Склад кафедри

Кафедра налічує 11 викладачів, серед них –  3 доктори економічних наук, 7 докторів філософії у галузях економіки, політології, соціології, державного управління, 2 старшиих викладачів.

Завідувач кафедри - к.е.н., доцент Бикова Адель Леонідівна

Бикова АУ 1986 р. закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, архітектурний факультет, кваліфікація інженер-будівельник, спеціальність «Міське будівництво».

У 2002 р. закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, фінансовий факультет, кваліфікація економіст, спеціальність «Фінанси».

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.01.01 - економічна теорія, на тему: «Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України» у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного університету (м. Дніпропетровськ).

науковий ступінь – кандидат економічних наук;
наукове звання – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Основні дисципліни, що викладає:  «Економіка суб’єктів господарювання», «Економіка праці і соціально-трудові відносини»,  «Управління людським капіталом»

Електронна пошта: bykovaadel@gmail.combikova@umsf.dp.ua
 

Членство в Українській Асоціації Економістів-Міжнародників, посвідчення № 767 від 04.09.2018 р.
В.о. завідувача кафедри економіки та соціально-трудових відносин.
Куратор академічної групи УП-16-1.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці


Професор кафедри – д.е.н. Бабенко Анатолій Григорович

Бабенко А

У 1962 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут (зараз – Полтавська державна аграрна академія) та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Доктор економічних наук (1996 рік, спеціальність 08.02.03. – Управління, планування та державне регулювання економіки). Тема дисертації: «Управління підвищення продуктивності праці в агропромисловому регіоні (на прикладі Донбасу)»

У 2001 році присвоєно вчене звання професора.

Основні дисципліни, що викладає: «Нормування праці», «Менеджмент продуктивності», «Управління людським капіталом».

Має понад 200 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 24 підручників і навчальних посібників, з яких 7 мають гриф МОН України.
Сфера наукових інтересів: економіка, сільське господарство, управління персоналом, економіка праці.
 
 
Електронна пошта: babenko.akademik@ukr.netbabenkoan@umsf.dp.ua 
 

Спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій:

- Університет митної справи і фінансів;
- Полтавська державна аграрна академія.
Акредитаційні комісії
2014 рік акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів і спеціалістів в Харківському регіональному інституті державного управління.
2009-2010 роки в державній комісії із ліцензування та акредитації при МОН України.
В Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України голова державної екзаменаційної комісії за фахом управління персоналом та економіки праці (2011, 2012, 2013 роки).

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Професор кафедри - д.е.н. Власюк Валерій Євгенович

Власюк Валерій ЄвгеновичЗакінчив Київський торговельно - економічний інститут у 1991 р. за спеціальністю «Економіка торгівлі», присвоєна кваліфікація економіста, Українську Академію державного управління при Президентові України у 1996 р. за спеціальністю «Державне управління», присвоєна кваліфікація магістра державного управління.

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, тема дисертації: «Важелі управлінських впливів у проведенні фінансово – кредитної політики України». У 2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів підприємств та банківської справи.

Дисципліни, що викладає: «Мотивація персоналу», «Методологія наукових досліджень», «Демографія», «Менеджмент продуктивності», «Планування у сфері праці».
Сфера наукових інтересів: Управлінські впливи: у зовнішньоекономічній діяльності; фінансово-кредитній системі; управлінні організацією, сталий розвиток економіки.

Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: vvlasdn@ukr.netvlasyuk@umsf.dp.ua 

2010 – 2015 рр. Член редакційної ради науково-теоретичного журналу «Вісник ДДФА».

З 2010 р. по 2016 р. завідував кафедрою фінансів (перейменована у кафедру фінансів підприємств та банківської справи, фінансового та банківського менеджменту, фінансів суб’єктів господарювання та страхування).

Науковий керівник науково-дослідної роботи кафедри за темою «Механізм управління фінансовими ресурсами підприємств та фінансово-кредитних установ в умовах нестійкого стану економіки», державний реєстраційний № 0115U001287, період виконання з 01.2015 по 12.2017 рр.

У 2018 р. входив до складу апеляційної комісії по прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем освіти магістра.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.е.н. Саричев Володимир Іванович

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н. Івашина Олександр Флорович 

Доцент кафедри - к.е.н. Семенова Людмила Юріївна

У 1991 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію інженера-будівельника.
СеменоваУ 1995 році закінчила Державну металургійну академію України м. Дніпропетровськ та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.
У 2003 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію юриста.
У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук із спеціальності економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності), диплом кандидата наук ДК №012082 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 01.03.2013 р. захист дисертаційної роботи за темою «Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств».
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці

Основні дисципліни, що викладає: Економіка України, Економічна безпека держави, Державне регулювання зайнятості, Оцінка ефективності роботи персоналу, Організація наукових досліджень, Антикризове управління персоналом, Інвестиційний аналіз

Сфера наукових інтересів: економіка України, ринок праці, молодіжний ринок зайнятості, управління персоналом.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: lddfa@i.ua, semenova@umsf.dp.ua

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю – Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація економістів-міжнародників» Посвідчення № 769

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - к.політ.н. Гірман Алла Павлівна

Гірман А

У 1989 році закінчила Дніпропетровський державний хіміко-технологічний інститут та здобула кваліфікацію спеціаліста з хімічної технології в’яжучих матеріалів.

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 - Політичні інститути та процеси на тему «Особливості політичної участі осіб з функціональними обмеженнями у сучасному політичному процесі в Україні».
науковий ступінь – кандидат політичних наук (ДК № 035440, 2006р.);
наукове звання – доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту (12 ДЦ № 022239, 2009 р.)

Основні дисципліни, що викладає: «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», «Економіка праці і соціально-трудові відносини»

Сфера наукових інтересів: соціальна політика, соціально-економічна безпека, ринок праці, організація праці, соціально-економічні процеси

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: nika.message@gmail.com

Член ВГО Української Асоціації Економістів-Міжнародників з 04.09.2018 р. Посвідчення № 768

З 2011 р. по 2014 р. – заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.
З 2011 р. по 2014 р.– заступник декана факультету з навчально-методичної роботи.
З 2016 р. – заступник завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи.

З 2018 р.– заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Куратор академічної групи УП-15-1

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Доцент кафедри – к.соц.н. Кодацька Наталія Олександрівна

Кодацька Н

У 2003 році закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю „Соціальна робота” та здобула кваліфікацію магістра, у 2004 році закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю „Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста.

Аспірантура Класичного приватного університету (м.Запоріжжя) – з 2007 по 2011 рік.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології (Тема дисертації: «Девіації соціальних практик материнства в сучасній Україні»).

Основні дисципліни, що викладає: «Фізіологія і охорона праці», «Кадровий аудит», «Механізм управління трудовими ресурсами», «Основи бізнес-комунікацій», «Психологія управління персоналом», «Діловий етикет і протокол туристичної діяльності»

Сфера наукових інтересів: соціологія праці; психологія управління; соціально-трудові відносини, психологія праці.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: dom1237@gmail.com, kodatska@umsf.dp.ua

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Членство в Українській Асоціації Економістів-Міжнародників, посвідчення № 770 від 04.09.2018 р.

Виконанує обов’язків куратора групи УП-17-1

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри  – д.ф.г.е. Лобза Алла В’ячеславівна

Лобза А

У 1976 році закінчила Дніпропетровський державний університет (зараз Дніпропетровській національний університет ім. О.Гончара) та здобула кваліфікацію спеціаліста з російської мови та літератури.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі економіки за спеціальністю 08.09.01 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика на тему «Механізми стимулювання праці у процесі трансформації економіки України». 

Основні дисципліни, що викладає: «Управління персоналом» (бакалаврат), «Кадрове діловодство» (бакалаврат), «HR-аналітика» (магістратура), «Технології управління персоналом» (магістратура)

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: lavlan@i.ualobza@umsf.dp.ua 

Сфера наукових інтересів: управління персоналом, управління розвитком персоналу, антикризове управління.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:Членство в Українській Асоціації Економістів-Міжнародників, посвідчення № 771 від 04.09.2018 р.
Вчений секретар факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин
Заступник завідувача кафедри з організації профорієнтаційної роботи

Виконувач обов’язків куратора групи УПм-18-1.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

 

Старший викладач кафедри (за сумісництвом) -  Лебідь Людмила Володимирівна

Лебідь Л

У 1984 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста з економічної кібернетики.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – більше, ніж 17 років.

З 2000 р. по 2014 р. працювала начальником навчального відділу Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 01.10.2015 р. займає посаду заступника начальника навчального відділу Університету митної справи та фінансів.

Сфера наукових інтересів: економіка праці та соціально-трудові відносини, статистика праці.

Проходила підвищення кваліфікації у Київському інституті підвищення кваліфікації (2000 рік); Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2014 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Статистика праці», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Електронна пошта: sinegina.lebed@gmail.com, lebed@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Старший викладач кафедри (за сумісництвом) -  к.е.н. Котко Ольга Костянтинівна

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    You are here: Головна Колектив кафедри Українська мова Дні народження Чернокалова Катерина Олександрівна