Гордієнко Володимир Олександрович

Гордієнко Володимир Олександрович

У 1972 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут по спеціальності - інженер-технолог.

У 1984р. захистив дисертацію на звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація, управління і планування народного господарства. Тема дисертації – «Підвищення ефективності виробничих систем».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бюджету та казначейської справи.

Стаж науково – педагогічної діяльності загальний 35 років, в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації – 16 років.

З 2004 р. працює доцентом кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії(зараз Університет митної справи та фінансів).

Є автором більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 1 навчального посібника з Грифом МОНУ, 2 монографій, 7 колективних монографій. Має 60 наукових статей у фахових вітчизняних і зарубіжних економічних виданнях.

Під керівництвом у 2017 році захищена дисертація Григораш О.В. Тема дисертації – « Формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого підприємництва в Україні».

Сфера наукових інтересів: фінансування орієнтоване на результат.

Підвищення кваліфікації:

- фінансове управління Жовтневого району м. Дніпропетровська (10. 03. 2010- 10.05. 2010р);

- семінар «Управління міським бюджетом за програмно - цільовим методом» проведеного у рамках проекту «Реформа місцевих бюджетів України» (навчання у розмірі 80 годин , листопад 2012р.);

- навчання в академії бізнеса Ернст енд Янг з теми «Управління проектами».- м. Дніпропетровськ, квітень 2013 р;

- навчання у Busines Edukation Allianse з теми « Инновационный менеджмент», квітень 2014р.;

- семінар «Программно - целевые методы в бюджетном менеджменте» (Busines Edukation Allianse, Reg №103660, 24 години, 27.12.14р.).

- навчання в академії бізнеса Ернст енд Янг з теми «Проектний менеджмент I , 2».- м. Київ, 2017 р.

Основна дисципліни, що викладає: фінанси.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Совершенствование бригадных форм организации и стимулирования труда в трубном производстве: монографія / Бельгольский Б.П., Гордиенко В.О.,Егоров В.П., Шифрин Е.И., Козуева Г.А; за наук. ред. к.э.н., Гордиенко В.О. – М: Металлургия, 1989. – 104 с.

 2. Гордієнко В.О. Проблеми структурної перебудови економіки України: Монографія / В.О. Гордієнко.- Дніпропетровськ: Дніпро-петр. держ. фін. акад., 2012.-200с.

 3. Гордієнко В.О. Програмно – цільовий метод – інструмент побудови сучасної економіки: Монографія / В.О. Гордієнко. - Дніпропетровськ: Дніпро-петр. держ. фін. акад., 2014.-266с.

 4. Розвиток малого підприємництва промислового регіону/ В.О. Гордієнко, О.В. Григораш; за загальною редакцією академіка економічних наук України Н.І. Редіної.– Д. : ДДФА, 2014.С.54- 65.

 5. Mechanissm of Sustainabje devejopment of Economis Systems Formation Collektive monograph – Vol.2.Verlag SWG imex CmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014.- Р.32-45.

 6. Інноваційні фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / В.О. Гордієнко, за заг. Ред. Л.М. Савчук,Maria Fic.- Дніпро: Пороги, 2017.-С.209-217.

 7. Банківське кредитування// В.О. Величкін, В.О. Гордієнко, М .В. Тимошенко, Дніпро: Університет митної справи та фінансів, Акцент ПП, 2017.-168с.

 8. Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах /Гордієнко В.О.,Григораш О.В.; за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. — Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. — С.210- 224.

 9. Agrotrend of Ukraine: realities and prospects: Collektive monograpie-Volume 2, The potential   of modern science.-London, United Kingdom, 2019. -  Р.72-83.

 10. The potential of modern science. - London, United Kingdom, 2019. - Р.72-83., THEORETICAL AND SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEMS OF MODERN ECONOMY: monograph / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H.,Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.371 р. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I. - Р.278-288.

 11. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки: колективна монографія/ В.О. Гордієнко, за заг. Ред. Л.М. Савчук.- Дніпро: Пороги, 2021.-С.4-20.

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посіб./ В.О. Гордієнко, М.В.Тимошенко - К.: Знання,2010.188с.-(Вища освіта ХХ1 століття)

 2. Управління інноваційними проектами і програмами; навчальний посібник/Гордієнкл В.О.- Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 116 с.

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1. Гордієнко В.О. Assessment of the social target program/ Гордієнко, Е.В. Борвінко // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VIII(37), I.: 223, 2020 [Index Copernicus].

2. Гордієнко В.О. Вплив іноземних інвестицій на розвиток інноваційної діяльності в Україні/ В.О. Гордієнко, Н.І. Шевченко // Державне управління вдосконалення та розвиток , №9,2019, DOI: 10.32702/2307-2156.2019.9 [Index Copernicus].

3. ГордієнкоВ.О.Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко – марематичних методів//Вісник Київського національного університет-ту ім.. Т.Г. Шевченка – 2014. - №4 (157). - С. 79-89. [Index Abstracted and Indehed].

4.The choice of problems for implementation of regional target programs Scientific journal «Economics finance» Agricultural university-Plovdiv Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. Vol.2.-Academic Publishing House of the Agricultural University

5. Plovdiv,Bulgaria,2014.-270-275.[Index РИНЦ]The definition of goals , targets and indicators assessment celbova programs.Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles.- Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- Р.108-113. [Index РИНЦ].

6.Гордієнко В.О. Декомпозиція мети цільової програми у результативні показники/ В.О. Гордієнко, О.В. Григораш // Економічний простір:Збірник наукових праць. -№63.- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – №107. – С. 93 – 101. [Index Copernicus].

7. Гордієнко В.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України/ В.О. Гордієнко, Р.В Шаранов // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського -Миколаїв, 2016.- Вип. 10..-С.154-158[Index Copernicus]. –Режим доступу:http: //nauka@global-national.in. ua. [Index Copernicus].

 1. Исторические аспекты внедрения программно-целевой методологии планирования/ В.О. Гордієнко, Е.В. Борвінко //Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського -Миколаїв, 2016.- Вип. 13.-С.4-8 –Режим доступу:http: //nauka@global-national. inua[Index Copernicus].

 2. Efficiency of direct foreign investments. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles.- Agenda Publishing house. Goventry, United Kingdom, 2016.- Р.18 -22. [Index РИНЦ].

 3. Корисність іноземних інвестицій/ В.О. Гордієнко, Р.В Шаранов // Економіка та суспільство: Електронне наукове видання Мукачівського державн..університету, 2017.- Вип. 8.-С.33-38. [Index Copernicus].– Режим доступу: www. Economyandsociety. in.ua.[Index Copernicus]

 4. The Algorithm of Decomposing the Goal into Performance Indicators of Target Program/ V. O.Gordiyenko, O. V. Grygorash// Business Inform. – 2017. – №3. – C. 319–324. [Index Copernicus].

 5. ROIC як критерій рентабельності бізнесу / В.О. Гордієнко , Є.О. Дьогтєв // Глобальні та національні проблеми економіки // Глобальні та національні проблеми економіки Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського -Миколаїв, 2018.- Вип. 21. -С.4-8.[Index Copernicus].

 6. Оцінка цільової програми запобігання та лікування туберкульозу у Закарпатській області/ В.О. Гордієнко, Е.В. Борвінко// Економіка та суспільство.- 2018.-№16. -Режим доступу до журналу: www. еconomyandsociety. in.ua. Стаття( фах).Index Copernikus.

 7. Україна  як аграрна супердержава / В.О. Гордієнко, Н.І. Шевченко // Інфраструктура ринку.- 2018.-№21.-С. 40-44.- _ Режим доступу до ресурсу:http://www. Market-infr.od.ua/uk/21-2018. Стаття( фах).Index Copernikus.

 8. SWOT-аналіз перспектив розвитку АПК України/ В.О. Гордієнко, Н.І. Шевченко // Науковий погляд:економіка та управління.-2019.-Вип.№1(63).-С.25-33.

Основні фахові статті 

 1. Гордієнко В.О. Перерозподіл видатків бюджету між галузями економіки / В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії .- 2007.- №2(18) 07.- С.36-43.

 2. Гордієнко В.О. Вплив структури виробництва на доходи державного бюджету/ В.О. Гордієнко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць ДНУ.- 2008. - Випуск 235: в 4 т.- Т.Ш.- С.700- 710.

 3. Гордієнко В.О. Упровадження програмно – цільового методу розвитку малого підприємництва у регіоні / В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2008. - №1(19)08.- С.78-86.

 4. Гордієнко В.О. Проблеми структурної перебудови економіки / В.О. Гордієнко //Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2008. - № 1. - С. 140-143.

 5. Гордієнко В.О. Шляхи підвищення ефективності малого підприємництва у регіоні / В.О.Гордієнко, О.В. Григораш, М.В. Тимошенко // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць ДНУ. - 2009. – Вип. 257 у 7 т. - Т.6. - С. 1529 – 1534.

 6.   Гордієнко В.О. Удосконалення системи управління місцевими бюджетами за допомогою ПЦМ на прикладі м.Дніпропетровська / В.О. Гордієнко // Вісник ДДФА. Економічні науки: Наук.–теорет. Журнал ДДФА.- 2010.- № 1 (23). – С. 134-139.

 7. Гордієнко В.О. Вдосконалення бюджетних програм, спрямованих на підвищення ефективності малого підприємництва /В.О.Гордієнко, О.В.Григораш // Економіка: проблеми теорії і практики:Збірник наукових праць ДНУ. – 2010. -Вип. 265 в 7 т. - Т.V11. - С.1921 – 1929.

 8. Гордієнко В.О. Дослідження структурних змін виробництва у промисловому регіоні / В.О. Гордієнко // Наукові записки. Серія «Економіка»:збірник наукових праць. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011.-Випуск 18. -С.-470 – 478.

 9. Гордієнко В.О. Використання програмно – цільового методу при плануванні бюджету/ В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2012. - спецвипуск. – С. 119 -121.

 10.   Гордієнко В.О. Тенденції банківського кредитування та економічне зростання в Україні / В.О.Гордієнко, М.В. Тимошенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Червень 2011 р., № 4(49), частина 2 серія «Економічні науки». - С.324-329.

 11. Гордієнко В.О. Кредитна політика банківської системи в контексті національних інтересів України / В.О. Гордієнко // Наукові записки. Серія «Економіка»:збірник наукових праць.-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія».- 2012. -Випуск 19. -С.311 – 316.

 12. Гордієнко В.О. Впровадження програмно-цільових методів при управлінні місцевими бюджетами / В.О. Гордієнко // Економіка та держава.- 2012.- №8. -С.29-31.

 13. Гордиенко В.О. Применение економико – математических методов к оценке эффективности целевых программ на примере программы развития малого предпринимательства / В.О.Гордиенко, О.В.Григораш // Современный научный вестник. – 2012.- №12(124). - С.82-89.

 14. Гордієнко В.О. Оцінка ефективності програми розвитку малого підприємництва / В.О.Гордієнко, О.В. Григораш // Економічний простір: Збірник наукових праць ПДАБА. .- 2012. -№63.-С.93-101.

 15. Гордієнко В.О. Применение экономико- математических методов к оценке эффективности целевых программ на примере программы развития малого предпринимательства /В.О.Гордієнко, О.В. Григораш //Современный научный весник.- 2013.- №12(124). - С.82-88.

 16. Гордієнко В.О. Планування показників цільових програм/ В.О. Гордієнко // Економіка та держава. Міжнародний науково - практичний журнал. – 2013.- №5.- С.29-31.

 17. Гордієнко В.О. Оцінка ефективності цільових программ / В.О. Гордієнко, Е.В. Барвінко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.- 2013.- №1(14). - С.147 – 155.

 18.   Гордієнко В.О. Удосконалення системи управління за допомогою функціонально – вартісного аналізу/ В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009.- №2(22). – С. 119 -121.

 19. Гордиенко В.О. Планирования целевых программ c с использованием MS PROJECT /В.О.Гордиенко, О.В. Григораш //Современный научный весник.- 2013.- №25(164). -С.63-72.

 20. Гордієнко В.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України /В.О.Гордієнко, О.В. Григораш //Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського. -Миколаїв, 2016.- Вип. 10.-С.154-158.–Режим доступу:http: // nauka@global-national. in. ua.

 21. Гордієнко В.О. Шляхи вдосконалення процесу управління цільовою програмою/В.О.Гордієнко, Е.В. Борвінко // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016, Серія «Економічні науки», Вип.16, Частина 4.-С.59- 63.

 22. Чи можливо стати аграрною супердержавою//В.О.Гордієнко// Східна Європа:економіка, бізнес та управління.- 2018.-№5(16).-С.55-60 - Режим доступу до ресурсу:http://www.easterneurope-ebrm.in.ua/16-2018-ukr.

 23. V.O. Gordiyenko. Assessment of the social target program// Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VIII(37), I.: 223, 2020 [Index Copernicus].

 

Основні навчально-методичні праці

 1. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посіб./ В.О. Гордієнко, М.В. Тимошенко - К.: Знання,2010.188с.-(Вища освіта ХХ1 століття). Рекомендовано Мін. Освіти і науки України (лист №1.11-6198 від 9 липня 2010р.Гордієнко В.О. Фінанси: Навч.-метод. посібн. (частина І) для студентів, які навчаються за освіт.-квал. рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці. ”.- Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. –71 с.

 2. Гордієнко В.О. Фінанси: Навч.-метод. посібн. (частина І) для студентів, які навчаються за освіт.-квал. рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці. ”.- Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. –71 с.

 3. Гордієнко В.О. Бюджетний менеджмент: Збірник виробн.. ситуацій та ситуаційних вправ для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікац. рівнем «спеціаліст» за галуззю знань – 0305 “Економіка та підприємн.” за спеціальн. 7.03050801 “Фінанси і кредит”.- Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –39 с.

 4. Гордієнко В.О. Cвітова фінансова система: Навч.-метод. посібник для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікац. рівнем «магістр» в галузі знань 0305 «Економіка та підприємн.» спец. 8.03050801- Фінанси і кредит. - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –95 с.

 5. Гордієнко В.О. Фінансова безпека держави: Навч.-метод. посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються освітньо – кваліфікац. рівнем магістра галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво спец. 8.03050801 - Фінанси і кредит. - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –99 с.

 6. Управління інноваційними проектами і програмами; навчальний посібник/Гордієнкл В.О.- Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 116 с.

 

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).

 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).

3. «Фінансові фактори прискорення соціально-економічного розвитку Дніпропетровського регіону» (2006-2008 рр.).

4. «Фінансово-економічний механізм сталого розвитку національної економіки: теорія, домінуючі тенденції та соціальна значимість» (2009-2011рр.).

5. «Механізми управління фінансовими ресурсами в умовах сталого розвитку національної економіки України» (2012-2014 рр.).

6. «Механізм управління фінансовими ресурсами підприємств та фінансово-кредитних установ в умовах нестійкого стану економіки» (2015-2017 рр.).

Професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів виконано наступні науково-дослідні роботи:

7. «Дослідження потенціалу розвитку малого підприємництва у промислово розвинутому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області)» (розділи «Питання інвестування та кредитування підприємств малого та середнього бізнесу», «Бюджетні важелі стимулювання малого бізнесу») (2006-2007 рр.);

8. «Перерозподіл ВВП між галузями економіки» (2008-2009 рр.);

 1. «Управління залишками коштів на єдиному казначейському рахунку» (2011 р.);

10.«Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні» (2010-2013 рр.);

12.«Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні (2014-2015 рр.);

13.«Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень» (2016-2019 рр.);