Склад кафедри

На кафедрі працює 13 викладачів, серед них – три доктори наук, професори, та 6 кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри  – д. філос. н. Корх Олександр Миколайович

Корх Олександр Миколайович

У 1981 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
Доктор філософських наук. У 2002 р. захистивдокторську дисертацію  за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Проблема індивідуалізму. Історико-філософський аналіз». У 2005 р. отримав вчене звання професора кафедри філософії. 
Основні дисципліни, що викладає: філософію та логіку для студентів усіх спеціальностей.
Сфера наукових інтересів – історія філософії та філософська антропологія

Електронна пошта: korh54@gmail.com

Тривалий час був членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії та державного управління, а також членом Експертної ради з філософії, соціології та політології ВАК України. Протягом ряду років - членом редакційних колегій збірника наукових праць «Філософія. Культура. Життя», а також наукового часопису «Грані».
З 2001 по 2014 рр. - проректор з навчальної роботи університету. На сьогодні – завідувач кафедри соціальних комунікацій, філософії та соціально-політичних дисциплін.
Автор більше сотні наукових публікацій, серед яких дві монографії, а також наступні роботи, опубліковані за останні п’ять років:

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. Korkh. O. M.   Theconcept of self-determination in the philosophy of the enlightenment / KhmilV. V., Korkh. O. M.   The concept of self-determination in the philosophy of the enlightenment Anthropological measurements of philosophical research. – 2017. - №11. – S. 127-134.   [Online], available at: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/43374 (Accessed February, 26, 2017).
 2. Корх О.М. Умови історичності людини та людяності історії за Ясперсом / Хміль В.В., Корх О.М. Умови історичності людини та людяності історії за Ясперсом // Антропологічні виміри філософських досліджень. - 2017. - №12. –110-117.-. [Online], available

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Конспект лекцій з філософії. /Укладачі - Корх О.М., Антонова В.Ю. – Дніпро: УМСФ, 2019.
 2. Навчально-методичний комплекс з логіки для студентів юристів. - Дніпро: УМСФ, 2018.

Тези конференцій, науково-популярні публікації:

 1. Корх О.М. Ідея особистого самовизначення в філософії екзистенціалізму // Філософсько-гуманітарні читання: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2015. – С. 13-17.
 2. Корх О.М. Габермас про засади діалогу культур// Антропологічні виміри філософських досліджень//Матеріали V Міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 2016.- Д.: ДНУЗТ. - С.50-52.
 3. Корх О.М. Культурні передумови та філософські рефлексії ідеї особистого самовизначення в західному Середньовіччі // Філософсько-гуманітарні читання. - Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2016. - С.10-14.
 4. Корх О.М. Філософська рефлексія індивідуалістичних інтенцій вітчизняної культури // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017, Дніпро. Частина І. – Дніпро: СПД «Охотнік». - 2017. - С.69-70.
 5. Корх О.М. Методологічні аспекти історико-філософського аналізу феномену індивідуалізму // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Університет – центр формування духовності, патріотизму та інтелігентності». – ДДАЕУ. – Дніпро: ТОВ «ДСГ-ПРІНТ». – 2017. – Вип.7. – С. 51- 55.
 6. Соціальні комунікації у постмодерному світі Ж. Бодріяра // Антропологічні виміри філософських досліджень. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Дніпро, 2018. - Дніпро: ДНУЗТ. - С.47-49.
 7. Микола Гоголь про деякі риси вітчизняного менталітету // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018, Дніпро. Частина І. – Дніпро: СПД «Охотнік». - 2018. - С.91-92.

Професор кафедри (за сумісництвом) – д. н. з держ. упр. Дрешпак Валерій Михайлович

У 1992 році закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – «Філолог, викладач української мови та літератури», Дрешпакспеціальність – «Українська мова та література», спеціалізація – «Журналістика».
Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (2005), тема дисертації: «Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації».

Доцент по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування (2010).
Доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (2011), тема дисертації: «Функціонування семіотичних утворень у державному управлінні: теоретико-методологічні основи»
Професор по кафедрі інформаційних технологій та інформаційних систем (2015).
Дисципліни, що викладає: «Жанрологія»
Сфера наукових інтересів: взаємодія органів публічної влади з громадськістю та засобами масової інформації, державна інформаційна політика.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: dreshpak.ucf@gmail.com

Член Національної спілки журналістів України
Член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
«Державне управління та місцеве самоврядування» (ДРІДУ НАДУ)
«Публічне адміністрування: теорія та практика»  (ДРІДУ НАДУ)
«Державне будівництво» (ХарРІ НАДУ)

Міжнародна діяльність:
Член групи експертів з навчальної компоненти українсько-швейцарської програми «Електронне урядування для підзвітності влади та участі громадян» (EGAP), що реалізується за підтримки Швейцарської конфедерації (2015 – 2018 рр.)
Медіа-експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика дослідницького проекту з моніторингу місцевих медіа за програмою, підтриманою USAID (2014 – 2018 рр.)
Радник польсько-українського проекту «Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання суспільних послуг» за Польсько-Канадською Програмою Підтримки Демократії (Республіка Польща) (2015 – 2016 рр.)
Навчальний курс у Фінському інституті державного управління (HAUS) та Школі митної служби Фінляндії (Customs School of Finland) (2016 р.)
Навчальний курс з проблем державного управління та політичних систем у Португалії та Іспанії (Міжнародна освітня програма з підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління, НАДУ) (2016 р.)

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Дрешпак В. Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 1(20). – С. 3 – 14.
 2. Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні  / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 1 (45). – С. 147 – 156.
 3. Дрешпак В. М. Досвід реалізації проектів з розвитку системи надання електронних адміністративних послуг у Дніпропетровській області / Дрешпак В.М., Вискуб О.А. // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання. – 2014. – Вип. 1. [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2014_1_20.pdf.
 4. Дрешпак В. Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації / В. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3 (17). – С. 5 – 12.
 5. Дрешпак В. Добровільне об’єднання територіальних громад: зміст та алгоритм проходження основних етапів / В. Дрешпак, Н. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4 (18). – С. 45 – 54.
 6. Дрешпак В. Забезпечення діалогу органів публічної влади з територіальною громадою: теоретичні та прикладні аспекти / В. Дрешпак, Н. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5 – 6 (19 – 20). – С. 57 – 65.
 7. Дрешпак В.М. Cучасні напрями зарубіжних досліджень у сфері електронного урядування (на прикладі публікацій міжнародного журналу Electronic Government) / В.М. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 5 – 6. – С. 17 – 26.
 8. Дрешпак В. М. Міжнародні рейтинги університетів як інструмент оцінювання державної політики у сфері вищої освіти / В. М. Дрешпак, Г. А. Старушенко // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 7. – С. 27 – 35.
 9. Дрешпак В.М. Комунікативна діяльність служб зі зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування міст Республіки Польща / Дрешпак В.М., Бабаченко Н.В. // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 3 (35). – С. 94 – 102.
 10. Дрешпак В.М. Жанрові моделі місцевих газет України (на прикладі видань Дніпра та Харкова) / Дрешпак В.М. // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2019. – Вип. 45. – С. 183 – 191.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Дрешпак В.М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб./ В.М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с.
 2. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. – Ч. 1 – 15.

Монографії:

 1. Гуманізація  публічної  служби  в  Україні:  науково-практичні засади : кол. монографія / кол. авт. : С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, В.М. Дрешпак та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.  – 253 с.
 2. Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / кол. авт. : О.Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, В. М. Дрешпак та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Інформаційні технології в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : практикум / [уклад. : В. М. Дрешпак, С. П. Кандзюба; О. В. Кравцов та ін.]; за заг. ред.В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014.  –  72 с.
 2. Технології електронного урядування : практикум для слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» / [В. М. Дрешпак, С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов, О. М. Титаренко]; за заг. ред. В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 48 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Дрешпак В. М. Інформаційно-аналітична діяльність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: зміст і кваліфікаційні вимоги / В. М. Дрешпак // Теорія та практика державної служби : матер. наук. - практ. конф., Дніпропетровськ, 12 груд. 2014 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014.  – С. 66 – 68.
 2. Дрешпак В. Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів публічного управління із забезпечення доступу до публічної інформації / Валерій Дрешпак // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 343 – 345.
 3. Дрешпак В. М. Удосконалення підходів щодо підготовки фахівців з питань доступу до публічної інформації / Дрешпак В. М. //  Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2015 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, А.І. Семенченка, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2015. – С. 98 – 100.
 4. Дрешпак В. Методика проведення громадських слухань у процесі добровільного об’єднання територіальних громад // Практичні рекомендації з питань формування спроможних територіальних громад. – Вип. 1. – Д. : ДРІДУ, 2015. – С. 9 – 16.
 5. Модель делегування суспільних послуг: польський досвід для України / [кол. авт. : С. Серьогін, Є. Бородін, В. Дрешпак та ін.]. – Д. : Грані, 2016. – 136 с.
 6. Дрешпак В. Підходи до розробки дистанційного курсу з електронного урядування для слухачів магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / В. М. Дрешпак // Теорія та практика державної служби : матер. міжнар. наук. - практ. конф., Дніпро, 11 листоп. 2016 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. –  С. 143 – 145.
 7. Дрешпак В. М. Громадяни в системі публічного управління: підхід до виявлення ступеня самоідентифікації / Дрешпак В. М. // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання : тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України, Харків, 12 – 13 жовт. 2017 р. – Х. : ХНУ, 2017. – С. 183 – 184.
 8. Дрешпак В. Чим насправді живе громада, або ж деякі дослідження з популярної «медієтології» // ІДПО: веб-сайт. – березень 2018. – Режим доступу :http://idpo.org.ua/analitics/1803-chim-naspravdi-zhive-gromada-abo-zh-deyaki-doslidzhennya-z-populyarno%D1%97-mediyetologi%D1%97.html
 9. Дрешпак В. Ресурси для суспільного мовника: свій до свого по своє? // Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України. – 19.10.2018. – Режим доступу : http://nsju.dp.ua/resursi-dlya-suspilnogo-movnika-svij-do-svogo-po-svoye.html

Доцент кафедри – к. філос. н. Антонова Вікторія Юріївна

АнтоноваАнтонова Вікторія Юріївна. З відзнакою закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім.І.Франка за спеціальністю «історик».
Кандидат філософських наук. У 2009 р. захистилакандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Концепція «духу народності» в історіософії Миколи Костомарова». У 2013р. отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін. 
Основні дисципліни, що викладає: історію, філософію, соціологію та політологію для студентів усіх спеціальностей.
Сфера наукових інтересів – історія філософії та філософія глобальних проблем сучасності, культурологія та релігієзнавство.

Електронна пошта: batumi1508@gmail.com

Основні напрямки роботи
Конкурси студентських науково-дослідних робіт.
Підготовка та публікація статей під керівництвом викладачів.
Участь у конференціях різних рівнів та публікація тез доповідей.
Організація та проведення круглих столів.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах формування європейської культурної ідентичності // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.- С.1295-1307.
 2. Антонова В.Ю. Буття українського етносу в умовах збереження духовно-культурної самобутності // Філософія. Культура. Життя. – 2015. – № 42.- С.5-22.
 3. Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах європейської інтеграції та сучасної глобалізації// Філософія. Культура. Життя. – 2016. – № 43.- С.5-17.
 4. Стаття Український етнос в умовах міграційних процесів сучасної цивілізації // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – № 40.- С.61-76
 5. Політичні та культурні проблеми української діаспори в умовах сучасної глобалізації // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – № 41.- С.52-70

Монографії:

 1. Монографія «Український етнос у контексті сучасних цивілізаційних процесів (філософський аналіз)» Дніпропетровськ, ДДФА, 2012.-15,9 дрк.арк.
 2. Монографія «Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації». Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 390 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Навчально – методичний комплекс з нормативної дисципліни “Філософія” підготовки фахівців ступеня вищої освіти («бакалавр») у галузі знань 081 «Право» / укл. к. філос. н., доц. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 28 с.
 2. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Соціологія» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / укл. В. Ю.Антонова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 29 с.
 3. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Соціологія» підготовки ОКР «Бакалавр» галузі знань 0304 Право напряму 6.030401 Право / укл. к.філос.н., доц. В.Ю. Антонова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 22 с.
 4. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Історія України» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», галузі знань 23 «Соціальна робота», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування //укл. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. –31 с.
 5. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 91 с.

Тези конференцій, науково-популярні публікації:

 1. Антонова В.Ю. Українська вища освіта в умовах глобалізації // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 40. ‒ С.605-611.
 2. Антонова В.Ю. Соціальна реклама як ефективний механізм формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 40. ‒ С.608-611.
 3. Антонова В.Ю. Особливості взаємовпливів сучасних культур в глобалізованому світі // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. ‒ С. 474-481.
 4. Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. (27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ, 2015. – 350 с. – С.290.
 5. Державотворчі процеси у сучасному бутті українського етносу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку України та регіонів (28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ, 2014. – 354 с. – С. 239.
 6. Україна в глобалізованому світі // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: тези Міжнародної наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ, 2014. – 228 с. – С. 196.
 7. Особливості та сутність цілей Європейського Союзу // Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів, Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.–299-300.
Доцент кафедри (у відпустці по догляду за дитиною) – к. філос. н. Коршун Тетяна Сергіївна

Коршун Тетяна Сергіївна. У 2004 р. закінчила Національну юриличну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) за спеціальністю «правознавство»
Кандидат філософських наук. У 2009 р. захистивдокторську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Проблема індивідуалізму. Історико-філософський аналіз».
Основні дисципліни, що викладає: соціологія, політологія
Сфера наукових інтересі – права людини, електронне урядування, філософська антропологія.

Електронна пошта: yulyabar@ukr.net\

Автор десятків наукових публікацій, серед яких дві монографії, а також наступні роботи, опубліковані за останні п’ять років:
 1. Коршун Т.С.  Переосмислення функцій держави в умовах сучасної європейської цивілізації      / Т.С.Коршун //   Філософія. Культура. Життя. - Міжвузівський збірник наукових праць. – 2015. – Випуск 42. – С. 47-59
 2. Коршун Т.С.  Особливості правосвідомості українського народу на основі аналізу електронних петицій         / Т.С.Коршун // Українська ментальність: колективна монографія. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2016. - С.169-173
 3. Коршун Т. Глобалізація гуманітарної освіти як виклик національній ідентичності / Т. Коршун // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Культурологія. - 2017. - Вип. 18. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_19
 4. Tetiana Korshun. Open Government Leads To The Abolition Of The Right To The Informational Privacy: An Invitation To Discussion / T Korshun //
  eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM) 9 (1 (2017)), pp. 79-96 [https://jedem.org/index.php/jedem/article/view/450/388]

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Навчально – методичний комплекс нормативноїдисципліни «Політологія» підготовки фахівців ОКР «бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» напряму підготовки 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /укл. В.Ю. Антонова, Т.С. Коршун. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 27 с.
 2. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Соціологія» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / укл. Т.С. Коршун. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 36с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:Тези конференцій, науково-популярні публікації:

 1. Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ; ред. кол.: Салата О.О., Саган Г.В., Куцик Р.Р. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — С. 184-192 Тема: Електронне урядування як результат віртуалізації суспільства в епоху постмодернізму
 2. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2017 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – 357-360 с.  Тема: E-voting: Best European Practices
 3. «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Вінниця: ВНТУ, 2017 - с.124-128 Тема: The Teamwork and Collaboration in MOOCs.
 4. Актуальные проблемы мировой философии, развитие человека, его сознания, нравственности: Мат-лы III Междунар. науч.-теорет. конф. (16-17 февраля 2018 г., Астана, Казахстан) в 2-х тт. – Астана: изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018. – С.121-123 Тема: Ethical Issues Of Implementing Legal Robots In The Modern World
 5. Science, research, development. Pedagogy # 7 (30-31.07.2018), Valetta, Republic of Malta с.15-17 Тема: “MOOCs as a tool for self-directed learning”
Доцент кафедри (за сумісництвом) – к. н. з соц. ком. Лесюк Ольга Василівна

У 1996 році закінчила Харківський державний інститут  культури,  спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографія» (отримала диплом з кваліфікацією бібліотекар-бібліограф).
У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (тема дисертації «Бібліотечно-інформаційний сегмент комунікаційного середовища митної справи України: стратегія формування»).
Має понад 20 років практичного досвіду роботи за фахом, із них понад 15 років на керівній посаді. Має науковий та науково-педагогічний стаж роботи понад 17 років. Приймає участь у науково-дослідних темах. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Є автором (співавтором) монографій, статей у фахових виданнях. Є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів із соціальних комунікацій.
Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, зв’язки з громадськістю, видавнича справа та редагування.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Лесюк О.В. Мобільні технології і сучасні інформаційні  послуги у бібліотеках ВНЗ України / О.В. Лесюк, А.-О.М. Дворецька // Вісник Книжкової палати. – 2017. –№ 11.
 2. Лесюк О.В. Електронні та нонелектронні історико-біографічні ресурси українського   бібліографознавства / О.В. Лесюк, Л.В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. – Харків:  ХДАК,  2017. – №51.
 3. Лесюк О. В. Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення / О.В. Лесюк, О. М. Ятчук, А.-О. М. Дворецька //  Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Вип. 12.– Харків, 2017.
 4. Лесюк О.В. Інтелектуальні технології бібліотечно-інформаційної сфери / [О.В. Лесюк, О. М. Кобєлєв, Т. О. Колесникова,  А. В. Мямліна] // Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої,  Т.О. Колесникової. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61–136.
 5. Лесюк О.В. Менеджмент формування бібліотечно-інформаційного сегмента комунікаційного середовища митної справи України/ О.В. Лесюк // Вісник Харківської державної академії культури. – 2013. – С.139–148.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Лесюк О.В. Цифрове телебачення: західний та національний досвід комунікації  / О. М. Ятчук, А.-О.М. Дворецька, О.В.Лесюк  //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  30 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]  – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
 2. Участь в міжвузівському науково-практичному семінарі «Професійні компетентності бібліотекарів в умовах медіареальності: медіакультура та проблеми авторського права», 26 січня 2017 р. – ДНУЗТ, 2017.
 3. Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України", 26 березня 2015 р. – ДНУЗТ, 2015.
 4. Лесюк О.В. Інформаційне забезпечення науки у ВНЗ у сучасному освітянському просторі України / О.В.Лесюк // Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», 24–25  жовтня 2013 р. – ДНУЗТ, 2013. – С. 97–99.

Доцент кафедри – к. політ. н. Осін Вадим Володимирович

Осін Вадим Володимирович

1999 р., Дніпропетровський державний університет, «Політологія», політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін, НР № 11910545 диплом з відзнакою від 30 червня 1999 р.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2004, спеціальність: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, тема дисертації:«Контент-аналіз як засіб конституювання та відтворення політичної науки» ). Вчене звання: доцент кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін, 2006.
Дисципліни, що викладає: Політологія, Соціологія, Філософія.
Сфера наукових інтересів: політика, соціальна та інтелектуальна історія, політика знання, соціологія науки.

Профіль у Scopus

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: bigbrotherow@gmail.com

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Член Асоціації політологів Слобожанщини.
Міжнародна діяльність:
2012 - Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет, колективний грант (керівник проекту): “Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові ”.
2011- Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет, індивідуальний грант: “Політика знання та Порубіжжя: стратегії конструювання уявлень про Україну в науковому та владному дискурсі”

Дослідницькі гранти та нагороди

 1. 2012 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (керівник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».
 2. 2011 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет індивідуальний грант: «Політика знання та Порубіжжя: стратегії конструювання уявлень про Україну в науковому та владному дискурсі».
 3. 2009 – Академія митної служби України, нагорода «Найбільш креативний викладач».
 4. 2008 – Національна Академія наук, почесна відзнака за монографію «Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа».

Дисципліни, що викладає: політологія, соціологія, філософія.

Електрона пошта: bigbrotherow@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри  – к. н. з соц. ком. Сенкевич Г.А.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – к. філос. н. Солоділова Олена Володимирівна
 

Солоділова Олена Володимирівна

У 2004 році закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію культуролога, викладача теорії та історії культури.

У 2004 році закінчила магістратуру Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 – Естетика (тема дисертації: «Раціональні виміри естетичної оцінки»).

Має досвід роботи на адміністративних посадах.

Досвід роботи у закладах вищої освіти близько 12 років.

Сфера наукових інтересів: філософія культури, культурологія, естетика.

Дисципліни, що викладає: «Філософія».

Електронна пошта: rveo82@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Солоділова О.В. Стильові підстави естетичної оцінки в культурі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Том 24 (65). - № 3. - Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь, 2013. - С.266-273.
 2. Солодилова Е. В. Эстетическая инкультурация /О.В.Солоділова // Таврические студии "Культурология". – № 6. – Симферополь: ГБОУВОРК "Крымский университет культуры, искусств и туризма", 2014. – С. 64-71.
 3. Солоділова О.В. Інкультурація – естетичний вимір // Культура і сучасність : альманах. — К.: Міленіум, 2015. – № 1. – С. 39-43.
 4. Солоділова О.В. Українська скульптура у вимірах часу// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць; вип. XXXIV]. — К.: Міленіум, 2015. – С. 105-114.
 5. Солоділова О.В. Оцінка крізь призму історії філософії // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 124 (9). – С. 222-226.

Тези конференцій

 1. Солодилова Е.В. Эстетическая инкультурация // Искусство и наука третьего тысячелетия: ІІІ Международно-творческая конференция, Симферополь, 12-13 декабря 2014 г. / КУКИТ. – Симферополь, 2014. – С. 87-90.
 2. Солоділова О.В. Естетичні механізми чуттєвих форм інкультурації // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати Х міжнародної конференції: збірник наукових праць (20 березня 2015 р.) / відп. ред. Приходько М.М., Тонких С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2015. – С. 68-71.
 3. Солоділова О.В. Про деякі типи естетичних оцінок // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 92-93.

Доцент кафедри – к. іст. н. Чечельницька Ганна Володимирівна

Чечельницька Ганна Володимирівна

У 1996 році закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, спеціальність «Історія України»,
2017 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Університет ім.Альфреда Нобеля», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти СПЕЦІАЛІСТ, спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російських мов, фахівець із зв’язків з громадськістю
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2000, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Вчене звання: доцент кафедри гуманітарних дисциплін, 2011.
Дисципліни, що викладає: історія України, «Актуальні проблеми української історії», «Політологія» (англійською мовою для іноземців), «Філософія» (англійською мовою для іноземців), «Соціологія» (англійською мовою для іноземців), «Реклама та зв’язки з громадськістю».
 Сфера наукових інтересів: 1) Психоісторія як пояснення соціально-історичних процесів.2) Зв’язки з громадськістю в процесі підготовки майбутніх журналістів.
Профіль у Google Scholar

Електронна пошта:Hanna.wlady@gmail.com
Участь у професійних об’єднаннях: 2010-2015 р.р. виконавчий директор Філіалу Фонду вчених Дніпропетровської державної фінансової академії.

2009-2015 – була заступником зав.кафедри з наукової роботи. На поточний момент – куратор гр.ЖР18-1. За сумісництвом – провідний фахівець відділу комунікацій та профорієнтацій, куратор виставки-музею УМСФ.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. 

 1. Чечельницька Г. В.Крос-культурні компетенції в процесі крос-культурної взаємодії//Актуальні проблеми української історії. – Рівне, РДГУ, 2018. -.С.15-32. – 1 др.арк
 2. Чечельницька Г. В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст.: історіографія літературознавчого процесу / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 42. – С. 100–111.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторична версія української історії: спроба утворення / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 41. – С. 151-156.
 4. Чечельницька Г.В. Психоісторичний огляд періодизації української історії та діагностика сьогодення// Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2014. – Спецвипуск. – С. 149-153.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Чечельницкая А.В. Психоисторический дискурс украинской истории// Humanities and social sciences. – Rzeszow, 2014. – № 2, с.25-34. – Ресурс доступа: www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/.../hss-2014-02-pw-01.pdf
 2. Чечельницкая А.В. Психоистория на постсоветском пространстве: историографический обзор // Ekonomia I nauki humanistyczne. – Rzeszow, 2012. – № 2, с.3-18. Ресурс доступа:http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/94

Тези конференцій:

 1. Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015.
 2. Чечельницька Г.В. Проблеми психоісторичної періодизації української історії // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку регіонів» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторія як самостійна наука в площині сучасної філософської парадигми // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів», 2011.
 4. Чечельницька Г.В. Психоісторія: новий вимір дослідження сучасності та минулого // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2010.

Навчально-методичні посібники:

 1. Реклама та PR-менеджмент// Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – УМСФ, 2018
 2. Історія українського суспільства//Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання.- ДДФА, 2015.-170 с.
 3. Історія України: психоісторичний дискурс української історії// Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання.- ДДФА, 2015.-50 с.

Доцент кафедри – к. н. з соц. ком. Ятчук Ольга Михайлівна 
 
ЯтчукУ 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача).  
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»). 
Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі. Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Колектив кафедри