Спеціальність «ПРАВО»

Право3

Професія юриста є однією із найзатребуваніших у сучасному світі. Вміння правильно використовувати та застосовувати правові норми, бути фаховим спеціалістом у цивільних, господарських, земельних, сімейних та інших правових сферах є викликом та одночасно потребою розвинутого суспільства. Особливо актуальним цей напрям підготовки є в умовах модернізації вітчизняної правової системи, системного оновлення законодавства та реформування судочинства, коли державі потрібні правники нової формації. Варто згадати і процес становлення в України громадянського суспільства, в рамках якого правозахисники стають вагомою ланкою у сфері гарантування основоположних прав і свобод людини в Україні.
 

Підготовка за даною спеціальністю зорієнтована на роботу як в органах державної влади, правоохоронних структурах, так і на приватну цивільну чи корпоративну практику. Різноманіття, повнота і всебічність одержуваних знань і представлених дисциплін, дозволяє з успіхом реалізовувати себе в різноманітних областях юриспруденції. Перспективними сферами діяльності також є ІТ-сектор, медіація (позасудове вирішення правових спорів), правозахисний рух.

 

Навчання в УМСФ за спеціальністю «Право» спрямоване на оволодіння комплексними знаннями та формування стійких умінь і практичних навичок для використання і застосування норм права, які регулюють правовідносини як у сфері приватного, так і публічного права задля впровадження відповідного належного суспільного правопорядку в цій галузі. Окрім цього під час навчання формуються додаткові компетентності майбутніх правників, що досягається постійними зустрічами з визнаними професіоналами-практиками, які із задоволенням діляться зі студентами власним досвідом.

 

Процес навчання передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів, характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Під час викладання дисциплін враховуються останні тенденції розвитку правових ідей та концепцій, а також існуючі в державі правові аналітичні моделі, зокрема модель правосуддя перехідного періоду.

ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:
«БАКАЛАВР»
Навчаючись в Університеті митної справи та фінансів за спеціальністю «Право», студенти, за допомогою професійних викладачів – наукових теоретиків та практиків права, мають можливість оволодіти такими компетентностями як: знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права; здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції; здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності; здатність до консультування з правових питань; здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення тощо.
 

При навчанні студентів за даною спеціальністю, поряд із загальною правовою підготовкою, передбачене вивчення іноземних мов, спеціальна фізична підготовка, можливість стажування та проходження практики в різноманітних практичних підрозділах, органах юстиції, судової та правоохоронної системи, юридичній клініці Університету тощо.

Блок професійних дисциплін викладається фахівцями високої кваліфікації, які мають як великий досвід викладацької й наукової діяльності, так і досвід практичної роботи у правоохоронних органах, судовій системі, прокуратурі, мають постійну практику представництва інтересів у судах. Протягом навчання в УМСФ студенти мають можливість відвідувати судові засідання, засідання муніципальних органів державної влади, отримують досвід консультування, надання первинної правової допомоги.
 

Випускники УМСФ за спеціальністю «Право» зможуть реалізувати набуті знання в органах юстиції, сфері правосуддя, приватній юридичній практиці, адвокатській та нотаріальній діяльності, правоохоронній сфері та в інших державних інституціях. Роботи студентів ННІ права та міжнародно-правових відносин УМСФ повсякчас займають перші місця у конкурсах наукових робіт, команди інституту є успішними в олімпіадах, студенти беруть участь у конференціях різних рівнів та мають можливості займатися науковою та творчою діяльністю у натхненній, дружній, сприятливій атмосфері!

Спеціальність «Право» в Університеті митної справи та фінансів – це:
– підготовка правників високого рівня, які впевнено конкуруватимуть на ринку праві, адже отримують комплексні знання в окремих галузях права;
– сучасна юридична освіта, заснована на мультидисциплінарному підході формування професійних та особистих якостей майбутніх юристів;
– можливість ще в процесі навчання конвертувати отримані теоретичні знання в практичні навички на базі юридичної клініки, яка функціонує в УМСФ.

Основні ДИСЦИПЛІНИ фахової підготовки:

 

«Бакалавр»

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Екологічна безпека
 • Іноземна мова
 • Соціологія
 • Психологія
 • Теорія держави і права
 • Фізичне виховання
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних держав
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Конституційне право України
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Сімейне право
 • Цивільне право
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Господарське право
 • Екологічне право
 • Кримінальний процес
 • Законодавство про ОРД
 • Цивільний процес
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне право
 • Криміналістика
 • Фінансове право
 • Основи римського приватного права
 • Аграрне та земельне право
 • Митне право
 • Юридична психологія
 • Основи права Європейського Союзу
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн
 • Кримінологія
 • Кримінально-виконавче право
 • Вступ до правової риторики
 • Латинська мова
 • Логіка
 • Судова експертиза
 • Нотаріат України
 • Міграційне право
 • Митні формальності
 • Митна статистика
 • Історія вчень про державу і право
 • Досудове розслідування контрабанди
 • Товарознавство
 • Основи митної справи
 • Митне оподаткування
 • Митний пост-аудит

 

«Магістр»:

 • Правове регулювання інноваційної діяльності
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини
 • Міжнародне право у глобальному світі
 • Філософія права та юридична техніка
 • Правові засади самоврядування. Муніципальне право
 • Адміністративна діяльність суб'єктів публічної влади
 • Актуальні проблеми кримінального права і процесу
 • Захист цивільних прав та інтересів
 • Актуалізація законодавства у сфері ЗЕД
 • Митне законодавство у сфері ЗЕД
 • Міжнародне митне право
 • Митна безпека
 • Аналіз ризиків у митній справі
 • Митний пост-аудит
 • Діяльність адвоката у кримінальному провадженні
 • Судова експертологія
 • Гарантії прав і свобод людини у кримінальному процесі
 • Процесуальний порядок і тактика проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій
 • Призначення покарання
 • Провадження окремих категорій справ про адміністративні правопорушення
 • Публічно-правова діяльність органів юстиції
 • Публічна служба
 • Виконавче провадження
 • Публічні послуги та адміністративні процедури
 • Антикорупційна діяльність
 • Судове оскарження рішень, дія чи бездіяльності публічної адміністрації
 • Інформаційне забезпечення публічно-адміністративної діяльності
 • Корпоративне право
 • Актуальні питання договірного права
 • Право регулювання IT діяльності
 • Використання природних ресурсів в господарській діяльності
 • Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Правове регулювання ринку нерухомого майна та житлових відносин
 • Юридична практика в сфері захисту трудових та соціальних прав
 • Діяльність слідчого, детектива та прокурора у кримінальному провадженні
 • Особливості розгляду спорів господарськими судами

Спеціалізації бакалаврату:

Приватна та корпоративна юридична практика (адвокатура, нотаріат, приватні виконавці)
Юридична діяльність органів публічної влади (митна та податкова служби, юстиція, міграційна служба) 

Випускники можуть обіймати посади

 • Випускник може займати посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) – 2421.2 – юрист: судді, слідчі, нотаріуси, юрисконсульти. Місця працевлаштування: галузь правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності.

 

Наші контакти:

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус №3
кім. 503
тел. 756-05-90
завідувач кафедри – к.ю.н., доцент Мінченко Андрій Олександрович

Наші контакти:

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус №3
кім. 504
тел. 756-05-94
в.о. завідувача кафедри – д.ю.н., доцент Лютіков Павло Сергійович

 

Важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або Іноземна мова

Виключно контрактна форма навчання:

 • Українська мова та література
 • Історія Украни
 • Іноземна мова або географія

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

 • бакалавра (125 осіб)
 • магістра (100 осіб)

Вартість навчання 2019-2020 н.р.


Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна FOR APPLICANTS