батраченко І. Антропосоціогенез антиципації / І. Батраченко, І. Блавацька // Наука і освіта. - 2012. - № 3. - С. 6-11
 8. Батраченко І.Г. Пермакультура особистісного зростання // І.Г. Батраченко, А.А. Плошинська // Наука  і освіта, № 5/ СХХІІ, травень, 2014 – с. 13 – 19.
 9. Батраченко, І. Г. Метод імовірнісного диференціалу та його можливості щодо дослідження суб’єктивних моделей майбутнього. // Актуальні проблеми психології. — К., 2012. — Психологія творчості, вип. 15, ч. 2. — С. 37-44.
 10. Батраченко І.Г Культура и субъективные способы творения знания личностью / І.Г. Батраченко, В.С. Хомик, Г.Б. Панфилова // Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М.В. Мишкевич (научн. ред.) [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019. - С. 219 – 224.
 11. Батраченко І.Г. Психологічні особливості ходьби як чинника ортобіозу та адаптації сучасної особистості на стадії геронтогенезу / І.Г. Батраченко, А.А. Плошинська // Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу : Психологічні складові сталого розвитку супільства: пошук психологічного обгрунтування та виклики сучасності : мат-ли V наук.-практ. конф. та форуму ун-тів Третього Віку (19-21 грудня 2018 р.). Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки. 2019. С. 237-242
 12. Батраченко І.Г. Харчова поведінка громадян як об’єкт управлінського впливу в контексті агроекологічної політики органів  / І.Г. Батраченко, І.В. Чумак //  Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 грудня 2019 року. / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАА, 2019. – С. 189 - 192  
 13. Батраченко І.Г. Переформатування механізмів конституювання життєвих домагань особистості в умовах трансформацій сучасного суспільства/ І.Г. Батраченко, А.А. Плошинська //Особистісне зростання: теорія і практика: Збірник наукових праць [за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 21 квітня 2020 р.)] / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Г. В. Пирог, Т. М. Шапран / М-во освіти і науки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соц.-псих. факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020 – С. 11-14

 

Статті в інших виданнях:

 1. Батраченко І.Г. Соціально-психологічні аспекти формування й реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні / І. Г. Батраченко, Л. Л. Прокопенко // http://www.kbuapa.kharkov.-ua/e-book/db/2011-1/doc/7/08.pdf.
 2. Батраченко І.Г. Державна інвестиційна політика у соціально-психологічному вимірі / І.Г. Батраченко, Б.П. Колесніков // Зб. Наук. Праць ДРІДУ НАДУ «Державне управління місцеве самоврядування». – 2013. - № 2 (17) – С. 16 - 25.
 3. Батраченко І. Г. Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді / І.Г. Батраченко, Т.Ю. Мозгова //Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм : матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 19-20 квітня 2013 р. / Ред.кол.: Є.О. Лебідь, А.Є. Лебідь. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 11-14. 
 4. Батраченко І.Г Основні підходи до навчання життєвій антиципації / І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля .  -  № 2(10). – 2015.  – С. 80 – 84.
 5. Батраченко І.Г Формування рефлексії магістрантів педагіки вищої школи у процесі професійної підготовки /Н.П. Волкова, І.Г. Батраченко   Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля .  -  № 1(9) 2015. – С. 94 – 101.
 6. Батраченко І.Г.  Концептуалізації кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства / І.Г. Батраченко, Т.М. Хаянок // Вісник ДДАЕУ. – 2016. – №3. – с 18 – 21
 7. Батраченко І.Г.  Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології / І.Г. Батраченко // Метафора та її семіотичний контекст, Матеріали науково-практичного семінару. – Дніпро: Дніпроп. ун-т. внутр. Справ, 2017. – С. 5-9.  
 8. Батраченко І.Г. Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам / І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля .  -  № 2(14). – 2017.  – С. 63 – 68
 9. Учитель І., Сурякова М., Батраченко І. Психологічні чинники схильності до шкільного булінгу у підлітковому віці. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 9. С.243-250. [Index Copernicus International (Республіка Польща)].
 10.  Батраченко Іван, Сурякова Марина, Учитель Інна Соціальна тривожність у міжособистісный взаємодії студентів. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 10 (прийнято до друку) [Index Copernicus International (Республіка Польща)].

Статті в іноземних виданнях

 1. Батраченко И.Г.Формирование государственной политики развития информационного общества в Украине: социально-психологические аспекты / И. Г. Батраченко, Л. Л. Прокопенко // Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы (региональный аспект). Сборник научных статей 3-й международной научно-практической конференции. Выпуск 3. Под общей редакцией Проскуряковой Л.Г., Мартынова А.Ф. – Орел: Из-дательство ОФ АНХиГС, 2013. -С. 5 – 13. 
 2. Batrachenko I.G. Cultural-Historical Paradigm for Study of Human Anticipation //I.G. Batrachenko // Journal of Russian & East European Psychology. -  Volume 53, 2016. - Pages 55-67

 

Участь у професійних об’єднаннях. Член правління Асоціації політичних психологів України, 

Більше 100 наукових праць (6  монографій), 

30 років наукової та практичної роботи в психології, 15 адміністративної (посади завідувача кафедри, завідувача лабораторії  та керівника психологічної служби)