Склад кафедри

Кафедра налічує 16 викладачів, серед них – 3 доктора наук з державного управління, професори та 10 кандидатів наук, доцентів

Завідувач кафедри - Ковальов Віктор Георгійович

У 2001 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, інженер-механік, автомобілі та автомобільне господарство;Ковальов Віктор Георгійович

Кандидат наук з державного управління; 2012 р.,  25.00.02 -  механізми державного управління, Механізми забезпечення транспортної безпеки України, доцент 2014 р.

Дисципліни, що викладає: Митні процедури, технології митного контролю та оформлення, економічна безпека.

Сфера наукових інтересів: Митні формальності, транспортна безпека, публічне управління.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: mazyt@ua.fm

Організаційна робота:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради їз захисту кандидатських дисертацій К 08.893.02 (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 374);

Куратор групи ПУ-18-2.

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Ковальов В. Г. Створення цільової державної програми розвитку системи забезпечення транспортної безпеки / В.Г. Ковальов // Вісник АМСУ. – Д.: АМСУ, 2013.  -  №2. -С. 261-263.

 2. Ковальов В. Г. Реалізація транзитного потенціалу, як механізм забезпечення транспортної безпеки / В. Г. Ковальов // Державне управління: удосконалення та розвиток. - № 10. - Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=642
 3. Ковальов В. Г. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні / Т.М. Брус, В.Г. Ковальов // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне фахове видання. – 2016. – № 3. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&y=2016.
 4. Ковальов В.Г. Використання поліграфа як інструмента запобігання та боротьби з корупцією державних службовців В.Г. Ковальов, Т.М. Брус // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне фахове видання. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 5. Державне управління у сфері транспортної безпеки: теоретична інтерпретація / В.Г. Ковальов // Публічне управління та митне адміністрування. – Д.: УМСФ, 2018.  -  №1. -С. 204-218.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України у 3 т. / Рекомендовано до друку Вченою радою Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”. - К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 1230 с.

Професор кафедри - Борисенко Ольга Петрівна

Борисенко

У 1983 році закінчила Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність – математика;

У 1999 році закінчила Луганський державний аграрний університет, економічний факультет, спеціальність – аграрний менеджмент;

1998 рік аспірантура кафедри економіки АПК Луганського державного аграрного університету, спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК;

У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (Харківський державний аграрний університет, тема дисертації «Застосування методів моделювання та витратно-цінового аналізу в прогнозуванні та адаптивному плануванні врожайності зернових (за матеріалами Луганської області)»;

2012 рік – докторантура кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління ( Національна академія державного управління при Президентові України, тема дисертації «Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації»)

2016 рік – професор кафедри державного управління та митної справи

Досвід роботи: 25 років.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління, державне управління, механізми державного управління, митне оподаткування

Основні дисципліни, що викладає: митне оподаткування; антикризове управління; управління ресурсами; електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі; стратегічний аналіз; інформаційні системи і технології в обліку.

Електронна пошта: acu_borisenko@yahoo.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії та навчальні посібники

 1. Борисенко О. П. Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації: монографія/ О.П. Борисенко. – Донецьк: Юго–Восток, 2012. – 404 с.
 2. Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах модернізації національної економіки: монографія/ [В.Г. Бодров, О.М. Соколова, Н.І. Балдич та ін.]; за ред. д-ра екон. наук В.Г. Бодрова. – К.: НАДУ, 2013.- 204 с.
 3. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб. / Л.М. Івашова, А.В. Антонов, О.П. Борисенко. – вид 3-тє, перероб. І доп. – Миколаїв: ЧДУ імені П. Могили, 2015. – 178 с.

Фахові статті:

 1. Борисенко О.П. Прийняття управлінських рішень у цільовій програмі державного фінансування: методологічний аспект //Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1 (51). – С. 68–74. – (Серія: “Економіка”).
 2. Борисенко О.П. Особливості моделювання управлінських процесів у державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 2 (9). – С. 27–33. – (Серія: “Державне управління”).
 3. Борисенко О.П. Удосконалення управління економічним розвитком держави через дотримання балансу інтересів // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 4 (9). – С. 24–29. – (Серія: “Державне управління”).
 4. Борисенко О.П. Стратегія формування та реалізації зовнішньо-економічної політики України // Наукові праці : наук.-метод. журн. – Вип.242. Т.254. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С.17-21.
 5. Борисенко Проблеми та перспективи розвитку українсько-польського кордону в аспекті транскордонного співробітництва // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне наукове фахове видання. - № 2. – 2015. [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/ index/zmist_2015_2/0-18.
 6. Борисенко О.П. Митне оподаткування як фактор підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 1 (15). – С. 124–129. – (Серія: “Економіка”).
 7. Борисенко О.П. Компаративний аналіз моделей координації діяльності прикордонних контролюючих відомств у провідних країнах світу та в Україні // Аспекти публічного управління = Public administration aspects : зб. наук. пр. / редкол.: Квітка С.А. (голов.ред.) [та ін.]. – Д.: Вид-во Грані, 2015. – Вип. №9(23) вересень. – С. 34-42.
 8. Борисенко О.П. Впровадження методології контролінгу в систему інституційного забезпечення державного управління // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 2 (13). – С. 113–119. – (Серія: “Державне управління”).
 9. Борисенко О.П. Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України Аспекти публічного управління = Public administration aspects : зб. наук. пр. / редкол.: Квітка С.А. (голов. ред.) [та ін.]. – Д.: Вид-во Грані, 2015. – Вип. № 10 (24) жовтень. – С. 34-42.
 10. Борисенко О.П. Імплементація положень угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі: перші кроки України // Вісник НАДУ. – 2015. – № 4. – С.31–38.
 11. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб.. – вид -3-тє, перероб і доп./Л.М.Івашова, А.В.Антонов, О.П.Борисенко. – Миколаїв, 2015. – 178 с.

Професор кафедри - Дрешпак Валерій Михайлович

ДрешпакУ 1992 році закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – «Філолог, викладач української мови та літератури», спеціальність – «Українська мова та література», спеціалізація – «Журналістика».
Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (2005), тема дисертації: «Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації».

Доцент по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування (2010).
Доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (2011), тема дисертації: «Функціонування семіотичних утворень у державному управлінні: теоретико-методологічні основи»
Професор по кафедрі інформаційних технологій та інформаційних систем (2015).
Основні дисципліни, що викладає: «Комунікативні технології в публічному управлінні», «Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси в публічному управлінні», «Державна служба».
Сфера наукових інтересів: взаємодія органів публічної влади з громадськістю та засобами масової інформації, державна інформаційна політика.

Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: dreshpak.ucf@gmail.com

Член Національної спілки журналістів України

Член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:

«Державне управління та місцеве самоврядування» (ДРІДУ НАДУ)

«Публічне адміністрування: теорія та практика»  (ДРІДУ НАДУ)

«Державне будівництво» (ХарРІ НАДУ)

Міжнародна діяльність:

Член групи експертів з навчальної компоненти українсько-швейцарської програми «Електронне урядування для підзвітності влади та участі громадян» (EGAP), що реалізується за підтримки Швейцарської конфедерації (2015 – 2018 рр.)

Медіа-експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика дослідницького проекту з моніторингу місцевих медіа за програмою, підтриманою USAID (2014 – 2018 рр.)

Радник польсько-українського проекту «Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання суспільних послуг» за Польсько-Канадською Програмою Підтримки Демократії (Республіка Польща) (2015 – 2016 рр.)

Навчальний курс у Фінському інституті державного управління (HAUS) та Школі митної служби Фінляндії (Customs School of Finland) (2016 р.)

Навчальний курс з проблем державного управління та політичних систем у Португалії та Іспанії (Міжнародна освітня програма з підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління, НАДУ) (2016 р.)

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Дрешпак В. Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 1(20). – С. 3 – 14.

 2. Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні  / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 1 (45). – С. 147 – 156.
 3. Дрешпак В. М. Досвід реалізації проектів з розвитку системи надання електронних адміністративних послуг у Дніпропетровській області / Дрешпак В.М., Вискуб О.А. // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання. – 2014. – Вип. 1. [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2014_1_20.pdf.
 4. Дрешпак В. Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації / В. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3 (17). – С. 5 – 12.
 5. Дрешпак В. Добровільне об’єднання територіальних громад: зміст та алгоритм проходження основних етапів / В. Дрешпак, Н. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4 (18). – С. 45 – 54.
 6. Дрешпак В. Забезпечення діалогу органів публічної влади з територіальною громадою: теоретичні та прикладні аспекти / В. Дрешпак, Н. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5 – 6 (19 – 20). – С. 57 – 65.
 7. Дрешпак В.М. Cучасні напрями зарубіжних досліджень у сфері електронного урядування (на прикладі публікацій міжнародного журналу Electronic Government) / В.М. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 5 – 6. – С. 17 – 26.
 8. Дрешпак В. М. Міжнародні рейтинги університетів як інструмент оцінювання державної політики у сфері вищої освіти / В. М. Дрешпак, Г. А. Старушенко // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 7. – С. 27 – 35.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Дрешпак В.М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб./ В.М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с.

 2. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. – Ч. 1 – 15.

Монографії:

 1. Гуманізація  публічної  служби  в  Україні:  науково-практичні засади : кол. монографія / кол. авт. : С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, В.М. Дрешпак та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.  – 253 с.
 2. Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / кол. авт. : О.Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, В. М. Дрешпак та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Інформаційні технології в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : практикум / [уклад. : В. М. Дрешпак, С. П. Кандзюба; О. В. Кравцов та ін.]; за заг. ред.В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014.  –  72 с.
 2. Технології електронного урядування : практикум для слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» / [В. М. Дрешпак, С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов, О. М. Титаренко]; за заг. ред. В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 48 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Дрешпак В. М. Інформаційно-аналітична діяльність державних службовців 

  і посадових осіб місцевого самоврядування: зміст і кваліфікаційні вимоги / В. М. Дрешпак // Теорія та практика державної служби : матер. наук. - практ. конф., Дніпропетровськ, 12 груд. 2014 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014.  – С. 66 – 68.
 2. Дрешпак В. Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів публічного управління із забезпечення доступу до публічної інформації / Валерій Дрешпак // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 343 – 345.
 3. Дрешпак В. М. Удосконалення підходів щодо підготовки фахівців з питань доступу до публічної інформації / Дрешпак В. М. //  Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2015 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, А.І. Семенченка, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2015. – С. 98 – 100.
 4. Дрешпак В. Методика проведення громадських слухань у процесі добровільного об’єднання територіальних громад // Практичні рекомендації з питань формування спроможних територіальних громад. – Вип. 1. – Д. : ДРІДУ, 2015. – С. 9 – 16.
 5. Модель делегування суспільних послуг: польський досвід для України / [кол. авт. : С. Серьогін, Є. Бородін, В. Дрешпак та ін.]. – Д. : Грані, 2016. – 136 с.
 6. Дрешпак В. Підходи до розробки дистанційного курсу з електронного урядування для слухачів магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / В. М. Дрешпак // Теорія та практика державної служби : матер. міжнар. наук. - практ. конф., Дніпро, 11 листоп. 2016 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. –  С. 143 – 145.
 7. Дрешпак В. М. Громадяни в системі публічного управління: підхід до виявлення ступеня самоідентифікації / Дрешпак В. М. // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання : тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України, Харків, 12 – 13 жовт. 2017 р. – Х. : ХНУ, 2017. – С. 183 – 184.
 8. Дрешпак В. Чим насправді живе громада, або ж деякі дослідження з популярної «медієтології» // ІДПО: веб-сайт. – березень 2018. – Режим доступу : http://idpo.org.ua/analitics/1803-chim-naspravdi-zhive-gromada-abo-zh-deyaki-doslidzhennya-z-populyarno%D1%97-mediyetologi%D1%97.html

Професор кафедри - Івашова Людмила Миколаївна

Івашова

Освіта вища, закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут у1986 році, за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз в сільському господарстві»,кваліфікація - економіст бухгалтерського обліку в сільському господарстві.

Доктор наук з управління та адміністрування за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, тема дисертації: «Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України до світового економічного простору»(диплом ДД № 007098, 2009р.);професор кафедри обліку і аудиту (диплом 12 ПР № 006746, 2011р.).

Викладає дисципліни: «Митний аудит», «Державно-приватне партнерство», «Фінансова безпека», «Методологія наукових досліджень та системного підходу в державному управлінні», «Інновативність і креативність наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні», «Сучасні технології планування, організації та проведення наукових досліджень».

Сфера наукових інтересів – державне управління ЗЕД, державний фінансовий контроль, митний аудит, методологія наукових досліджень, публічно-приватне партнерство.

Автор більше 150 публікацій у тому числу 85 публікацій у фахових виданнях, які можна передивитися на сайті за адресою https://scholar.google.com.ua).Зокрема публікації за останні 5 років – 40 публікацій з них 9 статей у фахових виданнях, з них 1 у міжнародних та інше (див. додаток)

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: pln1204@ukr.net

Робота у складі:

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 08.893.02,  Університет митної справи та фінансів;

Член спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв;

Неодноразово брала участь у роботі Акредитаційних  комісій МОН у якості голови та члена комісії.

Головний редактор фахового наукового видання «Публічне управління та митне адміністрування», член редакційних колегій наукових видань: «Інвестиції: практика та досвід» та « .

Організаційна робота:

- працювала на посадах керівника кафедри;

Міжнародна діяльність:

Участь у Міжнародній освітній програмі підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та парламентаризму «Internationaleducationprogrammeforpublicandlocalgovernmentauthorities», Стокгольм – Копенгаген, 02.10.2014-8.10.2014,

Стажування у межах Міжнародної освітньої програми для представників закладів вищої освіти з питань публічного адміністрування і побудови політичної системи Греції 01.10-08.10.2016 р.,

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 

 1. Ivashova L. Research methodology and system aticapproach: mechanisms, levers, methods, tools  / L.Ivashova, R. Bakardzhyjev  // Public Policy and Economic Development : scientific and production journal. – Issue 4(8). – Mykolayiv: Publisher Yemelyanova T.V., 2016. – P.104-112. [IndexCopernicus] 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Івашова Л.М. Фінансові механізми реалізації соціальної політики держави: пільги та субсидії для населення / М.Ф.Івашов, Л.М.Івашова //Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління»/ науковий збірник. - 2013. - № 2. -С. 34-42.
 2. Івашова Л.М. Досвід державного фінансового контролю в країнах ЄС та напрями його імплементації до України / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов // Вісник Академії митної служби України. – 2014. - № 2. С.12-23.
 3. Івашова Л.М. Теоретичні засади розвитку державно-приватного партнерства у сферідержавного регулювання ЗЕД /Л.М.Івашова // Вісник Академії митної служби України. – 2015. - №1. С.7-12.
 4. Ивашова Л.Н. Усовершенствование механизмов государственного управления в условиях развития государственно-частного партнерства / Л.Н.Ивашова // Научно-теоретический и практический журнал: Уральский научный вестник (ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ). – Республика Казахстан: г. Уральск: ТОО «Фирма Сервер + », 2015. - № 14 (145). – С. 124-
 5. Ivashova L. Problems, prospects the development of foreign and customs policy of Ukraine under Europe an integration [Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної й митної політики України  в умовах євроінтеграції]/ Л.М.Івашова,  – Публічне управління та митне адміністрування. - № 2(13). – 2015. – С.37-44.
 6. Івашова Л.М. Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції / Л.М.Івашова К.І.Шатрова // Зб.наук.ст. «Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: «Державне управління»,. - №1. – 2016. - С. 45-52.
 7. Івашова Л.М. Елементи методології державного регулювання  зовнішньоторговельної діяльності в Україні: методи та інструменти / Л.М.Івашова // Публічне управління та митне адміністрування. - № 2(15). – 2016. – С.25-34.
 8. Івашова Л.М. Державно-приватне партнерство у сфері туризму як дієвий механізм забезпечення сталого розвитку економіки країни і регіонів / Л.М.Івашова // Публічне управління та митне регулювання. - №1 (18). – 2018. – С.52-62.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Івашова Л.М. Основи бухгалтерського обліку і аудиту: навч. посіб. / Івашов М.Ф., Івашова Л.М., Вініченко О.М., Дробязко С.І., Шевченко В.М., Атамас О.П. / за заг.ред. М.Ф.Івашова. – Дн.: Вид-во «Ліра», 2013.-  406 с. ( рекомендовано МОН)
 2. Івашова Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб. / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов, О.П.Борисенко. – вид 2-ге, перероб. І доп.. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. – 134 с.
 3. Івашова Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб. / Л.М.Івашова, Антонов А.В. О.П.Борисенко. – вид 3-тє, перероб. І доп.. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 178с.

Монографії:

 

 1. Івашова Л.М. Фінансовий контроль і аудит: реалії та перспективи розвитку: монографія / Л.М.Івашова, О.М.Гнєздилова, Н.Г.Волік. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2012. – 260 с.
 2. Івашова Л.М. Удосконалення системи фінансування у сфері надання пільг та субсидій населенню на прикладі Дніпропетровської області // Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи:  монографія / колектив авторів за заг ред. А.Б.Кондрашихіна. – К.: Вид-во АМУ, 2013. – 388 с. -  С. 276-302.
 3. Івашова Л.М. Механізми та інструменти функціонування громадянського суспільства та його взаємодії з органами місцевого самоврядування в контексті сталого розвитку територій // Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення: монографія / О.Ю.Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 320 с. (С. 232 - 239)
 4. Івашова Л. М. Квеліашвілі І.М.     Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та вектори розвитку// кол. моногр.; за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2017. – 430 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; том 92)

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 

 1. Методичні вказівки до написання магістерських робіт галузі знань 28 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з урахуванням вимог Наказу УМСФ від 20.02.2018 №36 [Текст] / укл. Л.М.Івашова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 39 с.
 2. Методичні рекомендації для написання курсової роботи у процесі підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань  28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укладач Л.М.Івашова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 29 с.
 3. Програма комплексного державного екзамену підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / укл. Л. М. Івашова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 20  с.
 4. Івашова Л.М. Митний пост-аудит: конспект лекцій / Л.М.Івашова, Т.С.Єдинак. – Дніпро: УМСФ, 2019. – 108 с

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Івашова Л.М. Реформування митної служби України: сьогодення та перспективи / Л.М.Івашова // Збірник  наукових праць за результатами міжнародної  наукової конференції «Зміни в суспільстві і праві» Люблін: Університет ім. М.Кюрі-Складовської, 3-6 квітня 2014 р. – Люблін: Вид-во Університету, 2014. – С. 117-121;
 2. Івашова Л.М., Серт П.М. Роль митних органів у протидії проявам тіньової економіки / Л.М.Івашова, П.М.Серт. // Актуальні проблеми світової та національної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м.Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С.309-312.
 3. Івашова Л.М. Про необхідність розвитку нових освітніх напрямів у галузі знань «Державне управління»/ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту». – Харків, 16-17 квітня 2015 р. – С.49-50.
 4. Івашова Л.М. Упровадження єдиного соціального внеску в Україні: проблеми та перспективи / Л.М.Івашова, В.С.Брижахін // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): матеріали міднар.наук.-практ. конф. (20 листопада  2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С.71.
 5. Івашова Л.М. Зміна парадигми національної податкової політики в антикризовому управлінні: / Л.Івашова, Т.Крушельницька // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів УІІ міжнар.наукю-практюконф. (22 грудня 2015 р, м.Ірпінь). – Ірпінь: НУДПСУ, 2015. –С. 79-83
 6. Івашова Л.М. Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів на основі інформаційно-інноваційних технологій / Л.М.Івашова, В.М.Шевченко // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука,  освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2017 р. / за заг. Ред.. В.П. Садкового. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2016. – С.21-25.
 7. Івашова Л.М. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів – фінансової основи сталого розвитку територій // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2016 р. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.− С. 45−49.
 8. Івашова Л.М. Розвиток транспортно-логістичних систем в умовах трансформації міжнародних економічних відносин / К.І. Шатрова, Л.М.Івашова// Модернізація соціально-економічних систем: нові умови господарювання [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. КельцеПольша: Державний університет імені Яна Кочановського, 2016. – С. 152-154
 9. Івашова Л.М. Нормативно-правове забезпечення діяльності транспортно-логістичної системи України / К.І. Шатрова, Л.М.Івашова // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти [Текст]: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи і фінансів, 2016. – С. 12-15.
 10. Івашова Л.М  Механізми та інструменти, що забезпечують формування, функціонування й розвиток громадянського суспільства / Л.М.Івашова// Формування і розвиток громадянського суспільства та створення інститутів взаємодії влади і суспільства як складові стратегії розвитку міста Дніпра: матеріали семінару-наради у межах проекту «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпро» (м.Дніпро, 13 вересня 2017 р.) / за заг.ред. Т.А.Крушельницької, Л.М.Івашової. – Дніпро: ГО ЛНІ, 2017. - С.12-15
 11. Івашова Л.М  Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства: організаційно-управлінський механізм / Л.М.Івашова// Механізми та інструменти взаємодії міської влади і громадянського суспільства: створення матриці взаємодії: матеріали семінару-тренінгу у межах проекту «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпро» (м.Дніпро, 31 жовтня 2017 р.) / за заг.ред. Т.А.Крушельницької. – Дніпро: ГО ЛНІ, 2017. - С.10-16
 12. Івашова Л.М. Запобігання та протидія корупції в умовах розвитку громадянського суспільства / Л.М.Івашова Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня). – Дніпро: ДРІ ДУ НАДУ, 2017. С.-
 13. Івашова Л.М. Компаративний аналіз зарубіжних та національних моделей муніципального управління / Л.М.Івашова// Сучасні моделі муніципального менеджменту. Розвиток громадянських компетентностей у професійній діяльності: матеріали семінару-тренінг у межах проекту «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпро» (м.Дніпро, 9 листопада 2017 р. / за заг.ред. Т.А.Крушельницької. – Дніпро: ГО ЛНІ, 2017. - С.18-27
 14. Івашова Л.М. Розвиток людського потенціалу й інституту лідерства в Україні / Л.М.Івашова// Організаційно-інформаційні і фінансові засади функціонування інститутів самоорганізації населення: матеріали семінару-форуму молодих вчених у межах проекту «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпро» (м. Дніпро, 13 листопада 2017 р.) / за заг.ред. Т.А.Крушельницької. – Дніпро: ГО ЛНІ, 2017. - С.15-20
 15. Івашова Л.М  Митний аудит як інструмент протидії тіньовим оборудкам у сфері ЗЕД / Л.М.Івашова // Аактуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 листопада). – Дніпро: УМСФ, 2017. - С. ???-
 16. Івашова Л. М. Стратегічні напрями розвитку системи  державного управління у сфері освіти та науки в Україні/ Л.М.Івашова, В. М.Шевченко // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 81-84.
 17. Івашова Л.М. Особливості формування ефективних громадянських компетентностей у процесі навчання / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов // Розвиток громадянських компетентностей в Україні: матеріали науково-практичних конференції за міжнародною участю (в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». – Дніпро, Херсон, Іван-Франківськ. -2018 .- С.85-89.
 18. Івашова Л.М. Роль громадянського суспільства у контексті розвитку публічно-приватного партнерства в сфері переробки твердих побутових відходів//Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 20 жовт. 2018 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпрo : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С40-43
 19. Івашова Л.М. Вплив інституційних патологій на функції державного управління у сфері ЗЕД та шляхи їх подолання / Л.М. Івашова, В.Р.Зардов //Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 52-55.
 20. Івашова Л.М. Інституційні зміни та їх вплив на функції державного управління у сфері ЗЕД / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов // Теорія та практика публічної служби: матеріали наук.-пркт. конф. , Дніпро, 21 грудня 2018 р. / за заг ред. С.М.Серьогіна. – Д.: ДРУДУ НАДУ, 2018, - С.13-18.

Професор кафедри (за сумісництвом) - Ченцов Віктор Васильович

фавыа

Освіта вища - Дніпропетровський державний університет,    1983 р., «Історія»  історик,  викладач історії та суспільствознавства; Університет митної справи та фінансів, 2016 р., «Право», юрист.

Кандидат історичних наук 07.00.09  Источниковедение и историография КД № 062051  1992 р.  Тема дисертації: «Документы органов государственной безопасности как источник по социально-политической истории Украины в 1921-25 гг.»,1992 р.;

Доцент, ДЦ № 001695, 2001 р.;

Доктор історичних наук 16.05.01 Історія України, ДД № 001779, Тема дисертації: “Політичні репресії в Радянській Україні в 20-роки”, 2000 р.;

Професор кафедри історії України,ПР № 002281, 2003 р.;

Доктор наук з державного  управління25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації:  «Механізми державного управління  митною справою: порівняльний аналіз», 2013 р.,  ДД № 003236, 2014 р.

Дисципліни, що викладаються:Механізми державного управління

Сфера наукових інтересів : історія та сучасна діяльність спеціальних та митних служб світу, механізмів державного управління.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта:chentsov61@gmail.com

Робота у складі:

- Голова спеціалізованої  вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» строком до 31 грудня 2019 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 374).

 - Член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 при Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара.

- Академік всеукраїнської громадської організації «Українська академія наук з державного управління (посвідчення від 10.05.2006).

- Академік академії політичних наук (диплом № А 028 від 25.02.2017).

- Головний редактор журналу «Історія торгівлі, податків та мита» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21948-11848ПР від 12.03.2016 р.), який внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «історичні науки» (наказ МОН України від 31.05.2011 № 1-05/5. Присвоєно ISSN 2309-7205

- Член редакційної колегії:

- збірника наукових праць Дніпровського національного університету ім. О.Гончара «Проблеми політичної історії України». Постановою Президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1 – 05/3 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «історичні науки» . (Бюлетень ВАК України. – 2010. - № 5);

- наукового фахового збірника «Публічне управління та митне адміністрування» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21855-11755ПР від 21.12.2015 р.). Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «державне управління» (наказ МОН України від 12.09.2011 № 659 (зі змінами від 11.07.16 № 820). Присвоєно ISSN 2310-9653.

Організаційна робота

З 2015 року по теперішній час – перший проректор УМСФ;

2013-2015 т. в.о. ректора АМСУ, УМСФ.

Міжнародна діяльність: експерт «VIP» міжнародного центру впровадження інноваційних проектів «Україна – Китай!.

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до переліку науковометричних баз, Scopus або  Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 1. Victor Chentsov The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective. / Iryna Degtyarova, Olha Hryhorash, Victor Chentsov.// Investment Management and Financial Innovations, //15(3), 223-236. doi:10.21511/imfi.15(3).2018.19. [Scopus].

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових  видань України:

 1. Ченцов В.В. Досвід реформування митної служби Франції та можливості його імплементації в Україні / Координація управління. Збірник наукових праць. – вип. 1. Івано-Франківськ. – 2013. – с.46-55

 2. Ченцов В.В.Атрибутивні параметри розвитку митної  системи / Вісник Академії митної служби України. Серія : «Державне управління». – № 1 (8) – Д. : АМСУ. – 2013. – С. 58 – 65.
 3. Ченцов  В.В. Митна служба в системі державного управління. Міжнародні стандарти модернізації митних адміністрацій/Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць ДРІДУ НАДУ. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015 № 4(27). – с. 221 - 230
 4. Ченцов В.В.Митні адміністрації (служби) в системі державного управління Європейського Союзу. Досвід Великобританії.Вісник Академії митної служби України. Серія : «Державне управління». – № 1 (12) – Д. : АМСУ. – 2015. – С. 89 - 95.
 5. Ченцов В.В., Разумей Г.Ю. Особливості рекрутингу на державну службу в умовах реформування Державної фіскальної служби України/ Публічне управління  та митне адміністрування. - № 1 (14) - Д.: УМСФ. -  2016. – С.101- 108.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Митна справа в Україні: Підручник – К.: Університет  ДФС України, 2017. – 442с.
 2.  Митне право України. Навчальний посібник. Дніпропетровськ, АМСУ, 2014. – 328с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Механізми державного управління митною справою. Навчально-методичний комплекс дисциплін.
 2. Робоча навчальна програма практики студентів ІІ курсу навчально-наукового інституту «Митна академія».
 3. Робоча навчальна програма практики студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту «Митна академія».

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації: 

 1. Ченцов В.В., Мазур А.В. Средства осуществления государственной таможенной политики Украины: законодательство и правовая доктрина/ Konferencja “Politykacelna: Ekonomia, Pravo, praktyka // Wydawnistwo BW JanBrodzinski. Warszawia, RP, 2014,  527 s., s. 417 – 423.    
 2. Viktor Chentsov, Yevgen Garmash Этапы институционального развития таможенной системы Украины: на пути к стандартам ЕвропейскогоСоюза/ CustomsScientificJournalVol. 5,  No. 1, p. 23 – 28.
 3. Ченцов В.В., Тертишник В.М. Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою / Підручник для слухачів магістратури/ - К.: Алерта, 2016. – 324 с.
 4. Viktor Chentsov , Olena Pavlenko, OlgaTriakinaTheprinciplesofpublicadministrationmechanismsmodernizationinthefieldofCustomsaffairs/ Customs Scientific Journal. Vol. 6, No. 2, 2016. –  p. 47 – 63.
 5. В.В. Ченцов, О.П. Заруцька, Н.В. Осадча Шляхи активізації інноваційної політики в Україні/ Вісник економічної науки України № 1 (32) 2017, Київ, Академія економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України. С. 44 – 47.
 6. Ченцов В.В. Організаційно-правовий механізм розвитку митної справи в Україні/ Ченцов В.В., Мазур А.В.// Правова позиція, Науковий журнал, Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2017. - с.  № 1 (18), 2017. С.84-98.
 7. Chentsov V.V. Rectoro fhig her educational in stitution in Ukraine: legal transformations according to the election prosedure //ChentsovV.V.,BarabashYu.V. /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти» Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. - с. 73 – 75.
 8. Ченцов В. В. Інноваційні підходи до державного механізму фінансування вищої освіти в Україні / В. В. Ченцов, О. В. Григораш // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти» Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. - с. 137-140.
 9. Ченцов В.В. Митна адміністрація КНР. Історія і сучасність// Матеріали ХІІ міжнародної конференції «Історія торгівлі, податків та мита» //Тези доповідей. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 25-27 жовтня 2018. –  с. 102-104.   102-10
 10. Ченцов В.В. Трансформація функцій митних  адміністрацій у XXI ст. // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. -  Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – с. 15-17.

Доцент кафедри(за сумісництвом) - Брус Тетяна Миколаївна

Брус Тетяна МиколаївнаУ 1997 році закінчила Дніпропетровський державний університет ім..О.Гончара та здобула кваліфікацію спеціаліста політолога, викладача соціально-гуманітарних дисциплін.
У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування (25.00.01 – Теорія та історія державного управління), (тема дисертації «Аналіз державної політики: теоретико-історичні основи»), ДК№027151.
У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології державного управління,
Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Організація діяльності державного службовця», «Проектний менеджмент у публічному управлінні».
Сфера наукових інтересів: публічне управління; управління персоналом в органах публічного управління, аналіз державної політики тощо.
Профіль у GoogleScholar
Електронна пошта: tanyabrus37@gmail.com
Член спеціалізованої вченої ради   спеціалізованої вченої ради К08.893.02 (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 374).
Регіональний представник Інституту Аналізу політики та стратегій в Дніпропетровській області http://ipas.org.ua/old/branches.htm
Організаційна робота:
З 2008 р. – учений секретар Університету митної справи та фінансів по теперішній час.
Організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника
2014–2015 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії Університету митної справи та фінансів.

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
 1. Брус Т.М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні / Т.М. Брус, В.Г. Ковальов // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне фахове видання. – 2016. – № 3. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&y=2016.
 2. Брус Т.М. Використання поліграфа як інструмент запобігання та боротьби з корупцією державних службовців/ Т.М. Брус, В.Г. Ковальов // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2016_1/0-23.
 3. Брус Т.М. Корупція в органах державної влади: причини виникнення та досвід боротьби / Т.М. Брус, А.В. Аршиннікова // Держава та регіони. – 2018. – № 4. (Серія: Державне управління)
Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації
 1. Брус Т.М. Вплив реформи децентралізації на процес модернізації публічного управління в Україні / Т.М. Брус, Г.К. Зінченко // Актуальні проблеми розвитку системи публічного управління в Україні : матеріали науково-комунікативного заходу (формат круглого столу). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С.60-63.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Виноградова Наталія Леонідівна

ВинрградоваУ 1990 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Історія». У 2001 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Державне управління» у Дніпропетровському філіалі Української академії державного управління при Президентові України.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (тема дисертації «Взаємообумовленість принципів і закономірностей державного управління: теоретико-методологічний аспект»).

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та митної справи.

Має досвід роботи в державних органах влади та виконавчих органах місцевого самоврядування.

Сфера наукових інтересів: державне управління; теоретико-методологічні засади державного управління; гуманістичні та морально-етичні засади державного управління.

Дисципліни, що викладає: «Державне управління», «Соціально-гуманітарна політика», «Професійна етика державних службовців».

Електронна пошта: vynogradovanatali@gmail.com 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Має 32 публікації, із них 29 наукового та 3 навчально-методичного характеру (в т.ч. 12 статей в наукових фахових виданнях України).

Після захисту дисертації опубліковано 17 наукових публікацій (в т.ч. 5 статей в наукових фахових виданнях України) та 3 навчально-методичних роботи, в тому числі :

 1. Виноградова Н.Л. Семіотичні й аксіологічні особливості моделей державотворення за часів Богдана Хмельницького / В.М. Дрешпак, Н.Л. Виноградова // Публічне адміністрування: теорія та практика – 2009. – № 2 (2) [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/index.html – Назва з екрану. Електронне фахове видання.
 2. Виноградова Н.Л. Етичні аспекти лідерства на державній службі в період трансформації світоглядних цінностей / Н.Л. Виноградова // Публічне адміністрування: теорія та практика – 2013. – № 1 (9) [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2013-01%289%29/13vnltsc.pdf Електронне фахове видання.
 3. Виноградова Н.Л. Вітчизняний та закордонний досвід використання муніципального маркетингу в управління розвитком муніципального утворення / Н.Л. Виноградова, О.В. Лащенко // Вісник АМСУ. – Д. :
 4. АМСУ. – 2014. – № 1. – С. 120 – 127. (Серія «Державне управління»). Фахове видання.
 5. Виноградова Н.Л. Формування іміджу та бренду території як фактор підвищення її конкурентоспроможності / Н.Л. Виноградова, О.В. Лащенко // Вісник АМСУ. – Д. : АМСУ. – 2014. – № 2 – С. 132 – 139. (Серія «Державне управління»). Фахове видання.
 6. Виноградова Н. Захист основних політичних прав і свобод людини і громадянина в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні // Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (13) [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2015-01%2813%29/index.html. Електронне фахове видання.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Гармаш Євген Васильович

ГармашУ 2000 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «правознавство», у 2002 році – Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД».
У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право (тема дисертації «Організаційно-правові основи підготовки, прийняття та виконання адміністративних рішень в митній службі України»).
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державної служби та митної справи.
Досвід роботи: загальний трудовий стаж – 20 років, з них стаж науково-педагогічної діяльності – 14 років.
Розпочав трудову діяльність у 1997 році з посади помічника юрисконсульта, до 2003 року працював юрисконсультом. З травня 2003 року перейшов до Академії митної служби України на посаду викладач кафедри митного та адміністративного права.

 • 05.2003 – 12.02.2004 – викладач кафедри митного та адміністративного права Академії митної служби України;
 • 02.2004 – 01.08.2004 – викладач кафедри основ митної справи Академії митної служби України;
 • 08.2004 – 01.09.2005 – викладач кафедри загально професійної підготовки Академії митної служби України;
 • 09.2005 – 01.02.2006 – викладач кафедри організації митного контролю Академії митної служби України;
 • 08.2006 – 01.02.2008 – старший викладач кафедри спеціальних дисциплін інституту післядипломної освіти Академії митної служби України;
 • 02.2008 – 01.09.2010 – старший викладач державної служби та митної справи Академії митної служби України;
 • 09.2010 – 07.04.2011 – доцент кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України;
 • 2011 – 2012 - проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України;
 • 2012 - директор Центру митної справи Академії митної служби України;
 • 2013 – в.о. першого проректора Академії митної служи України;
 • 2014 – 2015 – перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Академії митної служби України;
 • З 23.06.2015- проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів

Сфера наукових інтересів: митна справа; адміністративна діяльність органів державної влади; публічне управління; міжнародні відносини в митній сфері. Дисципліни, що викладає: «Актуалізація законодавства у сфері ЗЕД».

Електронна пошта: kafedra_omk@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google ScholarМає понад 40 публікацій, із них 37 наукового та 3 навчально-методичного характеру (в т.ч. 15 статей в наукових фахових виданнях України) присвячених проблемам управлінської діяльності та державного регулювання в сфері митної справи. Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу Customs Scientific Journal. Член редакційної колегії Науково-практичного коментаря до Митного кодексу України (2012). Залучався до складу робочих груп із розробки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів в галузі митного регулювання. Радник митної служби України 1 рангу, нагороджений відзнакою митної служби «Відмінний митник» 1-го ступеню. Громадською роботою (в тому числі на виборних посадах) не займався, безпартійний.

Основні публікації

 1. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі (2005)
 2. Управління в митній службі (2006).
 3. Правове положення суб’єктів, які приймають управлінські рішення в митній службі (2006)
 4. Деякі аспекти зниження ступеню управлінських ризиків в митній службі (2007)
 5. Інформаційне забезпечення адміністративних рішень в митній службі як складова національної безпеки держави (2008)
 6. Діяльність вантажних митних комплексів в Україні та країнах Європи (2011).
 7. Переваги та перспективи розвитку контрейлерних перевезень в Україні (2012).
 8. Міжнародне співробітництво з питань митної справи (2013)
 9. Оптимізація правового забезпечення реалізації транспортної безпеки держави (2013)
 10. Трансграничное сотрудничество Украины (2014).

Доцент кафедри - Даньшина Юлія Володимирівна

Доцент кафедри - Квеліашвілі Ірина Миколаївна

У 1988 році закінчила Дніпропетровський металургійний інститут, інженер-економіст.
У 2007 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління - Магістратура , Керівник проектів та програм.
Присуджено науковий ступінь кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – механізми державного управління (тема дисертації «Розвиток Державної митної служби як суб’єкта національної безпеки України»)
З 2013 р. докторант кафедри державне управління та місцеве самоврядування Дніпропетровського національного інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Досвід роботи у митних органах 20 років.
Сфера наукових інтересів: публічне управління; управління у митній справі; митна безпека; митне оподаткування.
Основні дисципліни, що викладає: «Митне оподаткування».
Електронна пошта: kvelin@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Фахові статті

 1. Квеліашвілі І. Інституалізація державного управління в сфері митної справи. Наукові труди Академії управління при Предидентові Республіки Білорусь 2015, стр 446 – 453 Випуск 17 Економіка, право, ідеологія, Мінськ 2015
 2. Квеліашвілі І, Липовська Н. Проблеми державного регулювання захищеності соціально-економічних систем //Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр.-ХРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2/2010. – С. 105-112
 3. Квеліашвілі І Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України [Електронний ресурс] / І. Квеліашвілі // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 4. - С. 171-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_4_21
 4. Квеліашвілі І Гармонізація національної митної політики з міжнародними принципами гармонізації у митній сфері//Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2016. –Вип. 1 (28). – С. 74 – 80.
 5. Липовська Н. А., Квеліашвілі І. М Формування управлінської культури керівників територіальних органів Державної фіскальної служби України (на прикладі митниць) [Електронний ресурс] / Н. А. Липовська, І. М. Квеліашвілі // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 11-12. - С. 61-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_11-12_10
 6. Квеліашвілі І., Диверсифікація функціонального навантаження органів доходів і зборів, на які покладається здійснення митної справи в Україні [Електронний ресурс] / І. Квеліашвілі. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2015. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_11
 7. Квеліашвілі І Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід
 8. Квеліашвілі І Стратегія розвитку державної митної справи як інструмент рівноправного партнерства у зовнішньому просторі
 9. Інституалізація державного управління в сфері митної справи // Наукові труди Академії управління при Предидентові Республіки Білорусь. - 2015. - № 17.- С. 446 – 453. – (Економіка, право, ідеологія), Наукові праці
 10. Електронний практичний посібник «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в України» (автори) Г.В. Воронцова, І.М. Т.Д. Ліпіхіна, І.М.Квеліашвілі, Т.С.Тоцька./. вип.2 – Днепропетровск: «АМСУ», АМСУ, Випуск 2, — 2012
 11. Квеліашвілі І.М.. Гуманізація публічної служби в Україні: науково – практичні засади //колективна монографія / [С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А. Липовська та ін.] ; за ред. д-ра. наук С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.- 204 с. (авт. С.86-89) Колективна монографія.

Доцент кафедри - Критенко Олена Олександрівна

У2003 році закінчилаАкадемію митної служби України за спеціальністю «облік і аудит та здобула кваліфікаціюекономіста. У 2010 році закінчилаАкадемію митної служби України (післядипломний факультет) та здобула кваліфікаціююрист.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02механізми державного управління(тема дисертації «Розвиток механізмів державного управління системою державних закупівель в Україні»). 

Дисципліни, що викладає: «Основи митної справи», «Митне регулювання», «Митні процедури», «Аналіз ризиків в митній справі».

Сфера наукових інтересів:державне управління; державний контроль за використанням бюджетних коштів, управління ризиками в митній справі, аналіз митних ризиків, тощо.   

 

Профіль у GoogleScholar

Електронна пошта: ale_k@list.ru

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

 

 1. Критенко О.О. Аналіз підходів до визначення дефініції “державні закупівлі” // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” № 1 (10) – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С. 19 – 26

 2. Критенко О. О. Функціональний підхід до розкриття сутності інституціонального механізму державного управління системою державних закупівель / О. О. Критенко, Ю. В. Даньшина // Ефективність державного регулювання [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 42 – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 198 – 207
 3. Критенко О. О. Шляхи удосконалення системи державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів / О.О. Критенко, Ю. В. Даньшина // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 254, Вип. 242. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015 – С. 74-80. – (Серія “Державне управління”).
 4. Krytenko О.О. Implementation of international experience of counteraction to corruption to the national public procurement practices // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” № 2 (11) – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. – С. 125 – 131

Основні фахові статті:

 1. Критенко О.О. Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи покращення / О.О. Критенко // Наукові розвідки з адміністративного та муніципального управління. Збірник наукових праць Академії муніципального управління – Випуск 1. – К.: АМУ, – 2013. – С. 323 – 341
 2. Критенко О.О. Напрями вдосконалення системи державних закупівель в Україні / О.О. Критенко // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Випуск 2 (54). – Одеса: ОРІДУ НАДУ – 2013. С. 87 – 90
 3. Критенко О.О. Організаційна структура управління в системі державних закупівель послуг // Демократичне врядування: наук. вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Вип.. 11. – Львів: ЛРІДУ НАДУ – 2013. – Режим доступу: http://lvivacademy.com/visnik11/index.html
 4. Kritenko E. Counteraction to corruption in public procurement in Ukraine // Sp-ka z o.o. “Nauka I studia”. Państwowy zarząd № 4 (72). – Przemyśl, Poland, 2013. – C. 79 – 85
 5. Критенко О.О. Аналіз підходів до визначення дефініції “державні закупівлі” // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” № 1 (10) – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С. 19 – 26
 6. Критенко О. О. Функціональний підхід до розкриття сутності інституціонального механізму державного управління системою державних закупівель / О. О. Критенко, Ю. В. Даньшина // Ефективність державного регулювання [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 42 – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 198 – 207
 7. Критенко О. О. Шляхи удосконалення системи державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів / О.О. Критенко, Ю. В. Даньшина // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 254, Вип. 242. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015 – С. 74-80. – (Серія “Державне управління”).
 8. Krytenko О.О. Implementation of international experience of counteraction to corruption to the national public procurement practices // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” № 2 (11) – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. – С. 125 – 131

Навчальні посібники:

 1. Критенко О.О. Фінансовий облік І : навч. посіб. / Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Критенко О.О. – Дніпропетровськ : “Акцент ПП”, 2014. – 192 с.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Марценюк Олена Олександрівна

У 2000 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Психологія».
У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба (тема дисертації «Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України»).
Сфера наукових інтересів: публічне управління; психологія управління; кадровий менеджмент;
Дисципліни, що викладає: «Психологія управління», «Управління персоналом митних органів», «Кадрова політика державної служби».Електронна пошта: e-marcenuk@ukr.net
Основні наукові та навчально-методичні праці
Профіль у GoogleScholar
Має понад 20 публікації, з яких 1 колективна монографія, статті у фахових виданнях України та тези доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Фахові статті:

 1. Марценюк О. Структурно-функціональний аналіз соціально-психологічної компетентності державного службовця (на прикладі працівників митних органів) / Олена Марценюк // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2. – С. 213 – 221.
 2. Марценюк О. О. Професіографічний підхід до формування соціально-психологічної компетентності керівника в системі державного управління / О. О. Марценюк // Держ. буд-во. – 2008. – № 2. – Режим доступу: www.kbuapa.kharkov.ua – Назва з екрану.
 3. Марценюк О. О. Інтерпретація комунікативної компетентності державних службовців в психологічному дискурсі / О. О.Марценюк, Н. А. Липовська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Х. : Магістр, 2009. – № 2 (36). – С. 46 – 54.
 4. Марценюк О. О. Використання компетентністного підходу при формуванні кадрового резерву в митних органах / О. О. Марценюк // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 2 (38). – С. 140 – 143.
 5. Марценюк О. Психологічний аналіз професійної діяльності працівника митних органів / Олена Марценюк // Держ. упр. та місц. самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 220 – 227.
 6. Марценюк О. О. Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні / О. О.Марценюк // Публічне управління та митне адміністрування : зб. наук. пр. – Дніпро : УМСФ, 2016. – Вип. 1 (14). – С. 116 – 122.

Доцент кафедри - Ліпинський Владислав Віталійович 
Фото Ліпинський В

У 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста.

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного та митного права.

Має багаторічний досвід роботи у митних органах України. Має спеціальне звання "Радник митної служби рангу". Нагороджений нагрудним знаком "Почесний митник", нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України", нагрудним знаком "Відмінний митник".

Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання адміністративної відповідальності», учасники якого є переможцями  Всеукраїнських наукових олімпіад і конкурсів.

Дисципліни, що викладає: «Протидія та попередження корупції в державних органах»; «Міжнародно-правові аспекти протидії корупції»; «Адміністративна відповідальність за порушення митних правил»; «Адміністративні провадження в органах публічної влади»; «Адміністративна діяльнсть суб’єктів публічної влади».

Сфера наукових інтересів: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльність; протидія та попередження корупції.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: lipinskivlad@ukr.net

Член Дніпропетровського міського Відділення Всеукраїнської громадської організації “Спілка ветеранів митної служби України”.

Член Громадської організації “Асоціація сприяння зовнішньоекономічній діяльності”.

Член первинної профспілкової організації Університету митної справи та фінансів Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби.

Організаційна робота:

З грудня 2014 року по листопад 2018 року виконував обов’язки директора навчально-наукового інституту «Митна академія» Університету митної справи та фінансів.

З грудня 2018 року по теперішній час виконує обов’язки керівника Центру профільної освіти Університету митної справи та фінансів.

Куратор групи П17-3м.

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 1. Ліпинський В.В. Правові аспекти протидії незаконному переміщенню тютюнових виробів через митний кордон України / В.В.Ліпинський // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1(12). – С. 59 – 64. (Серія: «Право»).

 2. Ліпинський В.В. Правові аспекти протидії переміщенню товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю / В.В.Ліпинський // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 1 (14). – С. 58 – 63. (Серія: «Право»).
 3. Ліпинський В.В. Щодо кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення / В.В.Ліпинський // Вісник Академії митної служби України. - 2015.- № 2 (15). – С. 45 – 50. (Серія: «Право»).
 4. Ліпинський В.В. Правові аспекти кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України в митному режимі “транзит” // Правова позиція. - 2016. - № 1 (16). - С. 68–73.
 5. Ліпинський В.В. Проблемні питання кваліфікації протиправних дій, спрямованих на недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України // Правова позиція. - 2017. - № 1. - С. 43–52.
 6. Ліпинський В.В. Щодо деяких питань судового розгляду справ про порушення митних правил, заведених за ознаками статті 472 Митного кодексу України. Правова позиція : науковий журнал Університету митної справи та фінансів. – 2018. – № 2 (21). – С. 66 – 73.

Підручники, навчальні посібники, коментарі:

 1. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. Додіна Є.В. – К. : «Центр учбової літератури », 2016. – 488 с.
 2. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні. 2-ге вид. перероб. та доповн.: навч. посіб. / За ред. Пєткова С. В. – К.:, 2017. – 184 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник (лист  від 17.12.2010 р. № 1/11-11512-1).
 3. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. Додіна Є.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 488 с.
 4. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. Додіна Є.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.

Монографії:

 1. Ліпинський В.В. Правові аспекти кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України у митних режимах «транзит» і «тимчасове ввезення» // Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Приймаченка. – Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 255 – 269.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,методичні вказівки:

 1. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Адміністративна діяльність суб'єктів публічної влади” ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 08 “Право” за спеціальністю 081 “Право” / укл. В.В.Ліпинський. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 57 с.

 2. Навчально – методичний комплекс з вибіркової дисципліни “Адміністративні провадження в органах публічної влади” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / укл. Ліпинський В.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 49 с.
 3. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни “Митна безпека” підготовки за освітнім ступенем “магістр” галузі знань  07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / укл. Л.М. Івашова, Г.Ю. Разумей, В.В. Ліпинський. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 46 с.
 4. Навчально – методичний комплекс з вибіркової дисципліни “Актуалізація законодавства у сфері ЗЕД: - митне законодавство у сфері ЗЕД; - протидія та попередження корупції в державних органах; - міжнародне митне право»” підготовки магістрів галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» «Облік і оподаткування»/ укл. Є.В. Гармаш, Г.Ю. Разумей, О.О. Критенко, В.В. Ліпинський – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 27 с.           

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Ліпинський В.В. Правові аспекти кваліфікації дій, пов’язаних з користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)". –  Д. : УМСФ, 2015. – С. 254 – 255.

 2. Ліпинський В.В. Особливості кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України в митному режимі “транзит” // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів“. - 25 листопада 2016р., – Дніпро : УМСФ, 2016. – С. 120 – 121.
 3. Ліпинський В.В., Береснєва Є.О. Система митних органів: сучасний стан та перспектива розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу“, м. Херсон, 2–3 червня 2017 р. – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – С. 82 – 84.
 4. Ліпинський В.В. Особливості кваліфікації дій, спрямованих на недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів“. - 24 листопада 2017р., – Дніпро : УМСФ, 2017. – С. 112 – 113.
 5. Ліпинський В.В., Чмелюк А.О. Актуальні проблеми протидії корупції: зарубіжний досвід та можливість його використання в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Правові реформи: міжнародний і український досвід”. – 24-25 листопада 2017р., – Дніпро : ДГУ, 2017. –  С. 127 – 129.
 6. Ліпинський В.В., Завгородня К.Д. Особливості застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми публічного та приватного права“. -  Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 25 травня 2018 р. - С. 203 205.
 7. Ліпинський В.В. Актуальні проблеми протидії корупції в Україні // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 116 – 118.
 8. Ліпинський В.В. Проблеми адміністративної діяльності органів Державної міграційної служби України // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 8-9 листопада 2018 р. –  Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2018. – С. 136 – 139.
 9. Ліпинський В.В. Деякі аспекти адміністративної відповідальності за транскордонне переміщення товарів з порушення прав інтелектуальної власності // Одеські юридичні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 листопада 2018 р.) / за ред. Г.О. Ульянової; уклад.: О.В. Дикий, Ю.Д. Батан. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 89 – 92.
 10. Ліпинський В.В. Проблеми нормативно-правового закріплення методу адміністративного примусу в Україні // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. С. 68 – 71.    

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Разумей Галина Юріївна

Разумей Галина ЮріївнаУ 2009 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД. У 2010 році закінчила магістратуру АМСУ за спеціальністю «Державна служба».
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба (тема дисертації «Ризик-менеджмент у службовій діяльності посадових осіб митних органів України»).
Має досвід роботи у митних органах та консалтинговій компанії.
Викладає на курсах митних брокерів.
У 2017 році пройшла тренінговий семінар щодо наукових досліджень Британської ради в Україні «Researcher Connect»
У 2018 році стала фаховим експертом щорічного конкурсу проектів та стартапів «InnoDnipro» та тренером з електронного урядування та електронної демократії, пройшовши навчання за програмою «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)Фонду Східної Європи.
Сфера наукових інтересів: публічне управління; управління ризиками у митній справі; менеджмент організацій.
Дисципліни, що викладає: «Аналіз ризиків у митній справі».
Електронна пошта: galchata86@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Монографії, навчальні підручники, посібники:

 1. Разумей Г.Ю. Аналіз ризиків у митній справі : навчальний посібник / Г. Ю. Разумей, М. М. Разумей. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 242 с.

Фахові статті:

 1. Кулик Г. Ю. Феномен ризику як об’єкт осмислення в теорії державного управління / Г. Ю. Кулик, О. М. Корх // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». – 2011. – № 1. – С. 18 – 24. – – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_1_3
 2. Кулик Г. Ю. Модернізація митної служби України у контексті управління змінами та стратегічного ризик-менеджменту / Г. Ю. Кулик, Б. В. Літовченко // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». – 2011. – № 2. – C. 85 – 92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_2_13.
 3. Кулик Г. Ю. Сутність та класифікація ризиків у державному управлінні / Г. Ю. Кулик // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – № 4. – С. 16 – 19.
 4. Кулик Г. Ю. Класифікаційна модель системи ризиків у митній службі України / Г. Ю. Кулик // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 91 – 98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2012_2_14.pdf.
 5. Кулик Г. Ю. Стандартизація ризик-менеджменту: державно-управлінський аспект / Г. Ю. Кулик // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 2 (37). – С. 103 – 111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_2_17.
 6. Кулик Г. Ю. Ризик-менеджмент у системі державного управління : сутність, функції, основні складові / Г. Ю. Кулик // Вісник Донецького державного університету управління «Менеджер». – 2012. – № 3 (61). – С. 67 – 72.
 7. Кулик Г. Ю. Митні ризики та ризики в управлінні системою митної служби: сутність та співвідношення / Г. Ю. Кулик // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 4 (15). – С. 167-174. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_04(15)/12kgyuss.pdf.
 8. Разумей Г.Ю. Особливості рекрутингу на державну службу в умовах реформування Державної фіскальної служби України / Г.Ю. Разумей, В.В.Ченцов // Публічне управління та митне адміністрування. – 2016. – № 1. – C. 101 – 108.
 9. Разумей Г.Ю. Забезпечення безпеки у сфері зовнішньої торгівлі України засобами інтегрованого управління кордонами / Г.Ю. Разумей, М.М. Разумей // Публічне управління та митне адміністрування. – Д.: УМСФ, 2016. – № 2 (15) – С. 147–154

Статті в іноземних виданнях:

 1. Kulyk H. System Of Risks In Ukrainian Customs Administration / H. Kulyk // The Advanced Science Journal. –Torrance: AdvancedScience, 2013. – Issue 4. – Р. 36-40.
 2. Кулик Г. Ю. Зарубежный опыт внедрения риск-менеджмента в государственное управление / Г. Ю. Кулик // Государственное управление. Электронный вестник : электр. научное издание / глав. ред. В. А. Никонов. – М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, 2013. – № 37. – C. 32 – 44. – Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__37._aprel_2013_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kulik.pdf.
 3. Кулик Г. Ю. Развитие системы управления рисками в таможенной службе Украине / Г. Ю. Кулик // Вестник Российской таможенной академии. – 2013. – № 4. – С. 108-114.
 4. Кулик Г. Ю. Электронное государственное управление таможенным делом в Украине / Г. Ю. Кулик, М. Н. Разумей // Государственное управление. Электронный вестник : электр. научное издание / глав. ред. В. А. Никонов. – М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014. – № 47. – C. 125 – 147. – Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__47._ekabr_2014_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kulik_razumey.pdf.
 5. Разумей Г.Ю. Інтегроване управління кордонами як фактор забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України/ Г.Ю. Разумей, М.М. Разумей / Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, pszchologické a politickéaspekty: Zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia (28 – 29 októbra 2016). – Sládkovičovo (Slovenská republika): Vysoká škola Danubius, 2016. – S. 29 – 32.
 6. Разумей Г.Ю. Tendencje rozwoju zarządzania ryzykiem w celnictwie ukraińskim / G.J. Razumiej, M.M. Razumiej // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. – Szczecin: BW, 2017. – Rok XXII nr 3 (260) / 2017. – Str. 101–106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://monitorc.pl/art/3538/ tendencje_rozwoju_zarzadzania_ryzykiem_w_celnictwie_ukrainskim_ [Index Copernicus]
 7. Разумей Г.Ю. Struktura Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy w kontekście zarządzania ryzykiem celnym / G.J. Razumiej, M.M. Razumiej // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. – Szczecin: BW, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://monitorc.pl/art/3701/struktura_panstwowej_sluzby_skarbowej_ukrainy_w_kontekscie_zarzadzania_ryzykiem_celnym [Index Copernicus]

Доцент кафедри - Тоцька Тетяна Станіславівна

У 2003 році закінчила Академію митної служби України , спеціальність – економіст

У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління (тема дисертації «Державне регулювання митної вартості») Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»

У 2016 році присуджено вчене звання доцента кафедри державного управління та митної справи.

Досвід роботи за фахом: 7 років

Сфера наукових інтересів – митна справа

Досягнення: експерт Всесвітньої митної організації

Дисципліни, що викладає у 20152016 навчальному році: Митне

оподаткування, Правопорушення у податковій сфері

Електронна пошта: t_totskaya@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Тоцька Т. С. Проблеми державного регулювання операцій з давальницькою сировиною як способу незаконного відшкодування ПДВ та ухилення від оподаткування // Вісник АМСУ. Серія «Державне управління» – 2010. – №2 – с. 68-74.
 2. Тоцька Т. С. Проблеми концептуального підходу до державного регулювання митної вартості в Україні // Вісник АМСУ. Серія «Державне управління» – 2011. – №1 – с. 75-84.
 3. Тоцька Т. С. Управління ризиками як інструмент забезпечення митної безпеки в контексті євро інтеграції // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2011. - Т. 176, Вип. 164. - С. 134-137.
 4. Тоцька Т. С. Контроль за митною вартістю товарів як інструменту захисту економічної безпеки держави // Наукові праці. – Науково-методичний журнал. – Т. 166, Вип. 154 . – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С.130-141 . – (Серія “Державне управління”).
 5. Тоцька Т. С. Недоліки в системі державного контролю митної вартості в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 150-158.
 6. Тоцька Т. С. Недоліки в системі державного контролю митної вартості в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2015. - № 1. - С. 62-65.
 7. Тоцька Т. С. Шляхи удосконалення комунікативної політики митної служби. // Матеріали науково-практичної конференції “Теорія та практика державної служби”. – Дніпропетровськ: АМСУ, ДРІДУ НАДУ. – 2008. – С. 227–229.
 8. Тоцька Т. С. Забезпечення достовірності декларування суб’єктами ЗЕД у митній вартості товарів роялті (ліцензійних платежів). // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації”. – Дніпропетровськ: АМСУ. – 2010. – С. 214–216.
 9. Тоцька Т. С. Поняття ідентичності та подібності товарів при визначенні митної вартості. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти ”. – Дніпропетровськ: АМСУ. – 2012. – С. 214–216.
 10. Тоцька Т. С. Запровадження механізму управління євроінтеграційними проектами в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)”. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – С. 108-110.
 11. Науково-практичний коментар до Митного Кодексу України. Науково-практичний коментар. у 3 т. - К.: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012.
 12. Тоцька Т. С. Mechanizm realizacji elektronicznego administrowania VAT / Т. С. Тоцька, Чернявська Ю.А.// Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2015. - № 1. - С. 62-65.
 13. Тоцька Т. С. Принципи організації внутрішньої системи управління ризиками в державних органах / Т. С. Тоцька // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2015. - № 2.

Доцент кафедри - к.держ.упр. Шевченко Наталія Іванівна

Шевченко Наталія Іванівна1988 р. -  Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва;

2011 р. - Кандидат наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління»(тема дисертації «Розвиток державної інвестиційної політики України»);

2012 р. – Доцент по кафедрі фінансів та державного управління ;
Працює в навчальному закладі з 2001 року. 
Член спеціалізованої вченої ради  К 08.893.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»
Сфера наукових інтересів: фінанси, інвестиційна діяльність, фінансове забезпечення діяльності підприємства.
Дисципліни, що викладає.: фінанси підприємств, фінанси суб’єктів господарюванняЕлектронна пошта:nshevni@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Наукові праці

Має понад 95 наукових публікацій, них 35 статей у фахових виданнях та більш ніж 20 навчально-методичних праць фінансового спрямування, у тому числі  навчальний посібник з грифом МОН, 2 монографії. 

 1. Шевченко Н.І. Інвестиційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №23. –С.93-96.
 2. Шевченко Н.І. Сучасні інструменти державної інвестиційної політики / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №24. –С.66-70.
 3. Шевченко Н.І., Даценко В.В. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Н.І.Шевченко, В.В.Даценко // Україна: аспекти праці: Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / №1, 2012 р., С.3-7.
 4. Шевченко Н.І., Куліченко В.О. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан, проблематика, напрямки реформування / Н.І.Шевченко, В.О.Куліченко // Державне управління: удосконалення та розвиток / [Електронний ресурс]/ - 2012.- №1.- Режим доступу: http: // www.dy.nayka.com.ua .
 5. Даценко В.В., Шевченко Н.І. Гарантування фінансової безпеки держави в умовах глобалізації / В.В.Даценко, Н.І.Шевченко // Державне управління: удосконалення та розвиток / - 2012. - №5. - [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http: // www.dy.nayka.com.ua.
 6. Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Оцінка фіскальної ефективності місцевого оподаткування у Дніпропетровській області / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Ефективна економіка. – 2013. №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2361.
 7. Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Регіональні аспекти податкового стимулювання інвестиційних процесів / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Економіка». Випуск 1–2/2015. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління. – 2015. – С.96–110. – Режим доступу: http://visnyk.amu.edu.ua/images/NV_ECONOMIKA_1-2_2015.pdf
 8. Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Досвід країн ЄС щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів. - Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 6 – С.80-83. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5214&i=16
 9. Шевченко Н. І. Особливості фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки України в період системної кризи. - Ефективна економіка. – 2016. №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5132

Старший викладач кафедри - Кийда Людмила Іванівна

Кийда

Диплом магістра НР № 30762398 від 28.02.2007 року Державний регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, закінчила в 2007 р., отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління», здобула кваліфікацію магістра державного управління. (Диплом інженера ЖВ-1 № 013091від 23.06.1980 року, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут спеціальність ПЦБ.)

Науковий ступінь: Підготовка до захисту дисертації на тему: «Митний контроль в системі державного управління ЗЕД в умовах інтеграції України до світового простору». Спеціальність «Механізми державного управління» 

Дисципліни, що викладає: «Основи митної справи», «Митні технології»

Електронна пошта: Kli1953@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Развитие методики применения упрощенного таможенного контроль в Украине//Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології» –Херсонський національний технічний університет. Серія «Державне управління». Випуск № 2(9) , Херсон-2013р. С.63-69.
 2. Simplified customs control in context of development of process of Ukrainian integration to outer space/ Науковий журнал «Економічна наука та політологія» Серія «Наука та студія».Випуск № 114, Польща, м. Пшемишель-2014. С.68-77
 3. The adaptation of customs legislation to the international standards of the simplified customs control of citizens When grossing the customs border of Ukraine// Public policy and economic development. – ISSUE . №2(6). – 2014. – Poznan/ Lyudmyla Kyyda/ С.93-99
 4. Спрощення під час переміщення через митний кордон України та декларування валютних цінностей у контексті євроінтеграції// Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління» №1(12) 2015, Видавник: УМСФ(АМСУ), м.Дніпропетровськ. С.37-43
 5. Особливості захисту прав інтелектуальної власності митними органами ДФС. України. /Л.І.Кийда/ Публічне управління та митне адміністрування . 2016.-№1. –С.161-170./ Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів,
 6. Процедури митного контролю переміщення особистих речей і товарів громадян під час перетину митного кордону України /Л.І.Кийда/ // Публічне управління та митне адміністрування. 12.2017. - №2. 

Тези конференцій

 1. Кийда Л.І. Напрями розвитку митного контролю в Україні / Л.І.Кийда // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) [Текст]: Міжнародна науково-практичної конференції молодих учених 25 березня 2011 р. – Т.1 / Держмитслужба України, АМСУ. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2011. – С.89-90.
 2. Кийда Л.І. Спрощений митний контроль в Україні в умовах інтеграції у світовий економічний простір/ Л.І.Кийда // Економічні процеси глобалізації у кризовий та посткризовий період в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 червня 2011. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка, 2011. – С. 112-114.
 3. Кийда Л.І. Організація митного контролю повітряних суден і товарів, які переміщуються цими суднами. /Л.І.Кийда // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями». – Дніпропетровськ: АМСУ, -Т.1., грудень 2011. – С.349-350
 4. Кийда Л.І. Організаційно-правові засади митного контролю в Україні/ Л.І.Кийда // матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі». – Дніпропетровськ: АМСУ, -Т.1 ., березень 2012. - С.309-310
 5. Кийда Л.І. Надання митницею статусу уповноваженого економічного оператора в Україні. / Л.І.Кийда // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко – управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ: АМСУ, – Т.1 ., листопад 2012. – С.60-61
 6. Кийда Л.І. Зони митного контролю/ Л.І.Кийда // матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі».- – Дніпропетровськ: АМСУ, –Т.1, листопад 2012. – С.104-105
 7. Кийда Л.І. Здійснення митної справи в міжнародному пункті пропуску «Дніпропетровськ-Аеропорт». / Л.І.Кийда // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України».Збірник тез наукових робіт ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» – Одеса:, – Ч.1 ., квітень 2013 /. – С.99-101
 8. Кийда Л.І. Державна митна справа, як механізм реалізації державної політики у сфері державної митної справи / Л.І.Кийда // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів». – Дніпропетровськ: АМСУ, листопад 2013. – С.304-305
 9. Кийда Л.І. Пост-аудит як форма удосконалення митного контролю в Україні/ Л.І.Кийда // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект» – Дніпропетровськ: АМСУ, листопад 2014. – С.158-159
 10. Кийда Л.І. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів»- 25листопада 2016– Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – С. 82-83.
 11.  Кийда Л.І. Реформування державної служби в умовах інтеграції до світового простору [Електронне видання] / Л.І.Кийда // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика державної служби: стратегія реформ 2020» (11 листопада 2016 р, Дніпропетровськ) / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2016. – С.171-173.
 12. Кийда Л.І. Переміщення через митний кордон України готівки та банківських металів / Л.І.Кийда, // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24 листопада 2017 р. – Д.: УМСФ, 2017, - С. 21-22.

Старший викладач кафедри - Чорний Валерій Борисович

Чорний Валерій БорисовичУ 1980 р. закінчив Камянець-Подільський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Економіст» , кваліфікація економіст-організатор.

У 1991 р. закінчив Білоруський державний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

У 2015 р. закінчив Переяслав-Хмельницкий педагогічний університет ім. Г. Сковороди, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація вчитель фізкультури.

Працював у митних органах з 1993 року, в Академії митної служби України з 2003 року.

Сфера наукових інтересів: історія та управління митною справою.

Підготував 11 майстрів спорту, 2 чемпіона Світу, 2 чемпіона Європи з гирьового спорту.

Опублікував навчальний посібник «Україна і митна справа» 2004 з грифом МОН, монографії: «Найдавніші торгівельні статути та шляхи», «10-річний шлях Вінницької митниці», «Християнська десятина, митна справа та сьогодення».

Основні дисципліни, що викладає: основи митної справи.

У 1992 році закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – «Філолог, викладач української мови та літератури», спеціальність – «Українська мова та література», спеціалізація – «Журналістика».

2. Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (2005), тема дисертації: «Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації».

Доцент по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування (2010).

Доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (2011), тема дисертації: «Функціонування семіотичних утворень у державному управлінні: теоретико-методологічні основи»

Професор по кафедрі інформаційних технологій та інформаційних систем (2015).

3. Основні дисципліни, що викладає: «Комунікативні технології в публічному управлінні», «Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси в публічному управлінні», «Державна служба».

4. Сфера наукових інтересів: взаємодія органів публічної влади з громадськістю та засобами масової інформації, державна інформаційна політика.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Колектив кафедри