Спеціальність «Філологія»

Філологія

Об’єктом вивчення та подальшої професійної діяльності є мови (у теоретичному, практичному, синхронному, діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному аспектах); українська та зарубіжна художня література й усна народна творчість (у теоретичному та історико-культурному аспектах); жанрово-стильові різновиди текстів; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Цілями навчання очікується, що випускник зможе використовувати набуті компетентності в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації різними мовами.

Теоретичний зміст предметної області становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.

Здобувач вищої освіти за спеціальністю «Філологія» має оволодіти загальнонауковими методами дослідження та спеціальними філологічними методами аналізу тексту, засвоїти основні методи і методики дослідження мови і літератури.

 

Спеціалізації бакалаврату:

Германські мови (англійська, німецька та корейська). Переклад
Можливість вивчення додатково французької, португальської, польської та арабської мов

 

Працевлаштування випускників:

 

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації (за наявності в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження відповідних практик); у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

 

Наші контакти:

 

кафедра іноземних мов та професійної мовної підготовки

вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 323; №326;

тел. 756-05-59

завідувач кафедри – д.пед.н., професор Павленко Олена Олександрівна

Важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

Українська мова та література

Іноземна мова

Історія України або географія

 Виключно контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Іноземна мова
  • Історія України або математика

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

бакалавра (50 осіб)


Вартість навчання 2019-2020 н.р.